Rapport Livsstil och underliv

Comments

Transcription

Rapport Livsstil och underliv
INFORMATIO N F RÅN CAMP US P HARMA
Frågor & Svar
Livsstil och underliv
hos kvinnor efter 40
Kunde man se någon skillnad vad gäller påverkan
på FSH och LH i jämförande studie med Blissel,
50 µg östriol/dos vaginalgel, och Ovesterin,
500 µg östriol/dos vaginalkräm?
P-piller från CampusPharma
Monofasiska p-piller innehållande norgestimat + etinylestradiol
rekommenderas av Läkemedelsverket vid förstagångsförskrivning1
Amorest 28 (norgestimat 250 µg + etinylestradiol
CampusPharma har ett brett utbud av generiska
p-piller. Alla ingår i läkemedelsförmånen och alltså även
i ungdomssubventionen. Endast läkemedel som ingår
i läkemedelsförmånen kan bli periodens vara.
Amorest 28 ingår i högkostnadsskyddet och därmed
även i ungdomssubventionen. CampusPharma strävar
efter att Amorest 28 varje månad skall vara Periodens
Vara, det vill säga det billigaste alternativet på apoteket.
Periodens Vara innebär att apoteken expedierar det
läkemedel inom förpackningsgruppen som har det
lägsta priset och som ingår i förmånen.4
och risken
för VTE med
Prionelle jämfö
andra komb
rt med
inerade hormo
preventivme
nella
del.
ckningar 3x28
samt 6x28
tabletter. Ingår
i
Senaste datum förmånssystemet.
för översyn
produktresu
av
mé: 201411-13.
Mölndal 2016
Tryckeri AB,
I P-pillerguiden kan du
läsa mer om p-piller från
CampusPharma och vilka
originalpreparat de
representerar.
Tryck: Billes
Zelle. Komb
inerat preve
ntivmedel.
Tabletter med
3
Zellmine 28.
0,02 mg etinyle mg drospirenon och
Kombinerat
preventivme
stradiol. Rx.
G03AA12.
del. Tablet
ATC-kod
Zellminelle
Tablettkarto
ter med 3
drospirenon
28. Kombinerat
mg
r med 28
tabletter, 24
och 0,03 mg
preventivme
aktiva tablet
placebotable
samt
del. Tablet
ter och 4
placebotable
ter med 3
tter. Rx. ATC-k
drospirenon
mg
tter.
G03AA12.
od
och 0,02 mg
tabletter. Ingår Förpackning 3x28
Tablettkarto
tradiol samt
etinylesr med 28
i
tabletter, 21
placebotable
Senaste datum förmånssystemet.
aktiva tablet
tter. Rx.
ATC-kod G03A
ter och 7
placebotable
för översyn
A12. Tablet
produktresu
av
tter.
med
tkartor
28 tabletter,
mé:
tabletter. Ingår Förpackning 3x28
21 aktiva
beslut att förskr 2014-10-30. Vid
i
tabletter och
Senaste datum förmånssystemet.
iva Zelle ska
7
placebotable
enskilda kvinna
den
Förpackning
för översyn
tter.
produktresu
ns
av
3x28 tablet
beaktas, framfö riskfaktorer
mé: 2014ter. Ingår i
förmånssys
10-30
beslut att förskr
r allt de för
temet. Senas
. Vid
tromboemb
venös
te datum
för översyn
iva Zellmine
olism (VTE),
den enskilda
av produktresu
ska
och risken
för VTE med
kvinnans riskfak
2014-10-30
mé:
Zelle jämfö
beaktas, framfö
. Vid beslut
torer
rt med
andra komb
att
Zellminelle
r allt de för
inerade hormo
tromboemb
ska den enskil förskriva
venös
preventivme
nella
olism (VTE),
da kvinnans
riskfaktorer
del.
och risken
för VTE med
beakt
Zellmine jämfö
för venös tromb as, framför allt de
andra komb
rt
oembolism
Zellmine.
inerade hormo med
och risken
(VTE),
Kombinerat
preventivme
för VTE med
nella
preventivmedel. Tablet
del.
Zellmi
jämfö
nelle
rt med andra
ter med 3
kombinerad
mg drospirenon och
hormonella
e
0,03 mg etinyle
Zellminelle
preventivme
Rx. ATC-k
. Kombinerat
stradiol.
del.
od G03AA12.
preventivme
Tablet
med 21 tablet
del. Tablet
För ytterlig
ter med
are
ter. Förpackning tkartor
3 mg drosp
www.fass.s information se
tabletter. Ingår
irenon och
3x21
e eller ta konta
0,02
i förmånssys
etinylestradi
Campus Pharm
kt med
ol. Rx. ATC-k mg
temet.
a AB,
od
G03AA12.
www.camp
Tablet
uspharma.s
tabletter. Förpa tkartor med 21
e.
ckning 3x21
Ingår i förmå
tabletter.
nssystemet
.
2016 02
Samtliga av
Cam
p-piller är inom pusPharmas
Prionelle ®
förmånen och
. Kombinerat
ingår i perio
preventivme
dens vara.
del. Tablet
Amorest 28.
Aktuellt
pris varierar
ter med 150
mikrogram
Kombinerat
mellan olika
levonorgestr
preventivme
månader i
el och 30
mikrogram
del.
periodens
etinylestradi
250 mikrogram Tabletter med
vara. För
aktuellt pris
ol. Rx. ATCkod G03A
A07. Tablet
i periodens
35 mikrogram norgestimat och
tkarto
vara
hänvisar vi
dragerade
etinylestradi
tabletter. Förpa r med 21
till www.tlv.se
placebotable
ol
3 x 21 samt
ckning:
tter. Rx. ATC-k samt
13 x 21. Ingår
G03A
od
A11. Tablet
förmånssys
i
Läkemedeksfö
tkartor med
temet.
tabletter, 21
28
rmånen
aktiva tablet
- Periodens
ter och 7
placebotable
vara Prionelle ®
tter.
Ungdoms
28 . Komb
tabletter. Ingår Förpackningar: 3x28
subventio
inerat
preventivme
nen
i
Varje måna
del. Tablet
Senaste datum förmånssytemet.
d utser TLV
ter med 150
mikrogram
för översyn
(Tandvårds
levono
produ
av
rgestrel och
- och Läkem
ktresumé:
mikrogram
30
edelsförmånsver
etinylestradi
beslut att förskr 2015-02-26. Vid
ol samt
ket) det gene
placebotable
iva
Amorest 28
riskt
utbytbara läkem
tter. Rx. ATC-k
den enskilda
G03AA07.
od
kvinnans riskfak ska
edlet med
Tablettkarto
lägst pris till
beaktas, framfö
torer
r med 28
dragerade
periodens
r allt de för
tabletter, 21
vara.
Endast produ
tromboemb
venös
aktiva
tabletter och
olism (VTE),
kter inom
7 placebotable
och risken
för VTE med
förmånen kan
Förpackning
tter.
Amorest 28
ingå i perio
: 3x28 samt
jämfört
med andra
vara. Perio
dens
13x28. Ingår
i förmånssys
kombinerad
dens vara
temet
e hormonella
preventivme
avgör
vilken produ
Senaste datum .
del.
kt som apote
för
övers
ska lämnar
ken
yn
produktresu
av
ut till patienten.
mé:
Vinelle. Gesta
Produkter
beslut att förskr 2014-11-20. Vid
gent preve
som ingår
ntivmedel.
iva Prionelle
Tabletter med
i
den enskilda
läkemedels
ska
75 mikrogram
förmånen är
kvinnans riskfak
desogestrel.
beaktas, framfö
även
med i ungd
Rx. ATC-k
torer
od G03AC09.
omssubve
r allt de för
Tablettkarto
tromboemb
ntionen.
venös
r med 28 tablet
olism (VTE),
Förpa
ter.
”Alla p-piller från CampusPharma
ingår i läkemedelsförmånen.”
SE Camp PP
35 µg) är idag den enda generiska varianten av Cilest
28.2 Kombinerade monofasiska p-piller innehållande
norgestimat* är med anledning av den lägre risken för
VTE förstahandsrekommendation från alla europeiska
läkemedelsmyndigheter vid förskrivning av kombinerade p-piller.3 Amorest 28 innebär en möjlighet att ge ett
p-piller med mer östrogen profil, samtidigt som det är
rekommenderat som ett förstahandsval.
P -P IL L E R
Karl Gusta
vsgatan 1A,
[email protected]
411 25 Göteb
uspharma.s
e | www.camporg | Tel. 031-20 50
20
uspharma
.se
Preventivmedel från CampusPharma AB
Patientinformation i PDF finns att hämta för samtliga p-piller på www.campuspharma.se
EE = Etinylestradiol
Samtliga produkter är inom förmånen.
Amorest 28
Prionelle®
Prionelle 28®
G U ID E
Zelle
Zellmine
Zellmine 28
LNG = levonorgestrel
Zellminelle
Zellminelle 28
Vinelle
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
EE 35 µg +
Norgestimat 250 µg
EE 30 µg +
LNG 150 µg
EE 30 µg +
LNG 150 µg
EE 0,02 mg +
Drospirenon 3 mg
EE 0,03 mg +
Drospirenon 3 mg
EE 0,03 mg +
Drospirenon 3 mg
EE 0,02 mg +
Drospirenon 3 mg
EE 0,02 mg +
Drospirenon 3 mg
Desogestrel 75 µg
Förpackning
Förpackningar
Förpackningar
Förpackning
Förpackning
Förpackning
Förpackning
Förpackning
Förpackningar
3x28
Original
Cilest 28
3x28, 13x28
3x28
3x21
3x28
3x21
3x28
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Neovletta
3x21, 13x21
Neovletta 28
Yaz
Yasmin
Yasmin 28
Yasminelle
Yasminelle 28
Cerazette
3x28, 6x28
På www.campuspharma.se kan du
läsa mer om Amorest 28 och våra andra
p-piller samt beställ patientinformation
och P-piller-guiden.
*Även kombinerade monofasiska p-piller innehållande levonorgestrel eller noretisteron i kombination med etinylestradiol
är förstahandsrekommendation från läkemedelsverket.
Ja, man kunde se skillnad. I studien, som hade syftet
att studera och jämföra den farmakokinetiska profilen, effekt och säkerhet med Blissel (50 µg östriol/
dos) vaginalgel och Ovesterin (500 µg östriol/dos
vaginalkräm), mätte man påverkan på FSH och LH
vid baseline samt efter 3 veckors daglig behandling
(endpoint). Effekten av Blissel och Ovesterin var likvärdig men Ovesterin gav en signifikant sänkning av
FSH. Blissel påverkade inte FSH och LH vilket innebar
en försumbar systemeffekt.1 Detta är orsaken till att
man valt att göra Blissafe-studien som du kan läsa
mer om i denna rapport. Är du intresserad av hela
den jämförande studien av Blissel och Ovesterin, så
finns den på vår hemsida, www.campuspharma.se,
under Gynekologi/Blissel och sedan Länkar.
Hur påverkan Donaxyl normalfloran?
Donaxyl är en antiseptisk behandling där man in vitro
visat bakteriedödande effekt på såväl anaeroba som
aeroba bakterier samt laktobaciller. Vid bakteriell
vaginos är den vaginala normalfloran ur balans och
laktobacillerna undanträngda. I en jämförande studie
mot klindamycin vaginalkräm kunde man se likvärdig
effekt på symtom men ett signifikant lägre pH med
Donaxyl 7 dagar efter avslutad behandling.2 Detta
innebär att man med Donaxyl skapar en gynnsam
miljö för att laktobacillerna och normafloran ska
återskapas så snart som möjligt.
Vid ett kvällsmöte för gynekologer berättade professor
Angelica Lindén Hirschberg om gynekologiska problem
kopplade till östrogenbrist peri- och postmenopausalt.
CampusPharma
CampusPharma har över hundra års sammanlagd
erfarenhet från olika funktioner inom läkemedelsindustrin. En betydande del av denna tid har tillägnats
kvinnohälsa. Vi erbjuder läkemedel i olika faser av
kvinnans liv, till rimliga priser, som ger mervärde för
dig och dina patienter. Gå gärna in på vår hemsida
där du kan beställa informationsmaterial till dina
patienter och läsa mer om våra produkter.
www.campuspharma.se
Det är väl EE + levonorgestrel som är förstahandsrekommendation vid förstagångsförskrivning?
EE + levonorgestrel (t.ex. Prionelle) är referenssubstans då denna kombination associerats med den
lägsta risken för ventrombos. En uppföljning av risken
för ventrombos med olika gestageninnehåll har utförts
av EMA (European Medicines Agency). EMA:s uppföljning visar på en likartad risk, motsvarande EE +
levonorgestrel, för monofasiska p-piller innehållande
EE + norgestimat och EE + noretisteron.3 Därför är
rekommendationen att i första hand förskriva monofasiska p-piller innehållande dessa gestagener.
Amorest 28 innehåller norgestimat.
Referens: 1. Delgado et al. ClimactericOnline Nov 2015.
http://dx.doi.org/10.3109/13697137.2015.1098609.
2. Weissenbacher ER, et al. Gynecol Obstet Invest 2012; 73: 8-15.
3. Assessment report for combined hormonal contraceptives
containing medicinal products EMA/739865/2013.
När östrogennivåerna sjunker peri- och postmenopausalt
tillbakabildas det ytliga epitelet. Laktobacillfloran försvinner, pH stiger och många kvinnor får problem i underlivet, till exempel samlagssmärtor och ökad känslighet
för infektioner.
– Besvären uppkommer ofta redan runt menopausen,
vilket är tidigare än vad många tror, berättade Angelica
Lindén Hirschberg och gick igenom de vanligaste underlivsproblemen hos kvinnor under och efter menopausen.
Underlivsproblem perioch postmenopausalt
Referenser: 1. Information från läkemedelsverket 2:2014 *Även kombinerade monofasiska p-piller innehållande levonorgestrel eller
noretisteron i kombination med etinylestradiol är förstahandsrekommendation från läkemedelsverket. 2. Produktresumé Amorest 28.
www.fass.se 3. Assessment report for combined hormonal contraceptives containing medical products EMA/739865/2013 4. Priset för
Amorest 28, 3x28 tabletter är 124:00 (maj 2016), www.tlv.se
Amorest 28. Kombinerat preventivmedel. Tabletter med 250 mikrogram norgestimat och 35 mikrogram etinylestradiol. Rx. ATC-kod
G03AA11. Tablettkartor med 28 tabletter, 21 aktiva blå tabletter och 7 ljusgröna placebotabletter. Förpackningar: 3x28 tabletter. F.
Datum för översyn 2015-09-17. Vid beslut att förskriva Amorest 28 ska den enskilda kvinnans riskfaktorer beaktas, framför allt de för
venös tromboembolism (VTE), och risken för VTE med Amorest 28 jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel.
För ytterligare information se www.fass.se.
MÖTESRAPPORT – STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ I APRIL 2016
Karl Gustavsgatan 1 A
411 25 Göteborg
Telefon: 031-20 50 20.
www.campuspharma.se
kocker. Typiskt för aerob vaginit är en illaluktande flytning
som har negativ KOH-test, högt pH och rikligt med vita
men inga clue cells. Riskfaktorer är östrogenbrist och
kontamination från tarmbakterier.
Atrofisk vaginit orsakas av östrogenbrist som leder till att
ytepitelet och laktobacillerna försvinner. I mikroskop ses
parabasalceller, kocker och rikligt med leukocyter.
Behandling
Candidavaginit
– Diflucan (flukonazol) kapsel
– Canesten (klotrimazol) vaginaltablett
Bakteriell vaginos/blandinfektion (aerob vaginit)
– Dalacin (klindamycin) vagitorium/kräm
– Flagyl (metronidazol) tablett/vagitorium
– Donaxyl (dekvaliniumklorid) antibiotikafri vaginaltablett
Atrofisk vaginit
– Lokalt östrogen
Candidavaginit drabbar 75 % av alla kvinnor någon gång
i livet men är ovanligt hos äldre kvinnor pga. att svampen
är beroende av östrogen. Riskfaktorer är hormonsvängningar, menstruationscykeln (vanligare premenstruellt),
p-piller, antibiotika, infektioner,
stress, friktion, diabetes, kontamination av tarmbakterier m.m.
Bakteriell vaginos (BV) är troligen
den vanligaste infektionen och
drabbar framför allt yngre kvinnor.
Vid BV ses en överväxt av anaeroba
bakterier, t.ex. Gardnerella vaginalis,
som ger upphov till den illaluktande flytningen. Några riskfaktorer är
antibiotika, hormonomställningar,
många sexpartners och vaginala
duschningar. P-piller kan ha
skyddande effekt.
Blandinfektion (aerob vaginit) är
vanligare hos äldre än hos yngre
ANGELICA LINDÉN HIRSCHBERG,
kvinnor. Orsaken är en överväxt av
professor,
Kvinnokliniken Karolinska
aeroba bakterier eller blandinfektion
Universitetssjukhuset
med tarmbakterier och betastrepto-
Östrogenbehandling vid
vaginal atrofi
Östrogenbehandling ger en proliferation
av ytepitelet och främjar laktobacillfloran
som sänker pH och minskar risken för
infektioner.
– Det finns inget som är så effektivt
vid behandling av vaginal atrofi som
lokalt östrogen, sa Angelica Lindén
Hirschberg.
Effekten av östrogen är dosberoende.
Den lägsta dokumenterade dosen för
behandling av vaginal atrofi är 0,03 mg
östriol och nya studier är på väg att visa
att en ännu lägre dos är effektiv.
– Får man effekt av ett lågdospreparat
är det bra. Men om man inte får effekt av
en låg dos ska man inte vara rädd för att
dosera oftare eller öka dosen.
INFORMATION FRÅN CAMPUSPHARMA
Lokalt östrogen kan hjälpa mot recidiverande UVI
Oralt östrogen har inte visat sig ha någon effekt mot
recidiverande UVI. Det har däremot lokal behandling,
vilket framför allt beror på en högre koncentration östrogen urogenitalt. Angelica Lindén Hirschberg har studerat
effekten av östrogen på olika mekanismer som påverkar
förekomsten av urinvägsinfektioner.
Antimikrobiella peptider (AP) i urogenitaltrakten bidrar
till en hälsosam mikroflora. AP produceras i urotelet och
fungerar som ett endogent antibiotikum. Det har visat sig
att postmenopausala kvinnor har lägre nivåer av AP än
menstruerande kvinnor, men att lokal östrogenbehandling ökar mängden antimikrobiella peptider (Lüthje et al,
2013).
Urotelavlossning vid UVI är ett fenomen som gör
det lättare för bakterier att tränga ner i och ansamlas i
epitelet för att senare ge upphov till en djupare infektion.
Postmenopausala kvinnor har en ökad avlossning av
urotelceller.
– Vi har visat att lokal östrogenbehandling ökar
antalet tight juncions mellan urotelcellerna, vilket i sin
tur minskar urotelavlossning och risken för djupa infektioner, berättade Angelica Lindén Hirschberg.
”Får man effekt av en låg dos
lokalt östrogen är det bra, får man
inte tillräcklig effekt ska man inte
vara rädd för att dosera oftare
eller öka dosen.”
LOKALT ÖSTROGEN MOTVERKAR UVI:
1. Ökar produktionen av antimikrobiella peptider
– stimulerar det naturliga immunförsvaret
2. Motverkar ökad cellavlossning vid infektion
– motverkar djupare infektioner
Lüthje et al, 2013.
Kvinnor med bröstcancer och vaginal atrofi
– hur hjälper vi dem?
Kvinnor med bröstcancer och vaginal atrofi är en
patientgrupp som ställer gynekologer inför terapeutiska
utmaningar. Detta illustrerade Angelica Lindén
Hirschberg med två patientfall.
PATIENTFALL
Eivor, 60 år
• Uttalad samlagssmärta
och torra slemhinnor
• Opererades för bröst cancer för två år sedan
• Fick djup ventrombos i
samband med operation
• Ingen adjuvant behandling
• Läst att hon inte kan
använda östrogen
• Provat Replens® utan
tillräcklig effekt
• ”Finns det något annat alternativ?”
– Det finns starkt evidens för att lokalt östrogen kan
hjälpa denna patient och det finns varken kontraindikationer eller vårdprogram som avråder. Problemet är
att lokal behandling tillhör samma ATC-grupp som oral
behandling och har därför samma kontraindikationer.
Det är en stor utmaning att informera patienten om
att hon kan använda lokalt östrogen, trots att det står
”Blissafe-studien är en studie där
vi behandlar bröstcancerpatienter som
får aromatashämmare med 0,05 mg
östriol. Får ni en sådan patient kan
ni skicka henne till oss.”
Blissafe-studien, där hon undersöker effekten och
säkerheten med en vaginalgel med 0,05 mg östriol vid
behandling av vaginal atrofi hos patienter med bröstcancer som får aromatashämmare.1 Detta är den enda
patientgrupp för vilken lokal östrogenbehandling är en
kontraindikation. Bakom kontraindikationen ligger en
studie på sju patienter av vilka två uppvisade förhöjda
östrogenkoncentrationer i plasma.
– Det hindrar en hel patientgrupp från att få en
behandling de verkligen behöver. Deras underliv är så
atrofierade att det knappt går att undersöka. De pratar
överlevnad med sina onkologer – med oss pratar de livskvalitet och den är inte alls bra. Får ni en sådan patient
kan ni skicka henne till oss. Det är oerhört angeläget
att hjälpa dessa patienter, avslutade Angelica Lindén
Hirschberg.
Gelen är en unik beredningsform som appliceras i vagina
med hjälp av en applikator. Tipsa gärna dina patienter att
använda gelen för att smörja slidöppningen, där många
kvinnor upplever att slemhinnorna är som allra skörast.
BEHANDLING AV LOKAL ÖSTROGENBRIST
• Det finns stark evidens för att lokal östrogen behandling är effektiv för behandling av torrhet,
sveda och klåda i underlivet samt dyspareuni.
”Tipsa gärna dina patienter att använda gelen
för att smörja slidöppningen, där många kvinnor
upplever att slemhinnorna är som allra skörast.”
Läs mer om Blissel och beställ patientinformation på www.campuspharma.se
Referenser: 1. Caruso S, et al. Menopaus 2016; 23: 47-54. 2. Produktresumé Blissel. www.fass.se www.fass.se 3. Cano A, et al. Menopaus
2012; 19: 1130-9. 4. Produktresumé Ovesterin. www.fass.se 5. Delgado J, et al. Climacteric 2011; 14(1):66.
• Lokal östrogenbehandling ökar inte risken för bröstcancer eller någon annan cancer.
Blissel® (0,05 mg estriol/g) vaginalgel. ATC-kod G03CAO4. Rx. EF. Indikation: Lokal behandling av vaginal torrhet hos postmenopausala
kvinnor med vaginal atrofi. Förpackningar: 30 g gel (tub) med 30 doser samt 1 dosmarkerad applikator samt 1 kolv för återanvändning.
Dosering: 1 dos 0,05 mg dagligen i 3 veckor, därefter 1 dos 2 gånger per vecka. Senaste översyn av produktresumé: 2015-06-10.
För ytterligare information, se www.fass.se eller ta kontakt med CampusPharma AB, www.campuspharma.se.
Antibiotikafritt läkemedel mot bakteriell vaginos
”Av pedagogiska skäl skulle man
kunna ordinera en lågdoserad lokal
behandling med östriol, men vilket lokalt
preparat som helst skulle fungera.”
Donaxyl® (dekvaliniumklorid) är en antibiotikafri
antiseptisk tablett som har lika god effekt som
klindamycin kräm (2 %).1,2
Donaxyl har fått ett mycket bra mottagande och finns
med i flera rekommendationer och terapiråd trots att det
bara funnits tillgängligt i drygt ett år. Donaxyl har endast
lokal effekt i slidan och är verksam mot såväl anaeroba
som aeroba bakterier. Den multipla verkningsmekanismen
innebär låg risk för resistensutveckling.1,2 Donaxyl kan
användas under hela graviditeten, även de första
3 månaderna.1
PATIENTFALL
Karin, 55 år
Karin, 55 år, tillhör en patientgrupp där det är kontraindicerat att ge lokalt östrogen. I anslutning till detta
patientfall berättade Angelica Lindén Hirschberg om
En ny studie visar att lågdoserade Blissel®
(vaginalgel med 0,05 mg estriol) hade signifikant
effekt på såväl slemhinnorna i vagina som på
patienternas livskvalitet.2,3
Trots att dosen bara är en tiondel jämfört med Ovesterin®
(0,5 mg estriol) har Blissel tillräcklig effekt för de flesta
kvinnor med vaginal atrofi.2-4 Förklaringen ligger i att
slemhinnan i vagina är extremt känslig för östrogen - en
mycket låg dos är därför ofta tillräcklig. Med Blissel är
upptaget av östrogen i plasma försumbart och ingen
FSH-påverkan har registrerats.5
annorlunda i bipacksedeln. Av pedagogiska skäl skulle
man kunna ordinera en lågdoserad lokal behandling
med östriol, men vilket lokalt preparat som helst skulle
fungera, sa Angelica Lindén Hirschberg.
• Återkommande uretrit besvär och samlagssmärta
• Opererad för bröstcancer
för tre år sedan
• Adjuvant behandling med
aromatashämmare
•Replens® hjälper inte
• ”Kan jag få lokal östrogenbehandling?”
En låg dos östrogen lokalt kan
öka livskvaliteten långt upp i åren1
” … fördelarna med minskad risk för antibiotikaresistens, ökad sortimentsbredd samt säkrare
behandlingsalternativ till gravida kvinnor medför
ett mervärde både för enskilda patienter
och för samhället i stort.””
Ur TLV:s utvärdering av Donaxyl3
Ref.: 1. Produktresumé Donaxyl. www.lakemedelsverket.se. 2. Weissenbacher et al. Gynecol Obstet Invest 2012; 73: 8-15. 3. www.tlv.se.
Referens: 1. Sánchez Rovira P, et al. A phase II prospective,
randomized, double-blind, placebo-controlled and multi-centre
clinical trial to assess the safety of 0,005 % estriol vaginal gel in
hormone receptor-positive postmenopausal women with early
stage breast cancer in treatment with aromatase inhibitors (AIs)
in the adjuvant setting – initial safety results. 10th European Breast
Cancer Conference (EBCC-10). European CanCer Organization
(ECCO). March 2016.
Donaxyl (dekvaliniumklorid) 10 mg/vaginaltablett. Indikation:
Behandling av bakteriell vaginos. Förpackning: 6 tabletter. Rx, F.
Dosering: 1 vaginaltablett dagligen i 6 dagar till kvällen. Farmakoterapeutisk grupp: Gynekologisk antibakteriell och antiseptisk
kinolinderivat, G01AC05. Datum för översyn av produktresumé
2016-01-25. För mer information se www.fass.se eller ta kontakt
med CampusPharma AB, www.campuspharma.se.
3.
Läs mer om Donaxyl och beställ patientinformation på www.campuspharma.se