Half Year - Novo Nordisk

Comments

Transcription

Half Year - Novo Nordisk
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
2016-04-29
Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med
10% i lokale valutaer i det første kvartal af 2016
Salget steg med 9% opgjort i lokale valutaer
Salget steg med 9% opgjort i lokale valutaer og med 8% i kroner til 27,2 mia. kr.
®
 Salget af Victoza steg med 15% (16% i kroner).
®
 Salget af Levemir steg med 9% (8% i kroner).
®
 Salget af Tresiba steg med 117% (113% i kroner).
 Salget i USA steg med 12% (14% i kroner).
 Salget i International Operations steg med 15% (3% i kroner).
Resultat af primær drift faldt med 10% rapporteret i lokale valutaer og med 11% i
danske kroner til 12,3 mia. kr.
Justeret for engangsindtægten fra det delvise frasalg af NNIT og indtægten fra
udlicensering af aktiver vedrørende inflammatoriske sygdomme, begge i 2015, steg
resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer med 10%.
Nettoresultatet faldt med 4% til 9,5 mia. kr. Udvandet resultat pr. aktie faldt med 2% til
3,71 kr. Justeret for det delvise frasalg af NNIT steg nettoresultatet og udvandet resultat
pr. aktie med henholdsvis 20% og 23%.
I februar meddelte Novo Nordisk, at SWITCH 1-studiet var afsluttet med succes. Studiet
viste, at Tresiba® var i stand til at nedsætte forekomsten af hypoglykæmi sammenlignet
med insulin glargin U100 hos mennesker med type 1-diabetes.
I marts meddelte Novo Nordisk, at Victoza® i LEADER-studiet, som omfattede flere end
9.300 deltagere med en gennemsnitlig behandlingsperiode på ca. fire år, reducerede
risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser signifikant.
Den 28. april meddelte Novo Nordisk, at semaglutid, en GLP-1-analog, som doseres én
gang ugentligt, reducerede risikoen for alvorlige kardiovaskulære hændelser signifikant i
SUSTAIN 6-studiet. Efter den succesfulde afslutning af SUSTAIN-programmet forventer
Novo Nordisk at indsende registreringsansøgning i USA og EU i fjerde kvartal af 2016.
For 2016 forventes fortsat en salgsvækst på 5–9% opgjort i lokale valutaer. Væksten i
justeret resultat af primær drift forventes også fortsat at blive på 5–9% opgjort i lokale
valutaer.
Adm. direktør Lars Rebien Sørensen: ”Vi er tilfredse med de resultater, vi har opnået i
første kvartal af 2016, hvor både Victoza® og Tresiba® udviste betydelig vækst. Vi er
også meget glade for de positive resultater af SWITCH-, LEADER- og SUSTAIN-studierne,
som yderligere styrker den kliniske profil for Tresiba®, Victoza® og semaglutid.”
Novo Nordisk A/S
Investor Relations
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Telefon:
+45 4444 8888
www.novonordisk.com
CVR-nr.:
24 25 67 90
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 2 af 29
OM NOVO NORDISK
Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som igennem mere end 90 år har
stået for innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling. Dette langvarige
engagement har givet os erfaringer og kompetencer, som i dag gør det muligt også at
hjælpe med at bekæmpe andre alvorlige kroniske sygdomme: hæmofili,
vækstforstyrrelser og fedme. Koncernen har hovedkvarter i Danmark, beskæftiger
omkring 41.600 medarbejdere i 75 lande og markedsfører sine produkter i flere end 180
lande. Novo Nordisks B-aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen med koden ’Novo-B’ og
på New York Stock Exchange i form af American Depositary Receipts (ADR’er) med koden
’NVO’. Læs mere på novonordisk.com.
TELEKONFERENCE
Der vil den 29. april 2016 kl. 13.00 CEST blive afholdt en telekonference. Investorer kan
lytte med via et link på novonordisk.com under menupunktet ’Investors’, hvor der også
vil kunne hentes præsentationsmateriale ca. en time før telekonferencen.
WEBCAST
Den 3. maj 2016 kl. 14.15 CEST vil ledelsen give en præsentation for institutionelle
investorer og sell side-analytikere i London. Præsentationen kan følges på en direkte
webcast via et link på novonordisk.com under menupunktet ’Investors’.
Præsentationsmateriale til denne webcast vil være tilgængeligt samme sted.
FINANSIEL KALENDER
5. august 2016
28. oktober 2016
2. februar 2017
Koncernregnskab for første halvår af 2016
Koncernregnskab for de første ni måneder af 2016
Koncernregnskab for 2016
KONTAKTOPLYSNINGER
Medier:
Katrine Sperling
+45 3079 6718
[email protected]
Peter Hugreffe Ankersen
+45 3075 9085
[email protected]
Daniel Bohsen
+45 3079 6376
[email protected]
Melanie Raouzeos
+45 3075 3479
[email protected]
Investorer:
Besøg Novo Nordisk på internettet og få flere oplysninger på novonordisk.com.
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 3 af 29
INDHOLD
FINANSIELLE RESULTATER ...................................................................................... 4
Finansielt koncernregnskab for det første kvartal af 2016 ...................................... 4
Salgsudvikling ................................................................................................. 5
Salgsudviklingen indenfor diabetes- og fedmebehandling ...................................... 6
Salgsudviklingen indenfor biopharmaceuticals ...................................................... 9
Udvikling i omkostninger og resultat af primær drift ........................................... 10
Finansielle poster (netto) ................................................................................ 11
Investeringer og frie pengestrømme ................................................................. 11
FORVENTNINGER ................................................................................................. 12
FORSKNING & UDVIKLING .................................................................................... 13
Diabetes ....................................................................................................... 13
Vækstforstyrrelser .......................................................................................... 17
BÆREDYGTIGHED ................................................................................................ 17
EGENKAPITAL ...................................................................................................... 18
JURIDISKE FORHOLD............................................................................................ 19
LEDELSESPÅTEGNING .......................................................................................... 21
FINANSIEL INFORMATION ..................................................................................... 22
Bilag 1: Kvartalstal i kroner ........................................................................... 22
Bilag 2: Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse ....................................... 23
Bilag 3: Balance ........................................................................................... 24
Bilag 4: Pengestrømsopgørelse ...................................................................... 25
Bilag 5: Egenkapitalopgørelse ........................................................................ 26
Bilag 6: Omsætning fordelt på regioner........................................................... 27
Bilag 7: Forudsætninger for nøglevalutaer ....................................................... 28
Bilag 8: Kvartalstal i USD (øvrig information) .................................................. 29
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 4 af 29
FINANSIELLE RESULTATER
FINANSIELT KONCERNREGNSKAB FOR DET FØRSTE KVARTAL AF 2016
Dette ureviderede koncernregnskab for det første kvartal af 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med
IAS 34 ’Præsentation af delårsregnskaber’ og på basis af den samme regnskabspraksis, som blev
anvendt i Novo Nordisks årsrapport for 2015. Delårsrapporten inklusive koncernregnskabet for det første
kvartal af 2016 og ledelsesberetningen er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med de yderligere
danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Novo Nordisk har implementeret
alle nye, ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag (’IFRS’er’), der er
publiceret af IASB samt godkendt af EU med virkning for regnskabsperioden, der begyndte den 1. januar
2016. Disse IFRS’er har ikke haft væsentlig indvirkning på koncernregnskabet for det første kvartal af
2016.
Beløb i mio. kr., undtagen antal aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte.
Resultatopgørelse
1. kvt. 2016
1. kvt. 2015
Udvikling i %
1. kvt. 2015
til 1. kvt. 2016
Omsætning
27.212
25.200
8%
Bruttoresultat
Bruttomargin
22.978
84,4%
21.326
84,6%
8%
Salgs- og distributionsomkostninger
I procent af omsætning
6.741
24,8%
6.147
24,4%
10%
Forsknings- og udviklingsomkostninger
I procent af omsætning
3.304
12,1%
3.250
12,9%
2%
908
3,3%
854
3,4%
6%
Administrationsomkostninger
I procent af omsætning
Andre driftsindtægter (netto)
Heraf engangsindtægter fra børsnoteringen af NNIT A/S
284
2.782
N/A
-
2.376
N/A
12.309
45,2%
13.857
55,0%
(11%)
(356)
(1.372)
(74%)
Resultat før skat
11.953
12.485
(4%)
Selskabsskat
Effektiv skattesats
2.498
20,9%
2.609
20,9%
(4%)
Nettoresultat
Overskudsgrad (nettoresultat)
9.455
34,7%
9.876
39,2%
(4%)
Af- og nedskrivninger
Investering i materielle anlægsaktiver
624
1.091
663
764
(6%)
43%
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Frie pengestrømme
7.475
6.359
4.106
5.643
82%
13%
82.368
37.284
45,3%
77.457
32.108
41,5%
6%
16%
2.550,1
3,71
2.604,2
3,79
(2%)
(2%)
3,71
3,02
23%
41.571
39.062
6%
Resultat af primær drift
Overskudsgrad (primær drift)
Finansielle poster (netto)
Andre nøgletal
Aktiver i alt
Egenkapital
Egenkapitalandel
Gnsn. antal udvandet udestående aktier (mio. stk.)
Udvandet resultat pr. aktie / ADR (i kr.)
Udvandet resultat pr. aktie / ADR reguleret for
engangsindtægt fra børsnotering af NNIT (i kr.)
Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 5 af 29
SALGSUDVIKLING
Nettoomsætningen steg med 9% opgjort i lokale valutaer og med 8% i kroner.
Salgsvæksten blev realiseret indenfor både diabetesbehandling og biopharmaceuticals,
og hovedparten af væksten kom fra Victoza®, Norditropin®, Levemir® og Tresiba®.
Salgsvæksten var positivt påvirket med ca. 1,5 procentpoint som følge af
engangsjusteringer af rabatter i Medicaid-patientsegmentet i USA primært relateret til
Norditropin® og delvist modsvaret af diabetesporteføljen.
Omsætning pr. terapi
Nettoomsætning
1. kvt. 2016
mio. kr.
Vækst
som
rapporteret
Vækst
i lokale
valutaer
Andel af
væksten
i lokale valutaer
626
131%
136%
17%
545
113%
117%
14%
Diabetes- og fedmebehandling
Ny generation insulin
-
Tresiba
1)
®
Moderne insulin
-
NovoRapid ®
NovoMix ®
Levemir ®
Human insulin
Victoza®
Øvrige diabetes- og fedme produkter
-
2)
Saxenda ®
Diabetes- og fedmebehandling i alt
11.715
2%
3%
15%
4.628
2.698
4.389
(1%)
(2%)
8%
(1%)
1%
9%
(2%)
1%
16%
2.725
(6%)
(3%)
(4%)
4.591
16%
15%
27%
1.374
15%
16%
9%
243
-
-
11%
21.031
6%
7%
64%
2.836
4%
4%
4%
2.619
(1%)
(1%)
(1%)
2.407
32%
32%
27%
938
15%
15%
5%
6.181
15%
15%
36%
27.212
8%
9%
100%
Biopharmaceuticals
Hæmofili
-
3)
NovoSeven
Norditropin
®
®
Øvrige biofarmaceutiske produkter
4)
Biopharmaceuticals i alt
Samlet nettoomsætning
1)
2)
®
®
®
Indeholder Tresiba , Ryzodeg og Xultophy .
Primært NovoNorm®, nåle og Saxenda®.
3)
Indeholder NovoSeven®, NovoEight® og NovoThirteen®.
4)
Primært Vagifem® og Activelle®.
Alle regioner bidrog til salgsvæksten, men USA var den største bidragyder og tegnede sig
for 64% af væksten opgjort i lokale valutaer, fulgt af International Operations og den nye
salgsregion, Pacific, som bidrog med henholdsvis 23% og 6%. Salgsvæksten i USA var
positivt påvirket med ca. 3 procentpoint som følge af engangsjusteringer af rabatter i
Medicaid-patientsegmentet. Salgsvæksten i International Operations på 15% opgjort i
lokale valutaer var positivt påvirket med ca. 3 procentpoint på grund af de betydelige
inflationsvirkninger i Argentina og Venezuela.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 6 af 29
Nettoomsætning
1. kvt. 2016
mio. kr.
Vækst
som
rapporteret
Vækst
i lokale
valutaer
Andel af
væksten
i lokale valutaer
13.730
14%
12%
64%
Europa
5.016
1%
1%
3%
International Operations
3.516
3%
15%
23%
Region China
2.875
1%
3%
4%
Pacific*
2.075
7%
7%
6%
27.212
8%
9%
100%
Omsætning pr. region
USA
Samlet nettoomsætning
*
Pacific inkluderer Japan, Korea, Oceanien og Canada
For yderligere detaljer om salget i det første kvartal af 2016 henvises til bilag 6.
I de følgende afsnit er markedsdata (medmindre andet er anført) baseret på data fra
februar 2016 og februar 2015 opgjort som løbende årstotal, leveret af den uafhængige
dataleverandør IMS Health.
SALGSUDVIKLINGEN INDENFOR DIABETES- OG FEDMEBEHANDLING
Salget af produkter til behandling af diabetes og fedme steg med 7% opgjort i lokale
valutaer og med 6% i kroner til 21.031 mio. kr. Novo Nordisk er verdens førende
virksomhed indenfor diabetesbehandling med en global værdimarkedsandel på 27%.
Insulin
Salget af insulin steg med 4% opgjort i lokale valutaer og med 3% i kroner til 15.066
mio. kr. Salgsvæksten opgjort i lokale valutaer var drevet af International Operations og
USA. Novo Nordisk er globalt førende med 46% af det samlede insulinmarked og 45% af
markedet for moderne insulin og den nye generation af insulin, begge opgjort i volumen.
Salget af den nye generation af insulin (Tresiba®, Ryzodeg® og Xultophy®) nåede 626
mio. kr. mod 271 mio. kr. i 2015.
Salget af Tresiba® nåede 545 mio. kr. mod 256 mio. kr. i 2015. Lanceringen af Tresiba®
(insulin degludec), den nye generation af insulin til dosering én gang dagligt, fortsætter,
og produktet er nu lanceret i 43 lande. I USA, hvor Tresiba® blev lanceret bredt i januar
2016, er de første tilbagemeldinger fra patienter og receptudskrivere lovende, og
produktet har opnået bred dækning på indkøbsorganisationernes lister over anbefalede
lægemidler. I Japan, hvor Tresiba® blev lanceret i marts 2013 med tilskud på samme
niveau som insulin glargin U100, har produktet støt øget sin andel af markedet for basal
insulin, og Tresiba® har nu opnået en andel af markedsværdien for basal insulin på 34%
på månedsbasis. Tilsvarende har Tresiba® vist en solid indtrængning på andre markeder
med tilskud på samme niveau som insulin glargin U100, mens indtrængningen fortsat er
beskeden på markeder med begrænset markedsadgang.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 7 af 29
Ryzodeg®, en opløselig formulering af insulin degludec og insulin aspart, blev for nylig
lanceret i Rusland efter lanceringer i Japan, Mexico, Bangladesh og Indien, og de første
tilbagemeldinger fra patienter og receptudskrivere er lovende.
Xultophy® (IDegLira), en kombination af insulin degludec (Tresiba®) og liraglutid
(Victoza®), der tages én gang dagligt som én samlet injektion, markedsføres nu i fem
lande, og lanceringsaktiviteterne skrider planmæssigt frem.
Salget af moderne insulin steg med 3% opgjort i lokale valutaer og med 2% i kroner til
11.715 mio. kr. International Operations tegnede sig for 61% af væksten, fulgt af Region
Kina og USA. Salget af moderne insulin og den nye generation af insulin udgør nu 82% af
Novo Nordisks insulinsalg målt i værdi.
INSULINMARKEDSANDELE
(volumen, løbende årstotal)
Novo Nordisks andel
af det samlede
insulinmarked
Novo Nordisks andel af markedet
for moderne insulin og
den nye generation af insulin
Februar
Februar
Februar
2016
2015
2016
Februar
2015
Globalt
46%
46%
45%
45%
USA
38%
37%
38%
37%
Europa
46%
47%
46%
47%
International Operations*
54%
54%
51%
52%
Kina**
55%
57%
61%
63%
Japan
52%
52%
50%
50%
Kilde: IMS-data, februar 2016. *: Data for 13 udvalgte markeder, der repræsenterer ca. 70% af Novo Nordisks diabetessalg i
regionen. **: Data for det kinesiske fastland, eksklusive Hongkong og Taiwan.
USA
Salget af insulin i USA steg med 3% opgjort i lokale valutaer og med 5% i kroner.
Salgsvæksten er drevet af introduktion af Tresiba® samt Levemir®, som har været
positivt påvirket af den underliggende volumenvækst i insulinmarkedet. Dette er delvist
modsvaret af engangsjusteringer af rabatter i Medicaid-patientsegmentet, et svindende
segment for miksinsulin og tab af en kontrakt på NovoLog®. 49% af Novo Nordisks
salgsvolumen for moderne insulin i USA bruges i de præfyldte pensystemer FlexPen ® og
FlexTouch®.
Europa
Salget af insulin i Europa forblev uændret opgjort i lokale valutaer og faldt med 1% i
kroner. Salget er drevet af markedsindtrængningen for Tresiba® samt et positivt bidrag
fra Xultophy®, der modsvares af et vigende segment for miksinsulin og ophøret af
distribution af Tresiba® i Tyskland. Markedsudbredelsen af pensystemer i Europa er høj,
og 96% af Novo Nordisks insulinvolumen bruges i pensystemer, primært NovoPen ® og
FlexPen®.
International Operations
Salget af insulin i International Operations steg med 16% opgjort i lokale valutaer og
med 2% i kroner. Væksten opgjort i lokale valutaer er drevet af vækst indenfor alle tre
kategorier af insulin: human insulin, de moderne insuliner og den nye generation af
insulinprodukter, Tresiba®, Ryzodeg® og Xultophy®. 61% af Novo Nordisks
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 8 af 29
insulinvolumen i de større private markeder i International Operations bruges i
pensystemer.
Region Kina
Salget af insulin i Region Kina steg med 4% opgjort i lokale valutaer og med 1% i kroner.
Den beskedne salgsvækst er drevet af den fortsatte markedsindtrængning for de tre
moderne insuliner og væksten i det samlede marked for diabetesbehandling, modsvaret
af faldende salg af human insulin som følge af intensiveret lokal konkurrence og
markedsdynamik. 90% af Novo Nordisks insulinvolumen i Kina bruges i pensystemer,
primært flergangspennen NovoPen®.
Pacific
Salget af insulin i Pacific, som omfatter Japan, Korea, Canada og Oceanien, forblev
uændret både i lokale valutaer og i kroner. Salgsudviklingen afspejler det faldende
volumen i det japanske insulinmarked og lavere salg af human insulin i regionen, hvilket
delvist modsvares af den fortsat gode udvikling for Tresiba® i Japan. Markedsudbredelsen
af pensystemer i Japan er høj, og 95% af Novo Nordisks insulinvolumen bruges i
pensystemer.
Victoza® (GLP-1 til behandling af type 2-diabetes)
Salget af Victoza® steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 16% i kroner til 4.591
mio. kr. Salgsvæksten er drevet af USA og International Operations. GLP-1-segmentets
andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi er steget til 8,3%
mod 7,2% i 2015. Victoza® er markedsleder i GLP-1-segmentet med en
værdimarkedsandel på 64%.
GLP-1-MARKEDSANDELE
(værdi, løbende årstotal)
GLP-1's andel af
det samlede marked for
diabetesbehandling
Victoza® andel af
GLP-1-markedet
Februar
Februar
Februar
2016
2015
2016
Februar
2015
Globalt
8.3%
7.2%
64%
71%
USA
9.7%
8.5%
62%
68%
Europa
9.0%
8.2%
72%
78%
International Operations*
2.4%
2.3%
84%
90%
Kina**
0.8%
0.7%
53%
56%
Pacific
4.0%
2.2%
69%
61%
Kilde: IMS-data, februar 2016. *: Data for 13 udvalgte markeder, der repræsenterer ca. 70% af Novo Nordisks diabetessalg i
regionen. **: Data for det kinesiske fastland, eksklusive Hongkong og Taiwan.
USA
Salget af Victoza® i USA steg med 16% opgjort i lokale valutaer og med 19% i kroner.
Salgsvæksten er drevet af en underliggende vækst i antallet af recepter i GLP-1-klassen
på mere end 25% i USA. Væksten i GLP-1-markedet er fortsat drevet af Victoza® og
mere nyligt lancerede konkurrerende produkter. GLP-1-klassens andel af det samlede
marked for diabetesbehandling i USA opgjort i værdi er steget til 9,7%. Trods
intensiveret konkurrence er Victoza® fortsat markedsleder med en værdimarkedsandel på
62%.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 9 af 29
Europa
Salget i Europa steg med 4% opgjort i lokale valutaer og med 3% i kroner. Salgsvæksten
er primært drevet af Spanien og Italien. I Europa er GLP-1-klassens andel af det samlede
marked for diabetesbehandling opgjort i værdi steget til 9,0%. Victoza® er GLP-1markedsleder med en værdimarkedsandel på 72%.
International Operations
Salget i International Operations steg med 29% opgjort i lokale valutaer og med 16% i
kroner. Salgsvæksten er primært drevet af en række lande i Mellemøsten og
Latinamerika. GLP-1-klassens andel af det samlede marked for diabetesbehandling
opgjort i værdi faldt en smule til 2,2%. Victoza® er GLP-1-markedsleder i International
Operations med en værdimarkedsandel på 79%.
Region Kina
Salget i Region Kina steg med 14% opgjort i lokale valutaer og med 12% i kroner. I Kina
er GLP-1-klassen, som tegner sig for beskedne 0,8% af det samlede marked for
diabetesbehandling opgjort i værdi, generelt ikke tilskudsberettiget. Victoza ® har en
værdimarkedsandel af GLP-1-markedet på 53%.
Pacific
Salget i Pacific steg med 26% opgjort i lokale valutaer og med 25% i kroner.
Salgsvæksten afspejler den fortsatte udvidelse af GLP-1-markedet i Japan og en positiv
markedsudvikling i Canada. I Japan udgør GLP-1-klassen 4,0% af det samlede marked
for diabetesbehandling opgjort i værdi mod 2,2% i 2015. Victoza® er fortsat førende i
klassen med en værdimarkedsandel på 69%.
Øvrige produkter til behandling af diabetes og fedme
Salget af øvrige produkter til behandling af diabetes og fedme, som primært omfatter
diabeteslægemidler i tabletform, nåle og Saxenda®, steg med 16% opgjort i lokale
valutaer og med 15% i kroner til 1.374 mio. kr. Saxenda®, liraglutid 3 mg til
vægtregulering, blev lanceret i maj 2015, og salget beløb sig til 243 mio. kr. i det første
kvartal af 2016. I USA skrider lanceringsaktiviteterne planmæssigt frem, og
tilbagemeldingerne fra patienter og receptudskrivere er lovende. Saxenda® er nu lanceret
i seks lande.
SALGSUDVIKLINGEN INDENFOR BIOPHARMACEUTICALS
Salget af biofarmaceutiske produkter steg med 15% både opgjort i lokale valutaer og i
kroner til 6.181 mio. kr. Salgsvæksten er primært drevet af USA, International
Operations og Europa.
Hæmofili
Salget af hæmofiliprodukter steg med 4% både opgjort i lokale valutaer og i kroner til
2.836 mio. kr. Væksten opgjort i lokale valutaer er primært drevet af udrulningen af
NovoEight® i Europa og USA samt af NovoSeven® i International Operations, dog delvist
modsvaret af et lavere NovoSeven® salg i USA.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 10 af 29
Norditropin® (væksthormonbehandling)
Salget af Norditropin® steg med 32% både opgjort i lokale valutaer og i kroner til 2.407
mio. kr. Salgsvæksten knytter sig primært til USA og afspejler en signifikant positiv
engangsjustering af rabatter i Medicaid-patientsegmentet relateret til perioden 2010–
2015. Denne positive påvirkning er blevet delvist modsvaret af lavere volumen. Novo
Nordisk er den førende udbyder på det globale væksthormonmarked med en
markedsandel på 32% opgjort i volumen.
Øvrige biofarmaceutiske produkter
Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg
med 15% både opgjort i lokale valutaer og i kroner til 938 mio. kr. Salgsvæksten er
drevet af en positiv påvirkning fra prisudviklingen for Vagifem® i USA.
UDVIKLING I OMKOSTNINGER OG RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
Produktionsomkostningerne steg med 9% til 4.234 mio. kr., og bruttomarginen blev
dermed 84,4% mod 84,6% i 2015. Dette afspejler en negativ påvirkning fra
valutakursudviklingen på 0,2 procentpoint. Den underliggende bruttomargin er uændret,
drevet af en positiv påvirkning fra produktsammensætning og nettopriser, fra et forøget
salg af Victoza® og engangsjusteringer af Medicaid-rabatter, modvirket af omkostninger i
forbindelse med ny produktionskapacitet.
Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med
10% i kroner til 6.741 mio. kr. Stigningen er drevet af USA, herunder
lanceringsomkostninger relateret til Tresiba® samt den fortsatte udrulning af Saxenda®
og NovoEight®, og af investeringer i salgsstyrker i udvalgte lande i International
Operations.
Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg med 2% i både lokale valutaer og kroner
til 3.304 mio. kr. Stigningen i omkostningerne afspejler højere forskningsomkostninger til
projekter indenfor diabetes og fedme, delvist modsvaret af lavere
udviklingsomkostninger som følge af den gradvise afslutning af DEVOTE-studiet, der
undersøger forekomsten af hjerte-kar-sygdom i forbindelse med brug af insulin degludec,
fase 3a-programmet SUSTAIN for GLP-1-analogen semaglutid til dosering én gang
ugentligt samt fase 3b-programmerne SWITCH og LEADER. I første kvartal af 2016
påbegyndtes fase 3a-programmet PIONEER for oral semaglutid, hvilket delvist modsvarer
faldet i udviklingsomkostninger.
Administrationsomkostningerne steg med 9% opgjort i lokale valutaer og med 6% i
kroner til 908 mio. kr. De højere administrationsomkostninger er drevet af højere
omkostninger i alle regioner, hovedsageligt forbundet med højere medarbejderrelaterede
omkostninger i International Operations til at understøtte den voksende organisation,
samt højere omkostninger til retssager i USA.
Andre driftsindtægter (netto) beløb sig til 284 mio. kr. mod 2.782 mio. kr. i 2015. Faldet
skyldes engangsindtægter fra det delvise frasalg af it-service- og konsulentvirksomheden
NNIT i forbindelse med børsnoteringen på Nasdaq Copenhagen under symbolet ’NNIT’ (ISIN
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 11 af 29
DK0060580512) samt fra udlicensering af aktiver vedrørende inflammatoriske sygdomme,
begge i 2015.
Resultat af primær drift faldt med 10% opgjort i lokale valutaer og med 11% i kroner til
12.309 mio. kr. Justeret for indtægterne fra det delvise frasalg af NNIT og indtægten fra
udlicensering af aktiver vedrørende inflammatoriske sygdomme, begge i 2015, var
væksten i resultat af primær drift 10% opgjort i lokale valutaer.
FINANSIELLE POSTER (NETTO)
De finansielle poster (netto) udviste en nettoudgift på 356 mio. kr. mod en nettoudgift på
1.372 mio. kr. i 2015.
I tråd med Novo Nordisks finanspolitik er de væsentligste valutakursrisici for koncernen
afdækket, primært gennem valutaterminskontrakter. Valutaresultatet udgjorde en udgift
på 333 mio. kr. mod en udgift på 1.385 mio. kr. i 2015. Denne udvikling afspejler tab på
valutaafdækning af navnlig den amerikanske dollar som følge af dennes styrkelse overfor
den danske krone sammenlignet med de gældende valutakurser i 2015 samt tab på ikkeafdækkede valutaer.
INVESTERINGER OG FRIE PENGESTRØMME
Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver udgjorde 1,1 mia. kr. mod 0,8 mia. kr. i
2015. Investeringsprojekterne var primært relateret til investeringer i en ny fabrik til
fremstilling af en række aktive lægemiddelstoffer indenfor diabetes, en ny diabetes care
påfyldningsfabrik, udvidelse af produktionskapaciteten for biofarmaceutiske produkter og
opførelsen af nye forskningsfaciliteter.
De frie pengestrømme udgjorde 6,4 mia. kr. mod 5,6 mia. kr. i 2015. Stigningen på 13%
i forhold til 2015 afspejler primært øgede pengestrømme fra driftsaktiviteter og et lavere
niveau af forudbetalt skat i 2016, som mere end modsvarede påvirkningen fra
engangsprovenuet fra det delvise frasalg af NNIT.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 12 af 29
FORVENTNINGER
FORVENTNINGER TIL 2016
Nedenstående skema opsummerer de nuværende forventninger til hele 2016:
Forventningerne er som rapporteret,
medmindre andet fremgår
Forventninger
29. april 2016
Tidligere forventninger
3. februar 2016
Salgsvækst
i lokale valutaer
5-9%
5-9%
som rapporteret
Omkring 3 procentpoint lavere
Omkring 1 procentpoint lavere
Vækst i resultat af primær drift*
i lokale valutaer
5-9%
5-9%
som rapporteret
Omkring 4 procentpoint lavere
Omkring 1 procentpoint lavere
Finansielle poster (netto)
Tab på omkring 200 mio. kr.
Tab på omkring 1,3 mia. kr.
Effektiv skattesats
20-22%
20-22%
Investeringer i faste anlægsaktiver
Omkring 7,0 mia. kr.
Omkring 7,0 mia. kr.
Af- og nedskrivninger
Omkring 3,0 mia. kr.
Omkring 3,0 mia. kr.
Frie pengestrømme
35-38 mia. kr.
36-39 mia. kr.
* Justeret med 2.376 mio. kr. for det delvise frasalg af NNIT og med 449 mio. kr. for indtægten fra udlicensering af aktiver
vedrørende inflammatoriske sygdomme, begge i 2015
Salgsvæksten for 2016 ventes fortsat at blive på 5–9% opgjort i lokale valutaer. Dette
afspejler forventninger om et fortsat robust salg af porteføljen af moderne insulin,
Victoza® og Tresiba®, samt et bidrag fra Saxenda® og Xultophy®. Den positive
salgsudvikling forventes delvist at blive modvirket af en påvirkning fra et kontrakttab i
USA, sundhedsreformer, tab af eksklusivitet på produkter indenfor hormonpræparater
(HRT), intensiveret konkurrence indenfor såvel diabetesbehandling som biofarmaceutiske
produkter samt makroøkonomiske forhold i Kina og en række markeder i International
Operations. Givet de nuværende valutakursniveauer i forhold til den danske krone
forventes væksten rapporteret i kroner nu at blive omkring 3 procentpoint lavere end
niveauet for væksten opgjort i lokale valutaer.
Væksten i resultat af primær drift for 2016 ventes fortsat at blive på 5–9% opgjort i
lokale valutaer, justeret med 2.376 mio. kr. for det delvise frasalg af NNIT og med 449
mio. kr. for indtægten fra udlicensering af aktiver vedrørende inflammatoriske
sygdomme, begge i 2015. Forventningerne til væksten i resultat af primær drift afspejler
vækst i salgs- og distributionsomkostningerne til støtte for fortsatte lanceringsaktiviteter
samt i forsknings- og udviklingsomkostninger, der understøtter fremdriften i Novo
Nordisks udviklingsportefølje. Givet de nuværende valutakursniveauer i forhold til kronen
forventes væksten rapporteret i kroner nu at blive omkring 4 procentpoint lavere end
niveauet for væksten opgjort i lokale valutaer.
For 2016 forventer Novo Nordisk nu, at de finansielle poster (netto) bliver et tab på
omkring 200 mio. kr. Den nuværende forventning afspejler gevinster på
valutaafdækningskontrakter, hovedsageligt som følge af den nylige svækkelse af den
amerikanske dollar overfor kronen i forhold til de gældende valutakurser i 2015. Dette
modsvares delvist af tab på valutaterminskontrakter, primært relateret til styrkelsen af
den japanske yen i forhold til de gældende valutakurser i 2015.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 13 af 29
Den effektive skattesats for 2016 forventes fortsat at blive på 20–22%.
Investeringer i faste anlægsaktiver ventes fortsat at blive på omkring 7,0 mia. kr. i
2016, primært relateret til investeringer i en udvidelse af produktionskapaciteten til
fremstilling af biofarmaceutiske produkter, yderligere produktionskapacitet til fremstilling
af aktive lægemiddelstoffer indenfor diabetesbehandling, udvidelse af påfyldningskapaciteten indenfor diabetesbehandling og opførelse af nye forskningsfaciliteter. Af- og
nedskrivninger forventes fortsat at blive på omkring 3,0 mia. kr. Frie pengestrømme
forventes nu at blive på 35–38 mia. kr., hvilket primært afspejler ændringer i
arbejdskapitalkrav og en negativ påvirkning fra valutakursudviklingen.
Alle ovenstående forventninger er baseret på forudsætninger om, at den globale
økonomiske situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsklimaet for Novo Nordisk i
2016, og at valutakurserne, navnlig den amerikanske dollar, forbliver på deres
nuværende niveau overfor danske kroner. Forudsætningerne for koncernens
nøglevalutaer fremgår af bilag 7.
Novo Nordisk har afdækket forventede fremtidige pengestrømme i en række af
koncernens faktureringsvalutaer, og alt andet lige vil udsving i kurserne for de vigtigste
faktureringsvalutaer påvirke Novo Nordisks resultat af primær drift som vist herunder:
Vigtigste
faktureringsvalutaer
Et 5% udsving i kursen påvirker
på årsbasis Novo Nordisks resultat af
primær drift med
Afdækningsperiode
(måneder)
USD
2.000 mio. kr.
12
CNY
300 mio. kr.
11*
JPY
160 mio. kr.
11
GBP
85 mio. kr.
12
CAD
70 mio. kr.
11
*
USD og kinesiske offshore-yuan (CNH) anvendt som afdækningsvaluta for Novo Nordisks valutarisiko i CNY
Den finansielle effekt af valutaafdækning er indeholdt i ’Finansielle poster (netto)’.F&U
FORSKNING & UDVIKLING
DIABETES
Victoza® (NN2211) reducerer risikoen for alvorlige kardiovaskulære hændelser signifikant
i LEADER-studiet
I marts 2016 offentliggjorde Novo Nordisk de overordnede resultater fra LEADER-studiet,
som undersøgte den kardiovaskulære (hjerte-kar-mæssige) sikkerhed for Victoza®
(liraglutid) over en periode på op til fem år i flere end 9.300 voksne med type 2-diabetes
med høj risiko for alvorlige kardiovaskulære hændelser. Studiet sammenlignede
tilføjelsen af enten Victoza® eller placebo til standardbehandling og opfyldte det primære
mål om at vise ikke-inferiøritet samt at dokumentere superioritet med en statistisk
signifikant reduktion i kardiovaskulær risiko. Det primære mål for studiet var defineret
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 14 af 29
som et sammensat endepunkt bestående af den første forekomst af kardiovaskulær død,
ikke-dødeligt myokardieinfarkt eller ikke-dødeligt slagtilfælde. Den signifikante reduktion
af alvorlige kardiovaskulære hændelser, der blev vist for Victoza®, hidrørte fra alle tre
komponenter i dette endepunkt. Sikkerhedsprofilen for Victoza® i LEADER var konsistent
med tidligere kliniske studier af liraglutid.
Tresiba® (NN1250) viser signifikant lavere forekomst af hypoglykæmi end insulin glargin
U100 i blindet fase 3b-studie i mennesker med type 1-diabetes
I februar 2016 offentliggjorde Novo Nordisk de overordnede resultater fra SWITCH 1, det
andet to gange 64-ugers randomiserede, dobbeltblindede, cross-over, treat to targetstudie, der sammenlignede sikkerhed og effekt for Tresiba ® (insulin degludec) og Lantus®
(insulin glargin U100). Det overordnede formål med studiet var at sammenligne
forekomsten af hypoglykæmi (lavt blodsukker) hos mennesker med type 1-diabetes, der
blev behandlet med Tresiba® eller insulin glargin.
I dette studie blev 501 mennesker med type 1-diabetes randomiseret til cross-overbehandling med Tresiba® og insulin glargin U100 i kombination med insulin aspart.
Timingen af de daglige injektioner af både Tresiba® og insulin glargin blev ved
randomisering ligeligt fordelt til at finde sted enten morgen eller aften. Studiets primære
målepunkt var antallet af episoder af alvorlig eller symptomatisk hypoglykæmi bekræftet
ved blodsukkermåling, der opstod i forbindelse med behandlingen i
vedligeholdelsesperioderne (dvs. efter 16 ugers behandling).
Fra et gennemsnitligt udgangspunkt på 7,6% (baseline) viste studiet ikke-inferiøritet
med hensyn til reduktion af langtidsblodsukkerniveauet (HbA1c) for Tresiba®
sammenlignet med insulin glargin og opfyldte dermed kravene for objektivt at
sammenligne forekomsten af hypoglykæmi mellem de to behandlinger. Ligeledes var
insulindoserne ved studiets afslutning sammenlignelige, når behandlingen i de to
behandlingsperioder sluttede.
Studiet opfyldte sit primære mål, idet det viste en signifikant lavere forekomst af alvorlig
eller symptomatisk hypoglykæmi bekræftet ved blodsukkermåling for Tresiba ®
sammenlignet med insulin glargin. Den observerede forekomst var 2.201 episoder pr.
100 patientårs eksponering for Tresiba® og 2.463 episoder pr. 100 patientårs
eksponering for insulin glargin i vedligeholdelsesperioden, svarende til en statistisk
signifikant reduktion på 11%.
Tilsvarende blev der vist en signifikant lavere forekomst af alvorlig eller symptomatisk
natlig hypoglykæmi bekræftet ved blodsukkermåling i vedligeholdelsesperioden. Den
observerede forekomst af alvorlig eller symptomatisk natlig hypoglykæmi bekræftet ved
blodsukkermåling var 277 episoder pr. 100 patientårs eksponering for Tresiba® og 429
episoder pr. 100 patientårs eksponering for insulin glargin, svarende til en statistisk
signifikant reduktion på 36% med Tresiba® sammenlignet med insulin glargin.
Endelig blev der vist superioritet vedrørende det bekræftende sekundære mål for andelen
af deltagere, der oplevede alvorlig hypoglykæmi i vedligeholdelsesperioden. Andelen af
deltagere, der oplevede alvorlig hypoglykæmi var 10% for Tresiba ® og 17% for insulin
glargin, svarende til en statistisk signifikant lavere risiko med Tresiba® sammenlignet
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 15 af 29
med insulin glargin. Forekomsten af alvorlig hypoglykæmi var henholdsvis 69 og 92
episoder pr. 100 patientårs eksponering, svarende til en statistisk signifikant reduktion
på 35%.
Alle ovennævnte analyser viste sammenlignelige resultater for den fulde
behandlingsperiode.
Tresiba® forekom i studiet at have en sikker og veltolereret profil. Bivirkninger var
sammenlignelige i de to behandlingsarme. De mest almindelige bivirkninger var
forkølelse, infektioner i de øvre luftveje og hypoglykæmi.
Semaglutid reducerer risikoen for alvorlige kardiovaskulære hændelser signifikant i
SUSTAIN 6-studiet
Den 28. april offentliggjorde Novo Nordisk de overordnede resultater fra SUSTAIN 6, det
sjette og sidste globale fase 3a-studie med semaglutid: en ny GLP-1-analog, som
doseres ved injektion i underhuden (subkutant) én gang ugentligt i SUSTAIN-studierne.
Dette dobbeltblindede studie undersøgte den langsigtede forekomst af hjerte-kar-sygdom
og andre sikkerhedsmæssige målepunkter ved brug af 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid
sammenlignet med placebo, begge givet som supplement til standardbehandling. I
studiet blev ca. 3.300 mennesker med type 2-diabetes behandlet i 104 uger.
Studiet opfyldte sit primære mål om at vise ikke-inferiøritet med hensyn til alvorlige
kardiovaskulære hændelser (MACE) med semaglutid sammenlignet med placebo, samt
en statistisk signifikant reduktion i kardiovaskulær risiko. I studiet blev omkring 250
MACE akkumuleret. Det primære mål for studiet var defineret som et sammensat
endepunkt bestående af den første forekomst af kardiovaskulær død, ikke-dødeligt
myokardieinfarkt eller ikke-dødeligt slagtilfælde. Sikkerhedsprofilen for semaglutid i
SUSTAIN 6 var som forventet og konsistent med tidligere kliniske studier af semaglutid.
Novo Nordisk forventer at indsende registreringsansøgning for semaglutid i USA og EU i
fjerde kvartal af 2016.
Novo Nordisk afslutter med succes SUSTAIN 5-studiet, der undersøgte GLP-1-analogen
semaglutid (NN9535) doseret subkutant én gang ugentligt sammenlignet med placebo
som tillægsbehandling til basalinsulin
I februar 2016 offentliggjorde Novo Nordisk de overordnede resultater fra det femte fase
3a-studie med semaglutid, SUSTAIN 5. Det dobbeltblindede studie undersøgte effekt og
sikkerhed for 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid sammenlignet med placebo som
tillægsbehandling til basalinsulin alene eller basalinsulin i kombination med metformin
efter 30 ugers behandling i 397 deltagere med type 2-diabetes.
Studiet opfyldte succesfuldt sit mål, idet det viste, at deltagere, som blev behandlet med
0,5 mg eller 1,0 mg semaglutid, fra et gennemsnitligt langtidsblodsukkerniveau (HbA 1c)
på 8,4% ved studiets begyndelse opnåede en statistisk signifikant og større forbedring i
HbA1c på henholdsvis 1,4% og 1,8% sammenlignet med en forbedring i HbA1c på 0,1%
med placebo. Endvidere var insulindosis ved studiets afslutning reduceret med
henholdsvis 10% og 15% for deltagere i behandling med 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid,
mod 3% for placebogruppen.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 16 af 29
61% af deltagere, som blev behandlet med 0,5 mg semaglutid, og 79% af deltagere,
som fik 1,0 mg semaglutid, nåede behandlingsmålet om HbA 1c under 7% som fastsat af
American Diabetes Association (ADA) og European Association for the Study of Diabetes
(EASD), mod 11% af dem, som blev behandlet med placebo.
Fra en gennemsnitsvægt på 92 kg ved studiets begyndelse opnåede deltagere i
behandling med 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid et statistisk signifikant og større vægttab
på henholdsvis 3,7 kg og 6,4 kg sammenlignet med et vægttab på 1,4 kg hos deltagere i
behandling med placebo.
Semaglutid forekom i studiet at have en sikker og veltolereret profil. Den mest
almindelige bivirkning var kvalme. Kvalme blev rapporteret hos 11% af deltagere i
behandling med 0,5 mg semaglutid og hos 17% af deltagere i behandling med 1,0 mg
semaglutid, mod 5% af deltagere i behandling med placebo. Alvorlig eller symptomatisk
hypoglykæmi bekræftet ved blodsukkermåling sås hos 8% og 11% af deltagere i
behandling med henholdsvis 0,5 mg eller 1,0 mg semaglutid én gang ugentligt, mod 5%
i placebogruppen. Frafaldsprocenten som følge af bivirkninger var 5% og 6% for
deltagere i behandling med henholdsvis 0,5 mg semaglutid og 1,0 mg semaglutid, mod
1% for deltagere i behandling med placebo.
Resultater fra SUSTAIN Japan Monotherapy-studiet, der undersøgte GLP-1-analogen
semaglutid (NN9535) doseret subkutant én gang ugentligt sammenlignet med sitagliptin
I marts 2016 afsluttede Novo Nordisk SUSTAIN Japan-studiet, som undersøgte sikkerhed
og effekt for 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid doseret én gang ugentligt som monoterapi i
30 uger sammenlignet med sitagliptin 100 mg doseret én gang dagligt. Studiet
omfattede 308 japanske deltagere med type 2-diabetes, som tidligere var blevet
behandlet med diæt og motion eller ophørte med monoterapi med et diabeteslægemiddel
i tabletform. Fra et gennemsnitligt langtidsblodsukkerniveau (HbA1c) på 8,1% opnåede
deltagere i behandling én gang om ugen med 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid statistisk
signifikante forbedringer i HbA1c på henholdsvis 1,9% og 2,2%, mod 0,7% med
sitagliptin efter 30 ugers behandling.
Fra en gennemsnitsvægt på 69,3 kg ved studiets begyndelse opnåede deltagere i
behandling med 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid et statistisk signifikant vægttab på
henholdsvis 2,2 kg og 3,9 kg, mod ingen vægtændring med sitagliptin. Semaglutid
forekom i studiet at have en sikker og veltolereret profil. Der blev hyppigere rapporteret
bivirkninger ved begge doseringer af semaglutid end med sitagliptin, primært relateret til
mave-tarmsystemet. Frafaldsprocenten som følge af alle bivirkninger for 0,5 mg og 1,0
mg semaglutid var 3% og 11%, primært drevet af mave-tarm-bivirkninger, mod en
frafaldsprocent på 2% for sitagliptin.
FDA berammer møde i rådgivende komite om IDegLira (NN9068)
I marts 2016 meddelte de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, at der er berammet
et møde i FDA’s rådgivende komite den 24. maj 2016, hvor registreringsansøgningen for
IDegLira, et kombinationsprodukt bestående af insulin degludec (Tresiba®) og liraglutid
(Victoza®) til dosering én gang dagligt i én injektion, vil blive drøftet.
Registreringsansøgningen blev indsendt til FDA i september 2015.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 17 af 29
Oral semaglutid (NN9924) påbegynder det første fase 3a-studie som planlagt
I februar 2016 påbegyndte Novo Nordisk PIONEER 3, det første fase 3a-studie med oral
semaglutid, en tabletformulering af Novo Nordisks langtidsvirkende GLP-1-analog
semaglutid baseret på Emispheres Eligen® SNAC absorptionsfremmende teknologi. Det
randomiserede, dobbeltblindede, dobbeltdummy studie skal vurdere sikkerhed og effekt
af daglig dosering af oral semaglutid sammenlignet med sitagliptin efter 18 måneders
behandling i omkring 1.800 deltagere med type 2-diabetes. Studiet forventes afsluttet i
2018. Novo Nordisk forventer at påbegynde alle fase 3a-studier i PIONEER-programmet,
det globale kliniske udviklingsprogram for oral semaglutid, i løbet af 2016 og 2017.
VÆKSTFORSTYRRELSER
Positive resultater fra fase 3a-studie med langtidsvirkende væksthormon (somapacitan)
til behandling af væksthormonmangel hos voksne (AGHD)
I marts 2016 afsluttede Novo Nordisk REAL 2, det første fase 3a-studie med
langtidsvirkende rekombinant væksthormon, somapacitan (NN8640). REAL 2 var
tilrettelagt som et 26-ugers studie og omfattede 86 voksne med væksthormonmangel,
som tidligere var blevet behandlet med humant væksthormon. Studiet blev gennemført
som et aktivt kontrolleret studie med det formål at vurdere sikkerheden af én ugentlig
dosering af somapacitan sammenlignet med én daglig dosering af Norditropin®, hvor det
primære endepunkt var bivirkninger, herunder reaktioner ved injektionsstedet og
antistoffer mod somapacitan.
Somapacitan forekom at have en sikker og veltolereret profil. Der blev ikke identificeret
sikkerhedsmæssige problemer, og der blev ikke påvist antistoffer mod somapacitan.
Studiet viste en statistisk signifikant forskel med hensyn til bekvemmelighed i favør af én
ugentlig dosering af somapacitan overfor én daglig dosering af væksthormon, mens der
ikke blev observeret statistisk signifikant forskel i effekt og global tilfredshedsscore. IGF1- (insulinlignende vækstfaktor-1) profilen blev opretholdt igennem hele studiet i begge
forsøgsarme og understøttede således én ugentlig dosering af somapacitan.
Novo Nordisk er i gang med at rekruttere patienter til det afgørende sikkerheds- og
effektstudie, REAL 1, i voksne med væksthormonmangel (GHD), som ikke tidligere har
fået behandling med væksthormon. Novo Nordisk har desuden påbegyndt fase 2-studiet
REAL 3 i børn med væksthormonmangel. Begge studier er med det nye langtidsvirkende
væksthormon, somapacitan. Novo Nordisk har startet konstruktionen af et nyt
produktionsanlæg på virksomhedens fabrik i New Hampshire, USA, med henblik på
fremstilling af somapacitan.
BÆREDYGTIGHED
Antallet af ansatte i Novo Nordisk steg med 6,5% justeret for frasalget af NNIT
Antallet af medarbejdere opgjort på fuldtidsbasis var ved udgangen af første kvartal af
2016 steget med 0,2% til 41.571 i forhold til samme tidpunkt sidste år. Justeret for
påvirkningen fra frasalget af NNIT steg medarbejderantallet i Novo Nordisk med 6,5% i
forhold til første kvartal af 2015. Medarbejdertilvæksten er primært knyttet til udvidelser
indenfor International Operations og i Danmark, især indenfor forskning og udvikling og i
Product Supply.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 18 af 29
Johannesburg tilslutter sig Cities Changing Diabetes
Johannesburg har nu som den første afrikanske by tilsluttet sig det globale
partnerskabsprogram Cities Changing Diabetes. Programmet er lanceret af Novo Nordisk
som reaktion på den kraftige stigning i forekomsten af type 2-diabetes i byer og er
udviklet i samarbejde med University College London, Steno Diabetes Center og en
række lokale partnere med ekspertise indenfor diabetes, sundhed og byudvikling.
Formålet er i første omgang at kortlægge problemet, derefter udveksle ideer og bud på
løsninger og til slut udarbejde konkrete handlingsplaner. I Johannesburg, Sydafrikas
største by, er diabetes en stor trussel mod folkesundheden. Med Johannesburg er der nu
seks byer på fire kontinenter med i programmet. De første resultater af partnerskabet
har vist, at risikoen for diabetes i storbyer i højere grad end før antaget knytter sig til
sociale og kulturelle faktorer, som dels øger indbyggernes risiko for at udvikle type 2diabetes, og som dels gør det mindre sandsynligt, at de bliver diagnosticeret, modtager
behandling og bevarer en god sundhedstilstand.
EGENKAPITAL
Egenkapitalen var 37.284 mio. kr. ved udgangen af første kvartal af 2016 svarende til
45,3% af de samlede aktiver, mod 41,5% ved udgangen af første kvartal af 2015. For en
detaljeret redegørelse for egenkapitaludviklingen henvises til bilag 5.
Aktiekapitalnedsættelse
På generalforsamlingen i Novo Nordisk A/S den 18. marts 2016 blev det besluttet at
reducere den samlede aktiekapital med 1,92% ved annullering af 50.000.000 stk. Baktier a 0,20 kr. fra selskabets beholdning af egne B-aktier svarende til en nominel værdi
af 10.000.000 kr. Efter implementering af aktiekapitalnedsættelsen den 18. april 2016
beløber Novo Nordisks aktiekapital sig nu til 510.000.000 kr. fordelt på en A-aktiekapital
på 107.487.200 kr. og en B-aktiekapital på 402.512.800 kr.
Aktietilbagekøbsprogram for 2016
Den 3. februar 2016 annoncerede Novo Nordisk et aktietilbagekøbsprogram på op til 3,3
mia. kr. i perioden fra 3. februar til 27. april 2016 som led i et samlet
aktietilbagekøbsprogram for 2016 på op til 14 mia. kr., der forventes gennemført over en
12-måneders periode. Formålet med programmet er at reducere selskabets aktiekapital.
I det program, der blev annonceret den 3. februar 2016, har Novo Nordisk tilbagekøbt
9.246.000 stk. B-aktier for et beløb af 3,3 mia. kr. i perioden fra 3. februar frem til 27.
april 2016. Programmet blev afsluttet den 27. april 2016.
Pr. 28. april 2016 ejede Novo Nordisk A/S og dets helejede datterselskaber 11.404.645
stk. egne B-aktier, svarende til 0.4% af den samlede aktiekapital.
Gennemførelsen af Novo Nordisks aktietilbagekøbsprogram for 2016 på op til 14 mia. kr.
over en 12-måneders periode med start den 3. februar 2016 fortsætter, og der er
iværksat et nyt aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i EuropaKommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (Safe Harbour
Regulation). Til det formål har Novo Nordisk udpeget Nordea Bank Danmark A/S som
lead manager til at gennemføre programmet uafhængigt og uden indflydelse af Novo
Nordisk. Formålet med programmet er at reducere selskabets aktiekapital. I henhold til
aftalen skal Nordea Bank Danmark A/S tilbagekøbe aktier på vegne af Novo Nordisk A/S
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 19 af 29
for et beløb af op til 3,5 mia. kr. i handelsperioden, der starter i dag, den 29. april, og
slutter den 3. august 2016. Der vil på en enkelt børsdag maksimalt kunne blive købt
551.531 aktier, svarende til 20% af den gennemsnitlige daglige omsætning af Novo
Nordisk B-aktier på Nasdaq Copenhagen i marts 2016, og der vil i handelsperioden
maksimalt i alt kunne købes 36.401.046 aktier. Novo Nordisk vil udsende en meddelelse
vedrørende transaktioner foretaget under tilbagekøbsprogrammet mindst hver syvende
handelsdag.
Foruden aftalen med Nordea Bank Danmark A/S om at tilbagekøbe aktier for op til 3,5
mia. kr. forventer Novo Nordisk at købe B-aktier fra medarbejderne den 29. april 2016
for ca. 0,3 mia. kr. Købet er relateret til et medarbejderprogram i 2013 for medarbejdere
udenfor Danmark. Novo Nordisk vil købe aktierne til den gennemsnitlige handelskurs for
Novo Nordisks B-aktier på Nasdaq Copenhagen den 29. april 2016. Tilbagekøbet af aktier
i denne transaktion er ikke del af Safe Harbour-tilbagekøbsprogrammet, men er en del af
det
overordnede tilbagekøbsprogram på 14 mia. kr.
Legal
JURIDISKE FORHOLD
Produktansvarssager relateret til Victoza®
Novo Nordisk er pr. 25. april 2016 i lighed med de fleste andre producenter af
inkretinbaserede produkter i USA part i sager om produktansvar relateret til brug af
inkretinbaserede lægemidler. Til dato har 207 sagsøgere rejst tiltale mod Novo Nordisk i
produktansvarssager, primært med krav om skadeserstatning for kræft i bugspytkirtlen,
som angiveligt er opstået som følge af brug af Victoza® og andre GLP-1-/DPP-IVprodukter. Af sagsøgerne mod Novo Nordisk har 141 også inddraget andre tiltalte i deres
søgsmål. De fleste af sagerne mod Novo Nordisk er anlagt ved føderale og statslige
domstole i Californien.
I november 2015 afsagde de californiske føderale og statslige domstole, der fører tilsyn
med langt de fleste af sagerne om produktansvar relateret til brug af inkretinbaserede
lægemidler, en kendelse, som imødekommer de sagsøgtes begæring om dom uden
domsforhandling med føderal forrang i alle verserende sager om kræft i bugspytkirtlen
ved disse domstole pr. medio fjerde kvartal af 2015. Det betyder, at 182 af sagerne om
kræft i bugspytkirtlen er blevet eller vil blive afvist, og yderligere 20 sager om kræft i
bugspytkirtlen vil blive udsat, indtil udfaldet af en ankesag foreligger. Der er ikke på
nuværende tidspunkt berammet nogen individuelle retssager for Novo Nordisk i 2016.
Det forventes ikke, at de verserende sager får væsentlig indvirkning på Novo Nordisks
finansielle situation, resultat af primær drift eller pengestrømme.
NovoSeven® Civil Investigative Demands
Novo Nordisk har modtaget to ‘Civil Investigative Demands’ (en slags civil stævning) fra
distriktsadvokaten i Washington State og det amerikanske justitsministerium.
Stævningerne er relateret til Novo Nordisks hæmofili-relaterede salgs- og
marktingaktiviteter i USA, inklusive patientstøtte-programmer. Novo Nordisk
samarbejder fuldt ud med myndighederne i denne undersøgelse.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 20 af 29
UDSAGN OM FREMTIDEN
Rapporter fra Novo Nordisk, der indsendes til eller stilles til rådighed for det amerikanske
børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder dette dokument samt
selskabets årsrapport for 2015 og Form 20-F, der begge er indsendt til SEC i februar 2016,
samt skriftlige eller mundtlige oplysninger, der offentliggøres af eller på vegne af Novo
Nordisk i fremtiden, kan indeholde udsagn om fremtiden. I udsagn om fremtiden indgår ofte
ord som ’mener’, ’forventer’, ’eventuelt’, ’vil’, ’planlægger’, ’strategi’, ’udsigt’, ’forudser’,
’skønner’, ’fremskriver’, ’regner med’, ’kan’, ’påtænker’, ’mål’ og andre ord og udtryk med
tilsvarende betydning i forbindelse med omtale af fremtidige driftsmæssige eller finansielle
resultater. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter blandt andet, men er ikke
begrænset til:
 udsagn om mål, planer, målsætninger eller slutmål for den fremtidige drift, herunder dem,
der vedrører Novo Nordisks produkter, produktforskning, produktudvikling,
produktlanceringer og produktgodkendelser samt samarbejder herom
 udsagn, der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, omkostninger, resultat,
resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur, finansielle poster (netto)
og andre finansielle nøgletal
 udsagn om fremtidige økonomiske resultater, fremtidige handlinger og udfaldet af
eventualposter såsom retssager
 udsagn om de antagelser, der ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn.
I dette dokument findes eksempler på udsagn om fremtiden under overskrifterne
’Forventninger’, ’Forskning og udvikling’, ’Egenkapital’ og ’Juridiske forhold’.
Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger. Udsagn om fremtiden
er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som
specifik karakter. Novo Nordisk understreger, at en række væsentlige forhold, heriblandt
dem, der er beskrevet i dette dokument, kan forårsage, at de faktiske resultater viser sig at
afvige væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden.
Faktorer, der kan påvirke de fremtidige resultater, omfatter blandt andet, men er ikke
begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske forhold, herunder rente- og
valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne projekter indenfor forskning og/eller udvikling,
ikke-planlagte tab af patentrettigheder, driftsforstyrrelser og afbrudte forsyninger,
tilbagekaldelse af produkter, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter,
prisreduktioner på Novo Nordisks produkter dikteret af nationale myndigheder eller som følge
af markedsdrevne prisnedsættelser, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af
informationsteknologi, Novo Nordisks evne til med succes at markedsføre såvel eksisterende
som nye produkter, risiko for produktansvarssager og andre retssager og undersøgelser,
ændring af statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf, herunder i relation til tilskud,
beskyttelse af immaterielle rettigheder samt myndighedskontrol i forbindelse med afprøvning,
godkendelse, fremstilling og markedsføring, formodet eller faktisk manglende overholdelse af
etiske markedsføringsprincipper, investering i og frasalg af selskaber i ind- og udland,
uventede omkostnings- og udgiftsstigninger, manglende evne til at rekruttere og fastholde de
rette medarbejdere og manglende evne til at opretholde en kultur med fokus på efterlevelse
af gældende love og regler.
Der henvises endvidere til oversigten over risikofaktorer i afsnittet ’Risikostyring’ på s. 42–43
i Årsskrift 2015, som er tilgængeligt på novonordisk.com.
Medmindre der er tale om et lovkrav, er Novo Nordisk ikke forpligtet og frasiger sig enhver
forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af dette
dokument, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre
forhold.
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 21 af 29
LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og koncerndirektionen har behandlet og godkendt delårsrapporten for Novo
Nordisk A/S for det første kvartal af 2016. Delårsrapporten er ikke revideret eller
gennemgået af selskabets uafhængige revisor.
Delårsrapporten for det første kvartal af 2016 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34
’Præsentation af delårsregnskaber’ og på basis af den samme regnskabspraksis, som er
anvendt i Novo Nordisks årsrapport for 2015, tilføjet regnskabspraksis vedrørende
associerede virksomheder. Delårsrapporten og ledelsesberetningen er endvidere
udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter
for børsnoterede selskaber.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation
af delårsrapporten for det første kvartal af 2016 for dækkende. Det er endvidere vores
opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for forretningens
udvikling og finansielle vilkår, for periodens resultater og for koncernens finansielle
stilling, tillige med en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som
koncernen står overfor, i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede
selskaber.
Der er ikke udover det i delårsrapporten anførte sket ændringer i koncernens
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i koncernårsrapporten
for 2015.
Bagsværd, den 29. april 2016
Koncerndirektion:
Lars Rebien Sørensen
Adm. direktør
Jesper Brandgaard
Koncernøkonomidirektør
Lars Fruergaard Jørgensen
Jakob Riis
Mads Krogsgaard Thomsen
Bestyrelse:
Göran Ando
Formand
Jeppe Christiansen
Næstformand
Bruno Angelici
Brian Daniels
Sylvie Grégoire
Liz Hewitt
Liselotte Hyveled
Anne Marie Kverneland
Søren Thuesen Pedersen
Stig Strøbæk
Mary Szela
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
Side 22 af 29
FINANSIEL INFORMATION
BILAG 1:
KVARTALSTAL I KRONER
(Beløb i mio. kr., undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier)
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Bruttomargin
4. kvt.
3. kvt.
2. kvt.
1. kvt.
27.212
28.876
26.792
27.059
25.200
8%
22.978
24.268
22.945
23.200
21.326
8%
84,4%
Salgs- og distributionsomkostninger
6.741
I procent af omsætning
24,8%
Forsknings- og udviklingsomkostninger
3.304
I procent af omsætning
12,1%
84,0%
8.039
27,8%
4.034
14,0%
85,6%
85,7%
6.951
7.175
25,9%
26,5%
3.289
3.035
84,6%
6.147
10%
24,4%
3.250
12,3%
11,2%
12,9%
2%
Administrationsomkostninger
908
952
887
854
I procent af omsætning
3,3%
4,0%
3,6%
3,3%
3,4%
Andre driftsindtægter (netto)
284
94
227
379
2.782
-
-
-
-
2.376
N/A
12.309
11.125
11.980
12.482
13.857
(11%)
- Engangsindtægter fra børsnoteringen af NNIT A/S
Resultat af primær drift
1.164
2015
Udvikl. i %
1. kvt. 2016 vs
1. kvt. 2015
2016
1. kvt.
Overskudsgrad
45,2%
38,5%
44,7%
46,1%
55,0%
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Finansielle poster (netto)
23
379
(356)
18
829
(811)
9
1.853
(1.844)
(227)
1.707
(1.934)
285
1.657
(1.372)
Resultat før skat
Selskabsskat
Periodens resultat
Af- og nedskrivninger
Anlægsinvesteringer (netto)
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Frie pengestrømme
Aktiver i alt
Egenkapital
Egenkapitalandel
Resultat pr. aktie / ADR (kr.)
Udvandet resultat pr. aktie / ADR (kr.)
Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)
Gnsn. antal udvandet udestående aktier
(mio. stk.)
Omsætning fordelt på forretningssegmenter:
Ny generation insulin
Moderne insulin (insulinanaloger)
Human insulin
Victoza®
Øvrige diabetes og fedme produkter
Diabetes- og fedmebehandling i alt
Hæmofili
Norditropin®
Øvrige biofarmaceutiske produkter
Biopharmaceuticals i alt
Omsætning fordelt på geografiske segmenter:
USA
Europa
International Operations
Region Kina
Pacific
Resultat af primær drift fordelt på segmenter:
Diabetes- og fedmebehandling
Biopharmaceuticals
Indtægt fra børsnotering af NNIT A/S (ikke
allokeret til segmenter)
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
N/A
(92%)
(77%)
(74%)
11.953
10.314
10.136
10.548
12.485
2.498
2.056
1.753
2.205
2.609
(4%)
9.455
8.258
8.383
8.343
9.876
(4%)
624
1.091
7.475
6.359
1.015
2.181
10.119
6.942
633
1.246
12.088
10.807
648
1.018
11.974
10.830
663
764
4.106
5.643
(6%)
82.368
37.284
91.799
46.969
85.195
43.109
81.313
39.111
77.457
32.108
45,3%
Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet
6%
51,2%
50,6%
48,1%
(4%)
43%
82%
13%
6%
16%
41,5%
41.571
40.638
40.261
39.658
39.062
6%
3,72
3,71
2.544,3
3,25
3,24
2.553,2
3,27
3,26
2.565,9
3,24
3,23
2.578,1
3,80
3,79
2.596,7
(2%)
2.550,1
2.559,7
2.571,8
2.584,1
2.604,2
(2%)
626
11.715
2.725
4.591
1.374
21.031
461
13.562
2.778
4.904
1.237
22.942
376
12.500
2.772
4.680
1.223
21.551
330
12.604
2.784
4.486
1.075
21.279
271
11.498
2.897
3.957
1.195
19.818
131%
2.836
2.407
938
6.181
2.785
2.065
1.084
5.934
2.371
1.842
1.028
5.241
2.757
2.083
940
5.780
2.734
1.830
818
5.382
13.730
5.016
3.516
2.875
2.075
15.169
5.399
3.681
2.325
2.302
13.939
5.200
3.111
2.415
2.127
13.820
5.222
3.596
2.284
2.137
12.011
4.977
3.423
2.847
1.942
8.424
3.885
8.153
2.972
9.085
2.895
8.713
3.769
7.950
3.531
10%
-
-
-
-
2.376
N/A
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
(2%)
(2%)
2%
(6%)
16%
15%
6%
4%
32%
15%
15%
14%
1%
3%
1%
7%
6%
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
BILAG 2:
Side 23 af 29
RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
1. kvt.
2016
1. kvt.
2015
Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
Bruttoresultat
27.212
4.234
22.978
25.200
3.874
21.326
Salgs- og distributionsomkostninger
Forsknings- og udviklingsomkostninger
Administrationsomkostninger
Andre driftsindtægter (netto)
- Engangsindtægter fra børsnoteringen af NNIT A/S
Resultat af primær drift
6.741
3.304
908
284
12.309
6.147
3.250
854
2.782
2.376
13.857
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
23
379
11.953
285
1.657
12.485
Selskabsskat
PERIODENS RESULTAT
2.498
9.455
2.609
9.876
3,72
3,71
3,80
3,79
21.031
6.181
19.818
5.382
8.424
7.950
Mio. kr.
Resultatopgørelse
Resultat pr. aktie (kr.)
Resultat pr. aktie, udvandet (kr.)
Segmentinformation
Omsætning fordelt på segmenter:
Diabetes- og fedmebehandling
Biopharmaceuticals
Resultat af primær drift fordelt på segmenter:
Diabetes- og fedmebehandling
Overskudsgrad
40,1%
Biopharmaceuticals
3.885
Overskudsgrad
62,9%
Indtægt fra børsnotering af NNIT A/S (ikke allokeret til segmenter)
Resultat af primær drift fordelt på segmenter
40,1%
3.531
65,6%
-
2.376
12.309
13.857
9.455
9.876
Totalindkomstopgørelse
Periodens resultat
Anden totalindkomst
Valutakursdifferencer ved omregning af dattervirksomheder
Pengestrømssikring, realisation af tidligere års udskudte (gevinster)/tab
Pengestrømssikring, periodens udskudte gevinster/(tab)
Øvrige poster
15
364
1.334
(166)
(338)
980
(3.377)
118
Poster, der efterfølgende reklassificeres til Resultatopgørelsen, når
specifikke betingelser er opfyldt
1.547
(2.617)
Ændringer af aktuarmæssige forudsætninger vedrørende pensioner
Poster, der ikke efterfølgende kan reklassificeres til Resultatopgørelsen
(95)
(95)
Periodens anden totalindkomst før skat
1.452
Skat af anden totalindkomst, indtægter/(omkostninger)
Periodens anden totalindkomst efter skat
(484)
968
PERIODENS TOTALINDKOMST I ALT
Finansielle
resultater
Forventninger
10.423
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
(162)
(162)
(2.779)
920
(1.859)
8.017
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
BILAG 3:
Side 24 af 29
BALANCE
Mio. kr.
31 mar. 2016
31. dec. 2015
Aktiver
Immaterielle aktiver
Materielle aktiver
Kapitalandel i associeret virksomhed
Udskudte skatteaktiver
Øvrige finansielle aktiver
LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT
2.157
25.863
796
6.009
1.162
35.987
2.158
25.545
811
6.806
1.339
36.659
Varebeholdninger
Varedebitorer
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender og forudbetalinger
Letomsættelige værdipapirer
Afledte finansielle instrumenter
Likvide beholdninger
KORTFRISTEDE AKTIVER I ALT
12.995
16.502
3.990
2.627
4.032
1.417
4.818
46.381
12.758
15.485
3.871
2.257
3.542
304
16.923
55.140
AKTIVER I ALT
82.368
91.799
520
(12)
36.070
706
37.284
520
(10)
46.816
(357)
46.969
Udskudte skatteforpligtelser
Pensionsforpligtelser
Andre hensatte forpligtelser
LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT
13
1.281
2.716
4.010
6
1.186
2.765
3.957
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandørgæld
Skyldig selskabsskat
Andre forpligtelser
Afledte finansielle instrumenter
Andre hensatte forpligtelser
KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT
406
3.740
4.861
15.092
411
16.564
41.074
1.073
4.927
3.777
12.655
1.382
17.059
40.873
FORPLIGTELSER I ALT
45.084
44.830
PASSIVER I ALT
82.368
91.799
PASSIVER
Aktiekapital
Egne aktier
Overført resultat
Andre reserver
EGENKAPITAL I ALT
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
BILAG 4:
Side 25 af 29
PENGESTRØMSOPGØRELSE
Mio. kr.
1. kvt. 2016
1. kvt. 2015
Periodens resultat
9.455
9.876
Regulering for ikke-likvide driftsposter:
Selskabsskat i Resultatopgørelsen
Af- og nedskrivninger
Engangsindtægt fra NNIT inkluderet i "andre driftsindtægter"
Øvrige reguleringer for ikke-likvide driftsposter
Ændring i arbejdskapital
Renteindbetalinger
Renteudbetalinger
Betalt selskabsskat
Pengestrømme fra driftsaktivitet
2.498
624
1
(3.546)
14
(24)
(1.547)
7.475
2.609
663
(2.526)
2.319
(2.864)
22
(11)
(5.982)
4.106
(50)
(1.091)
(490)
25
(1.606)
2.303
(30)
3
(767)
28
305
1.842
Køb af egne aktier, netto
Betalt udbytte
Tilbageholdt udbytteskat
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
(3.755)
(16.230)
2.811
(17.174)
(3.799)
(12.905)
2.340
(14.364)
NETTOPENGESTRØMME FRA AKTIVITETER
(11.305)
(8.416)
Provenu fra børsnoteringen af NNIT A/S
Køb af immaterielle aktiver
Salg af materielle aktiver
Køb af materielle aktiver
Salg af øvrige finansielle aktiver
Salg af letomsættelige værdipapirer
Køb af letomsættelige værdipapirer
Udbytte fra associeret selskab
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Likvider ved årets begyndelse
Gevinst/(tab) på valuta, der indgår i likvider
Likvider ved periodens slutning
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
15.850
(133)
4.412
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
13.676
130
5.390
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
BILAG 5:
Side 26 af 29
EGENKAPITALOPGØRELSE
Andre reserver
Aktiekapital
Mio. kr.
Egne
aktier
Overført
resultat
(10)
46.816
9.455
(95)
9.360
Valutakursreguleringer
Sikring af
pengestrømme
(917)
(686)
Skat og
øvrige
poster
Andre
reserver i
alt
I alt
1. kvt. 2016
Ved årets begyndelse
Periodens resultat
Årets anden totalindkomst
Periodens totalindkomst i alt
Transaktioner med ejerne:
Udloddet udbytte
Aktiebaseret aflønning
Skattefradrag relateret til betingede aktier
Køb af egne aktier
Ved periodens slutning
520
520
(2)
(12)
15
15
(16.230)
101
(224)
(3.753)
36.070
1.698
1.698
(902)
1.012
1.246
(357)
(650)
(650)
596
1.063
1.063
46.969
9.455
968
10.423
706
(16.230)
101
(224)
(3.755)
37.284
Andre reserver
Aktiekapital
Mio. kr.
Egne
aktier
Overført
resultat
(11)
41.277
9.876
(162)
9.714
Valutakursreguleringer
Sikring af
pengestrømme
Skat og
øvrige
poster
Andre
reserver i
alt
(248)
(2.221)
967
(1.502)
(338)
(338)
(2.397)
(2.397)
1.038
1.038
(1.697)
(1.697)
40.294
9.876
(1.859)
8.017
(3.199)
(12.905)
95
406
(3.832)
33
32.108
I alt
1. kvt. 2015
Ved årets begyndelse
Periodens resultat
Årets anden totalindkomst
Periodens totalindkomst i alt
Transaktioner med ejerne:
Udloddet udbytte
Aktiebaseret aflønning
Skattefradrag relateret til betingede aktier
Køb af egne aktier
Salg af egne aktier
Ved periodens slutning
Finansielle
resultater
Forventninger
530
530
F&U
(3)
1
(13)
(12.905)
95
406
(3.829)
32
34.790
Bæredygtighed
(586)
(4.618)
Egenkapital
2.005
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
BILAG 6:
Side 27 af 29
OMSÆTNING FORDELT PÅ REGIONER
1. kvt. 2016 omsætning pr. region
Mio.kr.
I alt
USA
Europa
International
Operations
Region
Kina
Pacific
Diabetes- og fedmebehandling
Ny generation insulin
Ændring i lokale valutaer (%)
Moderne insulin
Ændring i lokale valutaer (%)
NovoRapid ®
Ændring i lokale valutaer (%)
NovoMix ®
Ændring i lokale valutaer (%)
Levemir ®
Ændring i lokale valutaer (%)
Human insulin
Ændring i lokale valutaer (%)
Victoza®
Ændring i lokale valutaer (%)
Øvrige diabetes og fedme produkter
Ændring i lokale valutaer (%)
Diabetes- og fedmebehandling i alt
Ændring i lokale valutaer (%)
626
136%
11.715
3%
4.628
(1%)
2.698
1%
4.389
9%
2.725
(3%)
4.591
15%
1.374
16%
21.031
7%
200
6.266
1%
2.532
(7%)
563
(8%)
3.171
11%
384
(16%)
3.185
16%
418
122%
10.453
9%
169
52%
2.157
(3%)
987
0%
503
(6%)
667
(3%)
501
1%
832
4%
161
(10%)
3.820
0%
114
142%
1.305
16%
471
28%
544
8%
290
12%
762
7%
265
29%
114
(29%)
2.560
14%
1.288
11%
264
18%
887
8%
137
27%
947
(6%)
65
14%
514
1%
2.814
3%
143
33%
699
(3%)
374
2%
201
(7%)
124
(6%)
131
(13%)
244
26%
167
27%
1.384
6%
Biopharmaceuticals
Hæmofili
Ændring i lokale valutaer (%)
Norditropin®
Ændring i lokale valutaer (%)
Øvrige biofarmaceutiske produkter
Ændring i lokale valutaer (%)
Biopharmaceuticals i alt
Ændring i lokale valutaer (%)
Samlet nettoomsætning
Ændring i lokale valutaer (%)
Ændring i rapporteret valutaer (%)
Andelen af væksten i rapporteret valuta
2.836
4%
2.407
32%
938
15%
6.181
15%
27.212
9%
8%
100%
1.208
(7%)
1.420
60%
649
24%
3.277
21%
13.730
12%
14%
64%
633
14%
404
(3%)
159
(5%)
1.196
5%
5.016
1%
1%
3%
686
15%
240
33%
30
(10%)
956
19%
3.516
15%
3%
23%
56
(7%)
4
0%
1
(50%)
61
(8%)
2.875
3%
1%
4%
253
11%
339
4%
99
12%
691
8%
2.075
7%
7%
6%
Finansielle
resultater
Forventninger
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
BILAG 7:
DKK pr. 100
Side 28 af 29
FORUDSÆTNINGER FOR NØGLEVALUTAER
Gennemsnitlige
valutakurser
i 2014
Gennemsnitlige
valutakurser
i 2015
2016 gennemsnitlige
valutakurser år-til-dato
pr. 26. april 2016
Gældende
valutakurser
pr. 26. aprilæ 2016
USD
562
673
673
659
CNY
91,2
107,0
103,0
101,0
5,90
5,93
JPY
5,32
GBP
925
1.028
962
960
CAD
509
526
496
521
Finansielle
resultater
Forventninger
5,56
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
Juridiske
forhold
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016
Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016
BILAG 8:
Side 29 af 29
KVARTALSTAL I USD (ØVRIG INFORMATION)
Som øvrig information er nøgletal omregnet til US dollars. Ved omregning til US dollars er anvendt gennemsnitlig valutakurs for resultatopgørelsen og
balancedagens kurs for balanceposter. De angivne procentvise ændringer i danske kroner er baseret på ændringerne i de kvartalsvise tal i DKK, jf.
bilag 1. De angivne procentvise ændringer i US dollars er beregnet ud fra udviklingen i US dollars tallene i dette appendix.
(Beløb i mio. US dollars, undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier)
2016
1. kvt.
Nettoomsætning
Bruttoresultat
2015
3. kvt.
2. kvt.
4. kvt.
1. kvt.
Udvikl. i %
1. kvt. 2016 vs
Udvikl. i %
1. kvt. 2016 vs
1. kvt. 2015i USD
1. kvt. 2015
4.017
4.240
3.991
4.004
3.808
5%
8%
3.392
3.562
3.418
3.434
3.222
5%
8%
7%
10%
(1%)
2%
4%
6%
N/A
Bruttomargin
84,4%
Salgs- og distributionsomkostninger
995
I procent af omsætning
24,8%
Forsknings- og udviklingsomkostninger
84,0%
1.181
27,8%
85,6%
1.035
25,9%
85,7%
1.064
26,5%
84,6%
928
24,4%
488
593
491
448
491
12,1%
14,0%
12,3%
11,2%
12,9%
Administrationsomkostninger
134
171
142
131
129
I procent af omsætning
3,3%
4,0%
3,6%
3,3%
3,4%
42
12
34
52
420
N/A
-
-
-
-
359
N/A
N/A
1.817
1.629
1.784
1.843
2.094
(13%)
(11%)
(93%)
(92%)
(78%)
(77%)
(75%)
(74%)
I procent af omsætning
Andre driftsindtægter (netto)
- Engangsindtægter fra børsnoteringen af NNIT A/S
Resultat af primær drift
Overskudsgrad
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Finansielle poster (netto)
Resultat før skat
44,7%
46,1%
55,0%
3
121
(118)
1
276
(275)
(34)
252
(286)
43
251
(208)
1.511
1.509
1.557
1.886
(6%)
(4%)
369
301
260
326
394
(6%)
(4%)
1.396
92
161
1.104
939
12.585
5.697
1.210
150
322
1.485
1.014
13.441
6.877
1.249
94
186
1.802
1.611
12.794
6.474
1.231
96
151
1.784
1.609
12.195
5.866
1.492
100
115
620
853
11.157
4.625
(6%)
(4%)
(8%)
(6%)
40%
43%
78%
82%
10%
13%
Egenkapitalandel
45,3%
Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet
Resultat pr. aktie (USD)
Udvandet resultat pr. aktie (USD)
Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)
Gnsn. antal udvandet udestående aktier
(mio. stk.)
Omsætning fordelt på forretningssegmenter:
Ny generation insulin
Moderne insulin (insulinanaloger)
Human insulin
Victoza®
Øvrige diabetes og fedme produkter
Diabetes- og fedmebehandling i alt
Omsætning fordelt på geografiske segmenter:
USA
Europa
International Operations
Region Kina
Pacific
Resultat af primær drift fordelt på segmenter:
Diabetes- og fedmebehandling
Biopharmaceuticals
Indtægt fra børsnotering af NNIT A/S (ikke
allokeret til segmenter)
Forventninger
51,2%
50,6%
48,1%
13%
6%
23%
16%
41,5%
41.571
40.638
40.261
39.658
39.062
6%
6%
0,55
0,55
2.544,3
0,48
0,48
2.553,2
0,49
0,48
2.565,9
0,48
0,48
2.578,1
0,57
0,57
2.596,7
(4%)
(2%)
(4%)
(2%)
(2%)
(2%)
2.550,1
2.559,7
2.571,8
2.584,1
2.604,2
(2%)
(2%)
92
1.730
402
678
203
3.105
68
1.992
407
721
181
3.369
56
1.862
413
697
183
3.211
49
1.867
411
664
158
3.149
41
1.736
438
598
181
2.994
124%
131%
419
355
138
912
409
303
159
871
353
274
153
780
408
308
139
855
413
277
124
814
1%
4%
28%
32%
2.027
741
519
424
306
2.230
792
540
340
338
2.076
774
464
360
317
2.045
773
532
337
317
1.816
752
517
430
293
1.243
574
1.194
435
1.353
431
1.290
557
1.201
534
3%
6%
7%
10%
-
-
-
-
359
N/A
N/A
Hæmofili
Norditropin®
Øvrige biofarmaceutiske produkter
Biopharmaceuticals i alt
Finansielle
resultater
38,5%
3
55
(52)
1.765
Selskabsskat
Periodens resultat
Af- og nedskrivninger
Anlægsinvesteringer (netto)
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Frie pengestrømme
Aktiver i alt
Egenkapital
45,2%
F&U
Bæredygtighed
Egenkapital
0%
2%
(8%)
(6%)
13%
16%
12%
15%
4%
6%
11%
15%
12%
15%
Juridiske
forhold
12%
14%
(1%)
1%
0%
3%
(1%)
1%
4%
7%
Finansiel
information
Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016

Similar documents