program 33 gozdarskih študijskih dni

Comments

Transcription

program 33 gozdarskih študijskih dni
PROGRAM XXXIII. GOZDARSKIH ŠTUDIJSKIH DNI
Četrtek, 14. 4. 2016
9:00–9:30
9:30–10:00
Prihod in registracija udeležencev
g. Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana
Otvoritev študijskih dni
prof. dr. Igor Potočnik, prodekan za študijske zadeve, BF
Nagovor predstavnika BF
g. Miha Marenče, državni sekretar, Ministrstvo za
Nagovor državnega sekretarja
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Nagovor prodekana
prof. dr. Janez Krč, prodekan za področje gozdarstva, BF
prof. dr. Maja Jurc, organizacijski odbor, BF
Uvodni pozdrav
10:00-11:20 Sklop Invazivne tujerodne vrste (ITV)
10:00–10:20
10:20–10:40
10:40–11:00
11:00–11:20
11:20–11:45
Naslov prispevka
Invasion of alien species from across the world
threatens European agriculture and forestry:
developing new tools for current and
emerging risks
Invazivne tujerodne vrste v okviru predpisov o
zdravstvenem varstvu rastlin
Usmerjanje aktivnosti v zvezi s tujerodnimi
organizmi v gozdu
Ekonomske dimenzije v oblikovanju politik
upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami –
študija primera kostanjeve šiškarice
(Dryocosmus kuriphilus) v Sloveniji
ODMOR
Moderator: prof. dr. Janez Krč
Predavatelji oziroma avtorji
dr. Antoon Loomans
Anita Benko-Beloglavec, mag. Katarina Groznik,
mag. Erika Orešek
prof. dr. Dušan Jurc
dr. Milan Šinko
11:45-13:05 Sklop Prisotne in potencialno nevarne ITV v Sloveniji
11:45–12:05
12:05–12:25
12:25–12:45
12:45–13:05
13:05–14:30
Naslov prispevka
Bakterijske bolezni gozdnega drevja
Virusi in fitoplazme na gozdnem drevju: prezrta
nevarnost ali rezervoar bolezni na kmetijskih
rastlinah?
Ogorčice borovih sestojev v Sloveniji
Programi preiskav za škodljive organizme v
slovenskih gozdovih
ODMOR za kosilo
Moderator: dr. Barbara Piškur
Predavatelji oziroma avtorji
dr. Tanja Dreo
dr. Nataša Mehle, prof. dr. Maja Ravnikar, prof.
dr. Marina Dermastia
dr. Saša Širca, dr. Barbara Gerič Stare, dr. Polona
Strajnar, dr. Gregor Urek
dr. Barbara Piškur, dr. Nikica Ogris, dr. Maarten
de Groot, dr. Andreja Kavčič, prof. dr. Dušan Jurc
13:05-14:30 Posterski sklop
Posterska sekcija
Problematika invazivnih tujerodnih rastlinskih
vrst na koridorjih daljnovodov
Laboratorij za varstvo gozdov na Gozdarskem
inštitutu Slovenije
Gliva Hymenoscyphus fraxineus, povzročiteljica
jesenovega ožiga: propadanje jesenov v izbranih
sestojih po Sloveniji
Odkrivanje invazivnih tujerodnih vrst s pomočjo
elektronskega informacijskega sistema za
varstvo gozdov Slovenije v obdobju 2013–2015
Amc Promo BID, Apis mellifera carnica
bioindikator in promotor biodiverzitete
Nevarnost vnosa in širjenja borove ogorčice v
Sloveniji
Invazivne tujerodne rastline na urbanih zelenih
površinah (Projekt Green Surge, 7FP - Zelena
infrastruktura in urbana biodiverziteta za
trajnostni urbani razvoj in zeleno ekonomijo)
Diverziteta in ekološki vplivi invazivnih gozdnih
žuželk
Moderator sklopa: dr. Tine Hauptman
Avtorji
Urša Fležar mag., mag. Rudi Vončina
dr. Barbara Piškur, dr. Nikica Ogris, dr. Maarten
de Groot, dr. Andreja Kavčič, Špela Jagodic, Zina
Devetak, prof. dr. Dušan Jurc
dr. Tine Hauptman, Jure Žlogar, prof. dr. Dušan
Jurc
dr. Nikica Ogris
Darja Barič, Sonja Rozman, prof. dr. Janko Božič
mag. Matej Knapič, dr. Saša Širca, dr. Nikica
Ogris, dr. Gregor Urek
dr. Mojca Nastran, Špela Železnikar mag.
prof. dr. Maja Jurc
14:30-15:50 Sklop Prisotne in potencialno nevarne ITV v Sloveniji Moderator: doc. dr. Dušan Roženbergar
14:30–14:50
14:50–15:10
15:10–15:30
15:30–15:50
15:50–16:10
Naslov prispevka
Pregled monitoringa žagovinarjev
(Monochamus spp., Cerambycidae), vektorjev
borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v
Sloveniji (2007–2015)
Rje – prikrita grožnja za lesnate rastline v
Sloveniji?
Vključevanje čebel in čebelarjev v monitoring in
upravljanje invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih
Japonski dresnik - Fallopia japonica - invazivna
tujerodna vrsta, ki lahko življenjsko ogroža
naravne, predvsem obvodne gozdove
ODMOR
16:10-17:10 Sklop ITV v urbanem prostoru in gozdovih
16:10–16:30
16:30–16:50
16:50–17:10
Naslov prispevka
Pestrost in vpliv invazivnih rastlinskih vrst v
(peri)urbanih gozdovih Ljubljane
Tujerodne vrste gozdnih habitatnih tipov in
dendroflore Mestne občine Ljubljana
Razširjenost visokega pajesena (Ailanthus
altissima) v Sloveniji
Avtorji
Roman Pavlin, Gregor Meterc, Danijel Borkovič,
dr. Tine Hauptman, prof. dr. Maja Jurc
dr. Barbara Piškur
prof. dr. Janko Božič
spec. Zoran Grecs
Moderator: prof. dr. David Hladnik
Avtorji
dr. Lado Kutnar, doc. dr. Klemen Eler
prof. dr. Nejc Jogan, dr. Simona Strgulc Krajšek,
dr. Martina Bačič
prof. dr. Andraž Čarni, Nina Juvan, dr. Igor
Dakskobler, dr. Lado Kutnar, dr. Aleksander
Marinšek, doc. dr. Urban Šilc
Petek, 15. 4. 2016
9:00-10:20 Sklop Vplivi na gozd in gozdarstvo
9:00–9:20
9:20–9:40
9:40–10:00
10:00–10:20
10:20–11:00
Naslov prisrispevka
Ocena ogroženosti avtohtonih drevesnih vrst
pred invazivnimi tujerodnimi vrstami na
primeru črnega topola (Populus nigra L.)
Prisotnost in pogostnost tujerodnih rastlinskih
vrst v gozdnih rastiščnih tipih Slovenije
Invazivne tujerodne rastlinske vrste v poplavnih
gozdovih ob reki Muri
Predlog uporabe nekaterih tujerodnih vrst pri
obnavljanju gozdov v Sloveniji
ODMOR
11:00-14:00 Sklop Vplivi na gozd in gozdarstvo
12:20–12:45
Naslov prispevka
Možnosti ocenjevanja širjenja invazivnih
drevesni vrst z daljinskim zaznavanjem
Potencialna invazivnost robinije (Robinia
pseudoacacia) in velikega pajesena (Ailanthus
altissima) v gospodarskih gozdovih Slovenije
Ocena gospodarske vloge robinije (Robinia
pseudoacacia) v zahodni Sloveniji
Predstavitev izkušenj z različnimi načini
ozaveščanja o problematiki invazivnih
tujerodnih vrst
ODMOR
12:45–14:00
Razprava in zaključek študijskih dni
11:00–11:20
11:20–11:40
11:40–12:00
12:00–12:20
Moderator: dr. Milan Šinko
Predavatelji oziroma avtorji
prof. dr. Marko Debeljak, dr. Andrej Ficko, prof.
dr. Robert Brus
dr. Igor Dakskobler, dr. Lado Kutnar, doc dr.
Urban Šilc, dr. Branko Vreš
dr. Marinšek Aleksander, dr. Kutnar Lado
mag. Živan Veselič, spec. Zoran Grecs, Dragan
Matijašić
Moderator: prof. dr. Marko Debeljak
Predavatelji oziroma avtorji
prof. dr. David Hladnik, dr. Milan Kobal
doc. dr. Dušan Roženbergar, doc. dr. Tom Nagel,
prof. dr. Robert Brus
mag. Liza Stančič
Sonja Rozman