3cspA - Favrskov Gymnasium

Comments

Transcription

3cspA - Favrskov Gymnasium
Undervisningsbeskrivelse
Termin
2013 – 2016 (senest opdateret maj 2016)
Institution
Favrskov Gymnasium
Uddannelse
Stx
Fag og niveau
Spansk A
Lærer
Annelise Kristensen (AK), Dorthe Hove Sørensen (DH)
Hold
3c spA
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
Buena idea: begyndersystem i spansk (efterår 2013)
Titel 2
Buena idea: begyndersystem i spansk (forår 2014)
Titel 3
Buena idea: begyndersystem i spansk færdiggøres – 15 blokke (efterår 2015)
Titel 4
Los países y los jóvenes de Latinoamérica – 16 blokke
Titel 5
Cuentos I (tema med grammatisk fokus) – 10 blokke DEL AF EKSAMENSTEMA
Titel 6
Entre dos culturas – 15 blokke
Titel 7
Andalucía/Málaga – 12 blokke
Titel 8
Emigración de Latinoamérica a EEUU – 16 blokke EKSAMENSTEMA
Titel 9
Las Pandillas – 13 blokke EKSAMENSTEMA
Titel 10
La Guerra Civil – 17 blokke EKSAMENSTEMA
Titel 11
Cuentos II – 7 blokke EKSAMENSTEMA (inkl. CUENTOS I)
I alt er 7 forskellige temaer gennemgået efter begyndersystemet
Side 1 af 16
Titel 1
Buena idea: begyndersystem i spansk (efterår 2013)
Indhold
Buena idea Tekstbog
Buena idea Arbejdsbogbog
Uddrag fra andre begyndersystemer
Omfang
16 blokke à 95 min
Særlige
fokuspunkter
Introduktion til spanskfaget
Udtale
Ordforråd
Samtaleøvelser
Grammatik
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, rollespil,
evt. øvelser på nettet
Side 2 af 16
Titel 2
Buena idea: begyndersystem i spansk (forår 2014)
Indhold
Kernestof:
Buena idea Tekstbog
Buena idea Arbejdsbog
Supplerende materiale:
Avisoverskrifter
Billeder
Sange
Film: María llena eres de Gracia
Omfang
31 blokke
Særlige
fokuspunkter
Opsamling fra efterår
Udtale
Ordforråd
Samtaleøvelser
Grammatik
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, rollespil,
evt. øvelser på nettet
fagprogrammer/skriftligt arbejde
Side 3 af 16
Titel 3
Buena Idea: Begyndersystem i spansk færdiggøres - 15 blokke.
Indhold
Beskrivelse:
Mundtligt og skriftligt ordforråd videre op- og udbygges.
Grundlæggende grammatik repeteres.
Det indholdsmæssige fokus ligger på: ”El tiempo libre” – herunder ”El deporte
y el cine”.
Kernestof:
Grundbog: Buena Idea af Claus Pedersen m.fl. (Alinea 2007), s.46-54
Film:
“Volver” (2006) af Almodóvar
Supplerende stof:
Ark produceret af underviseren: El tiempo libre + Hablamos de películas
Stills fra filmen ”Volver” anvendt til billedbeskrivelse
Interaktive øvelser/lytteøvelser fra diverse hjemmesider: bl.a.
www.nocomprendo.es og www.ver-taal.
Diverse kommunikative øvelser som f.eks. rollespil
Brætspil og kortspil m. verber eller almene emner
Øvelser med farvede kort med fokus på mundtlig kommunikation
Omfang
15 blokke a’ 95 minutters varighed
Særlige
fokuspunkter
I dette og de følgende temaer frem til jul arbejdes særligt med følgende
grammatik:
Anvendelse af gustar (og lignende verber)
Bøjning af diftongerende verber i præsens (empezar, querer…)
Arbejde med præpositioner (fx i forbindelse med billedbeskrivelse)
Refleksive pronominer
Posessive pronominer
Demonstrative pronominer
Desuden er der fokus på de fire færdigheder: Læse- og lytteforståelse, samt
mundtlig og skriftlig fremstilling (kommunikation)
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde, individuelt arbejde med skriftlige
øvelser og opgaver, ”kommunikativ interaktion på gulvet” (uden computere eller
andre hjælpemidler).
Side 4 af 16
Titel 4
Los países y los jóvenes de Latinoamérica – 16 blokke
Indhold
Beskrivelse:
I dette tema om Latinamerikas unge opnås kendskab til de 5 latinamerikanske
lande: Argentina, Colombia, Nicaragua, Mexico og Chile samtidig med, at
tidligere alment ordforråd om unge-liv suppleres med flere gloser og anvendes i
både skrift og tale.
Klassen er i forløbet inddelt i grupper, der hver får ansvaret for mundtligt at
fremlægge fakta samt selvvalgte temaer af betydning for de enkelte lande.
Derudover udvælger hver gruppe nogle grammatiske aspekter, som de forklarer
(og giver eksempler på) for klassen.
Alle elever læser de 5 tekster om de unge latinamerikanere (Mariángeles, Mario,
Héctor, Aby og Nicolás), mens grupperne kun læser den generelle præsentation
af det land, som netop de selv holder oplæg om.
Kernestof:
La identidad contrastada - Jóvenes en Latinoamérica af Ole Nicolaj Mikkelsen og
Pablo Riismøller, 2013
Supplerende stof
Eleverne finder selv yderligere information om de tildelte lande og undertemaer både i bøger fra bogkælderen og på biblioteket samt på internettet.
Film
”Diarios de Motocicleta” (2004) af Walter Salles
Omfang
16 moduler a’ 95 minutter
Særlige
fokuspunkter
Fokus i arbejdet med de generelle præsentationer af landene er at lægge mærke til
forskelle og ligheder landene imellem. Hvilke fordele og problematikker er ens
for de præsenterede lande og indenfor hvilke områder skiller de enkelte lande sig
ud?
Fokus i arbejdet med teksterne om de unge er, at dels gøre eleverne bekendte
med de udfordringer og muligheder, som møder latinamerikanske unge i dag og
dels at perspektivere til danske unges forhold - og dermed elevernes egne liv.
Arbejdet i klassen fokuserer på mundtlig fremlæggelse og mere fri mundtlig
diskussion af temaer (som homoseksualitet, kønsroller og uddannelse), mens
skriftlige afleveringer og øvelser undervejs behandler grammatiske aspekter i
teksterne.
Væsentligste
arbejdsformer
Gruppearbejde, Klassediskussioner, informationssøgning på bl.a. bibliotek og
internettet, mundtlige oplæg, skriftlige grammatik-øvelser mm.
Side 5 af 16
Titel 5
Indhold
Cuentos I (tema med grammatisk fokus)– 10 blokke
DEL AF EKSAMENSTEMA (+ titel 11: Cuentos II)
Beskrivelse:
Forløb med fokus på datiderne (præteritum og imperfektum). Målet er, at
eleverne skal kunne genkende de to datiders regelmæssige bøjninger samt vide en
smule om, hvornår man bruger den ene og den anden datid. Der bygges videre på
denne viden i de følgende forløb.
Kernestof:
"El Hombrecito Vestido de Gris" af Fernando Alonso i Siete Narradores de Hoy
(1986) af bl.a. Marianne Abrahamsen, s.7-11
Supplerende stof:
”El Mensajerito” af Juan Pedro Soy del Pozo i Relatos de Historia de Cuba
(1980) – brugt til repetition af datidernes former og anvendelse.
Div. Øvelser med datiderne. Bl.a. fra følgende bøger:
”Aquí está – den nødvendige grammatik (Øvebog)” af Stine Bache og Eva
Rosenkilde
”Vild med Tyren – opgavebog til spansk grammatik” af Birgit Tengberg og Trine
Nybroe
Omfang
10 blokke a’ 95 minutter
Særlige
fokuspunkter
Anvendelsen af præteritum og imperfektum (bøjninger samt valg af datid)
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, interaktive øvelser på nettet
mm.
Side 6 af 16
Titel 6
Entre dos culturas – 15 blokke
Indhold
Beskrivelse:
Temaet fokuserer på det at være fremmed i Spanien og dermed også det at leve
imellem to kulturer – ”hjemkulturen” og den nye spanske ”værtskultur”. Der
perspektiveres til indvandring i Danmark samt danskeres udvandring til bl.a.
Argentina og Spanien.
Temaet bliver brugt i forbindelse med SRO i samarbejde med faget psykologi, og
der lægges derfor særligt vægt på integration (graden heraf samt vanskeligheder
herved) og fordomme over for indvandrere samt kontrasterne imellem hjem- og
værtskulturene. Også indvandrernes drøm om et bedre liv og en bedre fremtid i
Spanien berøres.
Kernestof:
”¿Dónde estás Ahmed? af Manuel Valls (2004) i Después de Tariq af Elisabeth
Laursen og Viveca Tallgren (2005), s.49-92 (Uddrag m. supplerende gloser)
”Suhar Maimon: Muchas musulmanas prefieren el matrimonio al trabajo” i
Después de Tariq af Elisabeth Laursen og Viveca Tallgren (2005), s.119
“Chumisa el Hossain: El pañuelo proviene de la inseguridad del hombre” i
Después de Tariq af Elisabeth Laursen og Viveca Tallgren (2005), s.120
Film:
Princesas (2005) af Fernando León de Aranoa – her fokuseres på hovedpersonen
Zulema, som er illegalt indvandret fra den Dominikanske Republik til Spanien.
Supplerende materiale
Dokumentarfilm: Kolonien (2006) – om danskerkolonien i Argentina (filmen er
blevet brugt perspektiverende)
Stills fra filmen Princesas brugt til billedbeskrivelse
Sange fra filmen Princesas brugt til ordforråds- og lytteøvelser:
”Me llaman Calle” af Manu Chao (tekst og officiel musikvideo på Youtube)
”Cinco Razones” af Manu Chao (Officiel musikvideo fra Youtube)
“El Viaje de Saíd” (2007) Goyapremieret kortfilm om en Marrokansk dreng, der
drømmer om at komme til Spanien (kan ses på Youtube)
Omfang
15 blokke a’ 95 minutter
Særlige
fokuspunkter
Ud over det tematiske fokus, er der fokus på tidligere nævnt grammatik og
desuden videreudvikling af de fire færdigheder: læse-og lytteforståelse samt
mundtlig og skriftlig kommunikation.
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, klassediskussioner,
mundtlig eksamenstræning mm.
Side 7 af 16
Titel 7
Andalucía/Málaga – 12 blokke
Indhold
Beskrivelse
Temaet bruges som optakt til en studietur til Málaga, ligesom det desuden indgår i
et AT forløb i samarbejde med fagene Historie og Naturgeografi.
Hovedformålet med temaet i spanskundervisningen er at opnå viden om samt
forståelse for historiske og kulturelle forhold, der har/har haft indflydelse på den
sydspanske region Andalucía eller mere specifikt, byen Málaga. Før og undervejs
på studieturen holdes elev-oplæg, som sætter den generelle viden om følgende
temaer mere konkret i forbindelse med de seværdigheder og oplevelser vi får på
turen.
Temaer der berøres her under er:
Maurernes tilstedeværelse i Spanien samt de efterfølgende spor herfra (arkitektur,
haveanlæg og spor i det spanske sprog)
Det katolske kongepars samling af Spanien (kulturmødet imellem katolicisme og
Islam samt perspektivering til Francos samling af Spanien samt nutidige
regionalist-problematikker i Spanien)
Flamenco og Tyrefægtning (historien og følelserne bag de kendte ”turistattraktioner”)
Picasso og Borgerkrigen (Historien bag maleriet Guernica, kunstnere i eksil samt
borgerkrigen i hovedtræk)
Til temaet produceres et kompendium med blandede tekster til disse temaer.
Eleverne arbejder i mindre grupper med de tekster, der vedrører netop deres ATsag, mens nogle få af teksterne læses fælles i klassen (disse er herunder oplistet
under kernestof, mens de øvrige står under supplerende materiale).
Kernestof
“Arquitectura árabe”, ”La feria de Abril” og ”Flamenco” i La Buena Vida (2008)
af Eva Rosenkilde, s.9-11
“¡Coge el aire con las manos!” i Retratos – Doce historias de la España actual
(1995) af Ole Loumann, s.41-45
“¡Los toros han significado toda mi vida! i Retratos – Doce historias de la España
actual (1995) af Ole Loumann, s.37-40
“Cojones” i ¡Fiestas! (2007) af Grethe Abildgaard Chr. og Lone Madsen, s.50
Side 8 af 16
Supplerende materiale
”Corridas de toros -¿Deporte, arte o maltrato?” (introducción + el traje de luces) i
El Deporte (2011) af Kristina Pilmark og Lene Håkansson, s.43-47
“San Fermín-festen” i ¡Fiestas! (2007) af Grethe Abildgaard Chr. og Lone
Madsen, s.25-26
”Cristina” (uddrag om tyrefægtning) i Gente que cuenta (2009) af Dan Albertsen,
s.78
”Introduktion” (uddrag) i Picasso(2005) af Hanne Marianne Havsteen m.fl. s. 717
”El ”Guernica” i las guerras” i Picasso(2005) af Hanne Marianne Havsteen m.fl. s.
37-38
”Un cuadro para la paz”i Picasso(2005) af Hanne Marianne Havsteen m.fl. s. 7071
“La Guerra Civil española” i Galería – 15 imágenes españolas (2002) af Birgit
Tengberg-Hansen og Elisabeth Laursen, s.44-47
“El exilio de los españoles después de la Guerra” i Galería – 15 imágenes
españolas (2002) af Birgit Tengberg-Hansen og Elisabeth Laursen, s.54-55
“Historisk introduktion” (uddrag) i Después de Tariq – aspectos del mundo
hispanoárabe (2005) af Elisabeth Laursen og Viveca Tallgren, s.8-15
“Uddrag fra Franco-tidens skolebøger og deres fremstilling af maurerne” i
Después de Tariq – aspectos del mundo hispanoárabe (2005) af Elisabeth Laursen
og Viveca Tallgren, s.36-37
”Kunst og arkitektur” i Después de Tariq – aspectos del mundo hispanoárabe
(2005) af Elisabeth Laursen og Viveca Tallgren, s.22-27
”Maurere og kristne” i ¡Fiestas! (2007) af Grethe Abildgaard Chr. og Lone
Madsen, s.24-25
Film
Engelsk dokumentarfilm om det katolske kongepars indtagelse af Gibralfaro i
Málaga
Omfang
12 blokke a’ 95 minutter
Særlige
fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
Fokus er denne gang tematisk – se ovenfor beskrevet herom.
Introduktion på klassen, projektarbejde i grupper (AT), elev-fremlæggelser i
grupper, klassediskussioner mm.
Side 9 af 16
Titel 8
Emigración de Latinoamérica a EEUU – 16 blokke EKSAMENSTEMA
Indhold
Beskrivelse
I temaet har vi fokus på baggrunden for udvandringen fra
Latinamerika/indvandringen til USA, den farlige rejse imellem landene og
latinoernes levevilkår i USA.
Kernestof
”Introduktion” i Retratos latinos en California (2012) af Ulla Ringgaard og Aase
Kledal, s.7-13.
”Interview med Francisco Jiménez” i Retratos latinos en California (2012) af Ulla
Ringgaard og Aase Kledal, s. 28-34.
”Pobre Juan (Revolución de amor)” af Maná i Retratos latinos en California (2012)
af Ulla Ringgaard og Aase Kledal, s.113-114.
Film
Sin Nombre (2009) af Cary Joji Fukunaga – filmen er brugt som udgangspunkt for
både dette tema om emigration og det næste tema om bander.
Victoria para Chino (2004) af Cary Joji Fukunaga – kortfilm af samme instruktør
som har lavet Sin Nombre. Arbejdet med kortfilmen gav ham lyst og inspiration til
at producere Sin Nombre. Kortfilmen handler om menneskesmugling fra
Latinamerika til USA.
A better life (2011) af Chris Weitz – om en mexicansk far og søn, der lever illegalt
i USA. Både spansk og engelsk tale.
Musikvideo til ”Pobre Juan” af Maná fundet på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=EVd0KvJm6WE
Supplerende materiale
3 artikler på dansk brugt til at lave korte spanske resuméer ud fra:
”Nye flygtningestrømme på vej mod Europa” af Lars From i Morgenavisen
Jyllandsposten (5.dec. 2011). Om flygtninge fra Honduras og deres farefulde færd
med La Bestia.
”Hvorfor har min mor forladt mig?” af Lars From i Morgenavisen Jyllandsposten
(5.dec. 2011).
”Fanget og sendt tilbage til start” af Lars From i Morgenavisen Jyllandsposten
(5.dec. 2011).
Temarelaterede afleveringssæt:
Delprøve 1 og 2 - ”Sin Nombre”
Delprøve 1 og 2 - ”Inmigrantes latinos en EEUU”
Side 10 af 16
Omfang
16 blokke a’ 95 minutter
Særlige
fokuspunkter
Ud over det tematiske fokus, fokuseres der særligt på følgende grammatik:
Anvendelse og placering af de personlige pronomener, brugen af de to datider
samt anvendelsen af gerundium.
Væsentligste
arbejdsformer
Niveauinddelt klasseundervisning, mindre oplæg i par, gruppearbejde, individuelt
(for)arbejde med visuelt materiale (dokumentar/musikvideo), fælles opsamling på
klassen
Side 11 af 16
Titel 9
Las Pandillas – 13 blokke EKSAMENSTEMA
Indhold
Beskrivelse
I temaet har vi fokus på: baggrunden for at de unge indtræder i banderne, livet i
banderne, det svære ved at forlade banderne, korruption i samfundet omkring
banderne, samt de muligheder der er for at få hjælp efter livet i banderne.
Kernestof
“Esperanza en tiempos de oscuridad” (uddrag) i Retratos latinos en California
(2012) af Ulla Ringgaard og Aase Kledal, s. 123-130 øverst.
“Jóvenes que dejan atrás maras y tatuajes apuestan por hacer ‘Borrón y vida
nueva’” af Marcos Gonzales – artikel fra Unicefs hjemmeside (handler om
Carlos):
http://www.unicef.org/honduras/14243_20550.htm
“Brenda: "Las reglas de la mara me obligaban a matar a mi marido cuando quiso
abandonar la pandilla”” af Marcos Gonzales – artikel fra Unicefs hjemmeside
(handler om Carlos’ kone, Brenda):
http://www.unicef.org/honduras/14243_20561.htm
Film
Sin Nombre (2009) af Cary Joji Fukunaga – filmen er brugt som udgangspunkt for
både dette tema om bander og det forrige tema om immigration.
Entras si quieres y sales si puedes (2006) af Malene Rykær og Yans F.G. Medina –
dokumentar lavet i samarbejde med Danida. Kan ses på Youtube og EMU.
Honduras – Verdensrekord i mord (2013) - dokumentar sendt på DR1
d.10.10.2013. Kan ses på CFU.
Supplerende materiale
”Sin Nombre – sinopsis de la película” fra hjemmesiden:
http://www.estrenosdecine.net/peliculas/2470/
”Los Angeles og banderne” i Retratos latinos en California (2012) af Ulla
Ringgaard og Aase Kledal, s.115-117.
Wikipedia om ”Mara Salvatrucha” (red. udgave med gloser)
Temarelaterede afleveringssæt:
Delprøve 1 og 2 om filmen, Sin Nombre
Delprøve 1 og 2 om Jóvenes Pandilleros/Proyecto Golazo (udsendt fra
ministeriet)
Omfang
13 blokke af 95 min.
Side 12 af 16
Særlige
fokuspunkter
Ud over det tematiske fokus, fokuseres der særligt på følgende grammatik:
Anvendelse og placering af de personlige pronomener, brugen af de to datider
samt genkendelsen af futurum (ren fremtid).
Desuden er der fokus på de 4 færdigheder: læse- og lytteforståelse samt mundtlig
og skriftlig kommunikation.
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, gruppearbejde, opsamlinger på klassen, individuelt arbejde
med billedbeskrivelse, eksamensrelateret repetition.
Side 13 af 16
Titel 10
La Guerra Civil – 17 blokke EKSAMENSTEMA
Indhold
Beskrivelse:
Eleverne får i temaet via film, propagandaplakater og sange et overordnet
kendskab til den Spanske Borgerkrigs forløb.
Der bliver lagt et særligt fokus på krigens to parter: ”Los nacionalistas” og ”Los
republicanos”, samt deres støtter, politiske holdninger og værdier.
Samtidig bliver den splittelse, som borgerkrigen har påført det spanske folk,
tydeliggjort og der trækkes perspektiverende tråde fra konflikten op gennem
Francotiden og frem til i dag.
Kernestof
La Lengua de las Mariposas – drejebog af Rafael Azcona (2006), red. Ditte
Gadegaard og Lucas Ruiz. Følgende uddrag er læst med differentieret
læsemængde, således at scenerne i parentes kun er læst af nogle elever. Alle har
læst de øvrige angivne scener og har set hele filmen.
Scener: 1-3 (1-7) + scener: 8-9 t.o.m. s.39 (8-11) + scener: 26 og 28 (26-28) +
scener: 34-35.
I arbejdet med drejebogen og filmen lægges der vægt på forholdet imellem
hovedpersonen, Moncho og hans lærer, Don Gregorio samt de forskellige
voksnes tilhørsforhold til enten republikanerne eller nationalisterne.
Propagandasange: "Los gallos" af Chicho Sánchez Ferlosio, "Himno nacional" og
"Viva la Quince Brigada"
Propagandaplakater (anvendt til billedbeskrivelse og til at synliggøre krigens to
parters medlemmer, politiske holdninger og værdier).
Film
La lengua de las mariposas (1999) af José Luis Cuerda - Filmen viser
Borgerkrigens begyndelse og splittelsen i det spanske folk.
Ay, Carmela (1990) af Carlos Saura – Filmen viser Borgerkrigen og har fokus på
de to parter i krigen.
El laberinto del fauno (2006) af Guillermo del Toro – Filmen viser hvordan den
republikanske modstandsbevægelse kæmper videre efter Francos sejr i
Borgerkrigen. (Samtidig bruges filmen som overgang til det næste tema om
eventyr).
Supplerende materiale:
Dansk tekst fra Gyldendals åbne encyklopædi om den spanske borgerkrig
Den røde jord – hollandsk dokumentarfilm (serie: Europa i det 20.årh.), der
fremlægger krigens parters ugerninger (på begge sider), samt beskriver manglen
på retsopgør efter krigen. Vist på DRK i 2009 - kan ses på CFU.
Side 14 af 16
Skriftlige opgavesæt i relation til temaet:
Delprøve 1 om El laberinto del Fauno
Delprøve 2 - et læserbrev om det manglende retsopgør efter krigen
Omfang
17 blokke a’ 95 minutter
Særlige
fokuspunkter
Ud over det tematiske fokus arbejdes der særligt med følgende grammatik i
temaet: Der personlige pronomener, ”a” foran personobjekt, brugen af ser/estar
sammen med kort tillægsform/participium (ved konstruktion af passive
sætninger).
Desuden er der fokus på de 4 færdigheder: læse- og lytteforståelse samt mundtlig
og skriftlig kommunikation.
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, analytisk arbejde med filmmateriale, gruppearbejde med
billedbeskrivelse og tolkning af sangtekster, individuelt arbejde med skriftlige
opgaver.
Side 15 af 16
Titel 11
Cuentos II – 7 blokke - DEL AF EKSAMENSTEMA (+ titel 5: Cuentos I)
Indhold
Beskrivelse:
Temaet bygger videre på ”Cuentos I”, som blev sat i gang i 2.g med fokus på
datiderne. I denne del af temaet lægges et dobbelt fokus således, at der BÅDE ses
tematisk på eventyr som genre OG lægges vægt på særligt grammatisk indhold i
teksterne (se nedenfor under fokuspunkter).
Kernestof
”El Oricuerno” i Cuentos populares - Las tres naranjas y otros cuentos ed. Bente
Skjøde, 1989, s.14-16.
”La lechera” i Cuentos y Leyendas (?)
(se desuden temaet ”Cuentos I” ovenfor i titel 5)
Film
El laberinto del fauno (2006) af Guillermo del Toro – Filmen blander
eventyrgenren med fakta om Borgerkrigen og danner derved en fin bro fra temaet
om Borgerkrigen til dette tema om eventyr. Filmen bruges indledningsvist til at
lære de væsentligste eventyrtræk at kende.
Supplerende materiale:
Ark om eventyrtræk udarbejdet af underviseren – inkl. aktantmodellen (el modelo
actancial).
Skriftlige opgavesæt i relation til temaet:
Delprøve 1 om El laberinto del Fauno
Omfang
7 blokke a’ 95 minutter
Særlige
fokuspunkter
Ud over det tematiske fokus arbejdes der særligt med følgende grammatik i
temaet: Der personlige pronomener – deres former og placering, de to datiders
anvendelse, verbalperifraser, samt genkendelse (og for nogle elever brug) af
futurum (ren fremtid), konditionalis og konjunktiv (differentieret efter elevernes
niveau).
Desuden er der fokus på de 4 færdigheder: læse- og lytteforståelse samt mundtlig
og skriftlig kommunikation.
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, analytisk arbejde med genren individuelt og på klassen,
gruppearbejde samt individuelt arbejde med ovennævnte grammatik.
Side 16 af 16

Similar documents