Søgne kommune, Nygårdshaven 1 og 4 PROSJEKT NR

Comments

Transcription

Søgne kommune, Nygårdshaven 1 og 4 PROSJEKT NR
Søgne kommune,
Nygårdshaven 1 og 4
PROSJEKT NR. 51049
Ny omsorgsbolig, ombygging av deler av
eksisterende bygning samt ny p-plass.
ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE
Kristiansand 21.03.16
Rev. 0 av 15.03.2016
ANBUDSINNBYDELSE
Søgne kommune innbyr entreprenører til åpen ankonkurranse på prosjektet ny omsorgsbolig og
ombygging av deler av eksisterende bygg ved Nygårdshaven 4. Entreprisen skal utføres som
totalentreprise. Anbudet omfatter prosjektering og bygging(utførelse).
Anbudskonkurransen gjennomføres i henhold til Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser
(LOA), ajourført med sist vedtatte endringer og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april
2006 nr. 402 med sist vedtatte endringer, og er basert på det anbudsgrunnlag som fremkommer av
dette dokumentet.
Anbudet forutsettes å være grunnlag for inngåelse av kontrakt på utførelse av prosjektet som
totalentreprise. For fullstendig utlysning vises til Doffin.
Anbudsbefaring finner sted onsdag 13.04.16 kl. 13 00, med fremmøte ved inngang Nygårdshaven 4.
Anbudet leveres i lukket konvolutt merket:
ANBUD
Søgne kommune
Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg, i Nygårdshaven 4.
og skal være hos
Søgne kommune
senest: 28.04.2016, kl. 1200
Anbudet skal være undertegnet. Anbudet kan sendes i posten, men må være oppdragsgiver i hende
som nevnt over innen innleveringsfristen.
Anbudet kan sendes på mail til :
[email protected]
eller ved personlig oppmøte på følgende adresse:
Rådhusveien 1, 4640 Søgne, Servicetorget
Alle kostnader forbundet med anskaffelsesprosessen skal i sin helhet dekkes av de respektive
leverandører. Anbudet skal leveres på norsk. Anbudet skal gis på anbudsskjema basert på
anbudsspesifikasjon. Alle eventuelle forbehold/avvik/alternativer etc. skal være gjort rede for i eget
anbudsbrev.
Mottatte anbud vil bli behandlet konfidensielt frem til valg av leverandør er gjort, jfr. offl. § 23. Etter
evalueringen er gjort gjelder bestemmelser om taushetsplikt i hht fvl. §13-2. Anbud som er
innlevert/mottatt etter fristens utløp, vil bli avvist. For øvrig gjelder reglene om avvisning i FOA.
Anbudsåpning vil finne sted uten at tilbyderne har anledning til å være tilstede.
Innhenting av anbud og eventuell kontraktinngåelse skjer med forbehold om Søgne kommune
godkjennelse og at gjennomføringen av prosjektet kan skje innenfor vedtatte budsjettrammer.
Kristiansand, 15.03.2016
Kenneth Harbak
Prosjektleder
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 2 av 18
Rev. 0 av 15.03.2016
INNHOLDSFORTEGNELSE
1
ANBUDSGRUNNLAG ...................................................................................................... 4
2
ANBUDSREGLER ...........................................................................................................
2.1
GENERELLE ANBUDSREGLER ...................................................................................
2.2
ANSKAFFELSESPROSEDYRE.....................................................................................
2.3
KVALIFIKASJONSKRAV ...........................................................................................
2.4
TILDELINGSKRITERIEROG EVALUERING ...................................................................
2.5
ANBUDETS DOKUMENTASJON .................................................................................
2.6
ANBUDETS PRISER ................................................................................................
2.7
MENGDER .............................................................................................................
2.8
INNLEVERING AV ANBUD ........................................................................................
2.9
ANBUDSSKJEMA ....................................................................................................
2.10 ALTERNATIVE ANBUD .............................................................................................
2.11 SUPPLERENDE INFORMASJON .................................................................................
2.12 AVLYSNING OG OPPDELING ....................................................................................
2.13 VEDSTÅELSESFRIST ...............................................................................................
2.14 AVTALEDOKUMENT ................................................................................................
2.15 AUTORISASJON .....................................................................................................
3
ORIENTERING .............................................................................................................. 8
3.1
BYGGHERRE/RÅDGIVERE ........................................................................................ 8
3.2
BAKGRUNN FOR PROSJEKTET .................................................................................. 8
3.3
ANSVAR FOR TEGNINGER OG PROSJEKTERING.......................................................... 9
3.4
ENTREPRISE- OG KONTRAKTSFORM ......................................................................... 9
3.5
RAMMESØKNAD/ IGANGSETTINGSTILLATELSE .......................................................... 9
3.6
BELIGGENHET OG ADKOMST ................................................................................... 9
3.7
FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN .................................................................................. 9
3.8
FREMDRIFT .......................................................................................................... 10
3.9
ANDRE FORHOLD .................................................................................................. 10
4
KONTRAKTSBESTEMMELSER ......................................................................................... 10
4.1
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ................................................................. 10
4.2
BYGGEPLASSARRANGEMENTER - RIGG- OG DRIFTSKOSTNADER ................................ 10
4.3
ANTIKONTRAKTØRKLAUSUL ................................................................................... 11
5
FORRETNINGSRUTINE .................................................................................................. 11
5.1
KORRESPONDANSE ............................................................................................... 11
5.2
ANBUDSINNHENTING VED ENDRINGER ................................................................... 12
5.3
BESTILLINGER/ØKONOMISKE DISPOSISJONER ........................................................ 12
5.4
FAKTURERING ...................................................................................................... 12
5.5
EKSPEDISJON AV TEGNINGER ................................................................................ 13
5.6
RETTEDE TEGNINGER ............................................................................................ 13
5.7
MØTER ................................................................................................................ 13
6
VEDLEGG NR 1 - ANBUDSSKJEMA .................................................................................. 14
6.1
PRIS ................................................................................................................... 14
6.2
ANBUDETS OPSJONSPRISER .................................................................................. 14
6.3
PRISREGULERING ................................................................................................. 15
6.4
ENDRINGS-/TILLEGGSARBEIDER ............................................................................ 15
6.5
BYGGETID ........................................................................................................... 16
6.6
GARANTIER.......................................................................................................... 17
6.7
TILTRANSPORTERTE ENTREPRISER ......................................................................... 17
6.8
UNDERENTREPRENØRER/LEVERANDØRER ................................................................ 17
6.9
FORBEHOLD ......................................................................................................... 18
6.10 UNDERSKRIFT/ ERKLÆRING................................................................................... 18
Vedlegg:
1. Anbudsskjema (kap 6 i denne beskrivelsen)
2. Funksjonsbeskrivelser for a) bygg, b) VVS og c) elektro
3. Tegninger
4. SHA-plan
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 3 av 18
4
4
4
4
5
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
Rev. 0 av 15.03.2016
1
ANBUDSGRUNNLAG
Anbudsgrunnlag for totalentreprisen består av foreliggende dokument med vedlegg, samt
event. dokumenter i anbudsperioden fra byggherren.
Dokumentene i anbudsgrunnlaget, og dermed også i kontrakten, rangeres ved avvik som følger i
forhold til hverandre:



Nye dokumenter foran eldre dokumenter
Beskrivelsens tekstdel gjelder foran tegninger
Romdatablad gjelder foran funksjonsbeskrivelser
Eventuelle spørsmål må være oppdragsgivers kontaktperson i hende innen 10 virkedager før utløpet
av anbudsfristen. Eventuelle spørsmål, svar, tilleggsopplysninger og avklaringer som foreligger før
denne fristen, vil bli distribuert til samtlige tilbydere som har meldt interesse. Alle spørsmål til anbudet
rettes til [email protected] eller mobil nr. 91315907.
2
ANBUDSREGLER
2.1
Generelle anbudsregler
Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA), ajourført med sist vedtatte endringer og
Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402 med sist vedtatte endringer, gjelder
for innhenting av anbud, gjennomføring av konkurransen, evaluering av anbud og tildeling av kontrakt.
2.2
Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse etter forskrift for offentlige anskaffelser,
del II.
Etter anbudene er mottatt, vil de tilbyderne som blir kvalifisert, få vurdert sine anbud etter
tildelingskriteriene.
2.3
Kvalifikasjonskrav
Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn
1. Fremlegge attest fra kemner/ kommunekasserer, ikke eldre enn 6 måneder, om at skatter og
avgifter er betalt
2. Fremlegge HMS erklæring
3. Fremlegge attest for registrering i det faglige register som er bestemt av lovgivningen i det land
tjenesteyteren er etablert f.eks Foretaksregisteret i Brønnøysund
4. Leverandører som ikke har sentral godkjenning eller vise til lokal godkjenninger som er gitt på
tilsvarende prosjekter.
5. Ha tilfredsstillende økonomi, årsregnskap for de siste 3 år vedlegges med årsberetning fra
revisor må vedlegges.
6. Tilbyder skal være tilknyttet lærlinge ordning og aktiv lærling i bedriften, dokumentasjon på
dette fremlegges.
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 4 av 18
Rev. 0 av 15.03.2016
2.4
Tildelingskriterierog evaluering
2.4.1
Kriterier
Den tilbyder som etter en samlet vurdering har gitt det økonomisk mest fordelaktige anbud vil bli valgt.
Ved evalueringen vil en benytte følgende kriterier og vekting:


Pris etter at alle forbehold er prissatt og inkl opsjoner, 70 %
Kompetanse og erfaring 30 %
Hvert kriterie gis poeng fra 0 -10. Den entreprenør med høyest vektet poengsum er den entreprenør
som vil bli antatt.
2.4.2
Pris
Laveste pris får 10 poeng, høyeste pris får 0 poeng, og det blir lineær poeng fordeling mellom laveste
og høyeste.
2.4.3
Erfaring og kompetanse
Det kreves at leverandøren kan dokumenterer kompetanse og erfaring i relevante oppdrag. Dette
dokumenteres med
1) CV’er for tilbudt personell (prosjektleder)
2) Tilbyder må oppgi referanse på 2 stk lignende prosjekter de siste 3 år, referansen må
inneholde, navn på referanse person hos byggherren, telefon nummer til referanse.
CV-er
Tilbudt personell vurderes ut fra utdanning og relevant praksis. Poeng gis og vektes som i tabell under.
Referanser
Godkjente referanser er representanter for byggherrer eller deres prosjektledere.
Kriterium
CV,
Utdanning og
relevant erfaring
Vekt i %
15% 50%
Dokumentasjons krav
Relevant Utdanning og erfaring( prosjektleder)
Referanse, 2 stk
referanse prosjekt
15%
2 stk Referanse prosjekt, referanse person oppgis,
med tel nr.
50%
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 5 av 18
Rev. 0 av 15.03.2016
2.5
Anbudets dokumentasjon
Anbudet skal inndeles og inneholde følgende dokumentasjon:
Vedl.
nr
1
2
Ref. pkt i anbudsgrunnlaget
Beskrivelse
Anbudsbrev
Anbudsskjema (Kap 6 i dette dokumentet)
DOKUMENTASJON AV KVALIFIKASJONSKRITERIER:
NB: All dokumentasjon som kreves skal ligge ved anbudet. Dersom anbudet er ufullstendig på
dette punktet risikerer tilbyderen å bli avvist.
3
Skatteattester for skatte-, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.
NB: 2 vedlegg; ett fra kommunekasserer og ett fra skattefogd, Ikke eldre
2.3 - 1
enn 6 mndr. For utenlandske anbydere leveres tilsvarende dokumentasjon.
4
Egenerklæring HMS (F.eks vedlegg 2 til forskrift om offentlige
anskaffelser).
2.3 - 2
5
Firmaattest (for eks. Foretaksregisteret i Brønnøysund)
2.3 - 3
6
Dokumentasjon på sentral godkjenning for aktuelle fag og klasse
Eller dokumentasjon på lokal godkjenning
2.3 - 4
7
Dokumentasjon på lærlinge ordning og at det er aktiv lærling i bedriften
2. 3
8
Regnskapstall for siste 3 år, samt årsberetning fra revisor
2.3 - 5
DOKUMENTASJON AV TILDELINGSKRITERIER:
9
10
2.4.3
CV for kontaktperson, prosjektleder
2 stk Referanser prosjekter, med navn og tel nr. til referanse person
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 6 av 18
-”-
Rev. 0 av 15.03.2016
2.6
Anbudets priser
I hvert enkelt kapittel i anbudsgrunnlaget skal det som er spesifisert ved kravspesifikasjon, tegninger
eller annen dokumentasjon være tatt med og inkludert i anbudet. De ytelser og omkostninger av
enhver art som er nødvendige for å utføre arbeidet på en betryggende måte i henhold til
anbudsgrunnlaget, tariffavtaler, lover, forskrifter, lokale vedtekter eller øvrige opplysninger gitt av
byggherren, skal også være medtatt i anbudet.
Dersom leverandør krever regulering av anbudssum på grunn av kurs- og tollendringer, må det tas
forbehold om dette i anbudsbrevet. Valutaavhengig(e) andel(er) av anbudssummen, valuta og den
kurs anbudet er basert på, må i så fall oppgis. Som grunnlag skal det benyttes kurs-angivelse fra
Norges Bank på angitte dato.
2.7
Mengder
Totalentreprenør er selv ansvarlig for beregning av mengder.
2.8
Innlevering av anbud
Det gjøres spesielt oppmerksom på at e-post, faks eller lignende ikke godtas. Anbudsfrist og
innleveringssted er oppgitt i anbudsinnbydelsen. Anbud som ikke er byggherren i hende innen
anbudsfristen vil bli avvist.
For øvrig gjelder reglene i FOA.
2.9
Anbudsskjema
Anbud skal avgis på fastsatt skjema. I anbudsskjemaet skal navnene på eventuelle
underentreprenører og rådgivere oppgis.
I tillegg til utfylt anbudsskjema skal tilbyder legge ved forpliktende anbudsbrev.
Eventuelle forbehold i anbudet prises av tilbyder i anbudsbrev. Forbehold må være presise og entydige
slik at byggherren kan forstå og evt. kostnadsberegne disse i anbudsvurderingen uten kontakt med
tilbyderen.
Henvisning til standardiserte leveringsvilkår vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra
foreliggende teknisk kravspesifikasjon, anbudsregler og kontraktsbestemmelser.
2.10
Alternative anbud
Det er ikke adgang til å gi pris på alternative løsninger til de løsninger som fremgår av
anbudsgrunnlaget. Den løsning som er beskrevet i anbudsgrunnlaget skal alltid prises.
2.11
Supplerende informasjon
Dersom tilbyder finner at anbudsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig informasjon kan de skriftlig be om
tilleggsinformasjon. Slike opplysninger kan gis inntil 10 dager før anbudsfristens utløp. Opplysningene
vil bli gitt skriftlig til samtlige tilbydere. Alle spørsmål sendes til [email protected] .
2.12
Avlysning og oppdeling
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt i
anskaffelsesprosessen, og helt eller delvis forkaste anbudene, dersom det foreligger saklig grunn for
dette.
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 7 av 18
Rev. 0 av 15.03.2016
Oppdragsgiver tar forbehold om Husbankens godkjenning, denne vil bli avklart ca 14 dager etter at
anbudene er kommet inn.
2.13
Vedståelsesfrist
Vedståelsesperioden er 3 måneder regnet fra anbudsfristen.
2.14
Avtaledokument
Kontrakt baserer seg på avtaledokument i hht. NS 8407 A formular for kontrakt om totalentreprise. For
gjennomføringen gjelder NS 8407 alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise med de
endringer som fremkommer av de spesielle kontraktsbestemmelsene.
2.15
Autorisasjon
Tilbyder og hans personell må oppfylle de krav som til enhver tid gjelder for utførelse av den beskrevne
ytelse. Dokumentasjon av nødvendig autorisasjon skal fremlegges hvis byggherren forlanger det.
3
ORIENTERING
3.1
Byggherre/rådgivere
Søgne kommune er byggherre, og prosjektet ledes administrativt av dem.
Byggherren vil følge prosjektet og det vil bli innkalt til jevnlige byggherremøter, ca hver 3 uke..
Byggherremøter ledes og referes av byggherren
Det er engasjert Byggtegning Søgne AS og Kile Prosjekt AS til å utarbeide tegning og beskivelse for
arbeidene.
Total entreprenør avholder jevnlige prosjekterings- og entreprenørmøter normalt annenhver uke hvor
møtene ledes og refereres av entreprenør. Møtene avholdes på anlegget på entreprenørens kontor.
Byggherren v/prosjektleder innkalles til og deltar på møtene.
Brukermedvirkningen vil bli ivaretatt ved brukerkoordinator.
Samarbeidet med bruker og entreprenør/ rådgivere skjer gjennom byggherrens prosjektleder.
Byggherre
Søgne kommune, ,
Tlf
Byggherreorganisasjon:
Byggherrens repr.
: Kenneth Harbak
Prosjektleder
: Kenneth Harbak
Brukerkoordinator
:
3.2
Tlf: 97190980
Tlf: 97190980
Tlf:
Bakgrunn for prosjektet
Søgne kommune har behov for flere omsorgsleiligheter og vil i den forbindelse hente inn pris på en
ekstra omsorgsleilighet i Nygårdshaven 4. Det er også behov for mer parkeringsplasser. Det innhentes
derfor pris på utarbeidelse av p-plass ved Nygårdshaven 1.
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 8 av 18
Rev. 0 av 15.03.2016
3.3
Ansvar for tegninger og prosjektering
Det er utarbeidet tegninger og beskrivelse for prosjektet, det er for øvrig ikke foretatt noen form for
prosjektering. Entreprenøren overtar ansvaret for de vedlagte tegninger og bærer alt ansvar for at krav
gitt på tegning og i romprogram, lover og forskrifter og lokale bestemmelser tilfredsstilles.
Alle endringer skal forevises bruker og godkjennes av byggherren.
Totalentreprenøren bærer også ansvaret for alt av tekniske installasjoner, inkludert fremføringer til
brukerutstyr og etablering av tekniske installasjoner når vegger rives og nye vegger settes opp.
3.4
Entreprise- og kontraktsform
For ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygning i Nygårdshaven 4 samt ny pplass ved Nygårdshaven 1, vil det bli inngått kontrakt med totalentreprenør som også har totalansvaret
for underentreprenører og rådgivere.
Totalentreprenørens organisasjon står ansvarlig på alle områder i hht. plan- og bygningsloven og må
ha de nødvendige godkjenninger i de aktuelle tiltaksklasser.
Totalentreprenøren er totalentreprenøren hovedbedrift etter Arbeidsmiljølovens § 15.
3.5
Rammesøknad/ igangsettingstillatelse
Rammesøknad er innsendt, tillatelse ettersendes anbudsgrunnlaget.
Totalentreprenøren er ansvarlig for og bærer kostnadene ved søknad om igangsettingstillatelse og å
fremskaffe ferdigattest.
3.6
Beliggenhet og adkomst
Nygårdshaven 4 og 1
4630 Kristiansand
Se vedlagte situasjonsplan. Adkomst til loft er gjennom dagens lofts trapp.
3.7
Forhold på byggeplassen
Det forutsettes at anbyder har skaffet seg den kjennskap om arbeidsområdet og andre forhold av
betydning som er nødvendig og kan oppnås ved besøk på stedet. Anbyder må selv også skaffe seg
opplysninger om lokale forhold som kan ha betydning for sitt arbeid og kjennskap til de alminnelige
offentlige lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder i Søgne kommune.
For øvrig gjelder at:
 Utførende overtar anleggsområdet slik det framstår ved byggestart.
 Forhold som kan ha innflytelse på arbeidet og/eller kostnadene skal være medtatt i anbudet.
 Byggestrøm holdes av byggherren.
 Alle brakker og etterlatenskaper skal være fjernet fra anleggsområdet ved overtakelse.
 Arbeidene skal utføres etter rent-tørt-bygg prisippet, (RTB filosofien) beskrevet i RIF-veileder
Rent tørt bygg, RIF 2007.
Riggområdet er hovedentreprenørens ansvar og må anordnes på tomten. Byggeplassen skal gjerdes
inne, plasseres etter nærmere avtale med byggherrens prosjektleder. Entreprenør utarbeider riggplan
for området. Rigg og drift i hht. NS 3420B overordnet spesifikasjonsnivå A – dvs. komplett rigg og drift
for utførelse av totalentreprisen med nedrigging.
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 9 av 18
Rev. 0 av 15.03.2016
3.8
Fremdrift
Entreprenøren skal utarbeide detaljert fremdriftsplan, og planen skal inneholde følgende milepæler:








Igangsettings tillatelse sendes
Byggestart (omsorgsbolig)
Byggestart (p-plass)
Ferdigstillelse driftsferdig bygg/ byggrengjøring
Ferdigstillelse p-plass
FDV og som bygget dokumentasjon i papir og dataformatet PDF
Opplæring byggherrens driftspersonell
Overtakelsesforretning (Dagmulkt belagt frist)
Etter kontraktsinngåelse skal det utarbeides en mer detaljert fremdriftsplan med de samme milepæler
og som viser fasene for de forskjellige bygningsdeler oppdelt for hver etasje.
Med komplett driftsferdig bygg menes et anlegg hvor alle feil og mangler er 100 % fjernet, alle
håndverkere har forlatt anleggsplassen og byggherren kan når han måtte ønske det ta bygget i bruk.
Ferdigstillelsen skal også inneholde godkjenning fra kommunale myndigheter med ferdigattest, og/eller
brukstillatelse.
Seneste dato for overtakelsesforretning er satt til 15 oktober 2016 (dagmulkt belagt frist)
Parkeringsplassen må kunne utsettes til å utføres i 2017, grunnet øknomiske grunner.
3.9
Andre forhold
Det tas forbehold om offentlige godkjenninger av prosjektet, samt husbankens godkjenning.
4
Kontraktsbestemmelser
4.1
Generelle kontraktsbestemmelser
NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser skal gjelde med følgende
suppleringer.
NS 8407, pkt. 7.3 Sikkerhetsstillelse, erstatter pkt. 7.3
Byggherren stiller ikke sikkerhet.
NS 8407, pkt. 30.1 Timesats ved regningsarbeider, nytt 3. avsnitt i pkt. 30.1.
Timesatsen skal omfatte alle kostnader herunder lønn, sosiale kostnader, arbeidstagerens
verktøygodtgjørelse, reise og gangtid, reisepenger og diettutgifter, servicebil, riggandel,
plassadministrasjon, utgifter til hovedadministrasjon, generalkostnader og fortjeneste slik at timeprisen
uten påslag av noen art (unntatt er mva.) blir å benytte ved avregningen.
4.2
Byggeplassarrangementer - rigg- og driftskostnader
Hvis prisen på netto tilleggsarbeider (samlede tillegg minus fradrag i løpet av kontraktsav- viklingen)
ikke overstiger 10 % av bestillingssummen, gis det ingen kompensasjon for økte rigg- og driftsutgifter.
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 10 av 18
Rev. 0 av 15.03.2016
Overstiger netto tilleggsarbeider 10 % av bestillingssummen, gis det kompensasjon for økt rigg- og
driftsytelse etter følgende formel:
Tillegg = 0,7a(b - 1,1c) / c
a = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel
b = faktisk utbetalt vederlag inkl. tillegg og fradrag
c = bestillingssum
Dersom differansen overstiger 25 % av bestillingssummen, skal partene ha adgang til å drøfte en
annen oppgjørsform.
Ved utregningen av beløpsdifferansen mellom faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag og
bestillingssummen, skal det ikke tas hensyn til regulering av bestillingssummen på grunn av lønnseller prisstigning, eller utbetaling av påslag på grunn av administrasjon av sideentreprenører eller
tiltransport av entreprisekontrakter.
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres i henhold til SSB's totalindeks for
boligblokk, regnet i måneder fra anbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.
Dersom entreprenøren får fristforlengelse/erstatning for deler av tilleggsarbeidene, skal disse
arbeidene ikke regnes med ved beregningen av kompensasjonen etter denne bestemmelse.
4.3
Antikontraktørklausul
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise.
Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være
oppgitt og begrunnet i anbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide
arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren.
Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørenes valg av underentreprenør etter denne
bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft opp-fyller
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes
personell.
Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse,
forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprenør. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom
entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ikke kontraktsmessig arbeidskraft
og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra
fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 ‰ av kontraktssummen, men ikke mindre
enn kr 2500,- pr. hverdag. Ved konstatert brudd på ovenfornevnte bestemmelser, og entreprenøren
ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten.
Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og
anleggsvirksomhet for inntil ett år.
5
FORRETNINGSRUTINE
5.1
Korrespondanse
All korrespondanse skal sendes via prosjektleder.
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 11 av 18
Rev. 0 av 15.03.2016
5.2
Anbudsinnhenting ved endringer
Innhenting av pris på tilleggsarbeider foretas av Søgne kommune sin prosjektleder.
Beskrivelse for endrings- og tilleggsarbeider skal utarbeides i samsvar med anbudsmaterialet ved bruk
av endringslister. Prosjektleder skal ajourholde oversikt over utstedte endringslister og status.
I tilfelle hvor arbeidene som følge av fremdrift er nær forestående, kan disse utføres etter endringsliste,
i påvente av skriftlig bestilling. Avtale med prosjektleder må i tilfelle innhentes.
Dersom opprinnelig bestillingssum justeres i byggetiden, og pris- og lønnsendringer baseres på justert
kontraktssum, må det klart fremgå om en økonomisk disposisjon er foretatt på anbudsdagens prisnivå
eller utførelsesdagens prisnivå.
5.3
Bestillinger/økonomiske disposisjoner
Endrings- og tilleggsarbeider bestilles av prosjektleder. Justering (gjøres etter anbud/anbuds-dagens
prisnivå). Tilleggsbestilling (bestilling utførelsesdagens prisnivå).
Nærmere om de enkelte blanketter:
Endringsliste
Endringslisten brukes ved beskrivelse av enhver endring til tegninger eller beskrivelser. Endringslister
merkes E1, E2 osv.
Tilleggsbestilling
Tilleggsbestilling skal bekrefte enhver bestilling på utførelsesdagens prisnivå unntatt der hvor
rekvisisjonen er utstedt. Anbud etter endringsliste som omfatter beløp både på anbudsdagens og
utførelsesdagens prisnivå, bekreftes således både ved justering og tilleggsbestilling. Tilleggsbestilling
merkes T1 og T2 osv.
5.4
Fakturering
Fakturaer stiles til :
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne, merk faktura «Ressurs nr. 51049»
Fakturering fra entreprenør skal skje hver måned, med mindre annen avtale er inngått.
Fakturering skal skje særskilt for
 avdragsfakturaer
 tilleggsarbeider
 rekvisisjoner
 pris- og lønnsendringer
 eventuell delfakturering av tilleggsarbeider.
Ingen faktura blir utbetalt før garanti og kopi av forsikringer er deponert i henhold til avtalen.
Avdragsfaktura
Av avdragsfaktura merket A1, A2 osv. skal det fremgå:
 siste justerte bestillingssum med justeringsnummer og dato
 opparbeidet beløp
 tidligere avdrag
 innestående beløp, 7,5 %
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 12 av 18
Rev. 0 av 15.03.2016


merverdiavgift
til utbetaling.
Tilleggsarbeider
Tilleggsarbeider skal faktureres for seg. Omfatter fakturaen flere tilleggsbestillinger skal fakturaen
være delt opp i poster med henvisning til T-nr. Det skal ikke trekkes for innestående beløp på
fakturaene. Tilleggsfakturaer merkes T1, T2 osv.
Pris- og lønnsendringer
Fakturaer for pris- og lønnsendringer merkes P1, P2 osv. Ved avregninger av pris- og lønns-endringer
skal faktura sendes for utførte arbeider så snart grunnlag for beregningen foreligger. Grunnlag for
prisstigningsberegningen er opparbeidet beløp på den enkelte faktura uten fradrag for innestående
beløp.
5.5
Ekspedisjon av tegninger
Totalentreprenør er selv ansvarlig for distrubusjon av tegninger til sine underentreprenører og
rådgivere. Totalentreprenør sender også de samme tegninger til prosjektleder.
5.6
Rettede tegninger
Endringer av tegninger markeres i samsvar med NS 1400, pkt. 5. Rettelser som medfører
konsekvenser for planlegging og økonomi, må forhåndsgodkjennes av prosjektleder før tegningen
utføres. Endringen skal tas opp i eget brev. Totalentreprenøren fører oversiktsliste over gjeldende
tegninger med dato og indeks for siste rettelse. Opprettet side av tegningsliste benyttes som
forsendelsesliste, og legges inn i listearkivet mot makulering av gammel liste. Inndragning av foreldede
tegninger på byggeplassen påhviler totalentreprenøren.
5.7
Møter
Totalentreprenøren innkaller til byggemøte de personer han finner nødvendig. Referat fra byggemøter
føres av totalentreprenør og oversendes samtlige deltagere. Møtene avholdes minst hver 14. dag på
fast tidspunkt.
Byggherren og hans representant skal ha rett til å kunne møte på byggemøter, koordineringsmøter og
tekniske særmøter som totalentreprenøren måtte innkalle til.
Byggherremøter avholdes ca hver 3 uke. dag, referat føres av Søgne kommune sin prosjektleder.
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 13 av 18
Rev. 0 av 15.03.2016
6
VEDLEGG NR 1 - ANBUDSSKJEMA
6.1
PRIS
Undertegnede tilbyr seg herved å utføre ny omsorgsbolig, ombygging deler av eksisterende bygning og
ny p-plass ved Nygårdshaven 4 og 1, i Søgne kommune i henhold til vedlagt dokumentasjon for totalt
kr ..................................... inklusiv merverdiavgift.
Anbudssummen fordeler seg som følger:
1. Rigg og drift
kr
2. Ny omsorgsbolig
kr
3. Ombyggingsarbeider
kr
4. Ny parkeringsplass
kr
Anbudssum eksklusiv merverdiavgift
kr
+ 25 % merverdiavgift
kr
Anbudssum inklusive merverdiavgift
kr
6.2
ANBUDETS OPSJONSPRISER
Opsjonspris 1
Utsettelse av p-plassen til oppstart og ferdigstillelse i
2017.
Opsjon 2
Asfaltering av p-plassen
Kr.
Kr.
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 14 av 18
Rev. 0 av 15.03.2016
6.3
PRISREGULERING
Anbudets priser er basert på følgende forutsetninger:
a)
b)
c)
Prisene er faste og skal ikke reguleres
Prisene reguleres som forutsatt i NS8407 pkt 26.2, SSBs byggekostnadsindeks for
boligblokk i alt.
Fastpristillegg kr …………………………eks. mva.
Stryk det som ikke passer.
6.4
ENDRINGS-/TILLEGGSARBEIDER
Generelt gjelder at endringsarbeider/tilleggsarbeider som utføres av entreprenører og
leverandører skal gjøres opp etter netto faktura med påslag ……..%.
Fakturerte timepriser for regningsarbeider skal omfatte alle kostnader herunder sosiale kostnader,
arbeidstagerens verktøygodtgjørelse, reise og gangtid, reisepenger og diettutgifter, servicebil,
riggandel, plassadministrasjon, utgifter til hovedadministrasjon, generalkostnader og fortjeneste.
Fakturerte timepriser for regningsarbeider i henhold til kontraktsbestemmelsene:
Totalentreprenør:
Fagarbeider:
kr/time eks. mva.
Hjelpearbeider:
kr/time eks. mva.
Arkitekt:
kr/time eks. mva.
Bygningsteknisk rådgiver:
kr/time eks. mva.
Underentreprenør:
Fagarbeider:
kr/time eks. mva.
Hjelpearbeider:
kr/time eks. mva.
Rådgiver:
kr/time eks. mva.
Underentreprenør:
Fagarbeider:
kr/time eks. mva.
Hjelpearbeider:
kr/time eks. mva.
Rådgiver:
kr/time eks. mva.
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 15 av 18
Rev. 0 av 15.03.2016
Underentreprenør:
Fagarbeider:
kr/time eks. mva.
Hjelpearbeider:
kr/time eks. mva.
Rådgiver:
kr/time eks. mva.
Underentreprenør:
Fagarbeider:
kr/time eks. mva.
Hjelpearbeider:
kr/time eks. mva.
Rådgiver:
kr/time eks. mva.
Underentreprenør:
6.5
Fagarbeider:
kr/time eks. mva.
Hjelpearbeider:
kr/time eks. mva.
Rådgiver:
kr/time eks. mva.
Byggekran:
kr/time eks. mva.
Mobilkran:
kr/time eks. mva.
Annet:
:
kr/time eks. mva.
Annet:
:
kr/time eks. mva.
BYGGETID
Undertegnede påtar seg å starte byggearbeidene senest ................... omsorgsbolig, ombygging og ny
p-plass driftsferdig
senest……………
Med komplett driftsferdig bygg menes et anlegg som er overtatt av byggherren og hvor alle feil og
mangler er 100 % fjernet, alle håndverkere har forlatt anleggsplassen, og byggherren kan når han
måtte ønske det ta bygget i bruk.
Oversittelse av fremdriftsplan/milpæler/ferdigstillelse vil bli dagmulktsbelagt.
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 16 av 18
Rev. 0 av 15.03.2016
6.6
GARANTIER
Vi kan stille garanti i henhold til kontraktsbestemmelsene.
Garantiene vil bli stillet gjennom: ...........................................................................................
Vårt firma med den organisasjon vi har ansvar for - har sentral godkjenning/eller vil få lokal
godkjenning (før kontraktsinngåelse) i de klasser som det er stilt til for gjennomføring av tiltaket etter
plan- og bygningsloven med forskrifter. Hvis ikke forplikter vi oss uten kostnad for byggherren å skifte
ut vedkommende firma som ikke får slik godkjennelse med firma som får slik godkjenning før
kontraktsinngåelse.
6.7
TILTRANSPORTERTE ENTREPRISER
A. Påslag for å administrere administrerte entrepriser (sideentrepriser) ………………..%
B. Påslag for å administrere underentrepriser
6.8
………………...%
UNDERENTREPRENØRER/LEVERANDØRER
Dersom anbudet blir antatt, vil undertegnede benytte følgende firmaer som underleverandører/
underentreprenører:
Fagområde
Leverandør/entreprenør
Som rådgivere vil følgende firma bli benyttet:
Fagområde
Rådgiver
Arkitekt
Byggeteknisk rådgivning
Elektroteknisk rådgivning
VVS teknisk rådgivning:
-
Varme og sanitær
-
Ventilasjon
Brannteknisk rådgivning
Annen:
Annen:
Den resterende del av et eventuelt oppdrag vil bli utført av egne ansatte.
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 17 av 18
Rev. 0 av 15.03.2016
6.9
FORBEHOLD
Forbehold fra undertegnede er opplistet under og spesifisert i anbudsbrevet.
6.10
UNDERSKRIFT/ ERKLÆRING
Undertegnede anbyder erklærer med sin underskrift at firmaet er kjent med alle forhold som fremgår
av anbudsgrunnlaget, og at firmaet har den nødvendige kompetanse (økonomisk og teknisk) og
systemer, som skal til for å ivareta de forhold byggherren har stilt krav om i anbudsgrunnlaget.
Firmaet bekrefter med dette å yte positivt samarbeid med alle involverte aktører gjennom hele
kontraktsperioden.
Firmaet er videre kjent med at de er ansvarlig for å avkreve og påse at underleverandører av tjenester
m.m., tilfredsstiller de samme krav til opplistede kriterier som anbyderen selv (bl. a. i forhold til
antikontraktørklausul, registrering, innbetaling av skatter og avgifter, HMS-systemer m.m.).
Tilbyder
: __________________________________________________
Adresse
: __________________________________________________
Telefon/telefaks
: __________________________________________________
Foretaksnummer
: __________________________________________________
E-postadresse
: __________________________________________________
....................................................., den ...............................
20….
Totalentreprise – Ny omsorgsbolig og ombygging av deler av eksisterende bygg,
Nygårdshaven 4, samt ny p-plass ved Nygårdshaven 1.
Side 18 av 18