Gospodarski subjekti na trgu

Comments

Transcription

Gospodarski subjekti na trgu
Center za izobraževanje
v pravosodju
Funded by the Justice Programme
of the European Union
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru,
Inštitut za gospodarsko pravo Maribor
in Center za izobraževanje v pravosodju
Predavatelji:
vabijo na 24. posvetovanje
prof. dr. Borut BRATINA
prof. dr. Jose CARAMELO GOMES
Klemen DRNOVŠEK
prof. dr. Aleš GALIČ
prof. dr. Janja HOJNIK
prof. dr. Tomaž KERESTEŠ
mag. Urška KEŽMAH
prof. dr. Aleš KOBAL
prof. dr. Marijan KOCBEK
doc. dr. Jerca KRAMBERGER ŠKERL
prof. dr. Vesna KRANJC
prof. dr. Bettina NUNNER KRAUTGASSER
prof. dr. Margus POOLA
prof. dr. Saša PRELIČ
mag. Jerneja PROSTOR
prof. dr. Vesna RIJAVEC
prof. dr. Nataša SAMEC BERGHAUS
prof. dr. Darja SENČUR PEČEK
mag. Igor STRNAD
prof. dr. Matjaž TRATNIK
prof. dr. Remco VAN RHEE
prof. dr. Renato VRENČUR
prof. dr. Christian WOLF
GOSPODARSKI
SUBJEKTI NA TRGU IN
EVROPSKE DIMENZIJE
19., 20. in 21. maj 2016
LifeClass Hotels & Spa Portorož
Kongresni center PORTUS
Hotel Slovenija, P O R T O R O Ž
Center za izobraževanje
v pravosodju
Funded by the Justice Programme
of the European Union
Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji!
24. posvetovanje
Gospodarski subjekti na
trgu in evropske dimenzije
19., 20. in 21. maj 2016
Portorož, Slovenija
Letošnje 24. srečanje »Gospodarski subjekti na trgu« smo
tokrat nadgradili z dodatnimi mednarodnimi dimenzijami s
področja uveljavljanja čezmejnih obveznosti, ki so vse bolj
prisotne v našem vsakdanjem življenju v EU. Pravna fakulteta se lahko pohvali tudi s podporo Evropske komisije, ki
v okviru Projekta BI A RE to konferenco tudi delno omogoča. Zato bodo ob domačih sodelovali tudi tuji teoretiki in
praktiki, katerih mnenja so lahko še kako uporabna tudi v
našem prostoru. Prepričani smo, da bo bogat osrednji in
spremljevalni program omogočal odlične možnosti za nova
spoznanja, izmenjavo stališč in izgradnjo poslovnih stikov.
Vsebina posvetovanja je razdeljena na pet sekcij z naslednjimi tematskimi sklopi:
1. sekcija
Korporacijsko pravo – aktualna vprašanja, povezana z
ZGD-1 in novelami
2. sekcija
Gospodarsko pravni posli
3. sekcija
Čezmejni spori v civilnih in gospodarskih zadevah (mednarodni del, prevajanje iz angleščine v slovenščino)
4. sekcija
Čezmejni spori v civilnih in gospodarskih zadevah (mednarodni del, prevajanje iz angleščine v slovenščino) –
nadaljevanje
poster sekcija
Nacionalni sistem izvršbe z vidika BU Ia
Želeli bi, da je letošnje posvetovanje, tako kot prejšnja leta,
znanstveno, strokovno in družabno srečanje strokovnjakov, tudi srečanje teorije in prakse, z namenom, da skupna
stališča posredujemo zakonodajalcu oziroma praksi. Pripravili bomo tudi zbornik in izdali posebno številko revije
Lexonomica, kjer bodo prispevki s posveta objavljeni.
Vljudno vabljeni in na svidenje 19. maja 2016 v Portorožu!
Predstojnik Inštituta za
Dekanica Pravne fakultete
gospodarsko pravo Maribor Univerze v Mariboru
prof. dr. Marijan KOCBEK
prof. dr. Vesna RIJAVEC
ČETRTEK, 19. MAJ 2016
Center za izobraževanje
v pravosodju
Funded by the Justice Programme
of the European Union
5. mag. Jerneja PROSTOR,
10. mag. Igor STRNAD, Višje sodišče v Mariboru
Obravnava premoženja in obveznosti gospodarske
družbe po njenem prenehanju v ožjem pomenu
Neposlovna odškodninska odgovornost gospodarskih
subjektov – merila za določitev pravnih pravil v primeru
opustitvenih ravnanj
Vodji: prof. dr. Marijan KOCBEK, prof. dr.
Saša PRELIČ
6. prof. dr. Darja Senčur PEČEK,
11. Klemen DRNOVŠEK,
1. prof. dr. Marijan KOCBEK,
Urejanje delovnih razmerij poslovodnih oseb
Institut spremenjenih okoliščin v novejši sodni praksi
1. Sekcija | od 09.00 do 12.30 ure
KORPORACIJSKO PRAVO
– AKTUALNA VPRAŠANJA,
POVEZANA Z ZGD-1 IN NOVELAMI
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
12. prof. dr. Aleš KOBAL,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Spori glede uporabe bilančnega dobička in zagotavljanja
minimalne dividende ter bilančno računovodski vidiki
razveljavljenih skupščinskih sklepov v d.d.
2. prof. dr. Borut BRATINA,
Ekonomsko – poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
Možnosti odpoklica direktorjev d.d. – razlike med
enotirnimi in dvotirnim sistemom d.d. ter d.o.o.
3. prof. dr. Saša PRELIČ,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Posebnosti zagotavljanja delnic in deležev ter obravnave
osnovnega kapitala pri združitvah povezanih družb v
okviru koncernov
4. prof. dr. Nataša SAMEC BERGHAUS,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Odškodninska odgovornost organov vodenja in nadzora
gospodarskih družb in pravilo podjetniške presoje
(business judgement rule)
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
2. Sekcija | od 15.00 do 17.30 ure
Zastaranje davčnih obveznosti
GOSPODARSKO PRAVNI POSLI
Vodji: prof. dr. Vesna KRANJC, prof. dr.
Renato VRENČUR
7. prof. dr. Vesna KRANJC,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Bistvene novosti ZJN-3
8. prof. dr. Matjaž TRATNIK,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Izpodbijanje pravnih dejanj po OZ in ZFPPIPP
9. prof. dr. Renato VRENČUR,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Problematika vrstnega reda pridobitve izvedenih pravic
primeru stečaja lastnika nepremičnine
Vse udeležence 24. posvetovanja
vabimo na družabno srečanje
v četrtek, 19. maja 2016
degustacija primorskih vin ob glasbi
s pričetkom ob 20. uri v Cafe Central
in Oljčni vrt, Grand Hotel Central
v petek, 20. maja 2016
ob 20. uri na Kmečkem turizmu
Mahnič, Dragonja 111, 6333 Sečovlje
PETEK, 20. MAJ 2016
3. Sekcija | od 09.00 do 12.30 ure
ČEZMEJNI SPORI V CIVILNIH IN
GOSPODARSKIH ZADEVAH (mednaro-
Center za izobraževanje
v pravosodju
6. mag. Sacha VEROVNIK,
11. mag. Urška KEŽMAH, CEPRIS, Slovenija
Zastopanje strank v čezmejnih sporih
12. doc. dr. Jerca KRAMBERGER ŠKERL,
Odvetniška pisarna Scherbaum Seebacher, Gradec, Avstrija
dni del, prevajanje iz angleščine v slovenščino)
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Poenostavitev čezmejne izvršbe na podlagi tujega
izvršilnega naslova – alternativne možnosti za upnika
2. Michael WILDERSPIN,
Evropska komisija, pravna služba
Izzivi uredbe Bruselj la iz vidika evropskega zakonodajalca
3. prof. dr. Remco VAN RHEE,
University of Maastricht, Nizozemska
Nov procesni pristop pri uveljavljanju razlogov za
zavrnitev priznanja in izvršitve odločbe iz druge države
članice po BU Ia
4. prof. dr. Christian WOLF,
Leibniz University of Hannover, Nemčija
Nemško razumevanje deklaratorne opustitve eksekvature
po BU Ia
5. prof. dr. Aleš GALIČ,
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
Dolžnikov položaj po uveljavitvi BU Ia – omejitev
izvršbe, sprememba v ukrepih zavarovanja
Čezmejno vročanje – praktični vidiki in sodna praksa
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Vodja: prof. dr. Vesna RIJAVEC
1. prof. dr. Vesna RIJAVEC,
Funded by the Justice Programme
of the European Union
4. Sekcija | od 15.00 do 17.00 ure
Odprta vprašanja glede postopka za zavrnitev priznanja
ali izvršbe sodbe v Sloveniji
ČEZMEJNI SPORI V CIVILNIH IN
13. prof. dr. Kenneth KLEIN,
GOSPODARSKIH ZADEVAH
California Western School of Law, San Diego, ZDA
(MEDNARODNI DEL) – nadaljevanje Uveljavljanje evropskih sodb v ZDA
(mednarodni del, prevajanje iz angleščine v
slovenščino)
Vodja: prof. dr. Tomaž KERESTEŠ
7. prof. dr. Tomaž Keresteš, prof. dr. Martina
Repas, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Javni red v ureditvi BU I: včeraj, danes, jutri
SOBOTA, 21. MAJ 2016
Poster sekcija | od 09.00 do 11.30 ure
RAZPRAVA O NACIONALNIH
UREDITVAH ČEZMEJNE IZVRŠBE
Pojem sorodnih pravd in pojem nezdružljive odločbe po BU Ia V 12 DRŽAVAH
8. prof. dr. Margus POOLA,
Tallinn University of Technology, Estonija
9. prof. dr. Bettina NUNNER KRAUTGASSER,
University of Graz, Austria
Značilnosti avstrijskih pravnih sredstev v izvršbi in splošna
analiza njihove primernosti za uresničitev ciljev BU Ia
10. prof. dr. Janja HOJNIK,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Servitizacija – čezmejni vidiki
Vodja: prof. dr. Remco VAN RHEE, prof.
dr. Jose Caramelo GOMES
Zaključki
Center za izobraževanje
v pravosodju
Funded by the Justice Programme
of the European Union
HOTELI / CENIK NOČITEV
24. posvetovanje
Grand Hotel Portorož *****
Gospodarski subjekti na
trgu in evropske dimenzije
Executive Double Room / Single Occupancy
Executive Double Room
Standard Double Room / Single Occupancy
Standard Double Room
19., 20. in 21. maj 2016
Portorož, Slovenija
105,00 €
130,00 €
95,00 €
110,00 €
Hotel Apollo**** Superior
Double room single occupancy
Double room
85,00 €
110,00 €
Hotel Riviera**** Superior
Double room single occupancy
Double room
85,00 €
110,00 €
Neptun / Mirna ****
Double room single occupancy
Double room
Turistična taksa je 1,27 € na osebo, na dan.
80,00 €
100,00 €
REZERVACIJE
tel.: + 386 5 692 9001
fax: + 386 5 692 9055
Obala 33, 6320 Portorož
e-mail: [email protected]
www.lifeclass.net
Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo
hotela in plačate stroške prenočitve.
Prijava in odjava
Gospodarski subjekti na
trgu in evropske dimenzije
◆ Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici, ki izpolnjeno pošljite najkasneje do petka,
13. maja 2016 na naslov: Pravna fakulteta Univerze v
Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor ali e-mail:
[email protected]
◆ Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo.
V primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50% celotne
kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije
ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
19., 20. in 21. maj 2016
LifeClass Hotels & Spa Portorož
Kongresni center PORTUS
Hotel Slovenija, Portorož
Informacije:
Kotizacija in plačilo
Vse potrebne informacije o posvetovanju na:
tel.: 02/250 42 01
e-mail: [email protected]
splet: www.acj.si/si/konf-biare2016-program
(v cene kotizacij ni vključen DDV)
◆ Kotizacija za udeležbo na posvetu in gradivo znaša
240 EUR. Samo za prvi dan znaša kotizacija 140 EUR,
samo za drugi in tretji dan znaša kotizacija 140 EUR.
◆ Kotizacija in gradivo za študente podiplomskih študijskih
programov Pravne fakultete Univerze v Mariboru znaša 140 EUR. Nezaposlenim pravnikom in pripravnikom
bomo na osnovi individualne vloge, ki jo le-ti naslovijo na
Pravno fakulteto Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9,
2000 Maribor, najkasneje do ponedeljka, 9. maja 2016
kotizacijo ustrezno znižali oziroma podelili štipendijo za
udeležbo.
◆ Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom posveta (najkasneje do ponedeljka, 16. maja 2016) na naslov: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska
ulica 9, 2000 Maribor, IBAN: SI56 0110 0609 0122 141,
BIC: BSLJSI2X, referenca SI00 6504, koda namena: OTHR,
namen: kotizacija.
◆ Na posvetovanje prinesite dokazilo o plačilu kotizacije
(fotokopija univerzalnega plačilnega naloga ali poročilo
o dnevnem prometu na računu). Račun boste prejeli po
posvetovanju.
Prijavnica na posvetovanje Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, 19., 20. in 21. maj 2016
Organizacija:
Naslov: E-mail:
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite) DA
NE
TRR za e račun: ID za DDV plačnika:
Telefon: Prijavljamo:
1. (ime in priimek, delovno mesto, e-mail)
študent (ustrezno obkrožite): DA NE
V
2.
, dne (ime in priimek, delovno mesto, e-mail)
študent (ustrezno obkrožite): DA NE
3.
(ime in priimek, delovno mesto, e-mail)
študent (ustrezno obkrožite): DA NE
M.P.
Podpis odgovorne osebe:
Znesek kotizacije bomo pred pričetkom posveta (najkasneje do ponedeljka, 16. maja 2016) nakazali Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor,
IBAN: SI56 0110 0609 0122 141, BIC: BSLJSI2X, referenca: SI 00 6504, koda namena: OTHR, namen: kotizacija.
* Priloženo prijavnico izpolnite in jo najkasneje do petka, 13. maja 2016 pošljete na naslov:
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor ali e-mail: [email protected]
Center za izobraževanje
v pravosodju
Funded by the Justice Programme
of the European Union