agdenes kommune

Comments

Transcription

agdenes kommune
AGDENES KOMMUNE
«f1»
«f3»
«f4»
«f5» «f6»
LENSVIK, 26.04.2016
Saksnr.
16/515-6
Arkivkode
BOKS REG.PLAN
Avd/Sek/Saksb
AGK/AGK/SCW
Deres ref.
VARSEL OM OPPSTART - REGULERING AV SLETTVIK HYTTEFELT GNR. 18/35 M. FL.
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med
detaljreguleringsplan for eiendom gnr. 18, bnr. 35 m.fl. i Agdenes kommune.
Tiltakshaver er Slettvika SA og Multiconsult ASA er forslagstiller.
Planområdet
Planområdet er ca. 41 daa og ligger på Verneshalvøya, i nærheten av Slettvika i Agdenes kommune.
Gjeldende reguleringsplan
Planområdet er i dag regulert til fritidsbebyggelse, friluftsområde land, felles avkjørsel/veg/adkomst,
felles parkeringsplass og fareområde høyspenningsanlegg som en del av reguleringsplan for Værnes
– Sletvik – Gravvika, vedtatt 24.03.04.
I gjeldende reguleringsplan ble nye tomter regulert som sirkelformede byggeområder. I Slettvika er
tomtene 117-125 fradelt og det er opprettet egne gnr/bnr.
Nytt reguleringsplanforslag
Formålet med ny plan er å regulere alle hyttetomtene innenfor planområdet med ny
form/avgrensning, samt regulere etablerte atkomstveger inn til hver enkelt hyttetomt.
Hovedformålene som vil bli brukt er fritidsbebyggelse, kjøreveger og friluftsformål.
Planen er vurdert i forhold til plan- og bygningsloven § 12-10, 1.ledd jf. § 4-2 med tilhørende
forskrift. Agdenes kommune har konkludert med at planen ikke faller inn under forskriftens
virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.
Postadresse
7316 Lensvik
Telefon: 72 49 22 00
E-post:
[email protected]
Bankgiro: 6401 06 40200
Giro skatt: 6345 06 16224
Org.nr.: 840 098 222 MVA
Stavøya
Slettvika
Halvkannvik
a
Verneskamme
n
Varslet planområde vist med svart stiplet linje.
Merknader til oppstartsmeldingen
Innspill og merknader til oppstart sendes på e-post til [email protected]
Opplysninger og spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til Multiconsult ved Malin Moen
Grendal, telefon 73 10 34 94.
Videre saksgang
Innkomne merknader til varsling av oppstart vil bli behandlet i det videre arbeidet med
reguleringsplanen. Multiconsult vil utarbeide komplett planforslag som sendes Agdenes kommune
for behandling.
Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Det vil
da bli anledning til å komme med nye merknader til planforslaget før videre politisk behandling. Når
planforslaget legges ut til høring/offentlig ettersyn vil berørte parter bli direkte varslet. Planforslag til
offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.
Frist for merknader er satt til 30.05.2016.
Med vennlig hilsen
for Multiconsult
Malin Moen Grendal
Vedlegg
Varslingslister for private grunneiere og offentlige myndigheter
ADRESSELISTE
Jan Lyngvær, 7318 AGDENES
Elisabeth Strand og Mads Henrik S. Moxness, Johan Falkbergets vei 37, 7020 TRONDHEIM
Irene Øien og Roar Skipperø, Jacob B. Bulls veg 1, 7024 TRONDHEIM
Patricia S D A Tørset, Heimdalsvegen 169, 7083 LEINSTRAND
Asbjørn Størdal, Henrik Ourens veg 7, 7069 TRONDHEIM
Gunvor Asbøll og Tore Husby, Lykkevegen 25, 7560 VIKHAMMER
Sissel Hunderi og Rune Levang, Fortunalia 80, 7057 JONSVATNET
Haldor Arnt Solheim, Gilhaugvegen 21, 7320 FANNREM
Dag Ove Tinmannsvik, Skyttarbakken 29, 7089 HEIMDAL
Inger Andresen og Jan Ove Rein, Bjarne Ness`veg 25, 7033 TRONDHEIM
Tom Åge Dahl, Øvre Rømmesbakkan 23 A, 7300 ORKANGER
Iselin Mari Eriksen og Bjørn Tøndel, Selsbakkvegen 49 A, 7027 TRONDHEIM
Anita Kvamme og Rune Kristiansen Kvamme, Estenstadvegen 42, 7049 TRONDHEIM
Roger Sæther, Ljåmo 34, 7320 FANNREM
Slettvika SA, c/o Roger Sæther Ljåmo 34 7320 FANNREM
Agdenes Prosjektering AS, 7318 AGDENES
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM

Similar documents