פיקדון שקלי לשלוש שנים המשתתף ב- 115% מעליית מדד ה

Comments

Transcription

פיקדון שקלי לשלוש שנים המשתתף ב- 115% מעליית מדד ה
‫פיקדון מובנה דולרי לשנה מותנה בשינוי‬
‫סל מניות סייבר ואינטרנט ללא סיכון קרן ההשקעה‬
‫נכון לתאריך ‪50/50/6502:‬‬
‫פיקדון מובנה דולרי לשנה עם קרן מובטחת‪ .‬קבלת התשואה תלויה בהתנהגות סל המניות במהלך‬
‫התקופה‪ ,‬כמפורט להלן‪ .‬במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב‬
‫כדלהלן‪:‬‬
‫‪ ‬לכל מניה נקבע חסם בשיעור של ‪( 82%‬לא כולל) ביחס למחיר הבסיסי של אותה מניה‪.‬‬
‫‪ ‬במידה ומחיר המניה לא חרג ולא נגע בחסם לאורך כל תקופת הפיקדון‪ ,‬תילקח בחישוב תשואת‬
‫המניה בפועל (מנקודה לנקודה)‪ ,‬חיובית או שלילית‪.‬‬
‫‪ ‬במידה וביום מסחר כלשהו מחיר המניה יחרוג או יגע (ולו פעם אחת) בחסם‪ ,‬תשואת המניה תיקבע‬
‫בשיעור של ‪ 0%‬למשך תקופת הפיקדון‪.‬‬
‫‪ ‬התשואה בגין הפיקדון תחושב לפי סכום התשואות של המניות בסל כפול משקלן היחסי בסל‪.‬‬
‫השתתפות של ‪ 000%‬בשיעור השינוי של סל המניות‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬קרן ההשקעה מובטחת ע"י‬
‫בנק לאומי בתום תקופת הפיקדון‪.‬‬
‫מספר מוצר ‪ – 999‬תנאים כללים‪:‬‬
‫קרן הפיקדון‬
‫תאריך תחילת הפיקדון‬
‫תאריך פירעון הפיקדון‬
‫סל המניות‬
‫מחיר בסיסי של מניה‬
‫מחיר קובע של מניה‬
‫התקופה הקובעת‬
‫אירוע נגיעה בחסם‬
‫שיעור השינוי של מניה‬
‫שיעור השינוי של סל‬
‫המניות‬
‫מענק‬
‫מינימום עסקה‬
‫מועד אחרון להפקדות‬
‫שבירה‬
‫‪ 000%‬קרן דולרית מובטחת בתאריך הפירעון‪.‬‬
‫‪ 01‬במאי ‪6502‬‬
‫‪ 01‬במאי ‪6502‬‬
‫משקל‬
‫סימול המניה במערכת‬
‫שם המניה‬
‫המניה בסל‬
‫בלומברג‬
‫‪FB‬‬
‫‪UQ Equity‬‬
‫‪Facebook Inc‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪EBAY UQ Equity‬‬
‫‪eBay Inc‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪BIDU UQ Equity‬‬
‫‪Baidu Inc‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪AMZN‬‬
‫‪UQ‬‬
‫‪Equity‬‬
‫‪Amazon.com Inc‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪LNKD UN Equity‬‬
‫‪LinkedIn Corp‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪SPLK UQ Equity‬‬
‫‪Splunk Inc‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪CYBR UQ Equity‬‬
‫‪CyberArk Software Ltd‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪IMPV‬‬
‫‪UN‬‬
‫‪Equity‬‬
‫‪Imperva Inc‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪PANW UN Equity‬‬
‫‪Palo Alto Networks Inc‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪SYMC UQ Equity‬‬
‫‪Symantec Corp‬‬
‫‪10%‬‬
‫מחיר הסגירה של כל מניה ממניות הסל ב‪ 01-‬במאי ‪6502‬‬
‫מחיר הסגירה של כל מניה ממניות הסל ב‪ 00-‬במאי ‪6502‬‬
‫מ‪ 01-‬במאי ‪ 6502‬עד ‪ 00‬במאי ‪ 6502‬כולל‪.‬‬
‫עליה של ‪ 61%‬או יותר במחיר הסגירה של מניה ביחס למחיר הבסיסי של מניה ביום מימי‬
‫התקופה הקובעת‪ .‬הבדיקה היא אחת ליום על פי שער הסגירה של אותה מניה‪.‬‬
‫‪ .0‬אם לא אירע אירוע נגיעה בחסם של מניה‪ :‬שיעור השינוי (חיובי או שלילי) בין המחיר‬
‫הקובע של מניה לבין המחיר הבסיסי של מניה‪.‬‬
‫‪ .6‬אם קרה אירוע נגיעה בחסם של מניה‪ :‬שיעור השינוי של אותה מניה יהיה שיעור של‬
‫‪ ,5%‬לכל תקופת הפיקדון‪.‬‬
‫סכום המכפלות של משקל כל מניה בסל המניות בשיעור השינוי של אותה מניה‪.‬‬
‫השתתפות של ‪ 000%‬בשיעור השינוי של סל המניות‬
‫אם שיעור השינוי של סל המניות יהיה שווה לאפס או שלילי‪ ,‬לא תשולם כל ריבית ולא‬
‫ישולמו רווחים אחרים כלשהם בפיקדון‪.‬‬
‫‪ 05,555‬דולר‬
‫‪ 01‬במאי ‪ ,6502‬שעה ‪( 06:55‬שעון ישראל)‪ ,‬או עד גמר המלאי‬
‫הפיקדון ניתן לשבירה‪ ,‬רק בהסכמת הבנק‪ .‬יודגש כי במקרה של שבירה‪ ,‬הלקוח יקבל‬
‫מובהר בזאת כי פיקדון מובנה זה מוגדר כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד‪.‬‬
‫בפיקדון מובנה זה הבנק עוסק בשיווק השקעות‪ .‬הבנק הינו בעל זיקה לפיקדון מובנה זה ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקו‪ .‬לפיכך יתכן שתינתן לפיקדון המובנה עדיפות‬
‫על פני מוצרים אחרים הדומים לו מבחינת התאמתם ללקוח‪.‬‬
‫מסמך זה הינו לצרכי מידע בלבד‪ .‬התנאים המדויקים והמחייבים של הפיקדון המובנה הינם כמפורט בתנאי הניהול של הפיקדון המובנה‪.‬‬
‫*הבנק רשאי‪ ,‬לפי שיקול דעתו לא לפתוח את הפיקדון המובנה וכן רשאי בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬להפסיק לקבל הפקדות חדשות‪ .‬המידע במסמך זה אינו מהווה‬
‫המלצה ו‪/‬או הצעה להשקעה בפיקדון המובנה‪ .‬אין הרשום לעיל מחליף ייעוץ אישי‪ .‬החלטות השקעה של הלקוח ייקבעו בהתאם לאופיו‪ ,‬נכסיו‪ ,‬ורמת הסיכון של כל לקוח‬
‫ולקוח‪ .‬יש לציין כי עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל‪ .‬הנתונים בדבר התשואות שהושגו בעבר‪ ,‬אינם מהווים כל אינדיקציה‬
‫לגבי התשואות שיושגו בעתיד‪.‬‬
‫סכום הנמוך מסכום ההשקעה ההתחלתי‪.‬‬
‫מיסוי‪:‬‬
‫מיסים‪ ,‬היטלים ותשלומי חובה על פי כל דין או הוראה‪ ,‬הרווחים שהופקו או שנצברו מיום פתיחת הפיקדון בהם יהיו‬
‫המפקידים חייבים‪ ,‬ינוכו במקור ע"י הבנק כדלהלן‪:‬‬
‫ ניכוי מס במקור ליחיד תושב ישראל‪ 82% -‬מהרווח‪.‬‬‫ ניכוי מס במקור ליחיד תושב חוץ‪ -‬פטור מניכוי מס במקור‬‫שיעורי המס נקבעו בהתאם להוראות החוק והנחיות רשות המיסים בישראל כפי שהיו ידועות בזמן פתיחת הפיקדון‪,‬‬
‫וכפופים לשינויים בהתאם להוראות חוק והנחיות חדשות כפי שיתפרסמו מעת לעת‪.‬‬
‫דגשים עיקריים‪:‬‬
‫‪ ‬פוטנציאל להשתתפות בעליית סל מניות מבלי לסכן את קרן ההשקעה‪.‬‬
‫‪ ‬קרן ההשקעה מובטחת בפירעון‪.‬‬
‫‪ ‬אפשרות להפסד הכנסה בהשוואה להשקעה חסרת סיכון‪ .‬לצורכי אינדיקציה‪ ,‬הריבית השנתית בדולר לתקופה‬
‫של שנה המפורסמת בעלון היומי של בנק לאומי להפקדות של ‪ 605,555‬דולר ומעלה נכון ליום פרסום דף זה‬
‫הינה ‪. 0.52%‬‬
‫‪ ‬היעדר נזילות לתקופת הפיקדון (אין נקודות יציאה)‪.‬‬
‫‪ ‬בקרות אירועים מסוימים (כגון‪ :‬מיזוג‪ ,‬הצעת רכש‪ ,‬פירוק וכו')‪ ,‬הבנק רשאי לבצע שינויים והתאמות בתנאי‬
‫הניהול של הפיקדון‪ ,‬במחירי מניות מבין המניות שבסל המניות‪ ,‬בריבית‪ ,‬לרבות אי תשלום ריבית כלל ו‪/‬או‬
‫החלפת מניות ו‪/‬או פירעון מוקדם של הפיקדון ו‪/‬או הריבית ועוד‪ ,‬הכל כאמור בתנאי הניהול של הפיקדון‪.‬‬
‫‪ ‬חישוב שיעור השינוי של סל המניות יכלול ביצועים חיוביים ושליליים של כל מניה‪.‬‬
‫‪ ‬הפיקדון המובנה לא ישלם דיבידנדים‪ ,‬וזאת אף אם המניות המרכיבות את סל המניות עשויות לחלק מעת לעת‬
‫דיבידנד‪.‬‬
‫‪ ‬פיקדון זה מוגדר כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד‪.‬‬
‫‪ ‬הבנק הינו בעל זיקה לפיקדון מובנה זה ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקו‪ .‬בהצעת פיקדונות מובנים עוסק הבנק‬
‫בשיווק השקעות‪.‬‬
‫תרחישים היפותטיים‬
‫סכום ההפקדה‬
‫אירוע מזכה ריבית‬
‫שיעור השינוי של מניה במקרה של אירוע‬
‫מזכה ריבית‬
‫שיעור השתתפות בעליית המנייה‬
‫שם המניה‬
‫משקל המניה בסל‬
‫המחיר הבסיסי של מניה‬
‫שער אירוע מזכה ריבית‬
‫‪USD 100,000.00‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪FB UQ‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪118‬‬
‫‪151.04‬‬
‫‪EBAY UQ‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪23‬‬
‫‪29.44‬‬
‫‪BIDU UQ‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪177‬‬
‫‪226.56‬‬
‫‪AMZN UQ‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪670‬‬
‫‪857.6‬‬
‫‪LNKD UN‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪124‬‬
‫‪158.72‬‬
‫‪SPLK UQ‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪48‬‬
‫‪61.44‬‬
‫‪CYBR UQ‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪39‬‬
‫‪49.92‬‬
‫‪IMPV UN‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪45‬‬
‫‪57.6‬‬
‫‪PANW UN‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪142‬‬
‫‪181.76‬‬
‫‪SYMC UQ‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪435‬‬
‫‪556.8‬‬
‫‪155‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪220‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪850‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪150‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪55‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪35‬‬
‫‪-10%‬‬
‫‪40‬‬
‫‪-11%‬‬
‫‪140‬‬
‫‪-1%‬‬
‫‪430‬‬
‫‪-1%‬‬
‫‪yes‬‬
‫‪yes‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪yes‬‬
‫‪yes‬‬
‫‪no‬‬
‫‪yes‬‬
‫‪yes‬‬
‫‪no‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪3.975%‬‬
‫‪3,975.36‬‬
‫‪103,975.36‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪2.4%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪2.7%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪-10%‬‬
‫‪-1.0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪-1%‬‬
‫‪-0.1%‬‬
‫תרחיש ‪1‬‬
‫המחיר הקובע של המניה‬
‫שיעור השינוי במניה (המחיר הקובע לעומת‬
‫המחיר הבסיסי של המניה)‬
‫האם קרה אירוע זיכוי ריבית באחד מימי‬
‫הפיקדון?‬
‫ריבית מותנית בפירעון‬
‫משקל המניה בסל * שיעור השינוי במניה‬
‫שיעור השינוי של סל המניות‬
‫סכום הריבית שתשולם בפיקדון‬
‫סכום התשלום בסיום הפיקדון‬
‫תרחיש ‪2‬‬
‫המחיר הקובע של המניה‬
‫שיעור ה שינוי במניה (המחיר הקובע לעומת‬
‫המחיר הבסיסי של המניה)‬
‫האם קרה אירוע זיכוי ריבית באחד מימי‬
‫הפיקדון?‬
‫ריבית מותנית בפירעון‬
‫מ שקל המניה בסל * שיעור ה שינוי במניה‬
‫שיעור ה שינוי של סל המניות‬
‫סכום הריבית שת שולם בפיקדון‬
‫סכום הת שלום בסיום הפיקדון‬
‫‪150‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪25‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪225‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪850‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪155‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪60‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪45‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪55‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪180‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪550‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪0.87%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪2.71%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪2.69%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪2.50%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪2.50%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪1.54%‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪2.22%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪2.68%‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪2.64%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪2.71%‬‬
‫‪23.060%‬‬
‫‪23,060.28‬‬
‫‪123,060.28‬‬
‫‪.‬הבהרה‪ :‬בדיקת התנאי אם המניה נגעה בחסם נעשית בסוף תקופת הפיקדון***‬
‫במידה והמניה לא נגעה בחסם בסוף התקופה‪ ,‬נעשית בדיקה נוספת לראות אם‬
‫***המניה נגעה בחסם בכל אחד מימי הפיקדון‬
‫תרחישים אלה הינם לשם המחשת אופן חישוב הריבית המותנית בלבד‪.‬‬
‫סכום התשלום הינו לפני מיסוי‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי פיקדון מובנה זה מוגדר כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד‪.‬‬
‫בפיקדון מובנה זה הבנק עוסק בשיווק השקעות‪ .‬הבנק הינו בעל זיקה לפיקדון מובנה זה ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקו‪ .‬לפיכך יתכן שתינתן לפיקדון המובנה עדיפות‬
‫על פני מוצרים אחרים הדומים לו מבחינת התאמתם ללקוח‪.‬‬
‫מסמך זה הינו לצרכי מידע בלבד‪ .‬התנאים המדויקים והמחייבים של הפיקדון המובנה הינם כמפורט בתנאי הניהול של הפיקדון המובנה‪.‬‬
‫*הבנק רשאי‪ ,‬לפי שיקול דעתו לא לפתוח את הפיקדון המובנה וכן רשאי בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬להפסיק לקבל הפקדות חדשות‪ .‬המידע במסמך זה אינו מהווה‬
‫המלצה ו‪/‬או הצעה להשקעה בפיקדון המובנה‪ .‬אין הרשום לעיל מחליף ייעוץ אישי‪ .‬החלטות השקעה של הלקוח ייקבעו בהתאם לאופיו‪ ,‬נכסיו‪ ,‬ורמת הסיכון של כל לקוח‬
‫ולקוח‪ .‬יש לציין כי עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל‪ .‬הנתונים בדבר התשואות שהושגו בעבר‪ ,‬אינם מהווים כל אינדיקציה‬
‫לגבי התשואות שיושגו בעתיד‪.‬‬
‫רקע ורציונל השקעה‪:‬‬
‫החברות הכלולות בפיקדון הן חברות גלובאליות העוסקות בתחום הטכנולוגיה והאינטרנט בפרט‪ .‬הפקדון כולל חברות‬
‫מתחומי הרשתות החברתיות‪ ,‬המסחר המקוון ואבטחת המידע‪ .‬החברות נמצאות בשלבים שונים של מחזור חייהן‬
‫כאשר חלקן עדיין לא רווחיות‪ .‬למרות זאת – בכל החברות בולטת מגמה של גידול עקבי בהכנסות‪.‬‬
‫בין החברות בפקדון נמצאות מניות הרשתות החברתיות‪( Facebook :‬הרשת החברתית המובילה בעולם)‪ ,‬ו‪-‬‬
‫‪ Linkedin‬שהינה רשת חברתית מקצועית‪ .‬בתחום המסחר המקוון נכללת חברת ‪ ,Amazon‬המובילה העולמית‬
‫בתחום המסחר המקוון‪ ,‬ו‪ Ebay -‬שהינה רשת המסחר המקוון הבינלאומית הותיקה‪ .‬חברת ‪ Baidu‬הינה בעלת‬
‫מנוע החיפוש הגדול ביותר בשוק בסין‪.‬‬
‫בתחום אבטחת המידע כולל הפיקדון את חברות ‪ Palo Alto‬ו‪ - Symantec -‬הראשונה מספקת שירותי רשת‬
‫מאובטחים וכן אמצעי מעקב ובקרה לשמירה על נתונים ברשת וחברת ‪ Symantec‬הינה אחת החברות הותיקות‬
‫בתחום תוכנות ה"אנטי‪-‬וירוס" ובעלת המותג הותיק "‪ ."Norton Anti Virus‬כמו כן נכללות חברות ‪ Imperva‬ו‪-‬‬
‫‪ CyberArk‬שעוסקת גם הן בפיתוח תוכנות אבטחה לתחומים רבים כגון מסחר מקוון‪ ,‬ממשל‪ ,‬בריאות ועוד‪ .‬חברות‬
‫אלו נמצאות בשלבים מוקדמים יותר במחזור חיי העסקים‪ .‬עוד נכללת בפקדון חברת ‪ Splunk‬המפתחת יישומי רשת‬
‫המשמשים לאיסוף וניתוח מידע‪.‬‬
‫לסיכום‪ ,‬כל ה חברות שמניותיהן נכללות בפיקדון עוסקות בתחום האינטרנט ועשויות ליהנות מהמשך מגמת הגידול‬
‫בשימוש ברשת האינטרנט ובחדירתו לשווקים חדשים‪ .‬בנוסך‪ ,‬גידול נפח המסחר המקוון על חשבון הקניות‬
‫המסורתיות צפוי להימשך ולתמוך אף הוא בביצועי החברות כמו גם העלייה הגוברת בדרישה לפתרונות אבטחת‬
‫מידע‪.‬‬
‫סיכונים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חלק מהחברות עדיין לא מייצרות רווח‪ ,‬והן עלולות להתקשות במעבר לרווחיות‪.‬‬
‫חלק מהחברות נסחרות בתמחור גבוה מאד‪ ,‬שעלול להכביד על מחיר המניה‪.‬‬
‫רגישות גבוהה לקצב הצמיחה העולמי‪ ,‬תלות גבוהה במחזור העסקים והצריכה הפרטית‪.‬‬
‫להלן ביצועי סל המניות המשוקלל לעומת מדד ‪ S&P 055‬במהלך ‪ 21‬החודשים שחלפו‪:‬‬
‫ביצועי מדד ‪ S&P 200‬לעומת סל המניות בפקדון‬
‫שנה אחרונה‪ ,‬מנורמל‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.6‬‬
‫סל מניות הפקדון‬
‫מדד ‪S&P 055‬‬
‫מובהר בזאת כי פיקדון מובנה זה מוגדר כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד‪.‬‬
‫בפיקדון מובנה זה הבנק עוסק בשיווק השקעות‪ .‬הבנק הינו בעל זיקה לפיקדון מובנה זה ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקו‪ .‬לפיכך יתכן שתינתן לפיקדון המובנה עדיפות‬
‫על פני מוצרים אחרים הדומים לו מבחינת התאמתם ללקוח‪.‬‬
‫מסמך זה הינו לצרכי מידע בלבד‪ .‬התנאים המדויקים והמחייבים של הפיקדון המובנה הינם כמפורט בתנאי הניהול של הפיקדון המובנה‪.‬‬
‫*הבנק רשאי‪ ,‬לפי שיקול דעתו לא לפתוח את הפיקדון המובנה וכן רשאי בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬להפסיק לקבל הפקדות חדשות‪ .‬המידע במסמך זה אינו מהווה‬
‫המלצה ו‪/‬או הצעה להשקעה בפיקדון המובנה‪ .‬אין הרשום לעיל מחליף ייעוץ אישי‪ .‬החלטות השקעה של הלקוח ייקבעו בהתאם לאופיו‪ ,‬נכסיו‪ ,‬ורמת הסיכון של כל לקוח‬
‫ולקוח‪ .‬יש לציין כי עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל‪ .‬הנתונים בדבר התשואות שהושגו בעבר‪ ,‬אינם מהווים כל אינדיקציה‬
‫לגבי התשואות שיושגו בעתיד‪.‬‬
‫פרטים נוספים וגילוי נאות‬
‫בהתאם להוראת רשות ניירות ערך לבעלי רישיון בקשר לחובות גילוי בנוגע לעבודות אנליזה (נוסח חדש ‪ )6502‬בנק לאומי‬
‫לישראל בע"מ פטור מגילוי אודות ניגוד עניינים שמקורו בחוב של קבוצת התאגיד הנסקר בעבודה זו ואודות ניגוד עניינים שמקורו‬
‫בהחזקות בחשבונות הנוסטרו שלו או של תאגיד קשור והחשבונות המנוהלים על ידו‪ ,‬ואשר איננו עולה ממידע אותו הוא נדרש‬
‫לגלות לציבור לפי חוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח – ‪ .0622‬פטור זה ניתן לבנק לאומי לישראל בע"מ משום היותו מחויב מכוח הוראת‬
‫ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים בעניין פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון בהפרדה מבנית ("חומות סיניות") בין ייעוץ‬
‫ההשקעות בניירות ערך לבין יתר עסקיו‪ .‬ההפרדה המבנית הקיימת בבנק לאומי לישראל בע"מ מורכבת מהפרדה אירגונית‪,‬‬
‫מקצועית ועסקית‪ ,‬ומיועדת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬למנוע ניגודי עניינים והעברת מידע לבעל רשיון המכין את עבודת האנליזה כאשר מידע זה‬
‫קיים בבנק מתוקף עיסוקיו האחרים כתאגיד בנקאי (כגון פעילות מתן אשראי)‪.‬‬
‫מסמך זה בוצע בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור‪ .‬אין לראות במסמך זה המלצה או תחליף להפעלת שיקול דעתו‬
‫העצמאי של הקורא‪ ,‬או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות‪ ,‬או ייעוץ ‪ -‬בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של‬
‫כל קורא ‪ -‬לרכישה ו‪/‬או ביצוע השקעות ו‪ /‬או פעולות או עסקאות כלשהן‪ .‬הנתונים נלקחו ממערכות ממוכנות כגון מגמה‪ ,‬גרפיט‪,‬‬
‫בלומברג ועוד‪ ,‬למעט מקרים שבהם נכתב אחרת‪ ,‬ולא בוצעו בדיקות לאימות הנתונים‪ .‬במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול‬
‫בו שינויי שוק ושינויים אחרים‪ .‬כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל‪ .‬הבנק‬
‫אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור‪ ,‬מראש או בדיעבד‪ .‬לבנק ו‪/‬או לחברות בנות שלו ו‪/‬או לחברות‬
‫הקשורות אליו ו‪/‬או לבעלי שליטה ו‪ /‬או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע‪.‬‬
‫אני‪ ,‬נמרוד צ'סניק‪ ,‬בעל רישיון יועץ השקעות מס' ‪ 00622‬העובד בבנק לאומי לישראל בע"מ‪ ,‬רח' אחד העם ‪ ,6‬תל אביב‪ ,‬מס'‬
‫טלפון ‪ ,522-1102665‬מצהיר‪ /‬ה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות‬
‫הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה‪ .‬השכלה‪ :‬תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,‬תואר שני‬
‫במתמטיקה פיננסית מאוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ .‬ניסיון‪ :‬החל משנת ‪ 6505‬אנליסט בענף מחקר שוק ההון של בנק לאומי‪.‬‬
‫נמרוד צ'סניק‬
‫‪ 0‬במאי‪6502 ,‬‬
‫חתימה‬
‫תאריך‬
‫העבודה הוכנה ב‪ 0 -‬במאי ‪ 6502‬ופורסמה בתאריך ‪ 0‬במאי ‪6502‬‬
‫מובהר בזאת כי פיקדון מובנה זה מוגדר כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד‪.‬‬
‫בפיקדון מובנה זה הבנק עוסק בשיווק השקעות‪ .‬הבנק הינו בעל זיקה לפיקדון מובנה זה ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקו‪ .‬לפיכך יתכן שתינתן לפיקדון המובנה עדיפות‬
‫על פני מוצרים אחרים הדומים לו מבחינת התאמתם ללקוח‪.‬‬
‫מסמך זה הינו לצרכי מידע בלבד‪ .‬התנאים המדויקים והמחייבים של הפיקדון המובנה הינם כמפורט בתנאי הניהול של הפיקדון המובנה‪.‬‬
‫*הבנק רשאי‪ ,‬לפי שיקול דעתו לא לפתוח את הפיקדון המובנה וכן רשאי בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬להפסיק לקבל הפקדות חדשות‪ .‬המידע במסמך זה אינו מהווה‬
‫המלצה ו‪/‬או הצעה להשקעה בפיקדון המובנה‪ .‬אין הרשום לעיל מחליף ייעוץ אישי‪ .‬החלטות השקעה של הלקוח ייקבעו בהתאם לאופיו‪ ,‬נכסיו‪ ,‬ורמת הסיכון של כל לקוח‬
‫ולקוח‪ .‬יש לציין כי עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל‪ .‬הנתונים בדבר התשואות שהושגו בעבר‪ ,‬אינם מהווים כל אינדיקציה‬
‫לגבי התשואות שיושגו בעתיד‪.‬‬