ODREDBAOPRODAJI na II. javni dražbi Okrajno sodišče v Mariboru

Comments

Transcription

ODREDBAOPRODAJI na II. javni dražbi Okrajno sodišče v Mariboru
Opr. št. 0517 In
131/2013
ODREDBA O PRO DAJI
na II. javni dražbi
Okrajno sodišče v Mariboru, Cafova ul. 1, Maribor, je po okrajni sodnici Darji Pukl,
v izvršilni zadevi upnika: Javni sklad R Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja,
Škrabčev trg 9 a, Ribnica, ki ga zastopa odv. družba Kočevar in Kvaternik, Metelkova 15,
Ljubljana, zoper dolžnika: Milena BEZJAK, Ob gozdu 6, Maribor - dostava, ki ga zastopa odv.
Janko Jerman, Partizanska c. 30, Maribor, ; Adam BEZJAK, Ob gozdu 6, Maribor - dostava, ki ga
zastopa odv. Janko Jerman, Partizanska c. 30, Maribor,
zaradi izterjave 267.429,18 EUR s pp,
izven naroka, dne 2. marca 2016,
odredilo:
I.
Sodišče bo v torek dne 19.04.2016 ob 09.00 uri v razpravni dvorani R.D. M2, v medetaži
Okrajnega sodišča v Mariboru, Cafova 1, Maribor, po podpisani sodnici opravilo
II. javno dražbo
nepremičnin:
- parcela št. 409/2 k.o. 688 - ZGORNJA KORENA (ID 3058895), ki
nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 258,00 m2,
- parcela št. 409/5 k.o. 688 - ZGORNJA KORENA (ID 2513708), ki
nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 429,00 m2,
- parcela št. 409/6 k.o. 688 - ZGORNJA KORENA (ID 162764), ki v naravi
zemljišče v izmeri 535,00 m2, in
- parcela št. 409/7 k.o. 688 - ZGORNJA KORENA (ID 497741), ki v naravi
zemljišče v izmeri 556,00 m2.
v naravi predstavlja
v naravi predstavlja
predstavlja kmetijsko
predstavlja kmetijsko
Vse navedene nepremičnine so v lasti mld. dolžnika Adama Bezjaka do celote (1/1) in se nahajajo v
bližini stavbe Zgornja Korena 67a, Zgornji Duplek.
II.
Tržna vrednost opisanih nepremičnin je ugotovljena s pravnomočnim sklepom tega sodišča opr. št.
In 131/2013 z dne 07.05.2015, ki je postal pravnomočen dne 26.05.2015, in je na dan 15.8.2014
znašala 20.821,64 EUR.
Sodišče na predlog stranke, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom, na
prodajnem naroku z odredbo dokončno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka s predložitvijo
mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost
nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej spremenila.
III.
Nepremičnine na drugem prodajnem naroku ne smejo biti prodane za manj kot polovico
ugotovljene vrednosti iz II. točke te odredbe. Izklicna cena v višini 12.000,00 EUR se bo na javni
dražbi povečevala za najmanj 300,00 EUR.
Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, pred katerim teče izvršilni postopek, ali pri kakšnem
drugem sodišču, se stranki in zastavni upnik oz. upniki zemljiškega dolga lahko sporazumejo, da
sme biti nepremičnina prodana na dražbi tudi za ceno, nižjo od ugotovljene vrednosti.
Če bo nepremičnino kupil upnik ali z njim povezana oseba za ceno, ki je nižja od njene ugotovljene
vrednosti in pridobljena kupnina ne bo zadostovala za popolno poplačilo tega upnika, se pri
poplačilu tega upnika, ne glede na dejansko višino kupnine, šteje, da je ta upnik poplačan do višine
ugotovljene vrednosti nepremičnine (200.a člen ZIZ).
IV.
Kupec nepremičnine je dolžan položiti kupnino v roku 30 dni od dneva izvedbe javne dražbe na
račun sodnih pologov št. 01100-6950421931, sklic št. 00 02-052613113-3 – namen: kupnina opr. št.
In 131/2013. Nepremičnina, ki ni bila prodana na naroku za I. javno dražbo, se sme na naroku za II.
javno dražbo prodati pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne manj kot za polovico te vrednosti, to je
10.410,82 EUR (2. odstavek 194. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ). Izklicna cena na
tej 2. javni dražbi bo 12.000,00 EUR.
Kupec, ki je edini upnik, je lahko oproščen položitve kupnine do višine zneska, ki bi mu pripadal po
sklepu o poplačilu. Sodišče o predlogu upnika odloči s posebnim sklepom.
Če kupec v določenem roku ne položi kupnine, se mu položena varščina ne vrne, sodišče pa na
predlog upnika in glede na okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine drugega oz. naslednje
najboljše kupce, ki v to privolijo ter jim določi rok za položitev kupnine, ali prodajo s sklepom
razveljavi in določi novo prodajo.
Če je za sklenitev prodajne pogodbe potrebna odobritev po zakonu, bo sodišče po končani dražbi
ugotovilo, kateri ponudnik je ponudil najvišjo ceno in ga napotilo, da v roku 8 dni vloži ustrezno
vlogo za pridobitev odobritve.
V.
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, ki po veljavnih predpisih imajo pravico
pridobivati nepremične v Republiki Sloveniji. Fizična oseba svojo identiteto izkaže z veljavnim
osebnim dokumentom, pooblaščenec pravne osebe pa z izpiskom iz poslovnega registra Slovenije.
Pooblaščenec pravne ali fizične osebe mora na naroku predložiti tudi pisno pooblastilo.
Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti ponudniki, ki najpozneje tri delovne dni pred dražbo
položijo varščino, katera znaša desetino (1/10) ugotovljene vrednosti nepremičnine, to je 2.082,16
EUR na račun sodnih pologov št. 01100-6950421931, sklic št.00 02-052613113-3 – namen:
varščina opr. št. In 131/2013.
Plačana varščina kupca se všteje v kupnino. Če kupec v določenem roku ne položi kupnine oziroma
vloga za odobritev nakupa ni bila vložena v roku (četrti odstavek IV. člena te odredbe), se mu
položena varščina ne vrne, ampak razdeli med upnike (tretji odstavek 191. člena ZIZ).
Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče izvršbo dovolilo in zastavni upnik oz.
upnik zemljiškega dolga, če njihove terjatve dosegajo varščino in če se da glede na njihov vrstni red
in ugotovljeno vrednost nepremičnine, varščina poravnati iz kupnine. Ponudniki, katerih ponudbe
niso bile sprejete, dobijo varščino na njihov transakcijski račun nakazano nazaj v 15 dneh po koncu
javne dražbe.
VI.
Kdor ima zakonito in vknjiženo pogodbeno predkupno pravico na nepremičnini, ki je predmet
prodaje, ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani dražbi izjavi, da kupuje
nepremičnino pod enakimi pogoji in če najpozneje tri delovne dni pred dražbo položi varščino. Če
predkupni upravičenec izkoristi svojo pravico, ima najboljši ponudnik pravico takoj po končani
dražbi ponuditi višjo ceno.
VII.
Davek, ki bremeni promet z nepremičninami, bo poravnan v breme kupnine.
Po položitvi kupnine v zgoraj določenem roku in po izdaji sklepa o domiku, bo sodišče po uradni
dolžnosti izdalo sklep o izročitvi nepremičnine kupcu in po pravnomočnosti tega sklepa vpisalo v
korist kupca lastninsko pravico v zemljiško knjigo.
VIII.
To odredbo o prodaji razglasi sodišče na sodni deski in na svoji spletni strani. Zoper odredbo ni
pravnega sredstva.
IX.
Informacije lahko dobite v III. nadstropju Okrajnega oddelka v Mariboru, Izvršilni oddelek, Cafova
1, Maribor, v času uradnih ur.
X.
Ogled nepremičnine ter morebitna navzočnost izvršitelja je mogoč dne 29.03.2016 in 05.04.2016 od
16.00 do 17.30 ure. Morebitni kupci, ki se zanimajo za nakup nepremičnine, morajo predhodno
vložiti zahtevo za dovolitev ogleda nepremičnine pri tukajšnjem sodišču.
OKRAJNO SODIŠČE V MARIBORU
Maribor, dne 02. marca 2016
Okrajna sodnica:
Darja Pukl l.r.