7801/16 KHO/cg DGB 1A

Comments

Transcription

7801/16 KHO/cg DGB 1A
Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 14. april 2016
(OR. en)
7801/16
Interinstitutionel sag:
2016/0111 (NLE)
AGRI 177
AGRIFIN 34
AGRIORG 28
LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER
Vedr.:
RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013 om
foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med
den fælles markedsordning for landbrugsprodukter med hensyn til
gældende kvantitative begrænsninger for opkøb af smør og
skummetmælkspulver
7801/16
KHO/cg
DGB 1A
DA
RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/…
af …
om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013
om foranstaltninger til fastsættelse af støtte
og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning
for landbrugsprodukter
med hensyn til gældende kvantitative begrænsninger
for opkøb af smør og skummetmælkspulver
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
7801/16
KHO/cg
DGB 1A
1
DA
(1)
Sektoren for mælk og mejeriprodukter er inde i en længere periode med alvorlig uligevægt
på markedet. Den globale importefterspørgsel efter mælk og mejeriprodukter var stort set
uændret i 2015 i forhold til 2014, men produktionen steg betydeligt i Unionen og andre
store eksporterende regioner.
(2)
Mælkeproduktionen i Unionen er støt stigende, da der som forberedelse til mælkekvoternes
ophør og henset til de positive udsigter på mellemlang sigt for verdensmarkedet er
investeret i mælkeproduktionskapaciteten i Unionen. Overskudsproduktionen af mælk
forarbejdes til produkter til langvarig oplagring, f.eks. smør og skummetmælkspulver.
(3)
Som følge heraf er priserne på smør og skummetmælkspulver faldet i Unionen i 2014 og
2015, hvor priserne på skummetmælkspulver nåede ned på den offentlige interventionspris.
Smørpriserne ligger stadig over den offentlige interventionspris, men er under pres.
7801/16
KHO/cg
DGB 1A
2
DA
I Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 1 fastsættes der kvantitative begrænsninger for
(4)
opkøb af smør og skummetmælkspulver til den faste pris, der er omhandlet i nævnte
forordning. Når disse grænser er nået, foretages opkøb gennem en tilbudsprocedure for at
fastsætte maksimumsopkøbsprisen.
Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1549 2 blev begyndelsen af den
(5)
offentlige interventionsperiode for smør og skummetmælkspulver i 2016 som en
ekstraordinær foranstaltning rykket frem til den 1. januar for at sikre uhindret adgang til
den offentlige interventionsordning i tilfælde af markedsforstyrrelser i sektoren for mælk
og mejeriprodukter.
(6)
I den forlængede offentlige interventionsperiode for 2016, der er åbnet op for ved delegeret
forordning (EU) 2015/1549, er halvdelen af den mængde kvantitative begrænsninger, der
er fastsat ved forordning (EU) nr. 1370/2013 for opkøb af skummetmælkspulver til fast
pris, blevet nået.
1
2
Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til
fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for
landbrugsprodukter (EUT L 346 af 20.12.2013, s. 12).
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1549 af 17. september 2015 om
fastsættelse af midlertidige ekstraordinære foranstaltninger for mælk og mejeriprodukter i
form af en forlængelse af den offentlige interventionsperiode for smør og
skummetmælkspulver i 2015 og en fremrykkelse af den offentlige interventionsperiode for
smør og skummetmælkspulver i 2016 (EUT L 242 af 18.9.2015, s. 28).
7801/16
KHO/cg
DGB 1A
3
DA
(7)
For at sektoren for mælk og mejeriprodukter kan finde en ny balance i den nuværende
alvorlige markedssituation, og for at tilliden til effektiviteten af de offentlige
interventionsordninger kan opretholdes, bør de kvantitative begrænsninger for opkøb af
smør og skummetmælkspulver til fast pris i 2016 forhøjes.
(8)
Hvis der igangsættes en tilbudsprocedure inden denne forordnings ikrafttræden, bør der ses
bort fra de mængder, der eventuelt opkøbes som led i denne procedure, når de disponible
mængder for opkøb af smør og skummetmælkspulver til fast pris i 2016 fastlægges.
(9)
For at sikre, at de midlertidige foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, har en
umiddelbar indvirkning på markedet og bidrager til at stabilisere priserne, bør denne
forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen —
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
7801/16
KHO/cg
DGB 1A
4
DA
Artikel 1
I artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1370/2013 tilføjes følgende afsnit:
"Uanset første afsnit fastlægges de kvantitative begrænsninger for 2016 for opkøb af smør og
skummetmælkspulver til fast pris til 100 000 ton smør og 218 000 ton skummetmælkspulver.
Mængder, der eventuelt opkøbes som led i en tilbudsprocedure, der er i gang den … [datoen for
offentliggørelsen af denne forordning], trækkes ikke fra de nævnte kvantitative begrænsninger."
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den
På Rådets vegne
Formand
7801/16
KHO/cg
DGB 1A
5
DA