talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto

Comments

Transcription

talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto
TALOUS- JA
HENKILÖSTÖHALLINNON
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona.
Tutkinnosta saat virallisen tutkintotoimikunnan myöntämän todistuksen.
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
HAUS kehittämiskeskus Oy:ssä on nyt mahdollisuus suorittaa talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena.
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa voi suorittaa joko taloushallinnon tai henkilöstötyön osaamisalan omien työtehtävien mukaan. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona ja se rakentuu
yhdestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnonosasta.
Tutkintoon valmistava koulutus sekä työssä oppiminen henkilökohtaistetaan jokaiselle, jolloin jo olemassa oleva osaamisen otetaan huomioon. Valmistavan koulutuksen lähiopetuspäiviä on maksimissaan
15.
Tutkinto suoritetaan näytöillä; jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen tutkinnonsuorittamissuunnitelma.
Pidätämme oikeudet muutoksiin. © HAUS
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
KENELLE
Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät taloushallinnon tai henkilöstötyön asiantuntijatehtävissä. Suosittelemme, että tutkinnon suorittajalla olisi jo toimialan työkokemusta.
Tällöin jo hankittua osaamista voi hyödyntää tutkinnon suorittamisessa. Mikäli työkokemusta on vähän
tai henkilö on hakeutumassa taloushallinnon tai henkilöstötyön asiantuntijatehtäviin, korostuu työssä
oppimisen ja työpaikkaohjauksen rooli. Oppisopimuskoulutuksessa jokaiselle opiskelijalle nimetään työpaikkakouluttaja.
VALMISTAVA KOULUTUS JA TYÖSSÄ OPPIMINEN
Valmistava koulutus koostuu lähipäivistä sekä verkko-opiskeluna suoritettavista oppimistehtävistä. Lähiopetusta on maksimissaan 15 päivää. Lähiopetus tapahtuu HAUSissa. Opiskelun kesto ja annettava
opetus on mitoitettu niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa opiskellen. Opintoihin sisältyy myös työssä oppimista, oman työpaikan tai muiden työympäristöjen hyödyntämistä ammattitaidon
kehittämisessä.
TUTKINTOSUORITUKSET ELI NÄYTÖT
Tutkinto suoritetaan näytöillä, tutkintosuorituksilla, jotka liittyvät omiin työtehtäviin ja oman työpaikan
taloushallinnon tai henkilöstötyön kehittämiseen valitun osaamisalan mukaan. Opiskeluprosessin aikana
tutkinnon suorittajat työstävät henkilökohtaiset tutkinnonsuorittamissuunnitelmat kummastakin tutkinnon osasta ja saavat tähän valmisteluprosessiin tarvittavan ohjauksen.
TUTKINNON HINTA
Opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu on 58 €. Koska tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, on opiskelu ja tutkinnon suorittaminen muuten maksutonta siihen osallistuville henkilöille ja heidän organisaatioilleen, lukuun ottamatta koulutuspäivien ruokailukustannuksia sekä mahdollisia matkaja majoituskustannuksia. Oppisopimuskoulutus on palvelussuhteessa tapahtuvaa ammatillista koulutusta ja perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Oppisopimukset tehdään huhti– syyskuussa ennen opintojen aloittamista. Ota yhteyttä, neuvomme oppisopimukseen liittyvissä asioissa.
HAKEUDU
Mahdollisimman pian, viimeistään 20.6.2016 mennessä.
LISÄTIEDOT
ILMOITTAUTUMINEN
Henkilöstöhallinnon osaamisala:
koulutuspäällikkö Riitta Tihinen
puh. 0207 180 211, [email protected]
www.haus.fi >>Koulutushaku tai
[email protected]
Taloushallinnon osaamisala:
koulutuspäällikkö Ulla Suomela
puh. 0207 180 207, [email protected]
Oppisopimusasiat:
koulutuspäällikkö Marja Laine-Asikainen
puh. 0207 180 216,
[email protected]
OHJAUKSEN, VALMISTAVAN KOULUTUKSEN JA
TUTKINNON SUORITTAMISEN AJOITUS
SYKSY 2016 – SYKSY 2017
HUHTIKUU 2016 - ELOKUU 2016
 Henkilökohtainen valmistavan koulutuksen
suunnitelma, suunnitelma tutkinnon suorittamisesta ja suunnitelma työssä oppimisesta
 Oppisopimusten solmiminen
Raportointi ja talousviestintä 10.-11.5.2017
 BI-raportointi – mistä on kyse
 Kieku johdon raportoinnin tukena
 Talousviestinnän perusteet ja raportoinnin
kehittäminen
//////////////////////////////////////////
TALOUSHALLINNON OSAAMISALA
PAKOLLINEN TUTKINNON OSA:
TALOUDEN HALLINTA
HENKILÖSTÖTYÖN OSAAMISALA
PAKOLLINEN TUTKINNON OSA:
HENKILÖSTÖTYÖ
Strateginen henkilöstöjohtaminen 5.-6.9.2016
Strategia ja talous 14.9.2016
 Toimintaympäristön muutokset
 Yleiset trendit strategiatyössä ja strateginen
ajattelu
 Toiminta, talous ja tavoitteet
 Strategiatyön työkalut
Kustannuslaskenta talouden hallinnan apuna
24.-25.10.2016
 Kustannuslaskennan perusteet
 Toimintolaskennan ABC
 Kieku kustannuslaskennan tukena
Kirjanpito ja tilinpäätös 29.-30.11.2016
 Kirjanpitoyksikön tilinpäätös ja toimintakertomus
 Viraston tilinpäätösanalyysit
 Kirjanpidon tulevaisuus
Toiminnan rahoitus 1.-2.3.2017
 Valtion budjettitalouden perusteet
 Maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan
perusteet
Budjetointi ja budjettilaskelmat 27.3.2017
 Budjetointi talousohjauksen välineenä
 Budjetointilaskelmat ja –analyysit





Henkilöstöjohtamisen kokonaisuus
Henkilöstöprosessien kehittäminen ja
arviointi
Henkilöstöinformaation käyttäminen
Palautekäytäntöjen rakentaminen ja
kehittäminen
Aineettoman pääoman johtamisen työkalut
Virka- ja työsuhteen ehdot 3.-5.10.2016
 Valtion virkamieslain keskeisimmät sisällöt
 Valtion virkamiesten palvelussuhteen
ehtojen määräytyminen
Strategisen osaamisen johtaminen ja
esimiestyön tukeminen 7.-8.11.2016
 Osaamistavoitteiden asettaminen ja
toimeenpano
 Esimiehen rooli osaamisen johtamisessa
 Esimiehen tukeminen kehittämistyössä
VALINNAISET TUTKINNON OSAT
VALINNAISEN TUTKINNON OSAN VOIT VAPAASTI VALITA OMIEN TYÖTEHTÄVIEN
MUKAAN OSAAMISALASTA RIIPPUMATTA
TOIMINNAN MITTAAMINEN JA KEHITTÄMINEN
TYÖSUOJELU JA TYÖHYVINVOINTI
Mittarit ja toiminnan kehittäminen 15.9.2016
 Mittaristot ja toimintajärjestelmät
 Mitä tietoa organisaatio, johto ja minä
tarvitsen?
 Mittareista saatavan tiedon hyödyntäminen
Työhyvinvointi 14.3.2017
 Henkilöstön työkuvun arviointi ja seuranta –
mitä keinoja käytettävissä?
 Työkyvyn ylläpitäminen: työntekijän ja
työnantajan vastuut
 Työnantajan tarjoama henkilökohtainen
tuki työntekijälle
 Yhteisölliset toimenpiteet, jotka kasvattavat
voimavaroja ja työkykyä
KUSTANNUSLASKENTA
Investointi ja vaihtoehtolaskelmat 28.3.2017
 Investointilaskennan käsitteet ja perusteet
 Investointipäätösprosessi ja sen vaihteet
Investointilaskelmamenetelmät ja jälkiarviointi
 Viraston toimintavaihtoehtojen arviointi
HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Osaamisen kehittäminen 7.-8.12.2016
 Toimintaympäristön vaatimukset ja tulevaisuuden haasteet
 Strateginen osaamisen kehittäminen
 Kehitystarpeiden yksilöllinen tunnistaminen
ja kartoitus
 Osaamiskeskustelu ja kehityskeskustelu
 Osaamisen arviointi ja mittaaminen
Kehittymisen menetelmät 24.1.2017
(etä-/videovalmennus 0,5 päivää)
 Näkökulmia kehittymiseen
 Menetelmät ja arviointi
Kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja
kehittämispalvelujen hankinta 15.-16.2.2017
 Kehittämisohjelmien suunnittelu ja koulutuksen ja valmennuksen vaikuttavuuden arviointi
 Kehittämispalveluiden hankinta
Työsuojelu ja työturvallisuuslainsäädäntö
2.11.2016
 Työturvallisuuslainsäädäntö
 Työnantajan työturvallisuusvelvoitteet
 Henkinen työsuojelu
 Työsuojeluviranomaisten toimivalta
HANKINTOJEN SUUNNITTELU JA TOTETUTTAMINEN
Hankintatoimen peruskurssi 20.-21.9.2016/
kevät 2017
tai
Muu hankintatoimen valmistava koulutus
KEHITTÄMISTYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN
Projektijohtaminen 29.-30.9.2016/kevät 2017
tai
Projektijohtamisen jatkokurssi 26.10.2016 /
kevät 2017
//////////////////////////////////////////
SYYSKUU 2016 – JOULUKUU 2017
Perehdytys 28.3.2017
(etä-/videovalmennus 0,5 päivää)
 Perehdytysprosessi
 Perehdyttämisen menetelmät ja apuvälineet
 Perehdytyksen onnistumisen arviointi



Työssä oppiminen ja tutkintosuoritukset
Arviointiaineistojen palautus syyskuun loppuun
mennessä
Arviointikokoukset lokakuussa
Tutkintoesitykset toimikunnalle marraskuussa
Päättäjäiset ja todistusten jako
HAUS COLLEGE
TUTKINTOTAVOITTEISTA KOULUTUSTA
HAUS College järjestää tutkintotavoitteista ammatillista lisäkoulutusta oppisopimuskoulutuksena. Tällä
hetkellä tarjonnassa ovat Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto, Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto sekä Virastomestarin
ammattitutkinto. Tutkinnot ovat aikuisille soveltuvia näyttötutkintoja, joissa jokaiselle laaditaan oma
henkilökohtainen suunnitelma opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Näyttötutkinnon suorittaminen
ei ole riippuvainen tavasta, jolla ammattitaito on hankittu. Ammattitaito on voitu hankkia jo aikaisemmin koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Tällöin tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa
koulutusta, mikäli henkilöillä on jo tutkinnon perusteiden mukainen ajantasainen osaaminen. Näyttötutkinnot ovat osa Suomen virallista koulutusjärjestelmää. Tutkinnosta saat tutkintotoimikunnan
myöntämän todistuksen.
HAUSISSA VOIT TÄLLÄ HETKELLÄ SUORITTAA SEURAAVIA AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINTOJA:
Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto, seuraava ryhmä alkaa syksyllä 2016
TIEDUSTELUT: koulutuspäällikkö Marja Laine-Asikainen, puh. 0207 180 216,
[email protected]
Johtamisen erikoisammattitutkinto, seuraava ryhmä alkaa syksyllä 2017
TIEDUSTELUT: kehitysjohtaja Ari Sihvola puh. 0207 180 246, [email protected]
Virastomestarin ammattitutkinto
TIEDUSTELUT: koulutuspäällikkö Marja Laine-Asikainen, puh. 0207 180 216,
[email protected]