povezavi - Javna agencija za železniški promet

Comments

Transcription

povezavi - Javna agencija za železniški promet
Javna agencija
za železniški promet
Republike Slovenije
Direktor
Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor
telefon: 02 2341-427
faks: 02 2341-452
e-pošta: [email protected]
www.azp.si
Št.: 37506-1/2015 ZP 15
Datum: 21. 5. 2016
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih
železniških delavcev (Uradni list RS, št. 44/11), objavlja Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, Maribor
JAVNI RAZPIS
za priznanje subjektov (centrov) preverjanja za strojevodje in voznike progovnih vozil
I. Predmet:
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih
železniških delavcev (Uradni list RS, št. 44/2011, v nadaljevanju: pravilnik) lahko
usposabljanje, preverjanje in izpopolnjevanje kandidatov za delovna mesta izvršilnih
železniških delavcev in izvršilnih železniških delavcev na industrijskim tiru izvajajo le subjekti
usposabljanja oz. preverjanja (v nadaljevanju: subjekti) po posameznih programih.
Subjekti (centri) preverjanja morajo izpolnjevati pogoje, določene s Sklepom komisije o merilih
za priznavanje centrov za usposabljanje, ki usposabljajo strojevodje, merilih za priznavanje
ocenjevalcev strojevodij in o merilih za organizacijo preverjanj v skladu z Direktivo 2007/59/ES
Evropskega parlamenta in Sveta 2011/765/EU (UL L št. 314 z dne 29. 11. 2011, str. 36; v
nadaljevanju Sklep Komisije 765/2011), ki so podrobneje opredeljeni v nadaljnjem besedilu
tega razpisa.
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list
RS, št. 53/13 – UPB3 in 91/13, v nadaljevanju: ZVZelP), subjekte preverjanja z upravno
odločbo določi varnostni organ.
Upoštevaje navedeno Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: varnostni organ) objavlja javni razpis, na podlagi katerega bo
kandidatom, ki bodo vložili prijavo in bodo izpolnjevali vse pogoje priznana sposobnost
izvajanja dejavnosti subjekta (centra) preverjanja po posameznih področjih pristojnosti:
1. Splošno strokovno znanje;
2. Strokovno znanje o vozilih in voznih sredstvih;
3. Strokovno znanje o železniški infrastrukturi;
4. Jezikovno znanje.
II. Osnovni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Kandidat za priznanje subjekta (centra) mora izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:
1. da je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji, ki je predmet javnega razpisa,
2. da ni v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu z veljavnimi predpisi.
Dokazila:
Kandidat izkaže, da izpolnjuje pogoje iz prve in druge točke s potrdilom iz uradne evidence
1 Stran od 9
(izpisek iz sodnega/poslovnega registra in potrdilo gospodarskega oddelka pristojnega
okrožnega sodišča).
Kandidat lahko varnostnemu organu predloži tudi izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo in
pooblastilo (obrazec 2 in obrazec 3), ki sta v prilogi javnega razpisa, na podlagi katerih bo
varnostni organ sam pridobil potrebne podatke. Če varnostni organ kljub prejetemu pooblastilu
ne more pridobiti ustreznega potrdila pristojnega organa, mu mora kandidat tako potrdilo
priskrbeti v dodatno postavljenem roku.
III. Pogoji za izvajanje programov preverjanja
Kandidat za priznanje subjekta (centra) preverjanja mora za izvajanje programov preverjanja
izdelati interni akt (npr. poslovnik) s katerim dokazuje izpolnjevanje naslednjih pogojev, ki so
skupni za vse programe:
1. Kandidati morajo dokazati tehnično in operativno usposobljenost in primernost za
organizacijo preverjanj. Kandidat mora imeti ustrezno osebje in opremo ter delovati v
okolju, ki je primerno za izvajanje preverjanj.
Dokazila:
Varnostni organ bo tehnično in operativno usposobljenost kandidatov za priznanje
centra in njihovo primernost za organizacijo preverjanj ocenjeval na osnovi izdelanih
procesov, ki jih mora kandidat za priznanje centra priložiti k vlogi, iz katerih bo razvidno
na kakšen način ima zagotovljeno:
- da bo preverjanja izvajal nepristransko in nediskriminatorno, brez vsakega
pritiska in spodbud, ki bi lahko vplivali na presojo ali rezultat preverjanja, ter na
način opravljanja preverjanja;
- potrebno osebje z zahtevanimi izkušnjami, prostore, opremo ki so primerni za
izvajanje preverjanj;
- metodologijo, ki jo nameravajo uporabljati za oblikovanje vsebine in
organizacije preverjanj;
- nadzorovanje in evidentiranje dejavnosti preverjanj, vključno z informacijami o
udeležencih, vodjih preverjanj ter številu in namenu preverjanj;
- sistem za obvladovanje kakovosti (npr. ISO 9001) ali enakovredne postopke s
sistemi obvladovanja kakovosti;
- upravljanje usposobljenosti, ki obsega začetno usposabljanje, ohranjanje
usposobljenosti in ukrepe za ohranjanje strokovnega znanja ocenjevalcev, ter
da bo za ocenjevalce imenoval le kandidate ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Kandidati morajo biti usposobljeni in imeti izkušnje iz predmeta
preverjanja, ki ga želijo opravljati,
2. Za praktična preverjanja na vlakih mora imeti kandidat veljavno
dovoljenje za strojevodjo in veljavno spričevalo, ki obsega vsebino
preverjanja,
3. Usposobljenost za slušno in govorno sporazumevanje na minimalni
ravni B2 Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (EFLC),
ki ga je vzpostavil Svet Evrope, v jeziku preverjanja,
4. Znanje in pedagoško usposobljenost, ki sta potrebna za izvajanje
preverjanj, ter dobro poznavanje ustreznih metod preverjanja in
dokumentov za preverjanje,
5. Da neprestano ohranjajo svojo strokovno usposobljenost v zvezi s
posodobljenimi predmeti, ki jih preverjajo,
6. Seznanjeni morajo biti s shemo spričeval za strojevodje,
7. Kandidati morajo z izjavo potrditi, da bodo preverjanja izvajali
nepristransko in nediskriminatorno, brez vsakega pritiska in spodbud,
ki bi lahko vplivali na presojo ali rezultat preverjanja, ter na način
2 Stran od 9
-
opravljanja preverjanja.;
sprotno posodabljanje metod, orodij in opreme za preverjanja znanja, vključno
z literaturo, programsko opremo za preverjanja, dokumenti, ki jih zagotovi
upravljavec infrastrukture (pravilniki in operativnimi pravili, signali ali
varnostnimi sistemi).
V kolikor kandidat bodisi nima izdelanih procesov s katerimi bo dokazoval doseganje ciljev,
navedenih v gornjih alinejah, bodisi ima procese izdelane pomanjkljivo, bo varnostni organ
štel, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za izvajanje programov preverjanja.
Varnostni organ bo presojal izdelane procese na način, da bo ugotavljal, ali zastavljen proces
zagotavlja doseganje postavljenih ciljev, določenih s tem razpisom.
Vsebina preverjanj mora biti zasnovana tako da bodo pri preverjanju usposobljenosti zajete
naslednje vsebine po posameznih področjih:
1.
Iz vsebin: »Splošnega strokovnega znanja«
Cilj preverjanja iz tega področja je ugotovitev, ali kandidat pozna in obvlada:
(1) Delo strojevodje, delovno okolje, vloga in odgovornost strojevodje v procesu
železniške dejavnosti, poklicne in osebnostne zahteve pri dolžnostih strojevodje:
(a) poznavanje splošne zakonodaje in predpisov za železniško dejavnost ter varnost
(zahteve in postopki glede izdaje spričeval za strojevodje, nevarno blago, varstvo
okolja, požarna varnost itd.);
(b) razumevanje posebnih zahtev in poklicnih ter osebnostnih zahtev (pretežno
samostojno delo, izmensko delo v 24-urnem ciklu, osebna zaščita in varnost,
branje in posodabljanje dokumentov itd.);
(c) razumevanje vedenja, ki je povezano z odgovornostjo, pomembno za varnost
(zdravila, alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi, bolezni, stres, utrujenost
itd.);
(d) identificiranje referenčnih in operativnih dokumentov (npr. pravilnik, navodila o
progi, priročnik za strojevodjo itd.);
(e) identificiranje odgovornosti in funkcij vpletenih oseb;
(f) razumevanje pomembnosti natančnosti pri izvajanju nalog in delovnih metodah;
(g) razumevanje vidikov varnosti in zdravja pri delu (npr. pravila vedenja na tirih in v
njihovi bližini, pravila vedenja za varno vstopanje in izstopanje iz vlečnega vozila,
ergonomija, varnostni predpisi za osebje, osebna zaščitna oprema itd.);
(h) poznavanje vedenjskih veščin in načel (obvladovanje stresa, izredne situacije
itd.);
(i) poznavanje osnov varovanja okolja (sprejemljivi načini vožnje itd.).
(2) Železniške tehnologije vključno z varnostnimi načeli operativnih predpisov:
(a) poznavanje osnov, predpisov in določb v zvezi z varnostjo v železniški dejavnosti;
(b) identificiranje odgovornosti in funkcij vpletenih oseb.
(3) Osnove železniške infrastrukture:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
poznavanje sistematičnih in strukturnih osnov ter parametrov;
poznavanje splošnih značilnosti tirov, postaj in ranžirnih postaj;
poznavanje železniških struktur (mostovi, predori, kretnice itd.);
poznavanje načinov obratovanja (obratovanje na enotirni progi, dvotirni progi itd.);
poznavanje signalizacije in sistemov za nadzor nad vlaki;
3 Stran od 9
(f) poznavanje varnostnih naprav (detektorji vročih osi, detektorji dima v predorih itd.);
(g) poznavanje napajanja z električno energijo za vleko (vozni vodi, napajalna tirnica
itd.).
(4) Osnove operativne komunikacije:
(a) poznavanje pomembnosti komunikacije ter načinov in postopkov komuniciranja;
(b) identificiranje oseb, s katerimi mora strojevodja stopiti v stik, njihove vloge in
odgovornosti (osebje upravljavca infrastrukture, delovne naloge drugega
vlakovnega osebja itd.);
(c) identificiranje situacij, ki zahtevajo vzpostavitev komunikacije;
(d) razumevanje komunikacijskih metod.
(5) Vlaki, njihove kompozicije in tehnične zahteve za vlečna vozila, tovorne vagone,
potniške vagone in druga vozna sredstva:
(a) poznavanje splošnih vrst pogonov (električni, dizelski, parni itd.);
(b) opis zasnove vozila (podstavni vozički, koši vozil, vozniška kabina, zaščitni sistemi
itd.);
(c) poznavanje vsebine in sistemov označevanja;
(d) poznavanje dokumentacije za vlakovne kompozicije;
(e) razumevanje zaviralnih sistemov in izračun zavornih vrednosti;
(f) identificiranje hitrosti vlaka;
(g) identificiranje največje obremenitve in sil na spenjače;
(h) poznavanje delovanja in namena sistema za upravljanje železniškega prometa.
(6) Nevarnosti, ki so na splošno povezane z železniškim prometom:
(a) poznavanje načel prometne varnosti;
(b) poznavanje tveganj, povezanih z delovanjem železnice, in različnih načinov za
njihovo obvladovanje;
(c) poznavanje dogodkov, pomembnih za varnost, in razumevanje potrebnega
vedenja/reagiranja;
(d) poznavanje ukrepov za primer nesreč, v katerih so udeleženi ljudje (npr.
evakuacija).
(7) Osnovna načela fizike:
(a) razumevanje sil na kolesa;
(b) identificiranje dejavnikov, ki vplivajo na pospeševanje in zaviranje (vremenski
pogoji, zavorni sklop, zmanjšano trenje, posipanje s peskom itd.);
(c) razumevanje osnov elektrotehnike (tokokrogi, merjenje napetosti itd.).
4 Stran od 9
2.
Iz vsebin: »Strokovno znanje o vozilih in voznih sredstvih«
Strojevodje morajo biti sposobni opravljati naslednje naloge:
1. TESTI IN KONTROLE PRED ODHODOM
Strojevodje morajo biti sposobni:
- zbrati dokumentacijo in potrebno opremo,
- preveriti zmogljivost vlečnega vozila,
- preveriti podatke, vnesene v dokumentacijo, ki se nahaja na vlečnem vozilu,
- na podlagi navedenih preverjanj in testov zagotoviti, da je vlečno vozilo zmožno
vleči vlak in da varnostna oprema deluje,
- način predaje lokomotive na začetku vožnje in preverjanje razpoložljivosti in
delovanja predpisane zaščitne in varnostne opreme,
- izvesti morebitna rutinska preventivna vzdrževalna dela.
2. ZNANJE O VOZNIH SREDSTVIH
Za upravljanje lokomotive morajo strojevodje poznati vse kontrolne sisteme in
indikatorje, ki jih imajo na voljo, še posebej:
- vlečni sistem,
- zavorni sistem,
- varnostne naprave in naprave za zaščito obratovanja.
Da bi lahko zaznali in locirali nepravilnosti v voznih sredstvih, jih javili in ugotovili kaj je
potrebno za njihovo odpravo in v določenih primerih sami sprejeli ukrepe, morajo
strojevodje poznati:
- mehanske strukture,
- vlečno in odbojno napravo,
- pogon,
- varnostno opremo,
- rezervoarje za gorivo, sistem oskrbe z gorivom, izpušni sistem,
- pomen oznak na notranjem in zunanjem delu voznega sredstva, predvsem
simbolov za transport nevarnega blaga,
- sistem za zapis poteka vožnje,
- električne in pnevmatske sisteme,
- tokovni odjemnik in visokonapetostne tokokroge,
- komunikacijsko opremo (radijska povezava vlaka z mestom vodenja in
upravljanja prometa itd.),
- vozni red,
- sestavne dele voznih sredstev, njihov namen in posebne sisteme vlečnih vozil,
zlasti sistem za ustavljanje vlaka z izpraznitvijo glavnega zavornega voda,
- zavorni sistem,
- dele, specifične za vlečna vozila,
- prenos moči, motorje in menjalnike.
3. TESTIRANJE ZAVOR
Strojevodje morajo biti sposobni:
- pred odhodom preveriti in izračunati zavorno silo vlaka, ki mora ustrezati zavorni
moči, določeni v dokumentaciji vlaka,
- preveriti delovanje različnih komponent zavornega sistema vlečnega vozila in
vlaka, po potrebi pred odhodom, ob zagonu in med vožnjo.
5 Stran od 9
4. NAČIN DELOVANJA IN NAJVEČJA HITROST VLAKA GLEDE NA LASTNOSTI
PROGE
Strojevodje morajo biti sposobni:
- seznaniti se s podatki, ki so mu bili posredovani pred odhodom,
- določiti način vožnje in največjo hitrost vlaka na osnovi spremenljivk, kot so na
primer omejitev hitrosti, vremenske razmere ali morebitne spremembe v
signalizaciji.
5. UPRAVLJANJE VLAKA NA NAČIN, KI NE POŠKODUJE NAPRAV ALI VOZIL
Strojevodje morajo biti sposobni:
- uporabljati vse razpoložljive kontrolne sisteme v skladu z veljavnimi pravili,
- speljati vlak ob upoštevanju omejitev glede adhezijskih pogojev in moči,
- uporabljati zavore za upočasnitev in ustavljanje ob upoštevanju voznih sredstev
in naprav.
6. MOTNJE
Strojevodje morajo:
- biti sposobni zaznave neobičajnih dogodkov v zvezi z obnašanjem vlaka,
- biti sposobni pregledati vlak in ugotoviti znake motenj, razlikovati med njimi in
ustrezno reagirati glede na njihovo relativno pomembnost ter jih poskušati
odpraviti, pri čemer ima vedno prednost varnost železniškega prometa in ljudi,
- poznati razpoložljiva varnostna in komunikacijska sredstva.
7. NEZGODE IN NESREČE PRI DELOVANJU, POŽARI IN NESREČE, V KATERIH
SO UDELEŽENI LJUDJE
Strojevodje morajo:
- biti sposobni sprejeti ukrepe za varovanje vlaka in obveščanja v primeru nesreče,
v kateri so udeleženi potniki na vlaku,
- biti sposobni ugotoviti, ali vlak prevaža nevarno blago na podlagi dokumentacije
vlaka in oznak nevarnih snovi na vagonih,
- poznati postopke o evakuaciji vlaka v sili.
8. POGOJI ZA NADALJNJO VOŽNJO PO NEZGODI, V KATERI SO BILA
UDELEŽENA VOZNA SREDSTVA
Po nezgodi morajo biti strojevodje sposobni oceniti, ali in pod katerimi pogoji lahko
vozilo nadaljuje vožnjo, tako da upravljavca železniške infrastrukture o teh pogojih
čimprej obvestijo.
Strojevodje morajo biti sposobni oceniti, ali je pred nadaljevanjem vožnje potrebna
strokovna ocena.
9. MIROVANJE VLAKA
Strojevodje morajo biti sposobni sprejemati ukrepe, s katerimi tudi v najbolj težkih
razmerah preprečijo nepričakovan utek ali premik vlaka ali njegovega dela.
Poleg tega morajo strojevodje poznati ukrepe, s katerimi lahko zaustavijo vlak ali del
vlaka, če se je ta začel nepričakovano premikati.
6 Stran od 9
3. Iz vsebin: »Strokovno znanje o železniški infrastrukturi«
1. TESTIRANJE ZAVOR
Strojevodje morajo biti pred odhodom sposobni preveriti in izračunati, ali zavorna moč
vlaka ustreza zavorni sili, določeni za progo, določeni v dokumentaciji vlaka.
2. NAČIN DELOVANJA IN NAJVEČJA HITROST VLAKA GLEDE NA LASTNOSTI
PROGE
Strojevodje morajo biti sposobni:
- seznaniti se s podatki, ki so mu bili posredovani, npr. omejitve hitrosti ali
morebitne spremembe v signalizaciji,
- določiti način vožnje in največjo hitrost vlaka glede na lastnosti proge.
3. POZNAVANJE PROGE
Strojevodje morajo biti sposobni predvideti težave in ustrezno reagirati v skladu z
varnostjo in drugimi nalogami, kot so npr. točnost in gospodarski vidiki. Zato morajo
dobro poznati železniške proge in naprave na progah ter na morebitnih dogovorjenih
alternativnih progah.
Pomembni so naslednji vidiki:
- pogoji vožnje (spremembe tira, enotirni promet itd.),
- kontrola načrtovane vlakovne poti z uporabo ustrezne dokumentacije,
- poznavanje tirov, ki jih je mogoče uporabiti za dano vrsto vleke,
- veljavni prometni predpisi in pomen signalizacije,
- režim vodenja prometa,
- blokovni sistem železniške proge in pripadajoči predpisi,
- imena in lego postaj ter prepoznavanje postaj in postavljalnic od daleč zaradi
ustrezne prilagoditve hitrosti,
- prikaz prehodov med sistemi vodenja prometa ali sistemi za oskrbo z električno
energijo,
- omejitve hitrosti za različne kategorije vlakov,
- topografske značilnosti,
- posebni pogoji zaviranja, npr. pogoji, ki veljajo za proge z velikim naklonom,
- operativne posebnosti: posebni signali, znaki, pogoji za odhod itd.
4. VARNOSTNI PREDPISI
Strojevodje morajo biti sposobni:
- speljati vlak šele, ko so izpolnjeni vsi predpisani pogoji (vozni red, ukaz ali signal
za odhod, po potrebi delovanje signalov itd.),
- opazovati signale na progi ali v vozniški kabini, jih nemudoma in brez napak
prepoznati ter ustrezno ukrepati,
- varno upravljati vlak v posebnih razmerah in upoštevati naloge, ki so v zvezi z
varnostjo: posebni načini vožnje, če se to zahteva, začasna počasna vožnja,
vožnja v nasprotno smer, dovoljenje za nadaljevanje vožnje v nevarnih razmerah,
vožnja mimo signala za ustavitev, menjava smeri vožnje, vožnja skozi območja
gradbišč itd.,
- spoštovati načrtovane ali nenečrtovane ustavitve in v času ustavitev po potrebi
izvesti dodatne postopke za varnost potnikov, še posebej odpiranje in zapiranje
vrat.
5. UPRAVLJANJE VLAKA
Strojevodje morajo biti sposobni:
- določiti položaj vlaka na progi v vsakem trenutku,
7 Stran od 9
- uporabljati zavore za upočasnitev in ustavljanje ob upoštevanju voznih sredstev
in naprav,
- prilagoditi hitrost vlaka voznemu redu in morebitnim navodilom o optimalni rabi
energije, pri čemer mora upoštevati lastnosti vlečnega vozila, vlaka, proge in
okolja.
6. MOTNJE
Strojevodje morajo biti sposobni:
- prepoznati neobičajne dogodke v zvezi z železniško infrastrukturo in okoljem,
kolikor to pač dopušča upravljanje vlaka: signali, tiri, oskrba z energijo, železniški
prehodi, okolica tirov, preostali promet,
- oceniti oddaljenost ovir,
- upravljavca železniške infrastrukture čimprej obvestiti o mestu in vrsti opažene
motnje ter se prepričati, da je ta pravilno razumel informacijo,
- ob upoštevanju železniške infrastrukture zagotoviti ali sprejeti ukrepe za
zagotovitev varnosti prometa in ljudi, kadar koli je to potrebno.
7. NEZGODE IN NESREČE PRI DELOVANJU, POŽARI IN NESREČE, V KATERIH
SO UDELEŽENI LJUDJE
Strojevodje morajo biti sposobni:
- sprejeti ukrepe za zaščito vlaka in poklicati pomoč v primeru nesreče, v kateri so
udeleženi ljudje,
- določiti mesto ustavitve vlaka v primeru požara in po potrebi olajšati evakuacijo
potnikov,
- če sam ne more pogasiti požara, čimprej posredovati koristne informacije o
požaru,
- čimprej obvestiti upravljavca železniške infrastrukture o teh razmerah,
- oceniti ali vlak glede na stanje železniške infrastrukture lahko nadaljuje vožnjo in
pod katerimi pogoji.
4. Iz vsebin: »Jezikovno znanje«
Strojevodje, ki morajo komunicirati z upravljavcem železniške infrastrukture o ključnih
varnostnih vprašanjih, morajo obvladati slovenski jezik do te mere, da jim njihovo
znanje jezika omogoča aktivno in učinkovito sporazumevanje v normalnih, poslabšanih
in izrednih razmerah.
Strojevodje morajo biti sposobni uporabe sporočil in komunikacijskih metod,
opredeljenih v TSI „Vodenje in upravljanje prometa“. Prav tako morajo biti sposobni
razumevanja (tako slušnega kot bralnega) in sporočanja (tako ustnega in pisnega) na
stopnji B1 Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike, ki ga je oblikoval Svet
Evrope (Skupni evropski referenčni okvir za jezike: učenje, poučevanje, ocenjevanje ,
2001).
IV. Postopek in drugi pogoji
Varnostni organ vodi postopek o določitvi subjekta preverjanja, ter v njem odloča skladno s
pravnimi pravili, določenim z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP).
Prijavo kandidati oddajo na obrazcu Vloga za določitev subjekta (centra) preverjanja (obrazec
1), ki je priloga tega razpisa. Kandidati na obrazcu označijo za katere programe dejavnosti
subjekta preverjanja se prijavljajo.
Odločitev varnostnega organa o določitvi subjekta bo temeljila na oceni predložene
dokumentacije. Varnostni organ bo v primeru izpolnjevanja predpisanih pogojev določil
8 Stran od 9
subjekte (centre) preverjanja za določen čas.
Za dodatne informacije o javnem razpisu lahko naslovite vprašanja na elektronski naslov:
[email protected]
Vloge morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko kandidati oddajo s priporočeno pošiljko
po pošti ali osebno na naslov: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva ulica 5, Maribor. Ovojnica mora biti označena s pripisom »PRIJAVA NA JAVNI
RAZPIS - VLOGA ZA PRIZNANJE SUBJEKTA (CENTRA) PREVERJANJA«.
V. Rok za oddajo vloge in drugi pogoji
Predmetna objava javnega razpisa je odprta od dneva njegove objave in se lahko
kadarkoli prekliče oziroma spremeni. Z objavo tega javnega razpisa preneha veljati
Javni razpis za priznanje subjektov (centrov) preverjanja za strojevodje in voznike
progovnih vozil št.: 37506-1/2015 ZP 1 z dne 30. 10. 2015.
Vloga kandidata za priznanje subjekta (centra) preverjanja mora biti popolna.
Ob vložitvi vloge je kandidat dolžan plačati upravno takso v znesku 463,10 € za prvo vlogo in
podaljšanje, oziroma 177,20 € za dopolnitev oziroma spremembo dodeljenega statusa centra
preverjanja po tarifni številki 1 in 35 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
106/2010 – UPB5, 14/15, 84/15 in 32/16). Vložnik plača takso v skladu s Pravilnikom o
podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni
list RS, št. 138/06, 117/07, 120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08,32/09, 112/09, 25/10, 59/10 in
62/10) na podračun št. 01100-1000345513 – državne upravne takse s področja prometa in
zvez - sklic: 11 16462-7111207-06011515.
mag. Benjamin Steinbacher Pušnjak
direktor
l. r.
9 Stran od 9
Javni razpis za priznanje subjekta (centra) preverjanja za strojevodje in voznike progovnih vozil
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Obrazec 1
Kopitarjeva ulica 5
2000 Maribor
Žig vhodne pošte (1)
Številka delovodnika (1)
Uradni zaznamki (1)
(1)
Izpolnjuje Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Vloga za priznanje subjekta (centra) preverjanja za strojevodje in
voznike progovnih vozil
- Ta vloga je veljavna v povezavi z zahtevami in pogoji Javnega razpisa za priznanje subjekta
(centra) preverjanja za strojevodje in voznike progovnih vozil št. 37506-1/2015 ZP 15 z dne
21. 5. 2016
- Pri izpolnjevanju obrazca prekrižajte odgovarjajoči kvadratek
□ Prva vloga □ Podaljšanje □ Dopolnilo/Sprememba □ Fizična oseba □ Pravna oseba
Ob vložitvi vloge je plačana upravna taksa v znesku 463,10 € za prvo vlogo in
podaljšanje, oziroma 177,20 € za dopolnilo/spremembo po tarifni številki 1 in 35
taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5,
14/15, 84/15 in 32/16) na podračun št. 01100-1000345513 – državne upravne
takse s področja prometa in zvez - sklic: 11 16462-7111207-06011515.
□
1. Prosilec
1.1 (Izpolnjujejo fizične osebe)
Ime:
Priimek:
1.2 (Izpolnjujejo pravne osebe)
Polno ime pravne osebe:
1.3 Naslov in kontaktni podatki
Hišna številka:
Ulica:
Kraj:
Pošta:
Poštna številka:
1.4 Telefonska številka: (2)
1.5 Faks številka: (2)
1.6 Naslov elektronske pošte: (2)
(2)
Neobvezni podatki, ki varnostnemu organu služijo za hitrejšo komunikacijo s prosilcem.
Javni razpis za priznanje subjekta (centra) preverjanja za strojevodje in voznike progovnih vozil
2. Razpisani programi preverjanj na katere se prosilec prijavlja
2.1 Program 1: Splošno strokovno znanje
□
2.2 Program 2: Strokovno znanje o vozilih in voznih sredstvih
□
2.3 Program 3: Strokovno znanje o železniški infrastrukturi
2.4 Program 4: Jezikovno znanje
□
□
3. Priložena dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev, ki so skupni za
vse razpisane programe
3.1 Priložen izpisek iz sodnega/poslovnega registra, da je pravna ali fizična oseba
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet prijave v Republiki Sloveniji
3.2 Priloženo potrdilo gospodarskega oddelka pristojnega okrožnega sodišča, da
prosilec ni v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu z
veljavnimi predpisi
3.3 Priloženi izpolnjeni, podpisani in žigosani izjava in pooblastilo na podlagi katerih
bo varnostni organ sam pridobil potrebne podatke (obrazec 2 in obrazec 3)
□
□
□
4. Priložena dokazila o izpolnjevanju materialnih in organizacijskih
pogojev
4.1 Izdelan interni akt (poslovnik), ki vsebuje procese s katerimi se dokazuje
doseganje ciljev subjekta preverjanja
5. Ostale izjave, dokumenti in zaznamki prosilca
□
Javni razpis za priznanje subjekta (centra) preverjanja za strojevodje in voznike progovnih vozil
6. Skupno število strani vloge in prilog
Kraj: ……..…………..
Datum: ……………….
……………………………….
(Podpis odgovorne osebe prosilca)
Javni razpis za priznanje subjekta (centra) preverjanja za strojevodje in voznike progovnih vozil
Obrazec 2
IZJAVA KANDIDATA
KANDIDAT:_____________________________________________________________________
(uradni naziv kandidata, uradni sedež kandidata)
______________________________________________________________________________
ZAKONITI ZASTOPNIK/I KANDIDATA ______________________________________________
______________________________________________________________________________
V zvezi z našo prijavo na Javni razpis za priznanje subjekta (centra) preverjanja za strojevodje in
voznike progovnih vozil št. 37506-1/2015 ZP 15 z dne 21. 5. 2016 pod kazensko in materialno pravno
odgovornostjo izjavljamo, da:
1. Smo/sem pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa,
2. Nismo/nisem v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu z veljavnimi
predpisi.
Pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo izjavljamo, da so podatki navedeni v predmetni
izjavi resnični.
Datum:
Žig:
Podpis:
Javni razpis za priznanje subjekta (centra) preverjanja za strojevodje in voznike progovnih vozil
Obrazec 3
POOBLASTILO
Za preveritev resničnosti podatkov navedenih v izjavi kandidata (obrazec 2), ki je bil predložen na
Javni razpis za priznanje subjekta (centra) preverjanja za strojevodje in voznike progovnih vozil št.
37506-1/2015 ZP 15 z dne 21. 5. 2016,
______________________________________________________________________________
_________________________________________
kandidata, ime zakonitega zastopnika)
(uradni
naziv
kandidata,
uradni
sedež
izrecno pooblaščam Javno agencijo za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5,
Maribor, da pri ustreznih upravljavcih zbirk podatkov, pri katerih so vodene uradne evidence
podatkov podanih v izjavi (obrazec 2), le te kadarkoli sama pridobi.
Datum:
Žig:
Podpis: