svarsalternativ

Comments

Transcription

svarsalternativ
”Om inte annat så kan det vara kul för allmänbildningen”
1.
Hur tillverkar växterna sin mat?
Genom fotosyntesen
2.
Vad heter blommans han- och honorgan?
Ståndare och pistill
3.
Vad kallas det gröna färgämnet i växterna?
Klorofyll
4.
Vilka ämnen behövs och vilka bildas vid fotosyntesen?
Druvsocker & syre bildas och det behövs vatten och koldioxid (och solenergi)
5.
Vad händer med solenergin som växterna fångar i fotosyntesen?
Den ”lagras” i druvsockermolekylen
6.
Druvsocker kan ombildas till andra ämnen i växten. Vilka?
Vatten & koldioxid
7.
Vad visar en näringskedja?
Vem som äter vem i ett ekosystem och även hur energi ”försvinner” i varje steg av
näringskedjan.
8.
Vad måste en näringskedja alltid börja med (växt eller ett djur)?
Växt (producent)
9.
Förklara skillnaden mellan en producent och en konsument.
En producent(växt) tillverkar (producerar) något (druvsocker). En konsument
konsumerar (förbrukar och förbränner) alltså alla djur.
10.
Vad gör en nedbrytare i naturen?
Tex maskar och bakterier, De bryter ner allt som varit levande (organiskt material) till
dess minsta beståndsdelar (atomer).
11.
Förklara vad som menas med att ämnen går i kretslopp.
De ”återanvänds om och om” igen.
12.
Varför är det varmt inne i en kompost?
Nedbrytarna är också djur och de avger värmeenergi när de ”arbetar”.
Micke Sundström
13.
Beskriv några kretslopp som kol kan ingå i (se kolets kretslopp).
Ett ex. Kolet i koldioxiden tas upp av träden och används vid byggandet av druvsockret
vid fotosyntesen. Djur äter växter och får i sig kolet genom druvsockret. Djuren
”förbränner” druvsockret och andas ut koldioxid som sedan åter tas upp av växterna.
14.
Varifrån kommer all den energi som flödar genom de olika kretsloppen i naturen?
Från solen.
15.
En stor del av energin hos organismerna kan inte utnyttjas av nästa steg i en
näringskedja. Varför det, varför försvinner den?
Den avges i form av värmeenergi.
16.
Vad är ett ekosystem, ge ett exempel?
Tex en sjö med alla levande och icke levande organismer och komponenter. Alltså alla
djur, växter och vatten och luft.
17.
Vad kallas den förbränning som frigör energi i cellerna?
Cellandning
18.
Vilket ämne förbränns vid cellandningen?
Druvsocker (med hjälp av syret)
19.
Vilket ämne bildas av druvsockrets kolatomer vid förbränningen?
Vatten och koldioxid (samt fri energi).
20.
Vad menas med det centrala och det perifera nervsystemet?
Centrala nervsystemet: Hjärnan och ryggmärgen (”Nervsystemets regering”)
Perifera nervsystemet: Är alla de nerver som förbinder kroppens alla delar med
ryggmärgen och hjärnan. De har kontakt med muskler, hud, inre organ samt sinnena.
21.
Vad består det centrala nervsystemet av för delar?
Hjärnan och ryggmärgen
22.
Ge några exempel på vad som styrs av det självständiga nervsystemet.
23.
Sköter de inre organen ex. hjärtslag, rörelse i mage och tarm, andning, pupillstorlek,
salivavsöndring.
Ge exempel på ”organ” som vi kan styra med vår vilja.
Muskler
24.
Vilka uppgifter har storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen?
Storhjärnan: registrera och styra tankar – tänka, minnas, känslomässiga reaktioner,
sexualdrift.
Lillhjärnan: Balans och rörelse, muskelrörelse ”finmotorik”
Hjärnstam: Binder samman stora och lilla hjärnan med ryggmärgen. Automatiska
funktioner; andning, blod, temperatur, sömn, vakenhet, hunger, …etc.
Micke Sundström
25.
Vad händer i hjärnbarken?
I hjärnbarken sker allt vårt ”medvetna”. Där finns våra ”centran” tex hörsel och
talcentrat. Barken är det yttersta skalet på hjärnan.
26.
Vad regleras från hjärnstammen?
Det som sker utan att vi tänker på det. Tex hjärtats slag och ögats blinkningar.
27.
Vad regleras från lillhjärnan?
Balans och motorik
32.
Vilken funktion har hjärnbalken?
”Sammankoppla” hjärnhalvorna
34.
Beskriv vad som händer från det att ljuset träffar hornhinnan till nervimpulserna nått
hjärnbarken (alltså, hur ser man?).
Enkelt förklarat: Ljuset bryts i linsen, går genom ”glaskroppen” till näthinnans gula
fläck. Därefter leds impulser till syncentrat.
35.
Beskriv ljudvågornas väg genom örat tills de ger upphov till en nervimpuls.
Hörselbenen leder vibrationer (ljudvågor) vidare via trumhinnan till snäckan där
hörselsinnescellerna finns. De registrerar och sänder vidare till hörselcentrat.
36.
Redogör för vårt balanssinne och ge exempel på hur yrsel kan uppkomma.
Se båggångar
37.
Vad kallas ögats sinnesceller och vilka uppgifter har de?
Stavar: registrerar svart/vita nyanser. Vi använder dem speciellt när det är mörkt.
Ljuskänsliga.
Tappar: registrerar färger. Används när vi har tillräckligt ljust.
38.
Vad är en gen?
Ett avsnitt på DNA strängen, ett recept på ett protein
39.
Vad är en kromosom?
När en cell ska till och dela sig så ”korvar” DNA spiralen ihop sig i så kallade
Kromosomer
40.
Vad tillverkar cellen med hjälp av instruktioner från DNA?
Proteiner
41.
Vad heter de byggstenar som bygger upp proteinerna
Aminosyror
42.
Hur många kromosomer har våra kroppsceller?
46
Micke Sundström
43.
44.
Beskriv kort vad genteknik går ut på.
Genteknik går ut på att man ofta ”manipulerar”, dvs ändrar i gener eller helt enkelt
flyttar gener från en organism till en annan. Det kan vara att man flyttar gener från en
ishavsfisk till en potaisplanta för att potatisen ska kunna växa där edet är frost och kallt.
Hur skrivs könskromosomerna hos en flicka respektive hos en pojke?
45.
Man: X&Y
Kvinna: X&X
Varför behövs reduktionsdelning (när det tillverkas tex spermier)?
46.
När det ska bildas sädesceller så halveras antalet kromosomer till 23 st. Detta eftersom
en spermie ska föras ihop med en äggcell. 23 + 23 blir då 46 igen.
Vad kallas en gen som måste ärvas från båda föräldrarna för att märkas?
Recessiv eller vikande
47.
Vad kallas en gen som alltid slår igenom?
Dominant
48.
Hur många kromosomer har våra könsceller – äggcellen och spermien?
23 st
49.
Vilka är våra andningsorgan?
Lungorna
50.
Beskriv vad som händer i lungblåsorna.
Syre och koldioxid ”byter” plats.
51.
Vad kan kolhydrater sönderdelas till?
Druvsocker
52.
Vad sönderdelas proteiner till?
Aminosyror
53.
Ge exempel på proteiners olika uppgifter i kroppen
Tex transportera syre med blodet eller hjälpa till vid sönderdelningen av maten.
54.
Vad händer vid en hjärtinfarkt?
Blodkärl täpps av någon anledning igen och gör så att hjärtat får syrebrist.
55.
Vad kallas de små blodkärl som cellerna kan ta upp olika ämnen ifrån?
Kapillärer
56.
Vad är hemoglobin och vilken är ämnets viktigaste uppgift?
Färga blodet rött och transportera syre.
57..
Vissa blodkärl för blod från hjärtat och andra för blod till hjärtat. Vad kallas de olika
blodkärlen?
Artärer för blodet från hjärtat och Vener till hjärtat.
Micke Sundström