Inbjudan - Nyköpings kommun

Comments

Transcription

Inbjudan - Nyköpings kommun
Inbjudan till intresseanmälan av markanvisning
för äganderätter alternativt bostadsrätter i
Marieberg, Nyköping
Nyköpings kommun inbjuder härmed till inlämnande av intresseanmälan för
markanvisning inom fastigheten Brandkärr 2:1, Marieberg, Nyköping.
Inbjudan finns på kommunens webbplats ww.nykoping.se/markanvisningar.
Här finns också områdets detaljplan och övriga underlag av betydelse för
området.
Om Nyköping
Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. Närheten till
Europas storstäder via Stockholm Skavsta flygplats, skärgården och det
sörmländska kulturlandskapet gör Nyköping till en attraktiv boplats. I
centrala Nyköping bor ungefär 33 000 personer och i hela kommunen cirka
53 000. Nyköping växer och vänder sig mot vattnet med flera
bostadsområden. Ökad inflyttning och flera invånare är ett uttalat politiskt
mål. Det är lätt att komma till Nyköping och enkelt att resa vidare härifrån.
Motorvägen sveper förbi alldeles utanför Nyköping, med flyget tar du dig ut
i Europa och vidare ut i världen. Med tåg tar man sig snabbt till Stockholm
eller Norrköping-Linköping.
Om Marieberg och Brandkärr
Brandkärr, med området Marieberg strax intill, är Nyköpings största
bostadsområde med 1 800 lägenheter, villor och cirka 3 800 invånare.
Marieberg ligger väster om Brandkärr där det första kvarteret Kattugglan,
som består av radhus, stod klart 2012. Strax intill hittas Mariebergs
herrgård, som idag är en förskola, samt fantastiska naturområden alldeles
invid Nyköpingsån, med kungsfiskare och backsvalor vid vattnet och
nötkråkor i hasselskogen. Längs med ån finns också flera bäverkolonier.
Det är nära till naturvårdsområdet Hållet men också till centrala Nyköping
via gång- och cykelvägar.
Den största delen av Brandkärr består av flerbostadshus. I den södra delen
finns det även villor. Här finns många grönområden, fotbolls-, basket- och
handbollsplaner. Området har två skolor, Brandkärrsskolan och
Långbergsskolan, båda F-6-skolor. I området finns också servicehuset
Mariebergsgården. I östra Brandkärrsområdet ligger bad- och
friskvårdsanläggningen Hjortensbergsbadet som just nu genomgår en
omfattande renovering och öppnar igen hösten 2016.
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping
telefon 0155-24 80 00
[email protected]
Bostadsområdet Brandkärr uppfördes mellan 1967 och 1975, som en del
av miljonprogrammet, och liknar på många sätt andra förorter byggda
under denna period. Tre bostadsbolag dominerar i Brandkärr: HSB,
Rikshem och Nyköpingshem.
Strax intill hittas ett större handelsområde med butiker som Ica Maxi, Coop
Forum, Systembolaget, Apoteket, OKQ8, Byggmax, med flera. Snart
öppnar även Jula och det är också nära till handelsområdet Påljungshage.
Namnet Brandkärr har sitt ursprung i gruvan Kärrgruvan där man i början
av 1600-talet påbörjade järnmalmsbrytning.
www.nykoping.se
2/3
Tilldelningsområdet
Området Marieberg ligger naturskönt intill Nyköpingsån, Hållets naturreservat och
Mariebergs Gård, en montessori förskola. Stadsbussen trafikerar Brandkärrsvägen i
anslutning till området. Marieberg ligger ca 1, 5 km från stadens centrum.
Området är ca 6,3 ha och kvarteret som nu markanvisas är ca 23 000 kvm.
Den aktuella kvartersmarken ligger i den södra delen av detaljplanen för Marieberg, P
12-7. Den norra delen av området är markanvisat till Larsson Arkitekter AB och Bygg
Fast AB samt Janssons Bygg i Bettna AB. Byggnation beräknas starta 2016.
Kommunen eftersträvar att området får en varierad, sammanhållen, homogen,
lågskalig och tät bebyggelse. I området finns kommunens gamla växthus. Kommunen
ser positivt på att delar av dessa behålls med någon form av verksamhet och
integreras med de nya bostäderna. Gestaltningen av området har stor betydelse, då
det ligger nära Nyköpingsån och naturreservatet Hållet samt miljonprogramområdet
Brandkärr.
Möjlighet finns att lämna in intresseanmälan för hela området eller delar av det.
Intresseanmälan
Aktörer som önskar marktilldelning inom Brandkärr 2:1 skall skicka in en
intresseanmälan till kommunen. Intresseanmälan ska innehålla minst följande:
1. Information om företaget inklusive ekonomisk information som påvisar
företagets förmåga att genomföra projektet.
3/3
2. En översiktlig redovisning i text och skisser över föreslaget projekt.
Redovisningen ska i övergripande drag kunna styrka att projektet följer
detaljplanen och de förutsättningar som preciseras i denna inbjudan.
3. Minst ett referensprojekt från byggföretaget och arkitekten som påvisar
företagens förmåga att driva och slutföra bostadsprojekt.
Observera att detta avser en intresseanmälan till markanvisning.
Kommunen har fri prövningsrätt och kommer att välja ut de förslag som kommunen
önskar gå vidare med. Dessa aktörer kommer att bjudas in till separata möten för att
presentera sina förslag.
Intresseanmälan ska ha inkommit senast den 11 april 2016 och skickas till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad/Mark och Exploatering
611 83 Nyköping
Alternativt per epost till: [email protected]
Kuvertet ska märkas ”Markanvisning Marieberg dnr SHB08/84.
Förutsättningar







Förslaget måste rymmas inom gällande detaljplan P12-7. Detaljplanen för
markanvisningen medger användning för bostäder i högst 2 våningar.
Priset är 2 200 kr/BTA byggrätt för äganderätter, 1 800 kr/BTA byggrätt för
bostadsrätter och 1 000 kr/BTA byggrätt för hyresrätter. Kvartersmarken
förvärvas i samband med bygglov.
Kommunen vill gärna ha blandade upplåtelseformer i områdena. Norra
Marieberg kommer att bebyggas med hyresrätter varför kommunen ser gärna
att detta område bebyggs med bostadsrätter.
Exploatören står för samtliga projekterings-, bygglovs- och andra
underlagskostnader. Exploatören står också för VA- och andra
anslutningsavgifter.
Inom området finns inga kända markföroreningar.
Förslaget skall medge parkering för bil- och cykeltrafik enligt Nyköpings
kommuns parkeringsnorm.
Kommunen välkomnar förslag som lägger särskild vikt vid innovation,
gestaltning och vid beskrivningar hur projekten gynnar en ekologisk och social
hållbarhet.
Kontaktuppgifter
Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering
Ewa Collin
[email protected]
0155-24 83 63
Anna Swansson
[email protected]
0155-24 78 79
Bilagor till inbjudan
Detaljplanen P 12-7, pdf och dwg filer.
Planprogram Marieberg
Fördjupad översiktsplan för tätorten med parkeringsnormer.
Översiktlig geoteknisk undersökning
Dagvattenutredning
Trafikprognos
Bullerutredning