Her finner du trafikkplanen.

Comments

Transcription

Her finner du trafikkplanen.
Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg
Plan nr.:
105/16
Vedtak nr.: 105/16
Strekning:
Grannesveien
Sted:
Arbeid som skal utføres:
Vei, vann og avløp for nye tomter
Ansvarshavende:
Joakim Hetland
Entreprenør:
Tlf./e-post:
25
april
[email protected]
Adresse: Orstadveien 122
Bjelland AS
Arbeidet utføres i perioden
Fra dato:
Stavanger
2016
Til dato:
30
4353 Klepp Stasjon
mai
E-post:
2016
[email protected]
En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og
hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.
Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?
Sannsynlighet:
Forhold som kan medføre risiko for ulykke:
Sett inn verdi for :
Stor:
1
Forhold nr.:
Beskrivelse:
↓
Konsekvens:
Sett inn verdi for :
Stor:
1
Middels:
2
Middels:
2
Liten:
3
Liten:
3
Prioritet:
(= produktet)
1
2
2
1: Gravearbeid , påkjørsel
2
2
4
2: Gravearbeid , skade på myke trafikkanter
2
2
4
3: Anleggstrafikk , påkjørsel
2
2
4
Eks.: Byggegrop 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane
4:
0
5:
0
6:
0
7:
0
8:
0
9:
0
10:
0
11:
0
Forhold nr.:
↓
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:
Aktiv bruk av 906 skilt.
Skilting / varsling på plass.
Arbeidere bruker synlighetstøy.
Anleggsmaskiner, lastebiler etc. bruker gulblink.
Merknader:
Blankett VE-185 (Excel)
Plan for varsling og sikring av vegarbeide
Plan nr.:
105/16
Vedtak nr.: 105/16
Strekning: Grannesveien
Vei, vann og avløp for nye tomter
Arbeid som skal utføres:
Bjelland AS
Entreprenør:
Sted:
Stavanger
Adresse:
Orstadveien 122
Ansvarshavende:
Joakim Hetland
Tlf./e-post: [email protected]
Stedsansvarlig(e):
Kyrre Nilsen
Tlf./e-post: 99280608/[email protected]
Arbeidet utføres
fra dato:
april
25
2016
Til dato:
30
mai
2016
Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.
Varslingsmateriell:
Skilt nr.:
Ant.:
110
4
106.1
4
808
2
906
etter
behov
808
3
Anleggs trafikk
Tekst
T2
Veien stengt
Skisse:
Grannesveien stengt for
gjennomkjøring til
Gamleveien. Omkjøring via
Solliveien
Anleggs
trafikk
Grannesv
ein
Grannesveien stengt for
gjennomkjøring 300m
fremme. Omkjøring via
Solliveien
etter behov
808
2
713
9
Grannesvein stengt for
gjennomkjøring 150m fremme.
Omkjøring via Solliveien
Veien stengt
Merknader:
Bussrute må endret i perioden
Grannesveien
Blankettfordeling:
Politiet
Plan og Anlegg
AMK
Brann
Stavanger Parkering
Boreal Transport/Kolumbus
Renovasjonen
Andre:
Fylles ut av skiltmyndigheten:
Stavanger
Sted
21.04.2016
Dato
Johan Gismervik
Sign. (etter fullmakt)
Blankett VE-183 (Excel)
Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet
Plan nr.:
105/16
Vedtak nr.: 105/16
Strekning:
Grannesveien
Sted:
Arbeid som skal utføres:
Vei, vann og avløp for nye tomter
Arbeidet utføres i perioden
april
2016 Til dato: 30
Fra dato: 25
Annet:
Stavanger
mai
Info:
Adresse Olav Kyrresgt. 23
4068, Stavanger
2016
Telefon
e-post
51 50 74 08/ 926 05 812
[email protected]
Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om
bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:
Fartsgrenseskilt (362.x)………………
Andre trafikkregulerende tiltak
x
Trafikksignal………………..
Manuell dirigering…………..
30
40
Vegstengning……………….
50
x
Betingelser for arbeidet:
1.
Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert:
2.
Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
3.
Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
Statens vegvesen……………
Byggeleder:
Annen offentlig etat………….
Angi hvilken:
Entreprenør…………………..
4.
Angi hvem: Bjelland AS
Ansvarshavende:
Joakim Hetland
Tlf./e-post: [email protected]
Stedsansvarlig(e):
Kyrre Nilsen
Tlf./e-post: 99280608/[email protected]
5.
Loggbok skal alltid føres
6.
Lede-/følgebil ………………
7.
Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi………………………….. x
Renovasjon……………..
8.
Brannvesen………………….. x
Ambulanse/lege…………..
x
x
Skole…………………………..
Angi hvilke(n):
Kollektivselskap…………….. x
Angi hvilke(t):
Radio, presse m.m…………. x
Angi hvem:
Andre……………………..
Angi hvem:
Bussrute må endret i perioden
Tillatelser:
Gravetillatelse……….
Arbeidstillatelse…….
x
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
9.
Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
10.
Spesielle vilkår/betingelser:
NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.
Stavanger
21.04.2016
Johan Gismervik
Sted
Dato
Sign. (etter fullmakt)
Blankett VE-181 (Excel)
Loggbok
Plan nr.:
105/16
Vedtak nr.: 105/16
Strekning:
Grannesveien
Sted:
Stavanger
Tlf.:
[email protected]
Arbeid som skal utføres:
Vei, vann og avløp for nye tomter
Ansvarshavende:
Joakim Hetland
Stedsansvarlig(e)::
Kyrre Nilsen
Loggbok sendes:
Skiltmyndighet Park og Vei
Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.
Sted
Hp
Km
Start
Dato
Kl
Stopp
Dato
Kl
Kontrollert
Dato
Kl
Type utstyr, merkn.
Sign.
Blankett VE-182 (Excel)