In _1189_2013_ODREDBA_za II_j_drazbo_20_6_2016

Comments

Transcription

In _1189_2013_ODREDBA_za II_j_drazbo_20_6_2016
Izvršilni oddelek
SKLEP
In 1189/2013
ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNIN
na 2. javni dražbi
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi upnice: POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d. d. - bančna
skupina Nove Kreditne banke Maribor d. d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, zoper dolžnika: 1. ROBERT
EMERŠIČ, Rošpoh - del 31 b, Maribor; 2. C & R Trgovina trgovsko in storitveno podjetje, d. o. o.,
Cankarjeva ulica 6 F, Maribor, zaradi izterjave 118.650,46 EUR, 17. 5. 2016
o d r e d i l o:
I.
(Predmet prodaje)
Predmet prodaje sta nepremičnini:
– parc. št. 180/3 k. o. Rošpoh, ki predstavlja stavbno zemljišče v izmeri 742 m2, s stanovanjsko stavbo na
naslovu Rošpoh-del 31/b, Maribor, št. stavbe 442, etažnosti K+P+M, uporabne površine 146,71 m2,
vpisana v zemljiško knjigo z ID znakom 637-180/3-0;
– posamezni del stavbe 182, št. stavbe 2476 k. o. Maribor Grad, ki predstavlja poslovni prostor v pritličju
stavbe na naslovu Cafova ulica 6/f, Maribor, v izmeri 74,70 m2, vpisan v zemljiško knjigo z ID znakom
657-2476-182.
Bremen, ki bi jih moral prevzeti kupec nepremičnin, ni.
II.
(Način, čas in kraj prodaje)
Nepremičnini se bosta prodajali na drugi javni dražbi, ki se bo opravila v ponedeljek, 20. 6. 2016,
ob 10.15 uri, v razpravni dvorani M1 Okrajnega sodišča v Mariboru, Cafova ulica 1, Maribor.
III.
(Vrednost nepremičnine, prodajna cena)
Vrednost nepremičnin je bila ugotovljena s pravnomočnim sklepom sodišča In 1189/2013 z dne 29. 1.
2016:
– parc. št. 180/3 v višini 161.500,00 EUR;
– posameznega dela stavbe 182, št. stavbe 2476 v višini 55.000,00 EUR.
Sodišče na predlog stranke, ki mora biti vložen najkasneje 8 dni pred prodajnim narokom, na tem naroku z
odredbo dokončno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o
tržni ceni nepremičnine izkaže za verjetno, da se je ta vrednost od zadnje ugotovitve vrednosti do dneva
prodaje precej spremenila.
Nepremičnina na drugem prodajnem naroku je lahko prodana pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne za manj
kot 50 % ugotovljene vrednosti. Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, se lahko stranke postopka,
zastavni upniki in upniki zemljiškega dolga sporazumejo, da sme biti nepremičnina prodana tudi za ceno,
nižjo od 50% ugotovljene vrednosti.
Izklicna cena za nepremičnini na drugi dražbi se določi:
– za parc. št. 180/3 v višini 80.750,00 EUR;
– posameznega dela stavbe 182, št. stavbe 2476 v višini 27.500,00 EUR.
Ponudbe na dražbi se lahko višajo za najmanj 500,00 EUR.
IV.
(Ogled nepremičnine)
Sodišče tistemu, ki se zanima za ogled nepremičnine, na njegovo zahtevo dovoli, da si jo ogleda. Ogled
nepremičnine se lahko opravi v petek, 10. 6. 2016, med 17. in 18. uro, ali v soboto, 11. 6. 2016, med
11. in 12. uro. Če dolžnik v navedenem času ne omogoči ogleda nepremičnin, lahko sodišče interesentu na
njegove stroške dovoli ogled nepremičnin ob asistenci izvršitelja. Zainteresirani kupci lahko pri sodišču
vpogledajo v cenitveno poročilo za nepremičnine v času uradnih ur sodišča.
V.
(Varščina)
Dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki plačajo varščino v višini desetine ugotovljene vrednosti posamezne
nepremičnine na račun sodišča št.: SI56 0110 0695 0421 931, referenca SI00 02 0226-118913, namen
plačila: plačilo varščine za In 1189/2013; koda namena: GOVT. Varščina je plačana pravočasno, če prispe na
račun sodišča najmanj tri delovne dni pred dražbo (najkasneje do 15. 6. 2016).
Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo in zastavni upnik, če njune
terjatve dosegajo varščino in če se da glede na njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost nepremičnin
varščina poravnati iz kupnine.
Udeleženci, katerih ponudba ni bila sprejeta, dobijo vrnjeno varščino v 15 dneh po javni dražbi.
VI.
(Izjava ponudnika, plačilo kupnine)
Če je nepremičnina prodana za ceno, ki je nižja od ugotovljene vrednosti, je najboljši ponudnik dolžan podati
izjavo ali je z upnikom povezana oseba v smislu 200. b člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (4. odstavek
189. člena ZIZ).
Kupec je dolžan položiti kupnino v 60 dneh po razglasitvi sklepa o domiku na gornji račun sodišča.
Če kupec v določenem roku ne položi kupnine, se mu položena varščina ne vrne, ampak se razdeli upnikom
v skladu s 197. in 198. členom ZIZ. Sodišče na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje pozove na
plačilo kupnine drugega oziroma naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo iz 4. odstavka
189. člena ZIZ, ter jim določi rok za plačilo kupnine, ali pa prodajo s sklepom razveljavi in določi novo
prodajo.
Davek na promet nepremičnine ali davek na dodano vrednost se poravna v breme kupnine. Morebitne
stroške za prenos lastninske pravice nosi kupce nepremičnine.
OKRAJNO SODIŠČE V MARIBORU
Maribor, 17. maj 2016
Okrajna sodnica: Irena Lipovnik