8017/1/16 REV 1 --/TST/jh 1 DPG ZAČASNI DNEVNI RED

Comments

Transcription

8017/1/16 REV 1 --/TST/jh 1 DPG ZAČASNI DNEVNI RED
Svet
Evropske unije
Bruselj, 19. april 2016
(OR. en)
8017/1/16
REV 1
OJ CRP2 14
COMIX 296
ZAČASNI DNEVNI RED
Zadeva:
2582. seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2.del)
Datum:
Ura:
Kraj:
20. april 2016
10.00
Bruselj
ZAČASNI DNEVNI RED – REVIDIRANA RAZLIČICA št. 1
1.
Sprejetje začasnega dnevnega reda
I
17.
Zadeva pred Splošnim sodiščem EU
Zadeva T-765/15, BelTechExport ZAO proti Svetu
7854/16 JUR 144 RELEX 259 CFSP/PESC 304 COEST 92
18.
Zadeva pred Sodiščem
Zadeva C-18/16, K. proti nizozemskemu državnemu sekretarju za varnost in pravosodje
(predložitveno sodišče: Okrožno sodišče v Haagu, Haarlem, Nizozemska)
–
Veljavnost člena 8 Direktive 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito
7981/16 JUR 154 ASILE 10 MIGR 77 FREMP 66
+ COR 1
8017/1/16 REV 1
--/TST/jh
DPG
1
SL
19.
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu pristojnosti na Splošno sodišče
Evropske unije za odločanje o sporih med Unijo in njenimi uslužbenci na prvi stopnji (prva
obravnava)
=
mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom
8038/16 JUR 158 COUR 22 INST 164
6567/16 JUR 91 COUR 16 INST 77
14306/15 JUR 737 INST 411 COUR 62 CODEC 1571 PARLNAT 135
+ REV 1 (dk)
20.
Preglednost – dostop javnosti do dokumentov
(a) potrdilna prošnja št. 06/c/01/16
7229/16 INF 46 API 32
b)
potrdilna prošnja št. 07/c/01/16
7233/1/16 REV 1 INF 49 API 35
21.
Posebno poročilo št. 1/2016: „Ali je sistem Komisije za merjenje smotrnosti poslovanja v
zvezi z dohodki kmetov dobro zasnovan in temelji na zanesljivih podatkih?“
=
imenovanje delovne skupine (°)
7836/16 FIN 226 AGRI 180 AGRIFIN 36 AGRISTR 15
22.
Osnutek sklepa Sveta o imenovanju petih članov Računskega sodišča
=
sprejetje
7269/16 INST 114 CMPT 4
7266/16 INST 113 CMPT 3
+ COR 1 (nl)
23.
Osnutek direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov
o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih
kaznivih dejanj (prva obravnava)
=
sprejetje zakonodajnega akta
7829/16 CODEC 422 GENVAL 47 AVIATION 63 DATAPROTECT 29
ENFOPOL 104
+ ADD 1
PE-CONS 71/15 GENVAL 81 AVIATION 164 DATAPROTECT 233
ENFOPOL 417 CODEC 1698
+ COR 1 (it)
24.
Delegirana uredba Komisije (EU) .../... z dne 18. 3. 2016 o spremembi Delegirane uredbe
(EU) 2015/2195 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o
Evropskem socialnem skladu v zvezi z opredelitvijo standardnih stroškov na enoto in
pavšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije
=
namera o nenasprotovanju delegiranemu aktu
7893/16 FSTR 14 FC 11 REGIO 18 SOC 173 EMPL 110 AGRISTR 16
PECHE 134 CADREFIN 20 DELACT 66
7287/16 FSTR 13 FC 8 REGIO 13 SOC 155 EMPL 103 AGRISTR 11 PECHE 99
CADREFIN 16
+ ADD 1
8017/1/16 REV 1
--/TST/jh
DPG
2
SL
25.
Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju
med Federativno republiko Brazilijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani
Europola
=
sprejetje
7882/16 ENFOPOL 105 JAIEX 31 COLAC 26
+ COR 1
13980/1/15 REV 1 ENFOPOL 333 JAIEX 76 COLAC 106
26.
Širitev
Pristopna pogajanja s Srbijo
=
Izid pregleda Poglavja 6: Pravo gospodarskih družb
7870/16 ELARG 45
27.
Širitev
Pristopna pogajanja s Črno goro
=
Izpolnjevanje merila za odprtje Poglavja 19: Socialna politika in zaposlovanje
7978/16 ELARG 46
28.
Sklep Sveta o podpisu in začasni uporabi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic,
Protokola k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami
na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike
Hrvaške k Evropski uniji
=
sprejetje
7740/16 COASI 43 ASIE 12 ELARG 40
7729/16 COASI 41 ASIE 10 ELARG 37
7730/16 COASI 42 ASIE 11 ELARG 38
29.
Osnutek sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru
EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP, o sodelovanju na posebnih področjih,
za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (proračunska vrstica 12.02.01)
=
sprejetje
7152/16 AELE 16 EEE 12 N 17 ISL 12 FL 14 MI 162 BUDGET 9 FIN 181
7153/16 AELE 17 EEE 13 N 18 ISL 13 FL 15 MI 163 BUDGET 10 FIN 182
30.
Osnutek sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru
EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP, o sodelovanju na posebnih področjih,
za katera ne veljajo štiri temeljne svobode
(proračunska vrstica 04 03 01 03)
=
sprejetje
7160/16 AELE 19 EEE 15 N 20 ISL 15 FL 17 MI 167 FREMP 50 MIGR 59
7161/16 AELE 20 EEE 16 N 21 ISL 16 FL 18 MI 168 FREMP 51 MIGR 60
31.
Osnutek sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2014/486/SZVP o svetovalni misiji Evropske unije
za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine)
=
sprejetje
7750/16 CORLX 157 CSDP/PSDC 207 CFSP/PESC 294 COEST 90 RELEX 248
CONUN 63 EUAM UKRAINE 11 CSC 94
6349/1/16 REV 1 CORLX 70 CSDP/PSDC 97 CFSP/PESC 140 COEST 46
RELEX 125 CONUN 28 EUAM UKRAINE 7 CSC 45
8017/1/16 REV 1
--/TST/jh
DPG
3
SL
II
32.
33.
Priprava seje Sveta (pravosodje in notranje zadeve) 21. aprila 2016
–
Migracije: ukrepanje po zasedanju Evropskega sveta in prihodnji ukrepi
=
izmenjava mnenj
–
Druge zadeve v zvezi s sejo Sveta
Premoženjska razmerja med zakoncema in registrirane partnerske skupnosti
(a)
Predlog sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti,
prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih
razmerij mednarodnih parov, ki zajema tako zadeve na področju premoženjskih
razmerij med zakoncema kot zadeve na področju premoženjskopravnih posledic
registriranih partnerskih skupnosti
=
priprava na splošni pristop
(b)
Predlog uredbe Sveta o okrepljenem sodelovanju na področju pristojnosti, prava, ki se
uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij
in
Predlog uredbe Sveta o okrepljenem sodelovanju na področju pristojnosti, prava, ki se
uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskopravnih
posledic registriranih partnerskih skupnosti
=
priprava na splošni pristop
7752/16 JUSTCIV 54
7733/16 JUSTCIV 48
7753/16 JUSTCIV 55
+ COR 1
7734/16 JUSTCIV 49
7735/16 JUSTCIV 50
34.
Nadaljnje ukrepanje po zasedanju Sveta (zunanje zadeve) 18. in 19. aprila 2016
35.
Predstavitev dnevnega reda seje Sveta (zunanje zadeve/razvoj)
12. maja 2016
36.
Predstavitev dnevnega reda seje Sveta (zunanje zadeve/trgovina) 13. maja 2016
37.
Priprava vrha EU-Ukrajina (Bruselj, 19. maj 2016)
=
orientacijska razprava
7942/16 COEST 95 CFSP/PESC 313
-
EU RESTRICTED
Razno
o
o
o
8017/1/16 REV 1
--/TST/jh
DPG
4
SL
Ob robu seje Coreperja:
MEŠANI ODBOR (OB 10.00)
–
Migracije: ukrepanje po zasedanju Evropskega sveta in prihodnji ukrepi
=
izmenjava mnenj
–
Razno
o
o
o
Naslednja točka se umakne z dnevnega reda:
II
38.
(morda) Širitev
Pristopna pogajanja s Srbijo
=
Izpolnjevanje merila za odprtje Poglavja 23: Pravosodje in temeljne pravice
7987/16 ELARG 47
_______________________
(º)
Točka, o kateri lahko Coreper v skladu s členom 19(7) poslovnika Sveta sprejme postopkovno
odločitev.
8017/1/16 REV 1
--/TST/jh
DPG
5
SL