Več - bauhaus.si

Comments

Transcription

Več - bauhaus.si
BAUHAUS: Splošni pogoji poslovanja – NAJEM
1. Splošno
Najem strojev, orodja, vozil, prikolic in naprav (v nadaljevanju predmet najema)
poteka zgolj na osnovi v nadaljevanju opisanih splošnih pogojev pogodbe.
Nasprotni ali odstopajoči pogoji najemnika niso del najemne pogodbe, če
BAUHAUS izposojo izvede brez rezervacije.
2. Predmet najema
Predmet najema se najemniku preda z namenom strokovne in skrbne uporabe.
Najemnik s podpisom potrjuje, da je predmet najema prejel v ustreznem
stanju, nepoškodovanega in v delujočem stanju, je seznanjen z upravljanjem
naprave in varnostnimi predpisi.
Najemnik ni upravičen do novega predmeta najema. Tega prejme v njegovem
dejanskem stanju.
Potrošni material, kot so svedri, dleta, brusne plošče, bencin, itd. niso del
obsega najema in jih je mogoče najeti ločeno oz. jih kupiti.
Vidnih poškodb ali napak na predmetu najema pri prevzemu ni možno
uveljavljati, če se pri predaji ni upošteval protokol predaje. Glede ostalih
nepravilnosti je potrebno takoj seznaniti najemodajalca. Najemnik
najemodajalcu odgovarja za poškodbe predmeta najema, ki nastanejo med
njegovo uporabo.
Najemnik odgovarja tudi za poškodbe, ki jih povzročijo tretje osebe ter izgubo
(npr. tatvino) predmeta najema v času njegovega najema, če ne more dokazati,
da je bil dovolj skrben.
Za prevzem predmeta najema je potrebno plačati kavcijo, skladno z aktualnim
cenikom.
Najemnik sme predmet najema posojati tretjim osebam le ob pisnem
dovoljenju najemodajalca.
3. Vračilo
Najemnik predmet najema ob vnaprej določeni uri vračila v BAUHAUS odda
v delujočem stanju, napolnjenega in z vsemi deli pribora, ki so del
dobavnega obsega.
Če predmeta najema ne vrne v tem stanju, si najemodajalec pridržuje
pravico, da nepravilnosti popravi ter najemniku poleg stroškov
usposodobitve in čiščenja zaračuna tudi čas popravila in čiščenja,
sorazmerno z dogovorjeno najemnino, v kolikor jamstvo najemnika ni
izključeno.
V primeru zamude pri vračilu je najemnik – ne glede obvezo takojšnjega
vračila – za čas prekoračenja najema dolžan plačati nadomestilo uporabe v
višini 100 % sorazmernega najema.
Neodvisno od tega lahko BAUHAUS predmet najema najemniku kadar koli
zaračuna - z zadržanjem celotne ali dela kavcije - in zahteva nadomestilo
škode, ki jo je mogoče dokazati.
4. Najem vozila in prikolice
Najemnik in / ali voznik vozila mora imeti slovensko vozniško dovoljenje
kategorije B ali višje. Dovoljen je le prevoz v Sloveniji kupljenega materiala.
Voznik vozila je odgovoren za varnost.
Posebej pozorno mora upoštevati dovoljeno skupno maso in višino vozila.
Breme mora biti naloženo in zavarovano tako, da tudi pri naglem zaviranju
in sunkovitejšem zavijanju ne zdrsne, se ne prekucne, prepelje ali pade.
Cena najema vozila zajema neomejeno št. kilometrov in polno kasko
zavarovanje, pri čemer najemojemalec plača kavcijo.
Morebitne stroške prometnih prekrškov prevzame voznik.
Poškodbe in nesreče je potrebno ustrezno dokumentirati in jih takoj
sporočiti BAUHAUS-u.
Vozilo je potrebno vrniti s polno napolnjenim rezervoarjem za gorivo in kot
dokazilo priložiti račun. Sicer se poleg cene goriva najemojemalcu v ta
namen zaračuna dodaten prispevek.
5. Obveznosti najemnika
Najemnik se obvezuje,
-da bo s predmetom najema upravljal skrbno, strokovno in previdno, v
skladu z varnostnimi predpisi in skladno z namenom.
-da predmeta najema ne bo uporabljal pod vplivom alkoholnih pijač in
drugih substanc.
-da bo s predmetom najema upravljal tako, da bo preprečil nevarnost
preobremenitve.
-da bo predmet najema uporabljal le z ustreznimi snovmi (voda, olje, mast,
gorivo).
- da bo preprečil upravljanje s predmetom najema tretjim, predvsem
neusposobljenim osebam in otrokom.
-da bo predmet najema zaščitil pred krajo in nepooblaščeno uporabo tretjih
ter pred vremenskimi vplivi.
-da pozna prometne in varnostne predpise v cestnem prometu in jih
upošteva.
-da bo nesrečo dokumentiral po evropskem protokolu in zadržal fotografije.
-da bo v primeru kraje, poškodbe ali nestrokovne uporabe tretjih oseb
obvestil najemodajalca in krajo/nesrečo prijavil na policiji.
6. Odgovornost najemnika
Najemnik prevzema odgovornost za škodo, ki jo je povzročil iz malomarnosti
ali namenoma in v primeru, da je prekršil pogodbeno določene obveznosti.
V primeru slednjega je jamstvo najemnika omejeno na škodo, ki je tipično
predvidena po pogodbi.
Omejitev jamstva ne velja za škodo, ki nastane zaradi ogrožanja življenja,
telesa ali zdravja in tudi ne za zahteve iz zakona o odgovornosti za
proizvode.
Najemnik prevzema odgovornost za škodo, ki nastane zaradi nestrokovne
uporabe predmeta najema ali za primere nestrokovne predaje naprave
tretjim osebam.
6. Reševanje sporov
Veljavna je slovenska zakonodaja. Za morebitne spore je pristojno
Okrožno sodišče v Ljubljani.

Similar documents