Program den 16. juni 2016

Comments

Transcription

Program den 16. juni 2016
PPR konference
- Inklusionseftersyn, flygtninge, udsatte
børn og co-teaching
Dato:
Sted:
Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-16.00
Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem Landssamrådet for PPR-ledere og KL
Indhold
PPR møder og arbejder med børn i forskellige vanskeligheder fx socialt udsatte børn og flygtningebørn, der skal inkluderes i de almene fælleskaber.
Årets konference tager fat på tilgange og indsatser i det arbejde. Samtidig
tager konferencen fat på det inklusionseftersyn, som en ekspertgruppe er
ved at lægge sidste hånd på.
Målgruppe Forvaltningsledelse, PPR-ledere og medarbejdere, skoleledere, dagtilbudsledere mv.
PROGRAM
9.30
Ankomst og kaffe
10.00
Velkommen og præsentation af konferencen
Jan Kirkegaard, formand for Landssamrådet for PPR-ledere
Hanne Bertelsen, konsulent i KL’s kontor for Børn og Folkeskole
10.15
Inklusionseftersyn – hvad betyder det for PPR?
Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal kortlægge udfordringerne
på inklusionsområdet og derefter komme med anbefalinger til, hvordan inklusionsindsatsen kan løftes i kommuner og skoler. Ekspertgruppens formand Claus Hjortdal vil formidle og drøfte, hvad det betyder for PPR.
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen
11.15
Overgang til workshops
11.25
1. workshoprunde
11.25 12.15
1.
Samarbejde om
anbragte børns
undervisning
v. Aalborg
Kommune
2.
PPR i de nye
modtagelsesklasser
v. Frederiksberg
Kommune
3.
Barnet giver et
indblik i uhensigtsmæssige
strukturer
v. Sorø Kommune
4.
Forståelse og
håndtering af
vrede, vilde og
voldskomme
børn og unge
v. Rødovre
Kommune
12.15
Frokost
13.15
Flygtningebørn - sårene kan heles
En normal tilværelse og nære voksne, der tilbyder barnet tryghed og forudsigelighed i hverdagen, kan få et traumatiseret flygtningebarn til at overkomme selv alvorlige traumer
Edith Montgomery, psykolog, seniorforsker ved DIGNITY, Dansk Institut for
menneskerettigheder.
13.45
En kommentar
Tarek Hussein er søn af palæstinensiske flygtninge, som ingen havde forventninger til. Han advarer imod at begå den samme fejl med syrerne.
Tarek Hussein, debattør og jurastuderende
13.55
Kaffepause
14.15
2. workshoprunde
14.15
15.05
5.
Flygtningebørn
og traumer
v. Edith Montgomery og kollega
6.
Dialog mellem
Tarek Hussein
og Jacob Stenholt
7.
Tidlig indsats
for udsatte
børn og unge
v. Københavns Kommune
8.
PPR og tidlig
indsats – samarbejde mellem
PPR og Sundhedsplejen
v. Herlev Kommune
15.10
CO-teaching
CO-teaching bliver i den internationale forskningslitteratur anbefalet som
den mest effektive måde at anvende ressourcepersoner på i skolen for at
fremme inklusionsindsatsen. Hvordan kan CO-teaching fremme inklusionsindsatsen, og hvilke kompetencer kræver det af de involverede?
Andy Højholt, lektor ved Metropol, Det Samfundsfaglige og Pædagogisk Fakultet, Institut for Skole og Læring
15.50
Afslutning og farvel og tak for i dag
WORKSHOPS
1. runde
1. Samarbejde omkring anbragte børns undervisning
Aalborg Kommune har udviklet og implementeret et systematisk samarbejde
mellem myndighedsrådgiver og PPR-psykolog i forhold til at sikre, at anbragte
børn har et passende skoletilbud fra første dag efter en anbringelse.
Workshoppen vil præsentere en model for samarbejdet mellem en række centrale aktører såvel før som efter anbringelsen. Intentionen er at sikre et godt
skoleforløb for de anbragte børn som forudsætning for et vellykket ungdoms- og
voksenliv.
Susanne Brosolat Lorentzen, leder af Den Centrale Visitation, Aalborg Kommune
Flemming Engel, afsnitsleder, PPR, Aalborg Kommune
2. PPR i de nye modtageklasser
Med ankomsten af et stort antal flygtningebørn til kommunen har modtageklasserne ændret karakter. Opgaven for lærerne er blevet betydelig mere kompleks
og vanskelig. Heldigvis har PPR meget at bidrage med i den forbindelse!
I workshoppen vil vi fortælle om nogle af de organisatoriske og faglige/metodiske udfordringer, som PPR kan opleve i arbejdet med de nye modtageklasser og
om, hvordan vi har grebet det an på Frederiksberg. Workshoppen skal inspirere
til nye handlemuligheder og afslutter med en debat om lokale muligheder og
udfordringer.
Malene Hein Damgaard, chefpsykolog, Frederiksberg Kommune
Ann Bødker, PPR psykolog, Frederiksberg Kommune
Karin Berg, tosprogskonsulent, Frederiksberg Kommune
3. Barnet giver et indblik i uhensigtsmæssige strukturer
Sorø Kommune har erfaret, at en organisation kan lære meget af at følge et enkelt barn og kortlægge specialindsatserne omkring det. Det tætte kig på et enkelt barn og dets omgivelser har været en øjenåbner og en idégenerator for
kommunen.
Sorø Kommune begyndte i 2014, som led i et udviklingsprojekt, at følge et specifikt barn gennem børnehavens, skolens og kommunens støttesystemer for på
den måde at få værdifuld viden om, hvordan almentilbud og specialindsatser
kan få større glæde af hinanden. Arbejdet var et led i et forsknings- og udviklingsprojekt.
Jacob Folke Rasmussen, Udviklingskonsulent, Sorø Kommune
4. Forståelse og håndtering af vrede, vilde og voldsomme børn og unge
Der er mange vrede, vilde og voldsomme børn og unge – alle steder. De er
svære at forstå og håndtere. Derfor møder vi dem også ofte i PPR.
Affødt af et konkret behov i vores daglige arbejde med børn og unge har Rødovre Kommune udviklet perspektiver, metoder og konkrete redskaber til arbejdet med de vrede, vilde og voldsomme børn – og til arbejdet med svære følelser
og reaktioner mere generelt. Rødovre Kommune har lavet manualbaserede undervisningsforløb, udviklet metoder til at forstå børns perspektiver – og deres
handlinger herudfra.
Det teoretiske afsæt er i systemisk teori, almen udviklingspsykologi og traumeteori. Det betyder konkret, at børn og unges følelsesmæssige udtryk og reaktioner betragtes som forståelige og meningsfulde og derfor som mulige at forandre
dér, hvor de skaber vanskeligheder for børnene og deres omgivelser.
Workshoppen giver en introduktion til undervisningsforløb og øvelser indenfor
områderne: Kropslig regulering, følelsesmæssig regulering, mentalisering og refleksion. Alle øvelser er testet af børn og unge. Læs mere på diamantforlobet.dk
Maria Dressler, Cand. psych. aut./projektleder Rødovre Kommune
2. runde
5. Flygtningebørn og traumer
Hvordan en overlevelsestilstand kan påvirke et barns hverdagsliv, så barnet ikke
kan være tilstede i det? Børn med flygtningebaggrund lever med en stresstilstand,
der kan påvirke deres kontakt med omgivelserne, og den måde de bliver mødt på
af andre børn og voksne. Vi vil komme ind på, hvad omgivelserne kan gøre for at
hjælpe børnene til at få reguleret den del af hjernen, der er i overlevelsestilstand
og forstå den del i sammenhæng med den adfærd, de viser.
Tina Ammundsen, Familie -og traumeterapeut
Edith Montgomery, Psykolog og seniorforsker
6. Søn af et offer
Tarek Hussein og Jacob Stenholt stiller op til en diskussion om, hvilke faldgruber,
der kan være i arbejdet med flygtningebørn. Tareks forældre er palæstinensiske
flygtninge, og han har bl.a. i Politiken og Weekendavisen gjort opmærksom på, at
vi bør tage ved lære af de fejl vi gjorde i integrationen af de palæstinensiske flygtninge i sin tid.
Tarek og Jacob vil indlede workshoppen med en dialog om de udfordringer og
dilemmaer, vi står overfor i forhold til de nyankommne flygtninge. Hvad har vi af
erfaringer fra tidligere flygtningestrømme, og hvad kan vi gøre bedre denne gang.
Vi skal huske at stille tydelige krav. Vi skal huske, at ikke alle har traumer.
Vi skal huske, at PPR’s forstående og anerkendende tilgang ikke altid bliver oplevet som en hjælp for flygtninge.
Tarek Hussein, debattør og jurastuderende
Jacob Stenholt, leder af PPR i Solrød Kommune
7. Tidlig indsats for udsatte børn og unge
Københavns Kommune har etableret et bedre samarbejde mellem Børne -og
Ungdomsforvaltningen (BUF) og Socialforvaltningens (SOF) omkring udsatte
børn og unge og familie. I 2011-2013 gennemførte de to forvaltninger et program om bedre samarbejde omkring børn/unge og familier med behov for en
indsats fra begge forvaltninger. På baggrund af programmet er der efterfølgende iværksat en række arbejdsgange og indsatser. Kommunen understøtter
en tidligere indsats for udsatte børn og unge, så målgruppen i højere grad kan
inkluderes i almenregi og deres forældre oplever, at kommunens indsatser er
koordinerede og afstemt den enkelte families behov.
Lone Mortensen, tværfaglig chef i BUF
Kristina Mikkelsen, områdechef Amager i SOF
8. Tidlig indsats – Samarbejde mellem PPR og Sundhedsplejen
Både sundhedsplejen og PPR er kendetegnet ved høj grad af faglig specialisering
og stolte traditioner. I et tæt samarbejde om en tidlig indsats hos gravide, spædog småbørnsfamilier kan vi støtte god trivsel og udvikling hos børn og forældre.
I Herlev er der mangeårig erfaring for samarbejde bl.a. om familie terapi, mødregrupper og forskellige konsultative sammenhænge. Hvad virker? Hvad er
svært? Og hvad vil vi gerne udvikle sammen?
Hannah G Nielsen, sundhedsplejerske, Herlev Kommune
Charlotte Nüchel, psykolog, Herlev Kommune
Karen Jessen, psykolog, Herlev Kommune

Similar documents