vedlegg 3: tildelingskriterier

Comments

Transcription

vedlegg 3: tildelingskriterier
VEDLEGG 3: TILDELINGSKRITERIER
Tilbyders firmanavn:
Adresse:
Postnummer / sted:
Kontaktperson:
Telefon:
E-postadresse:
3.1 Pris
Oppdragsgiver ønsker fastpris på utførelse av de ulike tjenestene.
Tjenester og utstyr som skal prises:
Pris elektrofaglige entreprenørtjenester
3.1.1 Materialkostnader
Rabattsatser som oppgis skal være inkludert eventuelle bonusordninger som tilbyder har med
grossist/underentreprenør, og skal gjelde for alle produkter i den aktuelle varegruppen.
For å beregne sum skal følgende formel benyttes:
Rabatt

Sum  Mengde* ( Enhetspris  Enhetspris*
)
100  .

Varegrupper og varer oppgitt i dette dokumentet er et utvalgt for å synliggjøre enhetspriser og
rabatter. AFK skal kunne kjøpe alle varer og tjenester innen elektrofaget.
Varegruppe
Enhet
10 - Kabler og
ledninger
-PR 2x2,5/2,5
m
-PN 2,5
m
-RK 16
m
-PFSP 3x25 AL
m
-PTS 2-par
m
12 - Rør, tak- og
veggbokser, fittings mv
- Kabelkanal TEK123
eller
lignende
m
- Ferdigtrukket PN
2x2,5 +j
i rør
m
Tilbudsskjema 1.0
Mengde
Enhetspris i
grossistens
prisbok (kr)
Rabatt
Sum (kr)
installatør
(%)
2000
4000
100
300
1000
100
500
Side 1 av 7
Varegruppe
- Veggboks 6-løp h 6584
- Koblingsboks IP20
m/koblings. 1,52,5qmm
- Rekkeklemme 2,5
qmm
skruklemme
13- Festemateriell
- Lettiklammer 16 mm
stift PR 2x2,5
- Montasjerenne 100
mm
Enhet
Mengde
stk
100
stk
200
Stk
200
stk
4000
stk
50
14- Brytere
- Bryter 2-polet på vegg Stk
- Bevegelsesmelder PIR
takmontert 360gr. for
lysarmaturer med mer
tidsforsinkelse inntil 30
min
stk
-Fotocelle 16A (2-250
lux)
m/tidsforsinkelse
10
15- Stikkontakter,
støpsler mm
- Stikk 3-veis m/jord
innfelt
m/barnevern
30
- Stikk 2/16 m/jord
påvegg
m/barnevern
300
- Stikk 3/16 m/jord på
vegg
10
16- Sikringsmateriell
- Kombiautomat
2/16C/0,03A
60
- Jordfeilbryter 4pol
25A
0,03A
10
- Overspenningsvern kl.
2
3- pol tennspenning
>370 V
10
17- Sikringsbokser- og
skap, sikringsstativer
Tilbudsskjema 1.0
Enhetspris i
grossistens
prisbok (kr)
Rabatt
Sum (kr)
installatør
(%)
20
20
stk
stk
stk
stk
Stk
stk
stk
Side 2 av 7
Varegruppe
Enhet
- Montasjeramme for D,
E og
F-skap (rehab.)
10
- ASD plastdeksler
(ASD70)
20
33 - Lysrørarmaturer
og tilbehør
- Lysarmatur
utenpåliggende interiør
m/raster T5 2/28 inkl
lysrør
100
- Lysarmatur type
industri IP44 T5 2/28
inkl lysrør
30
41 – Startapparater
- Kontaktor 3P 16A for
styring av lys og varme stk
- Frekvensomformer for
3fase asynkronmotor 2,2
kW
stk
45 – Elektroniske
styresystemer PLS etc
54 – Elektrovarme og
termostater
- Panelovn type TPA-S3
10
(1000W) m/plugg eller
lignende.
stk
- Termostat radiostyr for
panelovner
stk
- Programmerbar
fjernkontroll for
panelovner
stk.
A. Sum
materialkostnader
Tilbudsskjema 1.0
Mengde
Enhetspris i
grossistens
prisbok (kr)
Rabatt
Sum (kr)
installatør
(%)
stk
stk
stk
Stk
40
5
50
50
5
Side 3 av 7
Forklaring til utfylling av tilbudsskjema:
 Alle priser skal oppgis i NOK eksklusive merverdiavgift.
 Tilbudt enhetspris skal multipliseres med oppgitt mengde for de ulike varer og tjenester.
Delsummer summeres så til en totalsum.
 Prisene skal inkludere opplæring, kjøre- og reiseutgifter og andre relevante utgifter (for
eksempel bompenger) knyttet til leveransen.
 Alle tilbudte enhetspriser skal inkludere montering og merking
 Prisene skal inkludere alle øvrige kostnader, herunder dokumentasjon, frakt/porto og
offentlige avgifter.
 Fakturagebyr eller andre former for gebyr aksepteres ikke.
Det vises for øvrig til punkt 6.2.8 «vederlagsberegning» i vedlegg «avtaledokument med
kontraktsbestemmelser».
Grossister/leverandører som materialprisene i tabellen foran er basert på, og som vil bli benyttet i
avtaleperioden:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
3.1.2 Eksempel på utregning for materialkostnader
Følgende formel benyttes for å beregne sum pr varelinje i tabellen nedenfor:
Rabatt

Sum  Mengde* ( Enhetspris  Enhetspris*
)
100 

Eksempel på utfylling og beregning for utvalgte varer i gruppe 10:
Varegruppe
Enhet
Mengde
Enhetspris i
Rabatt
Sum (kr)
grossistens prisbok installatør
(kr)
(%)
10 - Kabler og
ledninger
-PR 2x2,5/2,5
-PN 2,5
Sum
materialkostnader
m
m
2000
4000
60
20
80
80
24 000
16 000
40 000
For å beregne totale materialkostnader på tilbudsskjema legges påslagsprosent til som vist nedenfor:
Beskrivelse
Materialkostnader
Tilbudsskjema 1.0
Sum
50 000
% påslag
10
Sum
55 000
Side 4 av 7
3.1.3 Timekostnader
Beskrivelse
Enhetspris (kr/time) Multiplikator Sum (enhetspris x
multiplikator)
Ingeniør/saksbehandler
50
Montør gr. L
1000
Lærling gr. L
400
Montør gr. L overtid 50 %
150
Lærling gr. L overtid 50 %
40
Montør gr. L overtid 100 %
30
Lærling gr. L overtid 100
15
%
Sum timekostnader
Timeprisene skal omfatte alle kostnader, herunder sosiale kostnader, arbeidstakerens
verktøygodtgjørelse, reisetid, reisepenger, riggandel, saksbehandling, plassadministrasjon og
fortjeneste.
3.1.4 Kjøretillegg
Kjøretillegg er et fastbeløp og gjelder oppmøte med servicebil på byggeplass
(den aktuelle skole/tannklinikk hvor det utføres arbeid).
Kilometergodtgjørelse og timer for tiden man kjører skal være inkludert i kjøretillegget.
Beskrivelse
Sum kjøretillegg
Enhetspris
(kr)
Multiplikator
Sum
(= enhetspris x
multiplikator)
200
3.1.5 Påslag
3.1.5.1 Påslagsprosent på materiell
Gjelder kun for materialer og utstyr i henhold til faktura fra grossist:
__________%
Påslagsprosenten skal dekke øvrige kostnader, herunder, frakt/porto,
emballasje, avfallskostnader og offentlige avgifter
3.1.5.2 Påslagsprosent på underentreprenør/underleverandør og leie av maskiner og utstyr
Gjelder kun for underentreprenør/underleverandør og leie av maskin, utstyr mv.
i henhold til faktura fra underleverandør/underleverandør eller utleier:
__________%
3.1.5.3 Påslagsprosent ved tiltransport av underentreprenører/underleverandører
Gjelder når oppdragsgiver tiltransporterer underentreprenører/underleverandører
___________%
Tilbudsskjema 1.0
Side 5 av 7
Sammenstilling
Overføres fra tabeller foran:
Beskrivelse
3.1.1 Sum materialkostnader (+ påslag
materiell 3.1.5.1)
3.1.3 Sum timekostnader
3.1.4 Sum kjøretillegg
3.1.5.2 Sum
underentreprenør/underleverandør
3.1.5.3 Sum tiltransportert underentreprenør
Totalsum (ligger til grunn for evalueringen)
Sum
% påslag
Sum
100 000
100 000
Forklaring til utfylling av poster foran:
 Alle priser skal oppgis i NOK eksklusive merverdiavgift.
 Varegrupper og varer oppgitt foran er et utvalgt for å synliggjøre enhetspriser og rabatter.
 Nettokostnad/multiplikator oppgitt foran er et stipulert volum som ikke nødvendigvis
gjenspeiler faktisk uttak, og er ikke et bindende volum for AFK.
 Delsum for 3.1.1 materialkostnader, 3.1.3 timekostnader og 3.1.4 kjøretillegg samt de ulike
påslagene i punkt 3.1.5 påslag, fylles inn til tabell ”Sammenstilling”. Totalsummen i denne
tabellen vil bli lagt til grunn for tilbudsevalueringen.
 Fakturagebyr eller andre former for gebyr aksepteres ikke.
Forsikringer
Forsikringer vil bli stilt gjennom:
Underentreprenører/underleverandører
De underentreprenører/ underleverandører vi vil benytte og som er avklart pr dato, er oppgitt i
vedlagte liste. Undertegnet forpliktelseserklæring følger vedlagt tilbudet.
3.2
Vedlegg til tilbudsskjema
Underentreprenører/leverandører
Tilbyder vil benytte følgende underentreprenører/leverandører:
Elektroavler
Branntetting
Svakstrømsarbeider
Belysningsutstyr
Elektrovarme
Tilbudsskjema 1.0
Side 6 av 7
Eventuelle andre arbeider/leverandører (spesifiseres)
Underleverandører
De underleverandører vi vil benytte og som er avklart pr dato, er oppgitt i vedlagte liste.
Firma:……………….
Organisasjonsnummer: ..................................
............................., ..........................................
Sted Dato
............................................................................
Underskrift
3.3
Utregningsmodell tildelingskriteriet pris
Tilbyder med lavest tilbudssum tildeles kontrakten.
*****
Sted / dato:
Navn:
Tittel:
Signatur:
(skal signeres av person med fullmakt)1
1
Den som signerer på vegne av tilbyder, må ha prokura eller signaturfullmakt på at man har rett til å binde bedriften til
tilbudet.
Tilbudsskjema 1.0
Side 7 av 7

Similar documents