Avtale for bedriftshelsetjeneste

Comments

Transcription

Avtale for bedriftshelsetjeneste
Åpen konkurranse med forhandling
Tilbudsinvitasjon - Bedriftshelsetjeneste
Dl. Nr.: 201601120
1 AV 11
INVITASJON
TIL
KONKURRANSE
MED
FORHANDLING
(ÅPEN KONKURRANSE)
Avtaler om bedriftshelsetjeneste for Statsbyggs hovedkontor, Statsbygg region øst og
Statsbygg region vest
Mal godkjent dato: 01.02.2016
Mal DocuLive nr. 201500883-9
Åpen konkurranse med forhandling
Tilbudsinvitasjon - Bedriftshelsetjeneste
Dl. Nr.: 201601120
2 AV 11
Innhold
1
2
3
4
5
6
7
8
Generelt om oppdraget ...................................................................................................................... 3
1.1
Invitasjon og orientering ............................................................................................................ 3
1.2
Kunngjøring................................................................................................................................ 3
1.3
Særlige forhold .......................................................................................................................... 3
1.3.1 Poster som ikke er prissatt .................................................................................................... 3
1.3.2 Angivelse av enhetspriser ..................................................................................................... 3
1.4
Kontraktsbestemmelser ............................................................................................................. 4
1.5
Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring ............................................................................................ 4
1.6
Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget ....................................................... 4
Orientering om prosjektet og oppdraget ............................................................................................ 4
2.1
Generelt ..................................................................................................................................... 4
Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen ................................................................. 5
3.1
Lov om offentlige anskaffelser ................................................................................................... 5
3.2
Forhandlingsprinsipper/gjennomføring av forhandlingene ........................................................ 6
3.3
Tidspunkt for forhandlinger ........................................................................................................ 6
3.4
Offentlighet................................................................................................................................. 6
3.5
Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner ............................................................. 6
3.6
Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud ................................................ 6
Statsbyggs evaluering av tilbudet ...................................................................................................... 6
4.1
Kvalifisering - Utvelgelse av deltakere til forhandling - Tildeling ............................................... 6
4.2
Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen .................................................................................. 7
4.3
Attest for skatt og merverdiavgift ............................................................................................... 8
4.4
Tildelingskriterier i denne konkurransen.................................................................................... 8
Avvik fra konkurransegrunnlaget ....................................................................................................... 8
5.1
Generelt om forbehold og avvik................................................................................................. 8
5.2
Alternative tilbud ........................................................................................................................ 9
5.3
Tilbud på deler av oppdraget ..................................................................................................... 9
Krav til tilbudet.................................................................................................................................... 9
6.1
Elektronisk tilbudsavgivelse ....................................................................................................... 9
6.2
Vedståelsesfrist ....................................................................................................................... 10
6.3
Tilbudets språk ........................................................................................................................ 10
6.4
Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes? ............................................................... 10
6.5
Innleveringssted og tilbudsfrist ................................................................................................ 10
Oppdragsgivers underskrift .............................................................................................................. 11
Vedlegg ............................................................................................................................................ 11
Mal godkjent dato: 01.02.2016
Mal DocuLive nr. 201500883-9
Åpen konkurranse med forhandling
Tilbudsinvitasjon - Bedriftshelsetjeneste
Dl. Nr.: 201601120
3 AV 11
1
Generelt om oppdraget
1.1 Invitasjon og orientering
Statsbygg inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av bedriftshelsetjeneste for ansatte ved
Statsbyggs hovedkontor i Oslo, Statsbygg region øst og Statsbygg region vest.
Statsbygg har ca 900 ansatte. Hovedkontor er i Oslo og har egne regionkontor i Oslo (region øst),
Porsgrunn (region sør), Bergen (region vest), Trondheim (region Midt-Norge) og Tromsø (region nord).
Nærmere informasjon om virksomheten finnes på vår nettside www.statsbygg.no
I denne kon kurransen inviteres det til å gi tilbud på følgende avtaler:
1) Avtale om bedriftshelsetjeneste for Statsbyggs hovedkontor i Oslo og Statsbygg, region øst
2) Avtale om bedriftshelsetjeneste for Statsbygg, region vest
Avtale for Hovedkontor i Oslo og Statsbygg, region øst vil gjelde for til sammen ca. 650 ansatte. Avtale
for Statsbygg, region vest vil gjelde for ca. 85 ansatte.
Leverandørene kan gi tilbud på en av avtalene eller begge avtalene. Tilbudene for hver avtale vil bli
evaluert hver for seg. Det kan derfor bli valgt 1-2 leverandører i denne konkurransen.
Konkurransegrunnlaget består av:




Denne tilbudsinvitasjonen tilbudsskjema
Kravspesifikasjon
Utkast til avtaledokument
Generelle kjøpsvilkår for tjenester
Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Doffin-databasen.
Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i
Doffin for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.
1.2 Kunngjøring
Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen den 02.05.2016.
1.3 Særlige forhold
1.3.1
Poster som ikke er prissatt
Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i
tilbudsbrevet.
1.3.2
Angivelse av enhetspriser
Dersom plikten til å oppgi enhetspriser misligholdes, vil tilbudet kunne bli avvist eller forlangt spesifisert
innenfor rammen av totalsummen.
Mal godkjent dato: 01.02.2016
Mal DocuLive nr. 201500883-9
Åpen konkurranse med forhandling
Tilbudsinvitasjon - Bedriftshelsetjeneste
Dl. Nr.: 201601120
4 AV 11
1.4 Kontraktsbestemmelser
Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs Generelle kjøpsvilkår for tjenester, jf.
vedlegg.
Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår for
arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav
til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i
offentlige kontrakter.
Merk også at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.
Faktura skal være påført Statsbyggs bestillingsnummer og referanse.
1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring
Det vil ikke bli avholdt informasjonsmøte/befaring for denne kontrakten.
1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget
Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder
forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan det skriftlig ta kontakt med Statsbygg ved henvendelse
til [email protected]
Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten
til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.
Kopi av spørsmålene og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget, legges kun ut i Doffin,
og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra
Doffin.
2
Orientering om prosjektet og oppdraget
2.1 Generelt
Statsbygg er den største statlige eiendomsaktøren i sivil sektor i Norge. Statsbygg har en
eiendomsportefølje på rundt 2,8 mill. kvm til en verdi av 32 mrd. Vi er en forvaltningsbedrift med
omkring 900 ansatte på landsbasis.
Ved hovedkontoret og regionkontor øst som er samlokalisert i Byporten, Biskop Gunnerus gate 6 i
Oslo, er det ca. 500 ansatte i kontorsektoren og ca. 150 driftsansatte.
Mal godkjent dato: 01.02.2016
Mal DocuLive nr. 201500883-9
Åpen konkurranse med forhandling
Tilbudsinvitasjon - Bedriftshelsetjeneste
Dl. Nr.: 201601120
5 AV 11
Regionen vest har totalt 84 ansatte hvorav 19 ansatte har sine kontorer på regionkontoret i Bergen og
65 driftsansatte har sine arbeidsplasser ute på eiendommene.
Avtalen gjelder i 2 år fra 01.09.2016 og med mulighet for oppdragsgiver til å forlenge avtalen
med ytterligere 1+1 år. Avtalen forlenges automatisk med 1 år av gangen dersom ikke
Statsbygg innen 3 måneder før utløpsdato skriftlig informerer om at avtalen ikke vil forlenges.
Avtalens maksimale varighet vil være 4 år.
2.2 Oppdraget
Bedriftshelsetjenesten skal være et kompetansesenter for virksomhetens helse-miljø- og
sikkerhetsarbeid, og hjelpe Statsbygg i det forebyggende arbeid for å skape trygge og sunne
arbeidsforhold.
Bedriftshelsetjenesten må være godkjent i henhold til forskrift når oppdraget for Statsbygg påbegynnes,
eller være i en godkjennelsesprosess. Det vises i denne forbindelse til forskrift av 10.09.2009 nr 1173
om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste.
For det tilfelle at godkjenning ennå ikke er gitt når arbeidet starter, er det tilbyders risiko at slik
godkjennelse oppnås.
Hovedoppdraget godtgjøres etter en fastpris pr. år. Det er utarbeidet en egen spesifikasjon for
oppdraget, se vedlegg 1. Her fremgår spesifikt alle aktiviteter, forventet timebruk og responstid.
Det er behov for å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste som kan dekke flere fagfelt. Det være seg
lege, ergoterapeut, fysioterapeut og gode psykiatritjenester. En viktig oppgave vil være deltakelse i
møter i arbeidsmiljøutvalgene. Det er krav om at bedriftslegen skal delta på alle AMU-møter. Statsbygg
er en IA-virksomhet, og det vil være behov for deltakelse fra bedriftslege både i møter og til bistand i
enkeltsaker. Etter initiativ fra Statsbygg skal bedriftshelsetjenesten også delta på årlige vernerunder.
Arbeidsplassvurderinger skal ivaretas fortløpende.
I ekstraordinære situasjoner kan det være behov for tilleggsarbeider knyttet til rådgivning, samtaler og
dialogmøter med ledelse og medarbeidere. Disse prises særskilt, jf. Tilbudsskjema.
For å ha en dedikert kontaktperson og unngå kommunikasjon i flere ledd, er det et krav at firmaet som
får tildelt kontrakten har tilbudte lege ansatt hos seg og at denne blir firmaets kontaktperson mot
Statsbygg.
Nærmere krav til hvilke ytelser som skal leveres fremgår av vedlagte kravspesifikasjon.
3
Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen
3.1 Lov om offentlige anskaffelser
Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om
offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder
ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.
Denne anskaffelsen følger prosedyren ”konkurranse med forhandlinger”.
Mal godkjent dato: 01.02.2016
Mal DocuLive nr. 201500883-9
Åpen konkurranse med forhandling
Tilbudsinvitasjon - Bedriftshelsetjeneste
Dl. Nr.: 201601120
6 AV 11
3.2 Forhandlingsprinsipper/gjennomføring av forhandlingene
Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne.
Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke
konkurransens utfall.
Det er adgang til å forhandle om alle sidene ved tilbudet, så som forretningsmessige vilkår, pris og
tekniske spesifikasjoner. Statsbygg forbeholder seg retten til å sette grenser for hva det skal forhandles
om.
Forhandlingene vil kunne forløpe i flere faser. En reduksjon vil da skje på bakgrunn av
tildelingskriteriene. En første reduksjon kan skje i forkant av forhandlingene. På denne bakgrunn
oppfordres tilbyderne til å levere sitt beste tilbud ved innleveringsfristen.
3.3 Tidspunkt for forhandlinger
Forhandlinger er planlagt gjennomført 1. og 2. juni 2016. De som blir invitert til forhandlinger vil bli
informert i slutten av mai 2016.
3.4 Offentlighet
Tilbudsåpning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere og tilbudssummer
vil først bli offentlig når forhandlingene og tilbudsevalueringen er gjennomført.
3.5 Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner
Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for
denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer
på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under
utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil
bli avvist.
3.6 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud
Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for
eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.
Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.
Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.
4
Statsbyggs evaluering av tilbudet
4.1 Kvalifisering - Utvelgelse av deltakere til forhandling - Tildeling
Evalueringen av tilbudene vil skje i to omganger. Først vil tilbyderne bli vurdert i forhold til de oppførte
kvalifikasjonskrav. Tilbydere som ikke anses å oppfylle kvalifikasjonskravene vil bli avvist. Disse
tilbyderne vil dermed ikke få innholdet i tilbudet nærmere vurdert.
Mal godkjent dato: 01.02.2016
Mal DocuLive nr. 201500883-9
Åpen konkurranse med forhandling
Tilbudsinvitasjon - Bedriftshelsetjeneste
Dl. Nr.: 201601120
7 AV 11
De tilbyderne som anses kvalifisert vil gå videre til tildelingsfasen. I denne fasen vil tilbudene bli
evaluert på bakgrunn av de oppførte tildelingskriteriene. Det vil bli valgt ut minimum 3 deltakere som vil
bli invitert til å forhandle, forutsatt at det finnes tilstrekkelig antall egnede deltakere. Valg av deltakere til
forhandlinger vil skje på bakgrunn av tildelingskriteriene.
Evalueringen vil i begge faser, herunder utvelgelsen, ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon.
Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke
vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.
4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen
Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne:
Kvalifikasjonskriterium
Kvalifikasjonskrav
Dokumentasjon
Organisatorisk og
juridisk stilling
Det kreves at leverandøren
har et lovlig etablert foretak
Økonomisk og finansiell
kapasitet
Det kreves at leverandøren
har tilstrekkelig økonomisk
gjennomføringsevne
Firmaattest, for utenlandske firmaer
kreves tilsvarende attest bestemt ved
lovgivningen i det landet hvor
foretaket er registrert
Kredittratingsrapport, ikke eldre enn
6 mndr., fra Dun & Bradstreet,
Lindorff Decision eller tilsvarende
offentlig godkjent
kredittvurderingsinstitusjon.
Dersom kredittrapportering ikke
foreligger, kan leverandøren som
alternativ vedlegge regnskap med
revisorberetning for siste
regnskapsår.
Tekniske og faglige
kvalifikasjoner
1. Leverandøren skal kunne
tilby generell og spesiell
kompetanse i samsvar med
Statsbyggs kravspesifikasjon.
Ansvarlig lege skal være
ansatt i firma og ha
legelisens.
1. Organisasjonsplan med
angivelse av antall ansatte og type
kompetanse som tilgjengelig for
denne avtalen.
2. Leverandøren skal kunne
vise til tilsvarende oppdrag
de siste 3 år.
2. Liste over de viktigste
bedriftshelsetjenesteoppdrag de
siste 3 år, herunder opplysninger
om verdi, tidspunkt, samt navnet på
den offentlige eller private
mottaker.
Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks kapasitet/kompetanse for å bli kvalifisert, må
godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser. Som dokumentasjon kan vedlegges
solidaransvarserklæring eller lignende, jf. anskaffelsesforskriften § 17-8 (2), og f eks forside på
Mal godkjent dato: 01.02.2016
Mal DocuLive nr. 201500883-9
Åpen konkurranse med forhandling
Tilbudsinvitasjon - Bedriftshelsetjeneste
Dl. Nr.: 201601120
8 AV 11
signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er
inngått, jf. anskaffelsesforskriften § 17-9 (2).
4.3 Attest for skatt og merverdiavgift
Det skal leveres felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og
merverdiavgift (Skatteattest).
Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.
Tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge skal fremlegge tilsvarende attester
iht anskaffelsesforskriften §§ 11- 10 (3) og 20-12 (3).
4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen
Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på
følgende kriterier:
Prioritet/vekt
Tildelingskriterium
Dokumentasjon
35%
Kvalitet/kompetanse
CV for tilbudte ansvarlige lege.
Statsbygg vil vektlegge erfaring med bl a
følgende:
 Ansvarlig lege i IA-virksomheter
 AKAN arbeid
 Faglig oppdatering og utvikling
 Undervisning og rådgivning
Kvalitet
Beskrivelse av tilbyders forståelse av
oppdraget (maks 2 A4-sider)
Det kan bli aktuelt for tilbudt lege å
gjennomføre en presentasjon for
ytterligere å dokumentere
oppgaveforståelse
Utfylt tilbudsskjema
35%
30%
5
Pris
Avvik fra konkurransegrunnlaget
5.1 Generelt om forbehold og avvik
Mal godkjent dato: 01.02.2016
Mal DocuLive nr. 201500883-9
Filnr
(se pkt
6.4)
Åpen konkurranse med forhandling
Tilbudsinvitasjon - Bedriftshelsetjeneste
Dl. Nr.: 201601120
9 AV 11
Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med
forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det
understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og
avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør
de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.
Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik
skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder.
Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av
tilbudet.
Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget.
Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de
avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan medføre at
tilbudet avvises.
Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i
Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag (K-boka), jf. vedlegg,
herunder valutaforbehold, vil ikke aksepteres.
Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.
5.2 Alternative tilbud
Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på
annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med
forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.
5.3 Tilbud på deler av oppdraget
Leverandøren kan gi tilbud på en eller begge avtalene.
6
Krav til tilbudet
6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse
Tilbudet skal i sin helhet leveres på en elektronisk lagringsenhet – minnepinne. Det samme gjelder for
endring av tilbudene.
Tilbud levert på annen måte, herunder på papir, vil bli avvist. Papirkopier som leveres i tillegg til
elektronisk tilbud, vil bli kastet.
Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:
 Tekstdokument: PDF/A eller Word
 Tabeller: Excel
 Bildefiler: JPEG eller TIFF
Mal godkjent dato: 01.02.2016
Mal DocuLive nr. 201500883-9
Åpen konkurranse med forhandling
Tilbudsinvitasjon - Bedriftshelsetjeneste
Dl. Nr.: 201601120
10 AV 11
Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i
Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.
Minnepinnen skal være merket på utsiden med leverandørens navn og navnet på konkurransen.
Innlevert minnepinne blir ikke returnert.
6.2 Vedståelsesfrist
Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp. Det opprinnelige tilbudet vedblir å
være bindende selv om det fremsettes nye tilbud under forhandlingene.
6.3 Tilbudets språk
Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.
6.4 Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?
1-1
2-1
3
3-1
3-2
3-3
3-4
4
4-1
2-2
Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra
konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.
Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg)
Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for kvalifikasjonskrav, jf pkt 4.2
Firmaattest/StartBANK ID
Kredittratingsrapport
Liste over tilsvarende oppdrag
Attest for skatt og merverdiavgift, jf pkt 4.3
Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.5
CV
Beskrivelse av tilbyders forståelse av oppdraget
5-1
Innholdsfortegnelse
For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, oppfordres tilbyderne til å følge ovennevnte
nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret
først.
Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, vil kunne bli
avvist.
6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist
Minnepinnen med tilbudet skal leveres i lukket konvolutt merket «DL. 201601120 Bedriftshelsetjeneste Tilbud til konkurranse med forhandling” til:
Statsbygg
v/ resepsjonen i 7. etg.
Biskop Gunnerus gt. 6
0155 Oslo
Mal godkjent dato: 01.02.2016
Mal DocuLive nr. 201500883-9
Åpen konkurranse med forhandling
Tilbudsinvitasjon - Bedriftshelsetjeneste
Dl. Nr.: 201601120
11 AV 11
Minnepinnen med tilbudet kan eventuelt sendes som vanlig post til Statsbygg, Postboks 8106, Dep.,
0032 Oslo. Tilbyderen har da risikoen for at tilbudet når frem til Statsbyggs lokaler i Biskop
Gunnerus gt. 6 innen fristen. Postkvittering o.a. som er egnet til å vise at tilbudet var avsendt i rimelig
tid i forhold til innleveringsfristen, vil ikke bli godtatt.
Fristen for innlevering av tilbud er 26.05.2016 kl. 12:00.
For sent innkomne tilbud vil bli avvist.
7
Oppdragsgivers underskrift
Sted:
Oslo
For Statsbygg:
8
Dato:
Tove Kristiansen
Vedlegg
Tilbudsskjema
Kravspesifikasjon
Utkast til avtaledokument
Statsbyggs Kjøpsvilkår for tjenester
Mal godkjent dato: 01.02.2016
Mal DocuLive nr. 201500883-9
2.05.2016