9510/16 bj/--/fh 1 DG G 3 C Pošiljamo vam sklepe Sveta raziskavam

Comments

Transcription

9510/16 bj/--/fh 1 DG G 3 C Pošiljamo vam sklepe Sveta raziskavam
Svet
Evropske unije
Bruselj, 27. maj 2016
(OR. en)
9510/16
RECH 206
COMPET 326
MI 386
POLGEN 43
IZID POSVETOVANJA
Pošiljatelj:
generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:
delegacije
Št. predh. dok.:
8675/16 RECH 127 COMPET 212 MI 300 POGEN 34
Zadeva:
Raziskavam in inovacijam prijazna zakonodaja
– Sklepi Sveta (sprejeti 27. 5. 2016)
Pošiljamo vam sklepe Sveta raziskavam in inovacijam prijazni zakonodaji, ki jih je Svet sprejel na
3470. seji 27. maja 2016.
9510/16
bj/--/fh
DG G 3 C
1
SL
PRILOGA
SKLEPI SVETA
„RAZISKAVAM IN INOVACIJAM PRIJAZNA ZAKONODAJA“
Svet Evropske unije –
Ustvarjanje raziskavam in inovacijam prijaznega okolja
1.
PONOVNO POUDARJA, kako pomembno je privabiti naložbe, ustvariti kar največji učinek
na delovna mesta in rast ter začeti reševati družbene izzive; PRIZNAVA, da je potreben trden
regulativni okvir, ki bo spodbujal raziskave in inovacije, da bi Evropa privabila in izkoristila
zasebne naložbe.
2.
SE STRINJA z ugotovitvami iz delovnega dokumenta služb Komisije „Better regulations for
innovation-driven investment at EU level“(Boljši predpisi za naložbe, ki temeljijo na
inovacijah, na ravni EU) in SE STRINJA, da so, med drugim, nepotrebne pravne ovire,
nestimulativni, nejasni in nepredvidljivi regulativni okviri, pomanjkljivosti pri izvajanju in
regulativne vrzeli ozka grla, ki zavirajo raziskave in inovacije v EU.
3.
POUDARJA, da so potrebne učinkovite politike na področju raziskav in inovacij, boljše
pravno urejanje in boljši pravni okviri, tudi učinkovita ureditev pravic intelektualne lastnine,
ki bodo primerni tudi v prihodnosti, ki bodo bolj ciljno usmerjeni in tehnološko nevtralni, ki
bodo spodbujali raziskave in inovacije in ki inovativnim podjetjem, vključno z MSP, in
drugim akterjem na področju raziskav in inovacij ne bodo povzročali nepotrebnih bremen.
4.
POUDARJA, da bi bilo treba pri uvajanju, razvijanju ali posodabljanju politik EU ali
regulativnih ukrepov uporabiti „inovacijsko načelo“, pri katerem je upoštevan učinek na
raziskave in inovacije; in POZIVA Komisijo, naj skupaj z državami članicami podrobneje
določi njegovo uporabo in oceni njegov morebitni učinek 1.
1
Svet opozarja na previdnostno načelo.
9510/16
PRILOGA
bj/--/fh
DG G 3 C
2
SL
5.
POZIVA Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami v okviru agende za boljše pravno
urejanje in uporabe platforme REFIT (i) uporabi v prihodnost usmerjen regulativni pristop,
začenši s posamično obravnavo poslovnih priložnosti, da bi v EU zagotovili regulativne
okvire, ki bodo bolj spodbujali raziskave in inovacije, (ii) izkoristi vse možnosti, ki jih ponuja
veljavna zakonodaja za spodbujanje naložb v raziskave in inovacije in (iii) vsake dve leti
sestavi in objavi seznam zakonodaje, ki povzroča ozka grla. Poleg tega bi morale države
članice razmisliti o pregledu nacionalnih okvirov in izvajanja zakonodaje EU, da bi olajšale
naložbe v raziskave in inovacije.
6.
POZIVA Komisijo, naj preuči možnosti za uskladitev in večjo koherentnost pravil pobude
Obzorje 2020 in evropskih strukturnih in investicijskih skladov glede naložb v raziskave in
inovacije v okviru njunih vlog in, kjer je mogoče, pravil o državni pomoči, da bi ta pravila
podpirala raziskave, razvoj in inovacije, pri tem pa upošteva kontekst konkurenčnosti raziskav
in inovacij v svetovnem merilu.
7.
POZIVA Komisijo in države članice, naj glede na hiter tehnološki razvoj, vse številčnejše
digitalne možnosti in nove poslovne modele preučijo možnosti za preizkušanje v okviru
veljavne zakonodaje, da bi pospešili krepitev inovativnih rešitev, kot so pilotske linije in
demonstratorji. Komisijo in države članice poziva tudi k spodbujanju inovacijske politike, ki
temelji na povpraševanju, vključno s predkomercialnim naročanjem in javnim naročanjem
inovacij.
9510/16
PRILOGA
bj/--/fh
DG G 3 C
3
SL
8.
POZIVA Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami razvije in uvede nova
nezakonodajna orodja na ravni EU; nadalje razvije in uresniči pilotni projekt za načrtovano
orodje „inovacijski dogovori“ 2, da bi do sredine leta 2018 ocenili in ovrednotili rezultate tega
pilotnega projekta; naj bo skupaj z zainteresiranimi stranmi in nacionalnimi/regionalnimi
organi proaktiven partner pri obravnavi regulativnih ozkih grl na ravni EU, ki zavirajo
raziskave in inovacije, da bi zagotovili pravno jasnost, omogočili nalože v raziskave in
inovacije ter pospešili razvoj in uporabo inovativnih rešitev, in POZIVA Komisijo, naj preuči,
kako glavni trgovinski partnerji in svetovni tekmeci EU odpravljajo ovire za inovacije.
9.
MENI, da bi si morali bolj prizadevati za to, da bi okrepili evropska gospodarstva, spodbudili
raziskave in inovacije ter naredili Evropo bolj privlačno za ustanovitelje zagonskih podjetij.
POZIVA Komisijo, naj v sodelovanju z zainteresiranimi državami članicami preuči, ali in
kako bi sistem evropskih vizumov za zagonska podjetja zagotovil dodano vrednost na ravni
EU, pospešil čezmejno širitev zagonskih podjetij in prispeval k temu, da bi bila EU
privlačnejša za vlagatelje, pri tem pa upošteva nacionalne pristojnosti in vključi ustrezna
varovala.
2
Opisan v delovnem dokumentu služb Komisije „Boljše pravno urejanje za naložbe, ki
temeljijo na inovacijah, na ravni EU" z dne 15. 12. 2015.
9510/16
PRILOGA
bj/--/fh
DG G 3 C
4
SL