Bedömningsunderlag för lärarlönelyftet 2016

Comments

Transcription

Bedömningsunderlag för lärarlönelyftet 2016
Referenser
Alexander, R. (red) (2010) Children, their World, their Education, Final report of the Cambridge Primary
Review Routledge.
Alexandersson, M. (2011) Att göra skillnad Pedagogiska magasinet Nr 2 2011
Barber, M. & Mourshed, M. (2007) How the world´s best-performing school systems come out on top
McKinsey&Company
Bill & Melinda Gates Foundation (2011) Learning about Teaching, Initial Findings from the Measures of
Effective Teaching Project Research paper
Bill & Melinda Gates Foundation (2012) Gathering Feedback for Teaching, Initial Year 2 Findings from the
Measures of Effective Teaching Project Research paper
Dagens Nyheter (2007) Att vända en skola Artikelserie.
Doverborg, E, Pramling, N &Pramling, I (2014) Att undervisa barn i förskolan
Nordenbo et. al. (2008) Teacher competensces and pupil achievement in pre-school and school Danish
Clearinghouse for Educational Research.
Nordenbo et. al. (2010) Input, Process and Learning in primary and lower secondary schools Danish
Clearinghouse for Educational Research.
Hattie, J. (2009) Visible Learning Routledge.
Hattie, J. (2011) Visible Learning for Teachers Routledge.
Lindén, Daniel & Pernemalm, Peter (2012). Framtidens lärare och lärande. Kairos Future
Lindqvist, P. (2010) Ödmjuk orubblighet. En avgörande kvalitet i lärares yrkeskunnande. Didaktisk Tidskrift
Vol 19 Nr 1
Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Norstedts
Håkansson, J. (2011) Synligt lärarande, presentation av John Hatties studie om vad som påverkar elevers
studieresultat SKL
Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell
belysning. 1. utg. Stockholm: Natur & Kultur
Bedömningsunderlag för
lärarlönelyftet 2016
Lärarlönelyftet är en statlig lönesatsning till särskilt kvalificerade och engagerade lärare, förskollärare och
fritidspedagoger. Villkoren regleras i SFS 2016:100. Målet är att öka kunskapsresultaten i skolan, kvaliteten i
undervisningen och öka attraktiviteten för läraryrket. Arbetsgivarna och huvudmännen avgör vilka lärare och
hur mycket varje lärare ska få i höjd lön. Storleken på den enskilda löneökningen kan variera inom ett mycket
brett fält, men den genomsnittliga ökningen hos huvudmannen måste ligga inom fältet 2500 - 3500 kronor
per månad.
Den nya lönen kan tidigast betalas ut från 1 juli 2016.
Vem statsbidraget kan lämnas för
Syftet med detta bedömningsunderlag
A. En lärare, förskollärare, eller fritidspedagog
som är särskilt kvalificerad för den undervisning
som huvudmannen bedriver (SFS 2016:100, 6§,
7§).
• Förenkla för rektor att utse vilka lärare som får ta
del av lärarlönelyftet.
• Bidra till transparens och likvärdighet i bedömningen.
Bedömningsunderlaget används för självskattning av
lärare och för rektor att skatta lärarens kompetens.
B.Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga
att utveckla undervisningen på egen hand och
tillsammans med kollegor och därigenom ha
förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i förskolan. Detta ska ha skett genom att
läraren har uppnått minst ett av fyra kriterier
som i detta bedömningsunderlag benämns B1-B4.
1. Läraren skattar sig själv för område A och B.
Protokollet lämnas sedan till rektor.
2. Rektor gör en sammanvägd bedömning av lärarens
kompetens.
3. Huvudmannen fattar beslut om tilldelning av
lärarlönelyftet.
Muijs, D. & Reynolds, D. (2005) Effective teaching, evidence and practice SAGE Robertson, C. (2010) Läraren är bästa läromedlet Pedagogiska magasinet nr 4 2009
Robertson, C. (2010) Läraren är bästa läromedlet Pedagogiska magasinet nr 4 2009
Rudduck, J. & McIntyre, D. (2007) Improving learning through consulting pupils. Routledge
Behörighet och deltagande i lärarlönelyftet
Skolinspektionen (2011) Olika elever – samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från
tillsyn och kvalitetsgranskning 2010.
Jag har lärarlegitimation enligt skollagen (2010:800) eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av skollagen. Mina uppgifter är även inlagda och vidimerade i KOLL.
Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika
faktorer
Eller jag är tillsvidareanställd modersmålslärare eller yrkeslärare.
Sheridan, S & Pramling Samulesson, I (2012) Barns lärande- fokus på kvalitetsarbete
Eller jag är legitimerad förskollärare eller fritidspedagog med relevant högskoleutbildning.
Timperley, H. (2011) Realizing the Power of Professional Learning, Open University
Jag arbetar till största del (75% av min tjänst) med undervisning eller uppgifter som hör till
undervisning eller andra uppgifter av pedagogisk natur.
Åman, J. (2011) Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Jag är förstelärare.
Minten, Eva (2013). Forskning för klassrummet: vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.
Stockholm: Skolverket
Jag är lektor.
Jag har arbetat som lärare i sammanlagt år.
Lärarens namn och signatur:
Version: 20160509 • Webb: www.aretemeritering.se
© Copyright Arete Meritering
38
39
1.
Jag når mycket goda kunskapsresultat med alla elever
- dokumenterar varje elevs utveckling och förvissar mig om att undervisningen leder till
goda resultat
- försäkrar mig om en bedömning som är rättssäker, likvärdig och allsidig
2.
Jag planerar för sammanhang och förståelse
- utgår från elevernas intressen och förkunskaper i min planering
- vet vilket lärande olika aktiviteter ska utmynna i
3.
Jag leder lärandet orubbligt framåt
- genomför min undervisning med stort tålamod. Ingen elev lämnas efter.
- anpassar undervisningen utifrån situationens möjligheter
4.
Jag gör lärandet synligt
- ger meningsfull återkoppling till eleverna
- använder bedömning även för att få återkoppling på min egen undervisning
9.
10. S
8.
6.
7.
4.
5.
tämm
er all
tid
10. S
8.
9.
6.
7.
5.
3.
4.
1. Stä
mme
r myc
ket s
2.
ällan
och / eller
B2. ”Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen
eller förskollärarexamen förbättrat undevisningens innehåll, metoder och
arbetssätt”
Ger varje elev röst
- varje elev blir viktigt och medskapande i undervisningen
- uppmanar eleverna att pröva och utforska idéer och åsikter
Läraren har utöver sin lärar- eller förskollärarexamen läst en eller flera kurser på avancerad nivå och/eller har specialpedagogeller speciallärarexamen. Med hjälp av dessa kunskaper har läraren förbättrat sin undervisnings innehåll, metoder och arbetssätt.
Ange här den utbildning på avancerad nivå som du vill åberopa. Bifoga gärna kursintyg.
Jag skapar ett arbetsinriktat klimat
- skapar ett tillåtande arbetsklimat som präglas av koncentration, arbetsglädje och lust
- atmosfären är trygg och positiv och karaktäriseras av tolerans och respekt
Beskriv utbildningen
Jag värnar alla elevers rätt till en god undervisning
- utvärderar systematiskt elevernas lärande och bidrar till kollegornas
undervisningsutveckling
- följer relevant skolforskning och bidrar till yrkets utveckling
På vilket sätt har min undervisning förbättrats
7.
6.
5.
4.
3.
2.
A. Läraren är särskilt kvalificerad för den undervisning som huvudmannen bedriver.
ik!
Ins
täm
Ins
täm
1.
och / eller
me
me
rh
r in
elt
te
a
Rektors / förskolechefs sammanvägda bedömning för:
Lärarens namn:
lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”
Kommentar
Un
7.
B1. ”Tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt
Jag driver det kollegiala lärandet framåt genom att bl.a.
- identifiera vilka kunskaper och förmågor eleverna behöver utveckla,
- vara aktiv och pådrivande i utvecklingsarbetet och i lärandet
- inte tappa fokus på det väsentliga och
- analysera resultat av utvecklingsarbetet
8.
6.
B. ”Läraren, förskollärare eller fritidspedagogen ska ha visat intresse för och
god förmåga till att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med
kollegor och därigenom förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelse i
förskolan. Detta ska ha skett genom att läraren”:
lls
5.
3.
I detta dokument används ordet elev som ett samlat begrepp för alla som undervisas, även för
barn i förskolan.
2.
1. Stä
m
me r
A. ”Läraren, förskollärare eller fritidspedagogen är särskilt kvalificerad för
den undervisning som huvudmannen bedriver”
tämm
er all
tid
myck
et s ä
llan
LÄRARENS SJÄLVSKATTNING
B3. ”Tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och
kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen
eller ämnesövergripande områden”
Kommentar
B1. Läraren tar särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt
lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
B2. Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärar- eller förskollärar
examen förbättrar läraren undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt.
B3. Läraren tar särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och
kollegor som är nya i yrket eller tar särskilt ansvar för att utveckla ämnen
eller ämnesövergripande områden.
och / eller
B4. Läraren tar särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.
Läraren är kvalificerad för lärarlönelyftet
För att komma ifråga för ett lärarlönelyft i Stockholms stad ska A och minst ett av områden B1 - B4
uppnått godtagbar nivå (6 eller över).
Rektors kommentar
Ja
1.
Jag undervisar grupper av elever med skilda behov och förutsättningar
- många elever har annat modersmål än svenska
- många elever kommer från socioekonomiskt svaga områden
- elever har funktionsnedsättningar
2.
Jag anpassar undervisningen efter elevens behov
- samarbetar med kollegor t.ex. modersmålslärare, studiehandledare eller speciallärare
- skapar individuella lösningar för att ge elever lika möjligheter att nå målen
3.
Jag genomför undervisningen med engagemang och tålamod, ingen lämnas efter
- fångar upp elever som inte förstår eller är okoncentrerade
- ger inte upp förrän alla elever är med
Nej
Kommentar
Datum och rektors signatur
© Copyright Arete Meritering
B4. ”Tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer”

Similar documents