møteboka - Eid kommune

Comments

Transcription

møteboka - Eid kommune
EID KOMMUNE
Kommunestyret
HOVUDUTSKRIFT
Møtedato:
28.04.2016
Møtetid:
Kl. 13:00 – 18:30
Møtestad:
Nordfjord Hotell
Saksnr.:
034/16 - 060/16
Forfall meldt frå følgjande medl.
Lars Svein Drabløs fekk permisjon
frå kl 17:00 (etter sak 48/16)
Stein Inge Torheim fekk permisjon
frå kl 18:00 (etter sak 54/16)
Parti
Frp
Følgjande varamedl. møtte
Ingen
Sp
Ingen
Ugilde
Sak
Følgjande varamedl. møtte
Møteleiar:
Frå adm. møtte:
Utlevert i møtet:
Orientering:
Sp.mål/interpell.:
Ordførar Alfred Bjørlo
Rådmann Åslaug Krogsæter, Kommunalsjef Elin Leikanger,
Kommunalsjef Harald Sivertsen, Kommunalsjef Kari Krogh, Plan-og
utviklingssjef Kristine Dahl, Økonomisjef Ole Starheim
Sogn og Fjordane Røde Kors v/Merethe Mindresunde, Harpefossen
Skisenter v/Stein Bjørhovde, Eid Bondelag v/Runar Haugland og
Helge Melheim, Changemaker Nordfjord v/Martin VindenesRundereim og Markus Frislid
Grunngjeve spørsmål til ordføraren frå Gunvald Ludvigsen (V):
Framtidig kontorstruktur for skattekontora
Synfaring:
Diverse:
Underskrifter:
Alfred Bjørlo
Parti
Eli Førde Aarskog
Siri Sandvik
Sakliste
Sak nr.
Saktittel
034/16
Godkjenning av innkalling og saksliste
035/16
Godkjenning av møteprotokoll
036/16
Referatsaker
037/16
Orienteringssaker frå ordførar til kommunestyret 2016 - 28.04.2016
038/16
Orienteringssaker frå rådmann til kommunestyret 2016 - 28.04.2016
039/16
Val av klagenemnd eigedomsskatt 2016 - 2019
040/16
Val av sakkunnig nemnd eigedomsskatt 2016 - 2019
041/16
Val av styremedlem Norsk Fjordhestsenter 2016
042/16
Årsmelding 2015 Eid Fjordvarme KF
043/16
Rekneskap 2015 Eid Fjordvarme KF
044/16
Årsmelding 2015 Eid Industrihus KF - politisk handsaming
045/16
Eid Industrihus KF - Rekneskap 2015
046/16
Årsmelding 2015 Eid kommune
047/16
Rekneskap 2015 - Eid kommune
048/16
Årsrapport 2015 Eid kommune
049/16
Eid Eldreråd 2015 - Årsrapport
050/16
Sak frå Eid kontrollutval til kommunestyret:
Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Samhandlingsreforma
051/16
Investeringsbudsjett Nordfjordnett 2016
052/16
Finansiering kryss Fossevegen - Skulevegen
053/16
Søknad om driftstilskot 2016 til Musea i Sogn og Fjordane
054/16
Søknad om auke av tal barnehageplassar i Kjølsdalen
Montessoribarnehage
055/16
Eid frivilligsentral - godkjenning av ny partnerskapsavtale
056/16
Samarbeidsavtalar til slutthandsaming og underskrift. Eid kommune og
Helse Førde.
057/16
Lefdal Invest AS Avtale om opparb og drift av Sørøyrane utbyggingsplan
areal
058/16
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv 15 Mogrenda - Nor Endring ved Nor bru - Vedtak
059/16
Namnsetjing på friluftsområde Nordøyrane
060/16
Grunngjeve spørsmål til ordføraren: Framtidig kontorstruktur for
skattekontora.
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Kommunestyret
SAKSGANG
Møtedato
28.04.2016
Avgjerd av:
Saksansv.: Janne Endal Andersson
Saksnr
034/16
Arkiv: Namn-,
NamnObjekt:
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Innkalling og sakliste 28.04.2016 vert godkjent.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-034/16 VEDTAK:
Innkalling og sakliste 28.04.2016 vert godkjent.
Saksansv.
JEA
Arkivsaknr
16/969
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Kommunestyret
Avgjerd av:
Saksansv.: Janne Endal Andersson
SAKSGANG
Møtedato
28.04.2016
Saksnr
035/16
Arkiv: Namn-,
NamnObjekt:
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Møteprotokollen frå møte 10.03.2016 vert godkjent.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-035/16 VEDTAK:
Møteprotokollen frå møte 10.03.2016 vert godkjent.
Saksansv.
JEA
Arkivsaknr
16/970
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Kommunestyret
Avgjerd av:
Saksansv.: Janne Endal Andersson
SAKSGANG
Møtedato
28.04.2016
Saksnr
036/16
Arkiv: Namn-,
NamnObjekt:
Saksansv.
JEA
Arkivsaknr
16/968
REFERATSAKER
Nr Dok.ID
T
Dok.dato
Avsendar/Mottakar Tittel
1
16/3230
I
04.03.2016
2
16/4152
I
21.03.2016
3
16/4209
U
30.03.2016
4
16/4650
I
06.04.2016
5
16/4601
I
06.04.2016
6
16/5224
I
18.04.2016
7
16/5372
I
20.04.2016
8
16/3592
U
14.03.2016
9
16/5053
I
15.04.2016
10
16/5322
I
19.04.2016
11
16/5679
I
26.04.2016
Fylkesmannen i Sogn Kommunereforma - folket
og Fjordane
skal meine og kommunestyra
skal gjere vedtak
Kontrollutvalet v/
Revisor sin eigenvurdering
Sekom
av ubundenskap
Vigdis Heimdal
Val av styre i Eid Industrihus
Reksnes m/fl
KF - lovlegkontroll av
avgjerd i K-sak 193/15
Nordfjordrådet
Møtebok frå Nordfjordrådet
sitt møte i Selje 4. april i år
Moderniseringsdepart Høring ementet
Kommunelovutvalgets
utredning 2016: 4
Nordfjordnett
Årsrapport Nordfjordnett
2015
Kontrollutvalet
Sak frå Eid kontrollutval til
v/Sekom
kommunestyret: Årsmelding
2015 - Eid kontrollutval
Kommunestyret
Oppfølging av vedtak i
kommunestyret 2016 28.04.2016
Fylkesmannen i Sogn Kommunereforma og Fjordane v/Kåre
økonomiske verkemiddel i
Træen
reformperioden
Helsedirektoratet
Høyring - Nasjonal veileder
for helsetjenestens
organisering på skadested
Nordfjordrådet
Uttale frå Nordfjordrådet på
høyringsutkast til regional
12
16/4955
I
12.04.2016
Voldsfjordkryssing
AS
planstrategi 2016 - 2020
Invitasjon til å delta i
emisjon i Voldsfjordkryssing
AS
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
Framlegg frå ordførar Alfred Bjørlo til følgjande referatsaker.
Referatsak 11:
Nordfjordrådet sin uttale på høyringsutkast til regional planstrategi 2016-2020 skal leggast
fram som eiga sak for formannskapet 18.05.2016.
Referatsak 12:
Invitasjon til å delta i emisjon i Voldsfjordkryssing AS skal løftast opp som eiga politisk sak.
Kommunestyret slutta seg til framlegget.
KS-036/16 VEDTAK:
Refererte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.
Referatsak 11:
Nordfjordrådet sin uttale på høyringsutkast til regional planstrategi 2016-2020 skal leggast
fram som eiga sak for formannskapet 18.05.2016.
Referatsak 12:
Invitasjon til å delta i emisjon i Voldsfjordkryssing AS skal løftast opp som eiga politisk sak.
.
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Kommunestyret
Avgjerd av:
Saksbehandler:
SAKSGANG
Møtedato
28.04.2016
Alfred Bjørlo
Saksnr
037/16
Arkiv: 080
Objekt:
Saksansv.
ABJ
Arkivsaknr
16/191
Orienteringssaker frå ordførar til kommunestyret 2016 - 28.04.2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Eid Bondelag
Status kommunereforma
Changemaker Nordfjord
Harpefossen
Sogn og Fjordane Røde Kors
Møteoversikt
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Orienteringa vert teken til vitande.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
Det vart gjeve følgjande orienteringar i møtet:
1. Sogn og Fjordane Røde Kors v/Merethe Mindresunde - utdeling av integreringspris
2. Harpefossen Skisenter v/Stein Bjørhovde
3. Eid Bondelag v/Runar Haugland og Helge Melheim
4. Changemaker Nordfjord v/Martin Vindenes-Rundereim og Markus Frislid.- utfordring
om etiske retningsliner for statsobligasjonar
5. Ordføraren om status i kommunereformprosessen
Det var spørsmål/ordskifte etter orienteringane frå Harpefossen Skisenter og Eid Bondelag.
KS-037/16 VEDTAK:
Orienteringa vert teken til vitande.
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Kommunestyret
Avgjerd av:
Saksbehandler:
Åslaug Krogsæter
SAKSGANG
Møtedato
28.04.2016
Saksnr
038/16
Arkiv: 080
Objekt:
Saksansv.
ÅKR
Arkivsaknr
16/180
Orienteringssaker frå rådmann til kommunestyret 2016 - 28.04.2016
1. Status renovering Rådhuset
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Orienteringa vert teken til vitande
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-038/16 VEDTAK:
Orienteringa vert teken til vitande
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Kommunestyret
Avgjerd av:
Saksbehandler:
SAKSGANG
Møtedato
28.04.2016
Janne Endal Andersson
Saksnr
039/16
Arkiv: 080
Objekt:
Saksansv.
JEA
Arkivsaknr
16/562
Val av klagenemnd eigedomsskatt 2016 - 2019
Prenta vedlegg:
1. KS-sak 143/13
Bakgrunn for saka:
Eid kommunestyre vedtok 12.12.2013 å innføre eigedomsskatt i Eid kommune i KS-sak
143/13. Kommunestyret valde 12.12.2013 ei sakkunnig nemnd og ei klagenemnd.
Det skal veljast nye nemnder for perioden 2016-2019.
Alle som kan veljast som kommunestyremedlemer, kan også veljast inn i nemndene.
Medlemer av formannskapet kan likevel ikkje vere medlem i ei eigedomsskattenemnd (§ 21).
Dei som er varamedlem til formannskapet kan veljast. Sentrale tenestemenn kan ikkje veljast,
jf kommunelova § 14.
Klagenemnda skal ha minst 3 medlemmer og tilsvarande varamedlemmer.
VALNEMNDA SI TILRÅDING:
Til klagenemnd eigedomsskatt 2016 – 2019 vert valt:
Medlem:
Webjørn Moa (leiar)
Eiliv Berdal (nestleiar)
Ragna Flatla Haugland
Vara:
Svein Arne Henjesand – 1. vara
Trygve Espe – 2. vara
Anne Tove Thorsnes – 3. vara
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-039/16 VEDTAK:
Til klagenemnd eigedomsskatt 2016 – 2019 vert valt:
Medlem:
Webjørn Moa (leiar)
Eiliv Berdal (nestleiar)
Ragna Flatla Haugland
Vara:
Svein Arne Henjesand – 1. vara
Trygve Espe – 2. vara
Anne Tove Thorsnes – 3. vara
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Kommunestyret
Avgjerd av:
Saksbehandler:
SAKSGANG
Møtedato
28.04.2016
Janne Endal Andersson
Saksnr
040/16
Arkiv: 080
Objekt:
Saksansv.
JEA
Arkivsaknr
16/561
Val av sakkunnig nemnd eigedomsskatt 2016 - 2019
Prenta vedlegg:
2. KS-sak 143/13
Bakgrunn for saka:
Eid kommunestyre vedtok 12.12.2013 å innføre eigedomsskatt i Eid kommune i KS-sak
143/13. Kommunestyret valde 12.12.2013 ei sakkunnig nemnd og ei klagenemnd.
Det skal veljast nye nemnder for perioden 2016-2019.
Alle som kan veljast som kommunestyremedlemer, kan også veljast inn i nemndene.
Medlemer av formannskapet kan likevel ikkje vere medlem i ei eigedomsskattenemnd (§ 21).
Dei som er varamedlem til formannskapet kan veljast. Sentrale tenestemenn kan ikkje veljast,
jf kommunelova § 14.
Den sakkunnige nemnda skal ha tre medlemmer og 3 varamedlemmer.
VALNEMNDA SI TILRÅDING:
Til sakkunnig nemnd eigedomsskatt 2016 – 2019 vert valt:
Medlem:
Svein Otto Melheim – leiar
Jørgen Bergset – nestleiar
Ann Mari Bjørlo
Vara:
Inger Helen Haavik – 1.vara
Reidar Holmøy – 2. vara
Erling Engjaberg – 3. vara
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-040/16 VEDTAK:
Til sakkunnig nemnd eigedomsskatt 2016 – 2019 vert valt:
Medlem:
Svein Otto Melheim – leiar
Jørgen Bergset – nestleiar
Ann Mari Bjørlo
Vara:
Inger Helen Haavik – 1.vara
Reidar Holmøy – 2. vara
Erling Engjaberg – 3. vara
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Kommunestyret
Avgjerd av:
Saksbehandler:
SAKSGANG
Møtedato
28.04.2016
Janne Endal Andersson
Saksnr
041/16
Arkiv: 033 C01
Objekt:
Val av styremedlem Norsk Fjordhestsenter 2016
Saksutgreiing:
Det skal veljast styremedlem og varamedlem til Norsk Fjordhestsenter AS.
VALNEMNDA SI TILRÅDING:
Medlem: Kjell Magne Åshamar (attval)
Varamedlem: Lars-Svein Drabløs (attval)
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-041/16 VEDTAK:
Saksansv.
JEA
Arkivsaknr
16/933
Medlem: Kjell Magne Åshamar (attval)
Varamedlem: Lars-Svein Drabløs (attval)
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID FJORDVARME KF
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Eid Fjordvarme KF
Formannskapet
Finansutvalet
Kommunestyret
SAKSGANG
Møtedato
04.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
Avgjerd av: Kommunestyret
Saksansv.: Hjelle Magne
Saksnr
003/16
037/16
007/16
042/16
Arkiv: 210
Objekt:
Saksansv.
JEA
MGH
OST
MGH
Arkivsaknr
16/743
Årsmelding 2015 Eid Fjordvarme KF
Prenta vedlegg:
 Årsmelding 2015 Eid Fjordvarme KF
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:
 Kommunelova av 25.09.1992, spesielt kap. 11.
 Forskrift om særbudsjett, særrekneskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak av 24.08.2006.
Bakgrunn for saka:
Saka gjeld godkjenning av årsmeldinga for 2015. Saka går vidare frå styret til revisor og
kontrollutvalet før sluttbehandling i formannskapet og kommunestyret.
Saksutgreiing:
Viser til vedlagt årsmelding for 2015.
Vurdering:
Årsmeldinga gjev uttrykk for selskapet si drift i 2015.
DAGLEG LEIAR SI TILRÅDING:
Årsmelding 2015 for Eid Fjordvarme KF vert godkjent.
04.04.2016 EID FJORDVARME KF
EFJ-003/16 VEDTAK:
Årsmelding 2015 for Eid Fjordvarme KF vert godkjent.
21.04.2016 FINANSUTVALET
FSU-007/16 VEDTAK:
Årsmelding 2015 for Eid Fjordvarme KF vert teke til vitande.
21.04.2016 FORMANNSKAPET
F-037/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Årsmelding 2015 for Eid Fjordvarme KF vert godkjent.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-042/16 VEDTAK:
Årsmelding 2015 for Eid Fjordvarme KF vert godkjent.
Magne Hjelle
-dagleg leiar-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Eid Fjordvarme KF
Formannskapet
Finansutvalet
Kommunestyret
SAKSGANG
Møtedato
04.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
Avgjerd av: Kommunestyret
Saksbehandler: Hjelle Magne
Saksnr
005/16
038/16
008/16
043/16
Arkiv: 210
Objekt:
Saksansv.
MGH
MGH
MGH
MGH
Arkivsaknr
16/744
Rekneskap 2015 Eid Fjordvarme KF
Prenta vedlegg:
 Rekneskap 2015 for Eid Fjordvarme KF
 Kopi av kontrollutvalet sin uttale til rekneskapen for 2015 (vert lagt fram i
formannskapet sitt møte)
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:
 Kommunelova – lov av 25.09.1992 nr. 107, spesielt kap. 11.
 Forskrift om særbudsjett, særrekneskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak, av 24.08.2006.
 Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar, av 15.06.2004.
Kva saka gjeld:
Saka gjeld godkjenning av rekneskapen for 2015. Saka går vidare til revisor og behandling i
kontrollutvalet før sluttbehandling i formannskapet og kommunestyret.
Bakgrunn for saka:
Kommunelova § 48 nr. 3, jf. forskrift om årsrekneskap kommunale føretak § 16:
”Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra
formannskapet…. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning
av regnskapsmessig underskudd.”
Etter forskrift om kontrollutval § 7, skal kontrollutvalet gje uttale om årsrekneskapen før
denne blir vedteken av kommunestyret. Uttalen skal gjevast til kommunestyret. Kopi av
uttalen skal vere formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta omsyn til den før
dette organet gjev si innstilling om årsrekneskapen til kommunestyret.
Saksutgreiing:
Eid Fjordvarme KF fekk i 2015 eit driftstilskot på kr 74.000,- frå Eid kommune.
Rekneskapsmessig overskot er på kr 40.074,46. Dette vert foreslått avsett til selskapet sitt
disposisjonsfond. Det vert elles vist til årsmeldinga for 2015.
Vurdering:
Eid Fjordvarme KF er avhengig av inntekter frå driftsoperatørane på dei to områda
fjordvarme og gass for å oppnå økonomisk balanse i drifta. Kvar av desse områda er eigne
sjølvkostområde. Leiga frå fjordvarmeområdet dekkjer alle utgifter på dette området. Leiga
frå gassområdet var i 2015 for lita til å dekkje alle utgifter utan tilskot frå Eid kommune.
Etter nedbetaling av gamle lån på gassområdet i 2015, vil også gassområdet gå i balanse frå
og med 2016. Eventuelle mindre avvik kan dekkast av disposisjonsfondet. Selskapet bør
difor klare seg utan kommunalt tilskot til drifta i komande år.
DAGLEG LEIAR SI TILRÅDING:
1. Den framlagde rekneskapen, som viser eit rekneskapsmessig overskot på kr 40.074,46,
vert fastsett som Eid Fjordvarme KF sin årsrekneskap for 2015.
2. Rekneskapsmessig overskot på kr 40.074,46, vert avsett til Eid Fjordvarme KF sitt
disposisjonsfond.
04.04.2016 EID FJORDVARME KF
EFJ-005/16 VEDTAK:
1. Den framlagde rekneskapen, som viser eit rekneskapsmessig overskot på kr 40.074,46,
vert fastsett som Eid Fjordvarme KF sin årsrekneskap for 2015.
2. Rekneskapsmessig overskot på kr 40.074,46, vert avsett til Eid Fjordvarme KF sitt
disposisjonsfond.
21.04.2016 FINANSUTVALET
FSU-008/16 VEDTAK:
Den framlagde rekneskapen vert teken til vitande.
21.04.2016 FORMANNSKAPET
F-038/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Den framlagde rekneskapen, som viser eit rekneskapsmessig overskot på kr 40.074,46,
vert fastsett som Eid Fjordvarme KF sin årsrekneskap for 2015.
2. Rekneskapsmessig overskot på kr 40.074,46, vert avsett til Eid Fjordvarme KF sitt
disposisjonsfond.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-043/16 VEDTAK:
1. Den framlagde rekneskapen, som viser eit rekneskapsmessig overskot på kr 40.074,46,
vert fastsett som Eid Fjordvarme KF sin årsrekneskap for 2015.
2. Rekneskapsmessig overskot på kr 40.074,46, vert avsett til Eid Fjordvarme KF sitt
disposisjonsfond.
Magne Hjelle
-dagleg leiar-
EID INDUSTRIHUS KF
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Eid Industrihus KF
Formannskapet
Finansutvalet
Kommunestyret
SAKSGANG
Møtedato
05.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
Avgjerd av: Kommunestyret
Saksbehandler: Svein Otto Melheim
Saksnr
010/16
039/16
009/16
044/16
Arkiv: 210
Objekt:
Saksansv.
JEA
SOM
SOM
JEA
Arkivsaknr
16/660
Årsmelding 2015 Eid Industrihus KF - politisk handsaming
Prenta vedlegg:
Årsmelding Eid Industrihus KF 2015
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:
 Kommunelova – lov av 25.09.1992 nr. 107, spesielt kap. 11.
 Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak, av 24.08.2006.
Bakgrunn for saka:
Saka gjeld godkjenning av årsmeldinga for 2015. Saka går vidare frå styret til revisor og
kontrollutvalet før sluttbehandling i formannskapet og kommunestyret.
Saksutgreiing:
Viser til vedlagt årsmelding.
Vurdering:
Årsmeldinga gir uttrykk for selskapet si drift i 2015.
DAGLEG LEIAR SI TILRÅDING:
1. Årsmelding 2015 for Eid Industrihus KF vert godkjent.
…….
05.04.2016 EID INDUSTRIHUS KF
EIKF-010/16 VEDTAK:
Årsmelding 2015 for Eid Industrihus KF vert godkjent.
21.04.2016 FINANSUTVALET
FSU-009/16 VEDTAK:
Årsmelding 2015 for Eid Industrihus KF vertteke til vitande.
21.04.2016 FORMANNSKAPET
F-039/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Årsmelding 2015 for Eid Industrihus KF vert godkjent.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-044/16 VEDTAK:
Årsmelding 2015 for Eid Industrihus KF vert godkjent.
Svein Otto Melheim
-Dagleg leiar-
EID INDUSTRIHUS KF
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Eid Industrihus KF
Finansutvalet
Formannskapet
Kommunestyret
SAKSGANG
Møtedato
05.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
Avgjerd av: Kommunestyret
Saksbehandler: Svein Otto Melheim
Saksnr
011/16
010/16
040/16
045/16
Arkiv: 212
Objekt:
Saksansv.
JEA
SOM
SOM
SOM
Arkivsaknr
16/661
Eid Industrihus KF - Rekneskap 2015
Prenta vedlegg:
 Rekneskap Eid Industrihus KF 2015
 Kopi av kontrollutvalet sin uttale til rekneskapen 2015 (vert lagt fram i formannskapet
sitt møte)
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:
 Kommunelova – lov av 25.09.1992 nr.107, spesielt kap. 11.
 Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak, av 24.08.2006.
Kva saka gjeld:
Saka gjeld godkjenning av rekneskapen for 2015. Rekneskapen går vidare frå styret til revisor
og behandling i kontrollutvalet før sluttbehandling i formannskapet og kommunestyret på
same tid som Eid kommune sin rekneskap.
Saksutgreiing:
Det endra budsjettet vart vedteke i kommunestyret 015/15 balansert ved bruk av kr 1 043 000,- frå
føretaket sitt eige disposisjonsfond. Bruk av disposisjonsfondet er erstatning for tilskot frå Eid
kommune på kr 1 178 000,- (finansiert av utbytte frå Eid Industrihus AS) som låg i opprinneleg
driftsbudsjett. Det reviderte driftsbudsjettet vart balansert med eit noko lågare beløp enn i
opprinneleg budsjett.
Driftsrekneskapen er avslutta i balanse. Dette er gjort ved å nytte kr 260.000,- mindre av
disposisjonsfondet enn vedteke i budsjettet. Det gjer at selskapet eigentleg har eit
mindreforbruk på kr 260.000,- i forhold til vedteke budsjett.
Vurdering:
For å oppnå balanse i drifta framover, vil Eid Industrihus KF vere avhengig av bruk av
disposisjonsfondet , samt å få overført tilskot frå Eid kommune tilsvarande det som
kommunen får utbetalt som utbytte frå Eid Industrihus AS.
DAGLEG LEIAR SI TILRÅDING:
1. Den framlagde rekneskapen, som viser eit rekneskapsmessig resultat i balanse (null), vert
fastsett som Eid Industrihus KF sin årsrekneskap for 2015.
…….
05.04.2016 EID INDUSTRIHUS KF
EIKF-011/16 VEDTAK:
Den framlagde rekneskapen, som viser eit rekneskapsmessig resultat i balanse (null), vert
fastsett som Eid Industrihus KF sin årsrekneskap for 2015
21.04.2016 FINANSUTVALET
FSU-010/16 VEDTAK:
Den framlagde rekneskapen vert teken til vitande.
21.04.2016 FORMANNSKAPET
F-040/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Den framlagde rekneskapen, som viser eit rekneskapsmessig resultat i balanse (null), vert
fastsett som Eid Industrihus KF sin årsrekneskap for 2015.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-045/16 VEDTAK:
Den framlagde rekneskapen, som viser eit rekneskapsmessig resultat i balanse (null), vert
fastsett som Eid Industrihus KF sin årsrekneskap for 2015.
Svein Otto Melheim
-Dagleg leiar-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Finansutvalet
Formannskapet
Kommunestyret
SAKSGANG
Møtedato
21.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
Avgjerd av: Kommunestyret
Saksbehandler: Ole Starheim
Saksnr
011/16
041/16
046/16
Arkiv: 210
Objekt:
Saksansv.
OST
OST
OST
Arkivsaknr
16/717
Årsmelding 2015 Eid kommune
Prenta vedlegg:
Årsmelding 2015 for Eid kommune.
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:
Kommunelova § 48
Forskrift om årsrekneskap og årsmelding av 15.12.00.
Saksutgreiing:
Det vert vist til årsmeldinga for 2015 som er vedlagt saka. Rådmannen sine kommentarar er
teke inn fremst i årsmeldinga. Vidare i heftet følgjer hovudtal og analysar frå rekneskapen for
2015.
Årsmeldinga for 2015 er utarbeidd med hovudfokus på kommunen sin rekneskap for 2015 og
økonomisk status pr. 31.12.15. Meir fyldig utgreiing om tenesteproduksjonen i 2015 er
presentert i ein eigen årsrapport.
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Årsmelding 2015 for Eid kommune vert godkjent.
21.04.2016 FINANSUTVALET
FSU-011/16 VEDTAK:
Årsmelding 2015 for Eid kommune vert teke til vitande.
21.04.2016 FORMANNSKAPET
F-041/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Årsmelding 2015 for Eid kommune vert godkjent.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-046/16 VEDTAK:
Årsmelding 2015 for Eid kommune vert godkjent.
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Finansutvalet
Formannskapet
Kommunestyret
SAKSGANG
Møtedato
21.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
Avgjerd av: Kommunestyret
Saksbehandler: Ole Starheim
Saksnr
012/16
042/16
047/16
Arkiv: 212
Objekt:
Saksansv.
OST
OST
OST
Arkivsaknr
15/2207
Rekneskap 2015 - Eid kommune
Prenta vedlegg:
 Rekneskapen til Eid kommune for 2015, inkludert revisjonsmelding datert 22.03.2016
 Kopi av kontrollutvalet sin uttale til rekneskapen for 2015 (vert lagt fram i
finansutvalet og formannskapet sitt møte)
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:
 Kommunelova – lov av 25.09.1992 nr. 107
 Forskrift om årsrekneskap og årsmelding – forskrifter med heimel i kommunelova §
48 nr. 6, fastsett 15.12.2000
 Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar – forskrift med heimel i
kommunelova § 77 nr. 11, fastsett 15.06.2004.
Bakgrunn for saka:
Kommunelova § 48 nr. 3:
”Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra
formannskapet…. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning
av regnskapsmessig underskudd.”
Når det vert lagt fram eit rekneskapsmessig overskot som skal disponerast av kommunestyret,
er det ein ryddig måte å setje dette av til disposisjonsfond. Seinare bruk av disposisjonsfondet
kjem då opp i eigne utgreidde saker. Det er berre kommunestyret som seinare kan gjere
vedtak om bruk av slikt disposisjonsfond.
Etter forskrift om kontrollutval § 7, skal kontrollutvalet gje uttale om årsrekneskapen før
denne blir vedteken av kommunestyret. Uttalen skal gjevast til kommunestyret. Kopi av
uttalen skal vere formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta omsyn til den før
dette utvalet gjev si innstilling om årsrekneskapen til kommunestyret.
Saksutgreiing:
Rekneskapen er avlagt med eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) på kr
11.256.035,92. I årsmeldinga finn ein meir utfyllande kommentarar og oppstillingar kring ein
del nøkkeltal frå rekneskapen for 2015. Den kommunale tenesteytinga (utanom finanspostar)
har samla eit overforbruk på kr 0,7 mill. Dette er nærare omtalt i årsrapporten under det
enkelte rammeområde.
Kommunen har pr. 31.12.15 kr 0,5 mill på udisponert disposisjonsfond og kr 12,1 mill på eit
rente og avkastningsfond. Det siste er avsetning som gjort for å møte svingingar i
avkastninga frå Aktiv forvaltning, og spesielt då plasseringane i aksjemarknaden.
Rådmannen tilrår at kr 6,0 mill av det rekneskapsmessige overskotet vert sett av til
kommunens rente og avkastningsfond. Resterande beløp på kr 5.256.035,92 vert sett av til
kommunens disposisjonsfond.
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
1. Den framlagde rekneskapen, som viser eit overskot på kr 11.256.035,92, vert fastsett som
Eid kommune sin årsrekneskap for 2015.
2. Overskotet på kr 11.256.035,92 vert sett av med kr 6.000.000,- til kommunens rente og
avkastningsfond (konto 2.5690.005), og kr 5.256.035,92 til kommunens disposisjonsfond
(konto 2.5690.001).
21.04.2016 FINANSUTVALET
FSU-012/16 VEDTAK:
Den framlagde rekneskapen vert teken til vitande.
21.04.2016 FORMANNSKAPET
F-042/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Den framlagde rekneskapen, som viser eit overskot på kr 11.256.035,92, vert fastsett
som Eid kommune sin årsrekneskap for 2015.
2. Overskotet på kr 11.256.035,92 vert sett av med kr 6.000.000,- til kommunens rente
og avkastningsfond (konto 2.5690.005), og kr 5.256.035,92 til kommunens
disposisjonsfond (konto 2.5690.001).
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
Tilleggsframlegg frå Gunvald Ludvigsen, Venstre:
Eid kommunestyre har merka seg rådmannen si uro knytt til framtidig rentenivå på lån og
avkastning på fondsplasseringar, jfr. årsrapport for Eid kommune 2015. Eid kommunestyre
ber rådmannen greie ut trongen for å ha handlingsreglar for seg sjølv, slik at svingningar i
rentenivå og avkastning på fondsplasseringar råkar tenesteproduksjonen minst mogeleg.
Det vart først røysta over innstillinga frå formannskapet som vart samrøystes vedteken. Det
vart deretter røysta over tilleggsframlegget frå Eid Venstre, som vart vedteke mot 9 røyster.
KS-047/16 VEDTAK:
1. Den framlagde rekneskapen, som viser eit overskot på kr 11.256.035,92, vert fastsett
som Eid kommune sin årsrekneskap for 2015.
2. Overskotet på kr 11.256.035,92 vert sett av med kr 6.000.000,- til kommunens rente
og avkastningsfond (konto 2.5690.005), og kr 5.256.035,92 til kommunens
disposisjonsfond (konto 2.5690.001).
3. Eid kommunestyre har merka seg rådmannen si uro knytt til framtidig rentenivå på lån
og avkastning på fondsplasseringar, jfr. årsrapport for Eid kommune 2015. Eid
kommunestyre ber rådmannen greie ut trongen for å ha handlingsreglar for seg sjølv,
slik at svingningar i rentenivå og avkastning på fondsplasseringar råkar
tenesteproduksjonen minst mogeleg.
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Eid ungdomsråd
Oppvekst- og kulturutvalet
Eid Eldreråd
Eid råd for funksjonshemma
Helse-og sosialutval
Teknisk-og samfunnsutval
Arbeidsmiljøutvalet
Finansutvalet
Formannskapet
Administrasjonsutvalet
Kommunestyret
SAKSGANG
Møtedato
12.04.2016
12.04.2016
12.04.2016
13.04.2016
13.04.2016
13.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
Avgjerd av: Kommunestyret
Saksbehandler: Ole Starheim
Saksnr
012/16
023/16
016/16
006/16
019/16
043/16
005/16
013/16
043/16
005/16
048/16
Arkiv: 004
Objekt:
Årsrapport 2015 Eid kommune
Prenta vedlegg:
 Årsrapport 2015 – kommunal tenesteyting
 Årsrapport investeringsprosjekt pr 31.12.15
Saksutgreiing:
Rådmann viser til vedlagde årsrapportar for 2015.
Saksansv.
OST
OST
OST
OST
OST
OST
OST
OST
OST
OST
OST
Arkivsaknr
16/793
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Årsrapport 2015 for Eid kommune vert teke til vitande.
12.04.2016 OPPVEKST- OG KULTURUTVALET
OK-023/16 VEDTAK:
Årsrapport 2015 for Eid kommune vert teke til vitande. Samrøystes vedteke.
13.04.2016 TEKNISK-OG SAMFUNNSUTVAL
Utvalet merkar seg det auka sjukefråveret, og ber om at dette vert drøfta i relevante organ..
TSU-043/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Årsrapport 2015 for Eid kommune vert teke til vitande.
13.04.2016 HELSE-OG SOSIALUTVAL
Fellesframlegg til eit nytt punkt i tilrådinga:
Helse- og sosialutvalet ber administrasjonsutvalet om, på bakgrunn av diskusjonar som har
vore i Helse- og sosialutvalet, at administasjonsutvalet går aktivt inn i utfordringane med
sjukefråværet i Eid kommune.
HSO-019/16 VEDTAK:
1. Årsrapporten for Eid kommune vart teken til vitande.
2. Helse- og sosialutvalet ber administrasjonsutvalet om, på bakgrunn av diskusjonar
som har vore i Helse- og sosialutvalet, at administasjonsutvalet går aktivt inn i
utfordringane med sjukefråværet i Eid kommune.
12.04.2016 EID UNGDOMSRÅD
EUR-012/16 VEDTAK:
Årsrapport 2015 for Eid kommune vert teke til vitande.
12.04.2016 EID ELDRERÅD
EER-016/16 VEDTAK:
Årsrapport 2015 for Eid kommune vert teke til vitande
13.04.2016 EID RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA
ERF-010/16 VEDTAK:
Årsrapport 2015 for Eid kommune vert teke til vitande
21.04.2016 FINANSUTVALET
FSU-013/16 VEDTAK:
Årsrapport 2015 for Eid kommune vert teke til vitande.
21.04.2016 FORMANNSKAPET
F-043/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Årsrapport 2015 for Eid kommune vert teke til vitande.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
Tilleggsframlegg frå Arild Krogh Nøstdal (Venstre):
Kommunestyret ber administrasjonen om å innarbeide rapportering på klagesaker og
avviksmeldingar frå alle sektorar, frå og med Årsrapport 2017
Felles tilleggsframlegg, fremja av Siri Sandvik (Ap):
Kommunestyret ber administrasjonsutvalet om å gå aktivt inn i utfordringane med
sjukefråveret i Eid kommune og rapportere tilbake til kommunestyret.
Det vart først røysta over innstillinga frå formannskapet som vart samrøystes vedteken.
Det vart deretter røysta over tilleggsframlegget fremja av Siri Sandvik (Ap) som vart
samrøystes vedteke.
Det vart til slutt røysta over tilleggsframlegget frå Arild Krogh Nøstdal (Venstre) som vart
vedteke mot 10 røyster.
KS-048/16 VEDTAK:
1. Årsrapport 2015 for Eid kommune vert teke til vitande.
2. Kommunestyret ber administrasjonsutvalet om å gå aktivt inn i utfordringane med
sjukefråveret i Eid kommune og rapportere tilbake til kommunestyret.
3. Kommunestyret ber administrasjonen om å innarbeide rapportering på klagesaker og
avviksmeldingar frå alle sektorar, frå og med Årsrapport 2017
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Eid Eldreråd
Helse-og sosialutval
Kommunestyret
SAKSGANG
Møtedato
29.02.2016
17.03.2016
28.04.2016
Avgjerd av: Eid Eldreråd
Saksbehandler: Kristina Kostopoulos
Saksnr
008/16
011/16
049/16
Arkiv: 033
Objekt:
Saksansv.
KKO
KKO
KKO
Arkivsaknr
16/256
Eid Eldreråd 2015 - Årsrapport
Prenta vedlegg:
Utkast til årsrapport Eid eldreråd 2015
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:
Eldrerådslovens §§ 4 og 8
Kva saka gjeld:
Godkjenning av årsrapport for Eid Eldreråd 2015
Bakgrunn for saka:
Eldrerådet er etter eldrerådsloven pålagt å lage årsmelding. Lov om kommunale og
fylkeskommunale eldreråd: § 4. – fjerde ledd «Eldrerådet skal kvart år utarbeide ei melding
om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret».
Det er ikkje nærare fastsett kva meldinga skal innehalde.
Saksutgreiing:
Rådmannen har nytta «Håndbok for medlemmer i eldreråd» (2015) i arbeidet med
årsrapporten og råda som står nemnt under punkt «Årsmelding» (s. 28) med omsyn til kva
som bør vere med i eldrerådet si årsmelding.
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Kommunestyret godkjenner årsrapport for Eid eldreråd 2015
29.02.2016 EID ELDRERÅD
Merknad: Eldrerådet ønskjer meir informasjon, på møtet 13. april, knytt til kva førre
eldrerådet fekk til med omsyn til punkt «Kultur» og «Heimebesøk for alle heimebuande over
75» jf. «Eldrerådet sine prioriteringar i tidsrommet 2013-2016».
EER-008/16 VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner årsrapport for Eid eldreråd 2015
17.03.2016 HELSE-OG SOSIALUTVAL
HSO-011/16 VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner årsrapport for Eid Eldreråd 2015.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-049/16 VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner årsrapport for Eid Eldreråd 2015.
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Kommunestyret
Avgjerd av:
Saksbehandler:
Åslaug Krogsæter
SAKSGANG
Møtedato
28.04.2016
Saksnr
050/16
Arkiv: 020
Objekt:
Saksansv.
ÅKR
Arkivsaknr
14/1093
Sak frå Eid kontrollutval til kommunestyret: Forvaltningsrevisjonsprosjekt
- Samhandlingsreforma
Prenta vedlegg:
Kommunerevisjonen i Nordfjord: Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreforma
Saksutgreiing:
Sekretariatet for Eid kontrollutval viser til rapport frå Kommunerevisjonen i Nordfjord, datert
22. februar 2016. Denne forvaltningsrevisjonen har vore felles for kommunane Eid, Gloppen,
Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy.
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Rapport frå forvaltningsrevisjon om samhandlingsreforma vert teken til orientering. Innhaldet
vert teke med som grunnlag for vidare folkehelsearbeid i kommunen.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-050/16 VEDTAK:
Rapport frå forvaltningsrevisjon om samhandlingsreforma vert teken til orientering. Innhaldet
vert teke med som grunnlag for vidare folkehelsearbeid i kommunen.
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Finansutvalet
Formannskapet
Kommunestyret
Avgjerd av: Kommunestyret
Saksbehandlar: Ole Starheim
SAKSGANG
Møtedato
21.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
Saksnr
014/16
044/16
051/16
Arkiv: 026
Objekt:
Saksansv.
OST
OST
OST
Arkivsaknr
16/753
Investeringsbudsjett Nordfjordnett 2016
Bakgrunn for saka:
Nordfjordnett treng å etablere nytt lagringssystem for Nordfjordkommunane. På grunn av
personellsituasjonen i Nordfjordnett vart ikkje investeringsbudsjettet med i den ordinære
behandlinga av årsbudsjett for 2016. Saka vert derfor no lagt fram til politisk behandling.
Saksutgreiing:
I framlegget for investeringsbudsjettet for Nordfjordnett er det lagt inn midlar til å byte det
sentrale lagringssystemet til kommunane. Grunnen er at systemet kommunane har i dag er
ustabilt og hadde to svært alvorlege driftsstans i 2015. Ved begge høva var det reell fare for at
alle dataløysingane våre kunne bli nede i mange dagar/veker. Til alt hell skjedde begge
driftsstoppa i helger og ved hjelp av stor innsats frå 5-7 tilsette i Nordfjordnett var storparten
av systema oppe att til måndagen. I etterkant kom det svært mange hendingar til brukarstøtte i
Nordfjordnett i form av ymse feil i programvare hos kommunane som følgje at driftsstansen.
Det tok Nordfjordnett om lag ei veke å få alle systema opp i normal drift igjen.
Lagringssystemet kommunane nyttar i dag er gamalt, og det er fare for hyppigare driftsstans
på dette i framtida. Dette er etter kvart blitt ein stor risiko med tanke på å oppretthalde den
daglege drifta i kommunane. Det er difor svært viktig for alle Nordfjordkommunane at
lagringssystemet vert skifta i 2016.
Då Nordfjordnett vart oppretta, vart det bestemt at det skulle etablerast eit reservedatasenter
på Nordfjordeid og setje dette i drift. Dette reservesenteret var med i tilbodspakken frå
Vågsøy og Eid då dei vann tilbodet om lokalisering av Nordfjordnett. Investeringa i nytt
lagringssystem, saman med investeringar som Eid og Vågsøy kommune gjer med lokala, fører
til at reservedatasenteret kan etablerast i 2016.
Økonomiske konsekvensar for kommunen:
Investeringa i nytt lagringssystem er kalkulert til kr 7.176.000,-. Denne summen vert fordelt
etter Nordfjordnøkkelen med 25% av kostnadene fordelt likt mellom kommunane og 75% av
kostnadene fordelt etter folketal. For Eid kommune utgjer investeringa kr 1.245.370,-.
Samla oversikt over fordeling av investeringane per kommune:
SUM
Folketal
Beløp
Hornindal
Eid
Gloppen
Stryn
Bremanger
Vågsøy
Selje
32 730
1 200
6 015
5 784
7 065
3 846
6 046
2 774
7 176 000
453 609
1 245 370
1 207 385
1 418 028
888 708
1 250 468
712 432
Rådmannen si vurdering:
Dei planlagte investeringane i nytt lagringssystem er på kr 7.176.000,-. Dette gir
Nordfjordkommunane eit nytt lagringssystem i datasenteret i Måløy med ei tilsvarande
løysing i backup-lokasjonen på Nordfjordeid. På denne måten er kommunane sikra stabil drift
av ikt-løysingane framover.
Det er etter kvart ein stor risiko for at dagens lagringssystem feilar. Dette vil kunne få store
økonomiske konsekvensar for kommunane, og det vil kunne gå utover den daglege drifta i
tenesteytinga. Saka var oppe i rådmannsgruppa sitt møte den 26.02.2016. Det blei der
vedteke at ein skal gå inn for denne saka, og saka blei derifrå sendt til vidare handsaming i
den enkelte kommune. Ut frå dette tilrår rådmannen at Eid kommune løyver kr 1.246.000,- på
investeringsbudsjettet for 2016 til desse heilt nødvendige investeringane i Nordfjordnett.
Løyvinga vert tilrådd finansiert ved bruk av udisponerte lånemidlar frå tidlegare avslutta
investeringsprosjekt. Pr 31.12.2015 har kommunen ståande kr 6,3 mill i slike udisponerte
lånemidlar.
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Kommunestyret løyver kr 1.246.000,- på investeringsbudsjettet for 2016 som Eid kommune
sin del til investeringar i Nordfjordnett. Løyvinga blir finansiert med bruk av lån.
21.04.2016 FINANSUTVALET
FSU-014/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Finansutvalet tek saka til vitande.
21.04.2016 FORMANNSKAPET
F-044/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret løyver kr 1.246.000,- på investeringsbudsjettet for 2016 som Eid kommune
sin del til investeringar i Nordfjordnett. Løyvinga blir finansiert med bruk av lån.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
Tilleggsframlegg frå Hans Petter Gilleshammer (Ap):
Kommunestyret ber om å få ei orientering om og frå Nordfjordnett på neste
kommunestyremøte.
Det vart først røysta over innstillinga frå formannskapet som vart samrøystes vedteken. Det
vart deretter røysta over tilleggsframlegget frå Hans Petter Gilleshammer (Ap) som vart
samrøystes vedteke.
KS-051/16 VEDTAK:
1. Kommunestyret løyver kr 1.246.000,- på investeringsbudsjettet for 2016 som Eid
kommune sin del til investeringar i Nordfjordnett. Løyvinga blir finansiert med bruk
av lån.
2. Kommunestyret ber om å få ei orientering om og frå Nordfjordnett på neste
kommunestyremøte.
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Teknisk-og samfunnsutval
Formannskapet
Kommunestyret
SAKSGANG
Møtedato
13.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
Avgjerd av: Kommunetyret
Saksbehandler: Dag Petter Leite
Arkiv:
Objekt:
Saksnr
045/16
048/16
052/16
Q14
Saksansv.
DPL
TNT
TNT
Arkivsaknr
16/809
Finansiering kryss Fossevegen - Skulevegen
Prenta vedlegg:
Vedtak KS-sak 191/15
Mandat
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:
Kva saka gjeld:
Finansiering av permanente tiltak for ombygging av kryss Fossevegen/Skulevegen og
etablering av av-/påstigningslomme, samt nytt fortau ved Eid Eldretun. Saka var teke opp i
kommunestyret i KS-sak 191/15.
Bakgrunn for saka:
Det er trong for betring av trafikktryggleik for mjuke trafikkantar i samband med etablering
av ny fleirbrukshall, utviding av bustadfelt, samt utbygging av nytt omsorgssenter. I KS-sak
191/15 vart det vedteke å be administrasjonen å setje i verk hastetiltak, samt å planlegge og
finne finansiering for permanente tiltak. Hastetiltaka er utført.
Saksutgreiing:
Det er laga reguleringsplan som viser korleis krysset ved Eid sjukeheim skal omarbeidast for
å gjere det tryggare og meir oversiktleg for mjuke trafikkantar.
Ut i frå eksisterande infrastruktur og godkjende reguleringsplanar har ein fått laga
kostnadsoverslag. Til det planlagde arbeidet høyrer det også med å etablere ei av-/ påstigningslomme aust for Folkehøgskulen langs vestsida av Fossevegen.
Vidare er det også lagt inn kostnad med nytt fortau langs austside av Fossevegen forbi Eid
eldretun for å knyte saman fortau frå Holten/Hogaåsen med gangfelt nedanfor eldretunet. Det
er vurdert at kryssing av Fossevegen er tryggast nedanfor Eid eldretun framfor kryssing med
ny overgang i kryss Myklebuståsen/Holten.
I kostnadane er det inkludert utarbeiding av førebelse planar, utarbeiding av endelege planar
med planteikning, lengdeprofil, normalprofil, prinsippskisser for kantstein og natursteinmur
og utarbeiding av konkurransegrunnlag.
Økonomiske konsekvensar:
Det er ikkje sett av løyving i budsjett for 2016 for det planlagde arbeidet. Dette prosjektet må
finansierast ved låneopptak.
Samla kostnad for tiltaket er berekna til kr. 3.105.000,- inkl. mva.
Vurdering:
Både etablering av ny fleirbrukshall aust for Nordfjordeid skule og utbygging av Hogaåsen
bustadfelt vil generere auka trafikk gjennom krysset. Utbygging av nytt omsorgssenter vil i
liten grad føre til auka trafikk for området.
Administrasjonen vil tilrå å prioritere dette prosjektet med finansiering som beskrive i dette
saksdokumentet.
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Administrasjonen får i oppgåve å gjennomføre prosjektet i tråd med mandatet. Tiltaket
finansierast ved låneopptak.
13.04.2016 TEKNISK-OG SAMFUNNSUTVAL
TSU-045/16 VEDTAK, SOM
INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Administrasjonen får i oppgåve å gjennomføre prosjektet i tråd med mandatet. Tiltaket
finansierast ved låneopptak.
21.04.2016 FORMANNSKAPET
F-048/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Administrasjonen får i oppgåve å gjennomføre prosjektet i tråd med mandatet. Tiltaket
finansierast ved låneopptak.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-052/16 VEDTAK:
Administrasjonen får i oppgåve å gjennomføre prosjektet i tråd med mandatet. Tiltaket
finansierast ved låneopptak.
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Oppvekst- og kulturutvalet
Formannskapet
Kommunestyret
Avgjerd av: Kommunestyret
Saksbehandler: Gerd Fløde Bjørlo
SAKSGANG
Møtedato
12.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
Saksnr
020/16
047/16
053/16
Arkiv: 223 C56
Objekt:
Saksansv.
GFB
GFB
GFB
Arkivsaknr
14/319
Søknad om driftstilskot 2016 til Musea i Sogn og Fjordane
Prenta vedlegg:
Musea i Sogn og Fjordane, søknad datert 30.09.2015
K-sak 176/15 – utbetaling av tilskot 2015
Kva saka gjeld:
Søknad om tilskot 2016 til Musea i Sogn og Fjordane
Bakgrunn for saka:
Musea i Sogn og Fjordane blir finansert delvis med driftstilskot frå kommunane og Sogn og
Fjordane fylkeskommune.
Saksutgreiing:
Avtalen frå 2009 mellom kommunane i Nordfjord, Sogn og Fjordane fylkeskommune og
Musea i fylket om tilskot til Nordfjord Folkemuseum, skulle fornyast i 2013. Ny avtale er
enno ikkje komen på plass.
I søknadsbrevet om tilskot for 2016, blir det antyda at ny driftsavtale kan komme på plass frå
og med 2017 om kommunane i fylket sluttar seg til det resultatet som no ligg til behandling i
kommunane.
Økonomiske konsekvensar:
Eid kommune har i budsjettet for 2016 sett av kr. 125.000,- i driftstilskot til museet.
Søknaden lyder på kr. 141.056,-. Vi må såleis ha ei tilleggsløyving for å imøtekome
søknaden fullt ut.
Vurdering:
Det er framleis slik at ikkje alle kommunane i Nordfjord betaler sin andel slik den vart rekna
ut i 2009. Eid kommune har likevel i åra etter avtalen gjekk ut i 2014, betalt sin andel i tråd
med avtalen.
Det er uheldig at ein enno ikkje har fått på plass ein forpliktande avtale som alle kommunane i
Nordfjord kan vere samde om.
Eid kommune har sett av midlar i budsjettet til driftstilskotet. Men det manglar om lag kr.
16.000,- i budsjettet på å imøtekome søknaden fullt ut. Om vi utbetaler tilskotet som omsøkt,
må den manglande finansieringa takast med under ei eventuell budsjettjustering i juni.
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Tilskotet til Musea i fylket i 2016 blir utbetalt som omsøkt.
12.04.2016 OPPVEKST- OG KULTURUTVALET
OK-020/16 VEDTAK:
Tilskotet til Musea i fylket i 2016 blir utbetalt som omsøkt. Samrøystes vedteke.
21.04.2016 FORMANNSKAPET
F-047/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Tilskotet til Musea i fylket i 2016 blir utbetalt som omsøkt.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-053/16 VEDTAK:
Tilskotet til Musea i fylket i 2016 blir utbetalt som omsøkt.
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Oppvekst- og kulturutvalet
Formannskapet
Kommunestyret
Avgjerd av:
Saksbehandler:
SAKSGANG
Møtedato
12.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
Harald Sivertsen
Arkiv:
Objekt:
Saksnr
019/16
046/16
054/16
A1
Saksansv.
HSI
HSI
HSI
Arkivsaknr
16/726
Søknad om auke av tal barnehageplassar i Kjølsdalen
Montessoribarnehage
Prenta vedlegg:
Søknad frå Kjølsdalen Montessoribarnehage.
Skriv frå Snøkrystallen småbarnehage.
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:
Barnehagelova.
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager av 09.10.2015.
Kva saka gjeld:
Kjølsdalen Montessoribanehage søkjer om å få auke tal faste barnehageplassar frå 18 til 27.
Bakgrunn for saka:
Kjølsdalen Montessoribanehage fekk i fjor auka tal plassar frå 18 til 22. Desse fire nye
plassane var midlertidige for barnehageåret 2015/16. Barnehagen har no full dekning og det er
venteliste frå hausten 2016. Dei meiner at det er behov for fleire faste plassar i Kjølsdalen.
Saksutgreiing:
Oppretting av barnehageplassar har vore eit tema i fleire år, og då Golvsengane barnehage
vart bygd med åtte avdelingar, var målet å auke kapasiteten slik at alle som hadde behov, fekk
plass. Utviklinga har endra seg, og ein ser i dag at færre foreldre er heimeverande med barna,
samstundes som barna no byrjar tidlegare i barnehagen. I tillegg har Eid kommune auka
mottaket av flyktningar.
I skrivande stund er vi i gang med opptaket for komande barnehageår, og vi har samordna
opptaksmøte mellom dei kommunale og private barnehagane. Det et er kome inn 84 søknader,
og 73 av desse har lovfesta rett til plass. I tillegg søkjer 16 barn om å få auke sine plassar.
Sjølv om vi ikkje er ferdige med opptaket for komande barnehageår, så får alle som har rett
etter lova plasstilbod i ein av barnehagane i kommunen. I tillegg vil truleg flesteparten av dei
andre søkjarane som søkjer plass frå hausten 2016, få plass. Alle vil ikkje få plass i den
barnehagen som dei har som førsteprioritet.
Oversikt over barnehagar og tal godkjente plassar.
Barnehage
Gjerdane
Golvsengane
Haugen
Stårheim
Eid
Kjølsdalen
Tal godkjente
plassar
45
136 *
18
34
82
18 +
4 midlertidige
12
4
4
Snøkrystallen
Nøtteliten
Fossebakken
fam. barnehage
.
*Golvsengane barnehage kan ev. utvide til 145 plassar. Då må ein auke tal tilsette.
Fødselstal i Eid kommune:
Fødselsår
Tal fødde barn i Eid kommune
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
70
81
76
65
62
57
69
Eid kommune ønskjer å vere ein positiv ja-kommune til familiar som vil flytte til kommunen,
og då er ledige barnehageplassar ein av fleire viktige faktorar.
Ei ny etablering av barnehageplassar vil særleg kome desse gruppene til gode:
 Familiar med barn som flyttar til Eid
 Flyktning-familiar
 Familiar som treng barnehageplass midt i året
Kjøldalen Montessoribarnehage søkjer om å få opprette 9 nye faste plassar frå og med hausten
2016. Ei utviding av tal barnehageplassar vil truleg føre til at alle som har søkt og søkjer om å
få plass i Kjølsdalen Montessoribarnehage, får plass der. For hausten 2016 ligg det føre
søknader på 26 plassar i Kjølsdalen Montessoribarnehage. Dette er positivt for søkjarane,
barnehagen og bygda. Det vil heller ikkje føre til at Stårheim barnehage vil få færre born, då
opptaket syner at det blir fullt i denne barnehagen. Det kan likevel føre til at andre barnehagar
i Eid kommune ikkje får fullt opp sine plassar. Ei av utfordringane vert då at dei misser deler
av inntektsgrunnlaget og kan få utfordringar med å klare seg økonomisk.
Økonomiske konsekvensar:
 Å auke tal barnehageplassar i kommunale eller private barnehagar har ein økonomisk
kostnad.
Ved auke av tal plassar i private barnehagar, kan Eid kommune gje tilskot for kvar ny plass.
Kostnadene ved å opprette 9 nye plassar i Kjølsdalen Montessoribarnehage vil vere avhengig
av mellom anna:
 Tal plassar som blir nytta, og om desse plassane er nye eller om dei vert
oppretta på bekostning av andre barnehageplassar i Eid kommune.
 Alder på borna som nyttar desse plassane:
Tilskotssatsane for år 2016:
o 0 - 2 år kr. 184 489,- per heiltidsplass
o 3 - 6 år kr. 88 296,- per heiltidsplass
o Kapital kr.17 400,- per heiltidsplass.
barnehage til
Kjølsdalen M.
Kapitaltilskotet varierer frå
barnehage.Kr 17 400 er for
barnehage år 2016.
Teljedato er kvart år 15. desember. Det vil seie at tal born som har barnehageplass på denne
datoen vil vere med i utrekingsgrunnlaget for tilskota til dei private barnehagane.
Andre økonomiske faktorar:
Alle endringar i barnehagesektoren påverkar tilskotet til dei private barnehagane. Ein skal ha
ei økonomisk likeverdig handsaming mellom dei private og dei kommunale barnehagane.
Forenkla kan ein seie at rimeleg drift av kommunale barnehagar gjev mindre tilskot til private
barnehagar, og dyr drift av kommunale barnehagar gjev høgare tilskot til private barnehagar.
Vurdering:
Skal Eid kommune kunne tilby barnehageplassar til nye barn som flyttar til kommunen, må
ein ha ledige plassar. Det kan vere utfordrande, men vi har gjeve tilbod til langt fleire born
enn det som lova krev og det som ligg til grunn for rammetilskotet til kommunen. I tillegg har
vi kommunestyrevedtak på at ved behov kan vi opprette ti nye plassar i Golvsengane
barnehage.
Ved ei eventuell oppretting av nye barnehageplassar, har vi tidlegare sagt at dei bør vere like
attraktive og like eigna som eksisterande plassar. Dvs. at barnehageplassane bør vere i gode
og eigna lokale. I tillegg vurderer administrasjonen det som særs viktig at nye plassar blir
etablerte i tilknyting til eksisterande barnehagar, slik at ein oppnår integrering av nye barn i
Eid kommune. Søkjarane til barnehageplassane i Kjølsdalen er stort sett frå Kjølsdalen, og
Kjølsdalen Montessoribanehage har gode lokale i bygget til Kjølsdalen Montessoriskule. Ved
å opprette nye faste plassar i Kjølsdalen vil brukane få barnehageplass i sitt nærmiljø, og
borna slepp å bli transporterte mellom Kjølsdalen og Eid sentrum.
Administrasjonen er klar over at oppretting av nye plassar kan føre til at ein ikkje får fylt opp
alle barnehageplassane i Eid sentrum. Dette vil i så fall gå utover inntektsgrunnlaget til
barnehagane, og ein privat barnehage melder at den kan få problem med drifta. Vi vil likevel
tilrå at søknaden frå Kjølsdalen Montessoribarnehage vert komen i møte med den
grunngjevinga at tal søkjar til barnehagen er aukande, og at det er stor transportavstand for
barnehageborn inn til Eid sentrum.
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
1. Kjølsdalen Montessoribarnehage får løyve til å opprette 9 nye faste barnehageplassar.
2. Barnehagen før då følgjande avdelingar:
Ei avdeling med born i aldersgruppa 0-3 år med til saman 9 plassar.
Ei avdeling med born i aldersgruppa 3-6 år med til saman 18 plassar.
Samla tal plassar for barnehagen blir då 27 faste plassar.
3. Tilskotet etter tal plassar blir rekna ut ifrå gjeldande regelverk.
4. Ein eventuell auke i tilskotet til Kjølsdalen Montessoribarnehage kjem ein attende til i
budsjettendringssaka for hausten 2016 og i budsjettet for år 2017.
12.04.2016 OPPVEKST- OG KULTURUTVALET
Knut Tore Nes Hjelle, Venstre, kom med følgjande framlegg:
1. Kjølsdalen Montessoribarnehage får løyve til å opprette 4 nye faste barnehageplassar og 5
midlertidige plassar for barnehageåret 2016/17.
2. Barnehagen før då følgjande avdelingar:
Ei avdeling med born i aldersgruppa 0-3 år med til saman 9 plassar.
Ei avdeling med born i aldersgruppa 3-6 år med til saman 18 plassar.
Samla tal plassar for barnehagen blir då 22 faste plassar og 5 midlertidige plassar for
barnehageåret 2016/17.
3. Tilskotet etter tal plassar blir rekna ut ifrå gjeldande regelverk.
4. Ein eventuell auke i tilskotet til Kjølsdalen Montessoribarnehage kjem ein attende til i
budsjettendringssaka for hausten 2016 og i budsjettet for år 2017.
Punkt nr. 1 vart sett opp i mot rådmannen si tilråding. Det fall med 4 mot 5 stemmer.
OK-019/16 VEDTAK:
Punkt nr. 1 vedtek 5 mot 4 stemmer.
Punkt nr. 2 – 4 samrøystes vedteke.
1. Kjølsdalen Montessoribarnehage får løyve til å opprette 9 nye faste barnehageplassar.
2. Barnehagen før då følgjande avdelingar:
Ei avdeling med born i aldersgruppa 0-3 år med til saman 9 plassar.
Ei avdeling med born i aldersgruppa 3-6 år med til saman 18 plassar.
Samla tal plassar for barnehagen blir då 27 faste plassar.
3. Tilskotet etter tal plassar blir rekna ut ifrå gjeldande regelverk.
4. Ein eventuell auke i tilskotet til Kjølsdalen Montessoribarnehage kjem ein attende til i
budsjettendringssaka for hausten 2016 og i budsjettet for år 2017.
21.04.2016 FORMANNSKAPET
F-046/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Kjølsdalen Montessoribarnehage får løyve til å opprette 9 nye faste barnehageplassar.
2. Barnehagen før då følgjande avdelingar:
Ei avdeling med born i aldersgruppa 0-3 år med til saman 9 plassar.
Ei avdeling med born i aldersgruppa 3-6 år med til saman 18 plassar.
Samla tal plassar for barnehagen blir då 27 faste plassar.
3. Tilskotet etter tal plassar blir rekna ut ifrå gjeldande regelverk.
4. Ein eventuell auke i tilskotet til Kjølsdalen Montessoribarnehage kjem ein attende til i
budsjettendringssaka for hausten 2016 og i budsjettet for år 2017.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-054/16 VEDTAK:
1. Kjølsdalen Montessoribarnehage får løyve til å opprette 9 nye faste barnehageplassar.
2. Barnehagen før då følgjande avdelingar:
Ei avdeling med born i aldersgruppa 0-3 år med til saman 9 plassar.
Ei avdeling med born i aldersgruppa 3-6 år med til saman 18 plassar.
Samla tal plassar for barnehagen blir då 27 faste plassar.
3. Tilskotet etter tal plassar blir rekna ut ifrå gjeldande regelverk.
4. Ein eventuell auke i tilskotet til Kjølsdalen Montessoribarnehage kjem ein attende til i
budsjettendringssaka for hausten 2016 og i budsjettet for år 2017.
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Oppvekst- og kulturutvalet
Kommunestyret
Avgjerd av:
Saksbehandler:
Elin Leikanger
SAKSGANG
Møtedato
12.04.2016
28.04.2016
Saksnr
018/16
055/16
Arkiv:
Objekt:
Saksansv.
ELE
ELE
Arkivsaknr
15/2193
Eid frivilligsentral - godkjenning av ny partnerskapsavtale
Prenta vedlegg:
Framlegg til partnerskapsavtale mellom Eid kommune og Eid frivilligsentral 2016-2019
Andre aktuelle dokument.:
Årsmelding Eid frivilligsentral 2015 http://eid.frivilligsentral.no/media/37412/aarsmelding2015-signert.pdf
Strategiplan 2016-2019 http://eid.frivilligsentral.no/media/37088/strategiplan2016-2019.pdf
Årsplan 2016 http://eid.frivilligsentral.no/media/37087/aarshjul-2016.pdf
Kva saka gjeld:
Saka gjeld godkjenning av ny partnerskapsavtale mellom kommunen og Eid frivilligsentral.
Bakgrunn for saka:
Tidlegare partnerskapsavtale gjaldt berre for eitt år (2015). Det er ønskjeleg å ha eit lenger
perspektiv på samarbeidet, og det er difor no utarbeidd eit avtaleframlegg for perioden 20162019.
Vidare gjorde kommunestyret følgjande vedtak i budsjettsaka hausten 2015, verbalframlegg B
: «Kommunestyret ber Rådmannen utgreie mulig alternativ organisering av frivilligsentralen,
i samarbeid med styret i stiftinga.»
Saksutgreiing:
Frivilligsentralen i Eid vart oppretta i 1996. Dei to første åra var Frivilligsentralen ein del av
organisasjonen i Eid kommune. I 1998 vart det vedteke å fase sentralen ut av Eid kommune.
Stiftinga Frivilligsentralen i Eid vart etablert i 1998, og frå 1/1-99 har stiftinga stått for drifta
av sentralen. Frivilligsentralen har slite med økonomien i alle år, fleire år har det mot slutten
av året vore nødvendig må betale ut forskot på neste års tilskot for ha likviditet dei 2-3 siste
månadene av driftsåret. I 2015 vart løyvinga til sentralen auka frå kr 200.000 til kr 380.000,
og rekneskapen syner eit lite overskot. Frå 2016 er den kommunale løyvinga til
frivilligsentralen redusert til kr 350.000.
Framlegg til ny partnerskapsavtale gjeld for 4 år. Det gir føreseieleg rammer for begge partar.
Det er elles lagt vekt på at partane skal samhandle om tiltak som inkluderer frivillig sektor.
Kommunestyret sitt vedtak om utgreiing av alternativ organisering er innarbeidd i avtalen pkt
IV Satsingsområde 2016-2019: «Partane skal i 2016 i samarbeid utgreie alternativ
organisering av frivilligsentralen, med sikte på organisasjonsendring frå 01.01.2018»
Økonomiske konsekvensar:
Avtalen bind kommunen sin økonomi i 4 år framover, då det er innarbeidd i avtalen at «Under
føresetnad av årleg godkjenning frå kulturdepartementet/tildeling av øyremerka statleg tilskot
til frivilligsentraldrift, og at denne avtalen vert følgd, får Stiftinga Frivilligsentralen i Eid i
avtaleperioden eit årleg kommunalt tilskot på kr. 350.000,-. Tilskotet vert regulert i takt med
deflatoren , første gong 1/1-17. Stiftinga Frivilligsentralen i Eid vil i tillegg også få overført
evt. øyremerka statlege tilskot til Frivilligsentraldrift.»
Vurdering:
Partane hadde tidlegare to avtalar, ein samarbeidsavtale og ein partnarskapsavtale.
Samarbeidsavtalen skildra tenester som frivilligsentralen skulle få frå kommunen: Leige av
Valhall, kopiering, porto og revisjon. Dette er no innarbeidd i partnarskapsavtalen. Vidare er
det teke høgde for at statstilskotet til frivilligsentralar frå 2017 truleg vert lagt inn i
rammetilskotet til kommunen.
Frivilligsentralen driv eit omfattande frivillig arbeid som er svært viktig både for Eid
kommune og for lag og organisasjonar. Partnarskapsavtalen føreset at partane skal ha nytte
av samarbeidet. Avtalen skal bidra til å styrke vidare utvikling av frivillig arbeid i kommunen,
og motivere til frivillig aktivitet på nye arenaer.
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Framlegg til partnarskapsavtale mellom Eid kommune og Eid frivilligsentral vert godkjend
slik den ligg føre.
12.04.2016 OPPVEKST- OG KULTURUTVALET
OK-018/16 VEDTAK:
Framlegg til partnarskapsavtale mellom Eid kommune og Eid frivilligsentral vert godkjend
slik den ligg føre. Samrøystes.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-055/16 VEDTAK:
Framlegg til partnarskapsavtale mellom Eid kommune og Eid frivilligsentral vert godkjend
slik den ligg føre.
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Helse-og sosialutval
Formannskapet
Kommunestyret
Avgjerd av:
Saksbehandler:
SAKSGANG
Møtedato
13.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
Kari Krogh
Arkiv:
Objekt:
Saksnr
018/16
045/16
056/16
G
Saksansv.
KKR
KKR
KKR
Arkivsaknr
16/645
Samarbeidsavtalar til slutthandsaming og underskrift. Eid kommune og
Helse Førde.
Prenta vedlegg:
Framlegg til avtalar med Helse Førde HF:
1. Delavtale om tilvising, innlegging og utskriving
2. Delavtale om pasienttransport
3. Delavtale om samarbeid om den akuttmedisinske kjeden
Uprenta vedlegg:
 Rutinar, vedlegg til delavtale om den akuttmedisinske kjeden (delar av vedlegget er
unnateke off.)
Bakgrunn for saka:
 Rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane
 Sak i Koordineringsrâdet 10.09.15
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:
 Helse- og omsorgstenestelova
 Spesialisthelsetenestelova
Saksutgreiing:
I inngâtt rammeavtale med Helse Førde er det bestemt at det skal utarbeidast delavtalar på
m.a. desse omrâda:
1. Tilvising, innlegging og utskriving
2. Pasienttransport
3. Samarbeid om den akuttmedisinske kjeden
Nr 1 og 3 er også obligatoriske etter lovverket, og det eksisterer avtalar på desse omrâda frâ
tidlegare. Det Iigg no føre framlegg til nye, reviderte avtalar. Nr 2 har partane i
rammeavtalen blitt samde om å utarbeide, og denne er ny.
Tilvising. innlegging og utskriving
Helse Førde og kommunane i fylket har i dag følgjande avtalar innan dette omrádet:
- Delavtale om tilvising og utskriving. Her gjeld kapitlet om utskriving berre for psykisk
helsevern.
- Delavtale om utskriving: Denne gjeld somatikk.
Ei felles arbeidsgruppe har utarbeidd framlegg til eit revidert avtaleverk, som omfattar
tilvising, innlegging og utskriving i høve til heile helse- og omsorgstenesta (dvs både
somatikk og psykiske helsetenester):
Avtalen regulerer - på eit relativt konkret plan - kva rutinar partane skal ha når det gjeld
kommunikasjon og samhandling. Det har i fleire samanhengar vorte framheva at dette er
nyttig og naudsynt, jfr m.a. rapport frå erfaringskonferanse i november 2014.
.
Avtaleframlegget har vore handsama i avtaleutvalet, fagrådet og koordineringsrådet hausten
2015. Ei av årsakene til at det har teke tid med vidare oppfølging, er at det har vore gjort
freistnad på å kvalitetssikre klausulen om innhenting av tilleggsinformasjon ved mangelfull
tilvising. Klausulen er no utforma slik at den ikkje vil vere i strid med gjeldande regelverk.
Delavtalen går no til endeleg handsaming og underskrift hos partane.
Pasienttransport
Også her har ei arbeidsgruppe med representantar for partane utarbeidd eit avtaleframlegg
med bakgrunn i gjeldande rammeavtale.
Avtalen avklarar partane sitt ansvar og inneber forplikting til visse rutinar der det tidlegare
kan ha vore ein del uvisse og varierande praksis.
Avtaleframlegget har vore handsama i avtaleutvalet, fagrådet og koordineringsrådet hausten
2015. Avtalen er samordna med delavtale om tilvising, innlegging og utskriving. Grunnen til
at det har teke tid med vidare oppfølging, er at det har vore ønske om å leggje fram desse
avtalane til same tid. Delavtalen gâr no til endeleg handsaming og underskrift hos partane.
Samarbeid om den akuttmedisinske kjeda
Helse Førde har sidan 2012 hatt ein avtale med kommunane i Sogn og Fjordane om
samarbeid om den akuttmedisinske kjeda. Dette er ein av del av dei obligatoriske avtalane
etter helse- og omsorgstenestelova. Avtalen vart utarbeidd i løpet av kort tid, og det har vore
føresetnaden at avtalen seinare skulle reviderast og konkretiserast.
Ei felles arbeidsgruppe har utarbeidd framlegg til revidert delavtale og rutinar for bruk av
naudnettet, godkjent i koordineringsrådet den 04.09.14. Rutinane er vedlegg til
avtaleframlegget (uprenta vedlegg i denne saka).Sentrale styresmakter ønskjer at inngåing av
avtalar lokalt på
dette omrâdet skal vere høgt prioritert., m.a. som grunnlag for ei felles planlegging av dei
akuttmedisinske tenestene.
For oppfølging av avtalen, arbeid med utfyllande rutinar, samarbeid om opplæring m.v., er
det framlegg om etablering av eit felles akuttmedisinsk forum i fylket.
Avtaleframlegget har vore handsama i avtaleutvalet, fagrâdet og koordineringsrâdet hausten
2015. Ein grunn til at det har teke ein del tid med vidare oppfølging, er at Helse Vest i
ettertid har innført felles triagesystem for helseføretaka, og det har vore naudsynt a gjere
tilpassing til dette i avtaleteksten. Delavtalen gâr no til endeleg handsaming og underskrift
hos partane.
Vurdering:
Alle avtaleframlegga er ei oppfølging av føresetnader nedfelt i gjeldande rammeavtale
mellom kommunen og Helse Førde. Avtalane må og vurderast som naudsynte for a
tilfredsstille krava i helse- og omsorgstenestelova § 6, om samarbeidsavtalar mellom
spesialist- og kommunehelsetenesta, på ein god måte.
Rådmannen ser det som viktig at kommunen inngår desse avtalane med Helse Førde.
Avtalane har vorte grundig vurderte i avtaleutvalet, fagrådet og koordineringsrådet – i tillegg
til felles arbeidsgrupper. Avtaleutvalet, fagrådet og koordineringsrådet
er felles samhandlingsarenaer for kommunane og Helse Førde.
Det er ønskjeleg at desse avtalane er mest mogleg like frä kommune til kommune.
Rådmannen vurderer avtaleframlegga som tenlege for a fremje samhandlinga på viktige
område, og vil tilrå at kommunen skriv under på avtalane slik dei ligg føre.
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Eid kommune inngår følgjande avtalar med Heise Førde HF i samsvar med vedlegg til saka:
1. Delavtale om tilvising, innlegging og utskriving
2. Delavtale om pasienttransport
3. Delavtale om samarbeid om den akuttmedisinske kjeda
13.04.2016 HELSE-OG SOSIALUTVAL
Vedtaket var samrøystes.
HSO-018/16 VEDTAK:
Eid komune inngår følgjande avtalar med Heise Førde HF i samsvar med vedlegg til saka:
1. Delavtale om tilvising, innlegging og utskriving
2. Delavtale om pasienttransport
3. Delavtale om samarbeid om den akuttmedisinske kjeda
21.04.2016 FORMANNSKAPET
F-045/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Eid kommune inngår følgjande avtalar med Heise Førde HF i samsvar med vedlegg til saka:
1. Delavtale om tilvising, innlegging og utskriving
2. Delavtale om pasienttransport
3. Delavtale om samarbeid om den akuttmedisinske kjeda
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-056/16 VEDTAK:
Eid kommune inngår følgjande avtalar med Heise Førde HF i samsvar med vedlegg til saka:
1. Delavtale om tilvising, innlegging og utskriving
2. Delavtale om pasienttransport
3. Delavtale om samarbeid om den akuttmedisinske kjeda
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Formannskapet
Kommunestyret
SAKSGANG
Møtedato
21.04.2016
28.04.2016
Avgjerd av: Kommunestyret
Saksbehandler: Tore Nyhammer-Taklo
Saksnr
053/16
057/16
Arkiv:
Objekt: 46/82
Saksansv.
TNT
TNT
Arkivsaknr
09/1782
Lefdal Invest AS Avtale om opparb og drift av Sørøyrane utbyggingsplan
areal
Prenta vedlegg:
Signert avtale
Eid kommune Utbyggingsplan Sørøyrane, Plankart og føresegner
Kva saka gjeld:
Avtale om leige, bruk og drift av del av kommunalt areal gnr/bnr 46/82 på Sørøyrane mellom
Eid kommune og Lefdal Invest AS.
Bakgrunn for saka:
Henvending frå Lefdal Invest AS om å få opparbeide arealet som beskrive i Utbyggingsplan
for Sørøyrane for eigen kost mot å få drifte og bruke areal i etterkant.
Det har tidlegare vore kontakt mellom Eid kommune og andre interessentar i området utan at
det vart sett i verk tiltak, ref tidlegare F-sak 026/10.
F-026/10 VEDTAK:
1. Arbeidet med detaljplan for Småbåthamna vert sett i gang slik det går fram av
saksutgreiinga.
2. Kostnadene med planarbeidet blir finansiert ved bruk av avsette midlar på fond
25640006.
3. Eid kommune vil behalde råderetten over området.
4. Administrasjonen får i oppgåve å arbeide vidare med å få på plass ein avtale med
interessentane i området som tek sikte på å avklare kven som skal opparbeide området,
eventuell leigeavtale samt å drifte anlegget.
Saksutgreiing:
Eid kommune har utarbeidd og detaljprosjekt som er grunnlag for vidare arbeid på arealet.
Denne utbyggingsplanen skal følgjast unntatt servicebygg område A1 og A2 som ikkje vil bli
etablert i denne omgang.
Lefdal Invest AS har vore ein bidragsyter og gjeve innspel til planen frå då arbeidet starta i
2005-6.
Utbyggingsplan tek vare på universell utforming (UU), parkeringstilhøve og møteplasser for
alle.
Økonomiske konsekvensar:
Eid kommune vil ikkje måtte pådra seg nye låneopptak for å få dette areal sett i stand som
beskrive i Utbyggingsplan Sørøyrane. Dette er leigetaker ansvar som også vil drifte og bruke
areal. Eid kommune vil behalde eigedomsretten. Det er idag ikkje knytt andre utgifter eller
inntekter til arealet for Eid kommune.
Vurdering:
Administrasjonen stiller seg positiv til at Lefdal Invest AS vil påta seg ansvar for
opparbeiding og drift av arealet på gnr/bnr 46/82, mot avtale som signert og ligg ved denne
saka.
Arealet er i dag det siste sjøfronten som ikkje er opparbeida og vil heve det førstinntrykket
som møte sjøreisande som kjem til Nordfjordeid, anten det er småbåttrafikk eller cruise
passasjerar.
Eid kommune har tidlegare signalisert at det vil ikkje bli sett av midler til opparbeiding, men
at ein ønskjer andre inn for opparbeiding og drift.
Pkt 6 i avtalen seier at ved opphør av drifta av grunnar som Lefdal eigedom ikkje rår over,
kan Eid kommune skal løyse inn anlegget. Her er det mogeleg å tenkje seg andre
formuleringar og løysingar. Den aktuelle formuleringa er teke inn etter ønskje frå Lefdal
Eigedom AS
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Avtale med Lefdal Invest AS blir godkjent som den ligg føre.
21.04.2016 FORMANNSKAPET
F-053/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Avtale med Lefdal Invest AS blir godkjent som den ligg føre.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-057/16 VEDTAK:
Avtale med Lefdal Invest AS blir godkjent som den ligg føre.
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Teknisk-og samfunnsutval
Kommunestyret
SAKSGANG
Møtedato
13.04.2016
28.04.2016
Avgjerd av: Kommunestyret
Saksbehandler: Asbjørn Tverberg
Arkiv:
Objekt:
Saksnr
041/16
058/16
L12
Saksansv.
ATV
ATV
Arkivsaknr
14/1990
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv 15 Mogrenda - Nor Endring ved Nor bru - Vedtak
Prenta vedlegg:
1. Planomtale med føresegner
2. Plankart
3. Samandrag og vurdering/oppfølging av merknadar i planarbeidet
4. Uttaler til planforslaget:
a. NVE
b. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
c. Eid elveeigarlag
d. Grunneigarar og naboar
e. Statens vegvesen
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:
Plan- og bygningslova (pbl.)
Kva saka gjeld:
Vedtak av forslag til endring av reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv 15
Mogrenda - Nor - endring ved Nor bru.
Bakgrunn for saka:
Reguleringsplanen for gang- og sykkelveg langs rv15 Mogrenda – Nor skal sikre trygg ferdsel
for gåande og syklande i dette trafikkfarlege området. Gjennom vidare prosjektering etter at
reguleringsplanen var vedteken, synte det seg at fundamenteringsmåten som var føresett ville
vera usikker når det gjeld konstruksjonsstyrken, og det ville vera fare for at det gamle
brukaret måtte rivast for å kunne byggje gangbrua. Målet med endra trasé for gangbrua er
såleis å få ei sikrare fundamentering og å få betre avstand mellom ny gangbru og det gamle
verneverdige brukaret. Med bakgrunn i dette varsla Asplan Viak AS endring av
reguleringsplanen på vegne av Statens Vegvesen.
Planforslaget har vore ute til offentleg ettersyn i perioden 14. januar 2016 til 25. februar
2016, jf. teknisk- og samfunnsutvalet sitt vedtak i møtet 13. januar 2016, i TSU-sak 005/16.
Sjå samandrag av uttaler og vurdering av uttalene under saksutgreiinga.
Saksutgreiing:
Planområdet er utvida austover i høve til gjeldande plan. Dette for å få med naudsynt areal til
eventuell flytting av gytebekken som er omtala i planen. (Planomtalen er noko misvisande på
dette punktet, og omtalar berre ei lita utviding sør for fv 663) I kommuneplanen sin arealdel er
delar av området sett av til område der reguleringsplan skal gjelde før arealdelen, resten av
området er sett av til veg og LNF-område. Forslaget til endring omfattar veg med tilhøyrande
anlegg, og samsvarar såleis med vedteken overordna arealbruk for Eid kommune.
Detaljreguleringsplanen skal regulere bruk, vern og utforming av areal og fysiske
omgjevnader, jf. plan- og bygningslova § 12-1 første ledd.
Forslag til endring av reguleringsplanen
Sjå vedlagt planomtale med føresegner og plankart for meir informasjon om planforslaget.
Detaljreguleringsplanen som har vore til offentleg ettersyn ser slik ut, jf. vedlagt plankart:
Innkomne uttaler ved offentleg ettersyn
I samband med offentleg ettersyn kom det inn fem uttaler til planforslaget. Uttalene ligg i sin
heilskap ved saksutgreiinga, og under er det gitt eit kort samandrag av relevante merknadar til
planforslaget og vurdering av planforslaget opp i mot uttalene.
1. NVE, 10.02.2016:
NVE ber om at konklusjonen, konkrete råd knytt til kotehøgd og føresetnadar for dette, frå
SWECO sin rapport vert innarbeidd i føresegnene til planen. Utover dette meiner NVE at
planforslaget i det alt vesentlege har følgt opp dei omsyna som NVE tidlegare har spelt inn.
Kommentar:
NVE sin merknad vert teken til følgje.
2. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 24.02.2016:
Fylkesmannen tilrår at SFE Nett sin kabel vert flytta til den nye brua. Fylkesmannen har ikkje
fått høve til å vurdere samfunnstryggleik og beredskap i samband med planforslaget. Utover
dette har fylkesmannen ingen avgjerande merknadar til planforslaget.
Kommentar:
Reguleringsplanen tek ikkje stilling til plassering av kabel og innspelet vert difor sendt vidare
til Statens vegvesen, som må vurdere dette i samband med gjennomføringa av
reguleringsplanen.
3. Eid elveeigarlag v/Per Ingvar Langeland, 23.02.2016:
Eid elveeigarlag ber om at all graving vert gjort på ei tid av året som gjev minst mogeleg
skade for fisk og gyteplassar og at SFE Nett sin kabel vert flytta til den nye brua
Kommentar:
Elveeigarlaget sin merknad vedk. tid for anlegg er allereie teken i vare, jf. A.2 i føresegnene.
4. Grunneigarar og naboar, 24.02.2016:
Dei har merknad til fleire punkt i planframlegget:
Gangbruplanane
Merknadar frå grunneigarane/naboar:
I merknaden vert det vist til planomtalen, der det står at søre landkaret til gangbrua skal
plasserast 8 m frå elvebreidda. Dei meinar at landkaret på flyttast sørover til
parkeringsplassen. Dette fordi dei meinar at det er mogleg å byggje eit flaumgjennomløp
gjennom riksvegfyllinga sør for kanalen til Meieri-åda, og ei ny bru nedstraums den
eksisterande ikkje må kome i vegen for ekstra opning og flaumføring.
Dei viser til at slik riksvegbrua er konstruert, med fyllingar fram mot eit bruspenn på 20 m, er
gjennomstrøymingsarealet sterkt redusert i høve til opphavleg – naturleg –
gjennomstrøymingsareal, og at dette fører til flaumproblem for busetnaden kring
Hornindalsvatnet, t.d. på Grodås i Hornindal kommune.
Dei ønskjer også at skadar på kanalen til Meieri-åda i samband med bruarbeid i 1963 må
rettast opp i samband med arbeid i/ved elva, og før ny gangbru gjer tilkomst problematisk.
Landkar og parkeringsplass må utførast i tørrmur eller forblendast med naturstein. Dette for å
harmonere med murane på riksvegbrua.
Kommentar til merknad til gangbruplanane:
Tryggleik mot flaum er ei problemstilling som er vorte veldig aktuell den siste tida. Tidlegare
tiders tiltak langs vassdrag rundt om i landet har medført at skadane ved flaum har vorte større
enn dersom oppfløyming hadde vore teke omsyn til ved planlegging og bygging. Det er difor
viktig at ein ved nye tiltak ikkje forsterkar eventuelle flaumproblem som eksisterande tiltak
måtte føre med seg. Dersom det er teknisk mogleg, bør ein også søkje å utbetre eksisterande
inngrep, slik at ein kan dempe skadeverknadane av flaum så godt som råd.
Så vidt Rådmannen kan sjå, kan etablering av eit flaumgjennomløp i riksvegfyllinga ikkje
gjennomførast utan inngrep i den verneverdige muren. Dette kan difor vanskeleg
gjennomførast. Det er likevel eit poeng at dersom Hornindalsvatnet skulle vekse såpass at
vatn strøymer over både bru og fylling, så bør ikkje vatnet møte endå ei hindring like
nedanfor. Planframlegget er nokså uklart m.o.t. utforminga av rasteplassen. Det går ikkje fram
av dokumenta om rasteplassen skal vere på nivå med parkeringsplassen, eller om den skal
leggast på eksisterande terreng. Dersom det siste er tilfelle, vil Rådmannen tilrå at brua vert
lagt på pilar der landkaret er foreslått plassert, og med eit nytt spenn inn til landkar i flukt med
parkeringsplassen, slik som grunneigarane foreslår.
Planframlegget viser ikkje plassering av brukar verken i elva eller på elvebreidda. Brukar kan
visast på plankart som juridisk punkt med RpJurPunkt = 1251 – Brukar. Dette medfører at
plassering av brukara er juridisk bindande, slik at ei eventuell flytting av brukar må
handsamast som endring av plan. Dette er nok årsaka til at brukar ikkje er vist i
planframlegget, men det medfører også at ein ved utbygging står friare m.o.t. plassering av
brukara. Rådmannen tilrår difor ikkje noko endring i planframlegget, men at signalet vert
sendt til vegvesenet om at dei søkjer ei så stor gjennomstrøymingsopning som råd under
Busslomma
Merknadar frå grunneigarane/naboar:
Dei meinar vidare at plasseringa av busslomma i svingen medfører fare for dei som står og
ventar på bussen. Dei viser til at erfarne sjåførar av tyngre køyrety meinar at dette vegstykket
er eit utsett område der tyngre køyrety kan kome ut av kontroll på veg austover. Dei meinar at
busslomma må plasserast annan stad, eventuelt i område vist på skisse vedlagd til brevet.
Kommentar til merknad til busslomma:
Den føreslegne løysinga til grunneigarane medfører at bussjåføren må svinge av riksvegen og
inn på busstoppet for i heile teke å sjå om der er folk som skal vere med bussen. Rådmannen
legg til grunn at vald løysing bygger på vegnormalen til Statens vegvesen og kan såleis
vanskelig tilrå noko endring på dette punktet. Rådmannen vil be vegvesenet om å sjå på om
dei kan få til ei betre løysing på busstoppet, og handsame dette som ei endring av planen ved
eit seinare høve.
Gardsvegane SKV3 og SKV4
Merknadar frå grunneigarane/naboar:
Dei ber om at gardsveg SKV3 får maks stigning 3 %. Dette medfører at vegen vert liggande
på fylling store delar av strekninga. Dei meiner også at vegen bør trekkast nærare eksisterande
veg der den passerar busslomma, og ved å fjerne busslomma kan gardsvegen knyttast til
eksisterande veg tidlegare.
Avkøyrsla til SKV4 meinar dei må dimensjonerast for store bilar, SP.
Kommentar til merknad til gardsvegane SKV3 og SKV4:
Rådmannen legg til grunn at SKV3 er lagt slik for å gi plass til fylling. Det vert difor ikkje
foreslått noko endring her.
Rådmannen finn ikkje noko dimensjonerande køyrety SP i Statens vegvesen si handbok N100
– Veg- og gateutforming.
Tilkomst til Eidselva
Merknadar frå grunneigarane/naboar:
Denne er ein gammal sedvanerett og einaste tilkomst til den stilleflytande delen av vassdraget
for ein del av grunneigarane, og er brukt både til sjøsetting og ilandhaling av båtar og anna
flytande. Dei meinar difor at den må oppretthaldast som køyrbar.
Kommentar til merknad til tilkomst til Eidselva
Ein reguleringsplan regulerer ikkje privatrettslege tilhøve, men arealbruk.
Ut frå trafikktryggleiksomsyn kan ein ikkje tilrå ei avkøyrsle slik grunneigarane ynskjer.
Grunneigarane må eventuelt gå i dialog med Statens vegvesen om å få etablert ein tilkomst til
Eidselva annan stad, som erstatning for den dei har hatt til no. Dette vert som nemnt
privatrettsleg og vert ikkje ein del av reguleringssaka.
Fartsskilting
Merknadar frå grunneigarane/naboar:
Meinar at det må takast omsyn til fartsskilting også frå vegkrysset og langs fv 663. Trafikken
har dei siste åra auka på denne vegen med etablering av betongfabrikk og elles auka
gjennomgangstrafikk av ukjende som brukar GPS-navigering.
Kommentar til merknad til fartsskilting:
Skilting er ikkje tema i reguleringsplan. Merknaden vert sendt til Statens vegvesen for
vurdering av fartsgrenser i området.
5. Statens vegvesen, 25.02.2016:
Statens vegvesen ber om at det i planarbeidet vert teke stilling til tiltaka som er fremja i TSrapporten dersom dette ikkje er gjort. Det bør vurderast krav om konkrete tiltak i føresegnene
§ 5.2.2. Vegvesenet syner til at gangtilkomst til Hornindalsvatnet ikkje treng å visast på
plankartet og at den bør vurderast nærare då den kan vere uheldig i forhold til
trafikktryggleik/kryssing av køyreveg. Siktforholda i avkøyrsler må i planen sikrast å vere i
samsvar med gjeldande krav. Tilfredsstillande rekkverk må omtalast og innarbeidast i
planforslaget. Også andre merknadar nemnt i TS-rapporten må følgjast opp dersom det ikkje
er gjort.
Kommentar:
Det er Statens vegvesen som fremjar planendringa. Dei må sjølve vurdere om planen tek nok
omsyn til TS-rapporten, og kome med konkrete framlegg til endringar dersom dei finn det
naudsynt.
Økonomiske konsekvensar:
Dette er Statens vegvesen sitt forslag til endring av reguleringsplan og vedtaket inneber difor
ikkje økonomiske konsekvensar for kommunen.
Vurdering:
Rådmannen meiner at Statens vegvesen sitt planforslag er utarbeidd i samsvar med overordna
plan, plan- og bygningslova og at naudsynte vurderingar er gjort.
Ved utarbeiding av reguleringsplanar vil mange og til dels motstridande interesser gjere seg
gjeldande. Reguleringsplanen legg til rette for gang- og sykkelveg for ålmenta og private
eigeninteresser må få av og til vike. Rådmannen kan ikkje sjå at det ligg føre avgjerande
moment for at reguleringsplanen ikkje kan godkjennast slik den ligg føre, men vil som nemnt
ta vidare innkomne innspel og argument til Statens vegvesen.
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, vert endring av reguleringsplan for gang- og
sykkelveg langs Rv 15 Mogrenda - Nor - endring ved Nor bru, vedteken slik den ligg føre
med følgjande endring:
1. Følgjande vert føya til i § 5.2.2 i føresegnene: «Underkant brudekke skal vere
minimum 0,5 m over nivå på 200-årsflaum.»
13.04.2016 TEKNISK-OG SAMFUNNSUTVAL
TSU-041/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, vert endring av reguleringsplan for gang- og
sykkelveg langs Rv 15 Mogrenda - Nor - endring ved Nor bru, vedteken slik den ligg føre
med følgjande endring:
1. Følgjande vert føya til i § 5.2.2 i føresegnene: «Underkant brudekke skal vere
minimum 0,5 m over nivå på 200-årsflaum.»
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
Felles tilleggsframlegg fremja av Tore Hjelle (H):
1. Eid kommmune føreset at elveløpet ikkje vert snevra inn .
2. Eid kommune ber Statens Vegvesen vurdere å heve nivået på av- og påstigning til
busslommen for å betre trafikktryggleiken.
Det vart røysta over innstillinga frå teknisk- og samfunnsutvalet som vart samrøystes vedteke.
Det vart deretter røysta over det felles tilleggsframlegget fremja av Tore Hjelle (H) som vart
samrøystes vedteke.
KS-058/16 VEDTAK:
1. I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, vert endring av reguleringsplan for gangog sykkelveg langs Rv 15 Mogrenda - Nor - endring ved Nor bru, vedteken slik den
ligg føre med følgjande endring:
 Følgjande vert føya til i § 5.2.2 i føresegnene: «Underkant brudekke skal vere
minimum 0,5 m over nivå på 200-årsflaum.»
2. Eid kommmune føreset at elveløpet ikkje vert snevra inn.
3. Eid kommune ber Statens Vegvesen vurdere å heve nivået på av- og påstigning til
busslommen for å betre trafikktryggleiken.
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Teknisk-og samfunnsutval
Kommunestyret
Avgjerd av: Kommunestyret
Saksbehandler: Elin Paulsen
SAKSGANG
Møtedato
13.04.2016
28.04.2016
Arkiv:
Objekt:
Saksnr
044/16
059/16
Saksansv.
EPA
EPA
Arkivsaknr
16/827
Namnsetjing på friluftsområde Nordøyrane
Kva saka gjeld:
Namnsetjing på det nye friluftsområdet på Nordøyrane.
Bakgrunn for saka:
I samband med utfylling og opparbeiding av nytt friluftsområde på Nordøyrane har
namnenemda jobba fram og vurdert alternative namn for det nye området.
Namna er vurdert på bakgrunn av;
● Stadnamn, eigennamn, historie, eigenskapar/funksjon/innhald og sentrale og beskrivande
omgrep/ord.
● Funksjonelle kvalitetar:
Relevans, uttale, oppfatning (almen tyding), intellekt- og
sanseorientert oppfatning.
Saksutgreiing:
Nemnda har vurdert det nærliggjande å gje det nye området eit park-namn, då det nye arealet
vil inngå i ein heilheit med parkanlegga som allereie ligg på området i dag (Kyrkjeparken og
Klatreparken). Omgrepet Park tek vare på riktig og relevante assosiasjonar til bruken av
friluftsområdet.
Følgjande forslag til aktuelle park-namn vart diskutert og teke med vidare som grunnlag for
avgjersle;
Strandparken
Fjordparken
Sagaparken
Namnet beskriv plassering (ved sjøen) og eigenskapar; forventingar om
kva parken er/byr på. Namnet er relevant og «opplagd», men noko
generisk og lite eigenarta.
Namnet beskriv plassering (ved sjøen) og eigenskapar; forventingar om
kva parken er/byr på. Namnet er relevant og «opplagd», noko generisk
og lite eigenarta.
Namnet formidlar forventningar om eit utvida innhald og vil styrke eit
framtidig Sagastad og aktivitetar rundt dette. Er i tråd med namn som
allereie er etablert. Sagaparken Panorama eig domenet «sagaparken»
(Kjelde Wikipedia; Saga eller soge (norrønt saga) er ein litterær sjanger frå norrøn
tid som særleg er kjende frå Island. Ein eller ei saga er ei prosaforteljing om eit
historisk eller mytologisk emne, og handlar typisk
om ætter og heltar. Islendingesogene og kongesogene er kjende undertypar av
sagaene. Sagalitteraturen bygger i stor grad på munnleg overleverte forteljingar, og
blei skriven ned mellom 1120 og 1400-talet.
Flikmeldeparken
Flikmelde er ein trua plante som veks i strandsona på Eid. Førekomsten
i Eid er den nest nordlegaste i Noreg. Delar av Flikemeldebestanden er
flytta frå området på, og etablert på 6 nye plassar i strandsona på
Nordfjordeid, for å ivareta og utvikle førekomsten. Namnet Flikmelde
er eit relevant, men tungt og vanskeleg namn å uttale/hugse.
Andre namneforslag:
Strandstaden
Nordfjordeid har frå gammalt av vore ein strandstad. Strandstad er ein
tettstad med avgrensa størrelse med nær tilknyting til sjøen. Med det
nye friluftsområdet vil Eid igjen vende seg mot fjorden/sjøen og opne
for aktiv bruk av strandsona som leike- og opphaldsplass. Konklusjon;
namnet forsterkar vår historie og identitet som ein (fortsatt) vakker
strandstad. Enkelte vil assosiere namnet med ein tidlegare pub i
nærleiken. Nemnda meiner dette er underordna for evt val av namnet.
Fargarbukta
Eit namn basert på historie og stadnamn i området. Det nye
friluftsområdet ligg i munningen (bukta) ved Fargarelva på Myklebust.
Elva som historisk sett har fått namnet etter drift av garveri.
Konklusjon; assosiasjonar til drift av garveri og utslepp i elva har ikkje
eit positivt forteikn. Ordet bukt vert gjerne assosiert med ein tilbaketrekt
og koseleg stad, men også assosierast med ein stad der ting «samlar seg
opp».
Vurdering:
Nemnda meiner namnframlegget SAGAPARKEN er det best namnalternativet.
Namnet vil gje området eigenart og identitet, og styrke heilskapen kring historiefortelling og
Sagastad-prosjektet.
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
Det nye friluftsområdet på Nordøyrane skal heite Sagaparken.
13.04.2016 TEKNISK-OG SAMFUNNSUTVAL
Framlegg frå Per Tore Borgund, Frp:
Det nye friluftsområdet på Nordøyrane skal heite Fargarparken
Framlegg frå Petter Bakke, Krf:
Det nye friluftsområdet på Nordøyrane skal heite Strandparken
Det vart først røysta over dei tre framlegga.
Sagaparken fekk tre røyster
Fargarparken fekk tre røyster
Strandparken fekk tre røyster
Sagaparken var vedteke med leiaren si dobbelstemme.
TSU-044/16 VEDTAK, SOM INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Det nye friluftsområdet på Nordøyrane skal heite Sagaparken.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
Framlegg frå Vigdis Heimdal Reksnes (SV):
Det nye friluftsområdet på Nordøyrane skal heite Fargarparken.
Det vart røysta alternativt over innstillinga frå teknisk- og samfunnsutvalet og framlegget frå
Vigdis Heimdal Reksnes (SV). Innstillinga frå teknisk- og samfunnsutvalet vart vedteken mot
2 røyster.
KS-059/16 VEDTAK:
Det nye friluftsområdet på Nordøyrane skal heite Sagaparken.
Åslaug Krogsæter
-rådmann-
EID KOMMUNE
Møtebok
Styre, utval, komite m.m.
Formannskapet
Kommunestyret
Avgjerd av:
Saksbehandler:
SAKSGANG
Møtedato
21.04.2016
28.04.2016
Alfred Bjørlo
Saksnr
054/16
060/16
Arkiv: 080
Objekt:
Saksansv.
ABJ
ABJ
Arkivsaknr
16/949
Grunngjeve spørsmål til ordføraren: Framtidig kontorstruktur for
skattekontora.
Prenta vedlegg:
E-post frå Gunnvald Ludvigsen (V): Grunngjeve spørsmål til ordførar Alfred Bjørlo
vedkomande framtidig kontorstruktur for skattekontora.
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m:
Reglement for Eid kommunestyre §20, Grunngjeve spørsmål.
Bakgrunn for saka:
Kommunestyremedlem Gunnvald Ludvigsen (V) har kome med grunngjeve spørsmål til
ordføraren.
Saksutgreiing:
Grunngjeve spørsmål til ordføraren:
Framtidig kontorstruktur for skattekontora.
Regjeringa har varsla at kontorstrukturen i Skatteetaten skal vurderast med sikte på reduksjon
av talet på kontoreiningar. Ein slik reduksjon vil kunne innebere at skattekontoret på
Nordfjordeid vert råka.
Spørsmål:
Kan ordføraren orientere formannskapet på førstkommande møte (21.04.2016) om
utfordringa og legge fram aktuelle strategiar frå Eid kommune/Nordfjord opp mot
Skattedirektoratet og Finansdepartementet?
RÅDMANNEN SI TILRÅDING:
…….
21.04.2016 FORMANNSKAPET
F-054/16 VEDTAK:
Saka vert utsett til kommunestyret 28.04.2016.
28.04.2016 KOMMUNESTYRET
KS-060/16 VEDTAK:
Spørsmålet og svaret vert teke til vitande.
Åslaug Krogsæter
-rådmann-

Similar documents