Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Comments

Transcription

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista
Oppisopimuksella uudistuvaa
osaamista
EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016
31.3.2016
Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014–2015
On solmittu oppisopimuksia
23 %
Ei ole solmittu oppisopimuksia
50 %
On solmittu aiemmin
oppisopimuksia, ei 2014-2015
%
31.3.2016
10 %
0
10
20
30
40
50
Oppisopimuksen käyttö yleisintä suuryrityksissä
49
250 -
43
On solmittu
oppisopimuksia
7
28
150 - 249
60
10
Ei ole solmittu
oppisopimuksia
28
30 - 149
58
12
On solmittu aiemmin
oppisopimuksia,
mutta ei 2014-2015
19
0 - 29
48
9
%
31.3.2016
0
10
20
30
40
50
60
Puolet oppisopimuksista tähtäsi ammattitutkinnon
suorittamiseen
Ammatillinen perustutkinto
44 %
Ammattitutkinto
47 %
Erikoisammattitutkinto
%
31.3.2016
25 %
0
10
20
30
40
50
Tärkeimmät oppisopimuksen käytön syyt
10 %
14 %
49 %
27 %
n = 389 yritystä
31.3.2016
Oppisopimuksen käytön esteet
Kiire ja resurssipula
•
Oppisopimukseen liittyvän hallinnon byrokraattisuus ja monimutkaisuus
•
Yrityksellä ei riittäviä ja osaavia resursseja oppisopimusopiskelijan ohjaamiseen
Oikeudelliset rajoitteet ja esteet
•
Työsopimuslain lisätyön tarjoamisvelvollisuus, takaisinottovelvollisuus ja uudelleensijoittamisvelvollisuus
Rekrytointivaikeudet
•
Hakija ei osaamiseltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vastaa yrityksen tarpeita
•
Avoimeen oppisopimuspaikkaan ei hakijoita, syynä esimerkiksi yrityksen tunnettuus tai sijainti
Soveltumattomuus yrityksen tarpeisiin
•
Vaativiin työtehtäviin tarvitaan kokeneita ammattilaisia
•
Työ yrityksessä vaativaa asiantuntijatyötä, henkilöstö korkeakoulutettua
31.3.2016
Yritysten näkemyksiä oppisopimuksen kehittämistarpeista
Työnantajan hallinnollisen taakan keventäminen
•
Oppisopimuksen hallinnollisia käytäntöjä tulee yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa
•
Asiointiprosessit tulee digitalisoida yhden luukun palveluperiaatteella
Työnantajan taloudellisen taakan keventäminen
•
Oppisopimusta tulee joko tukea yhteiskunnan taholta taloudellisesti voimakkaammin tai oppisopimusopiskelijalle
tulee voida maksaa osaamiseen perustuvaa palkkaa
•
Koskee erityisesti vailla perusasteen tutkintoa olevia nuoria, joilla ei alan työkokemusta
Ohjausresurssien vahvistaminen
•
Opettajat jalkautuvat yrityksiin ja toimivat oppisopimusopiskelijan ohjaamisessa työpaikkakouluttajien tukena
•
Digitaalisia välineitä hyödynnetään yrityksen ja oppilaitoksen yhteistyössä sekä opiskelijan ohjauksessa
Oppisopimuskoulutuksen monipuolisen käytön edistäminen
•
Mahdollisuus suorittaa tutkinnon osa oppisopimuksella (lyhyt kesto)
•
Mahdollisuus siirtyä joustavasti ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimukseen (ns.2+1-malli)
31.3.2016
EK:n askelmerkit oppisopimuksen kehittämiselle 1/2
•
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen tulee tukea yritysten tarpeista lähtevää koulutusta.
Koulutuksen järjestäjän tulee voida lisätä oppisopimuskoulutusta yritysten kysynnän mukaan.
•
Rahoituksen tulee tukea tutkinnon suorittamista osissa ja joustavia siirtymiä
oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimukseen (esimerkiksi ns. 2+1-malli).
•
Opettajia tarvitaan erityisesti pk-yrityksissä työpaikkakouluttajan tukena opiskelijan
ohjaustehtävässä.
•
Digitaalisia välineitä ja ratkaisuja tulee hyödyntää monipuolisesti opiskelussa, yrityksen ja
oppilaitoksen yhteistyössä sekä työssä oppimisen ohjauksessa.
•
Oppisopimuskoulutuksen asiakaslähtöisyyttä tulee lisätä yhdenmukaistamalla hallinnollisia
menettelyjä sekä yksinkertaistamalla ja digitalisoimalla oppisopimukseen liittyvää hallinnollista
työtä.
31.3.2016
EK:n askelmerkit oppisopimuksen kehittämiselle 2/2
•
Oppisopimukseen tulee rakentaa yhden luukun periaatteella toimiva
digitaalisen asioinnin palvelu.
•
Yrityksille maksettavat korotetut koulutuskorvaukset tulee vakiinnuttaa ja
laajentaa vailla perusasteen jälkeistä koulutusta oleviin alle 25-vuotiaisiin.
•
Palkkatuessa tulee turvata tuen riittävyys vailla perusasteen jälkeistä
koulutusta olevien nuorten oppisopimuksiin.
•
Oppisopimusopiskelijoiden palkkauksen tulisi perustua opiskelijoiden
osaamistasoon. Työehtosopimukset neuvotellaan liittokohtaisesti.
•
Oikeudelliset esteet oppisopimuksen käytön lisäämiselle tulee poistaa.
31.3.2016