Allmänna villkor Pensionskraft 2016_1.3

Comments

Transcription

Allmänna villkor Pensionskraft 2016_1.3
ALLMÄNNA VILLKOR 2016:1.3 giltiga fr.o.m. 2016-01-01
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan dig
och Pensionskraft Sverige AB, org.nr. 556968-2148
(”Pensionskraft”) tillsammans med Pensionskrafts
Kundavtal för de två olika tjänster som Pensionskraft
tillhandahåller, Tjänste- och Privatpensionstjänsten
och Premiepensionstjänsten (”Tjänsterna”).
OM PENSIONSKRAFT
Pensionskraft har tillstånd från Finansinspektionen att
bedriva
försäkringsförmedling
i
samtliga
livförsäkringsklasser
(direkt)
och
investeringsrådgivning om fondandelar och förmedling
av
sådana
andelar.
Finansinspektionen
är
tillsynsmyndighet
beträffande
Pensionskrafts
verksamhet. Finansinspektionen, www.fi.se, har
följande kontaktuppgifter: Finansinspektionen, Box
7821, 103 97 Stockholm, tel. 08-787 80 00, e-post
[email protected] Pensionskraft är även
registrerat
som
försäkringsförmedlare
vid
Bolagsverket,
vilket
kan
kontrolleras,
www.bolagsverket.se. Bolagsverket har följande
kontaktuppgifter: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tel.
0771-670670, e-post [email protected]
TJÄNSTE- OCH PRIVATPENSIONSTJÄNSTEN
I vår Tjänste- och Privatpensionstjänst ingår (1) en
översikt och sammanställning över var dina svenska
pensionspengar befinner sig idag, (2) en prognos för
vad du får ut i pension om du inte gör något, samt (3)
vilka förändringar vi tycker du borde göra baserat på
den lämplighetsbedömning vi gjort. Vi gör inga
automatiska förändringar utan ditt godkännande. Det
ingår också regelbundna uppdateringar om hur ditt
pensionskapital utvecklats.
PREMIEPENSIONSTJÄNSTEN
Om du valt till vår Premiepensionstjänst och bekräftat
det till oss får du även hjälp med din premiepension på
samma sätt som din tjänste- och privatpension.
RÅDGIVNING OCH LÄMPLIGHETSBEDÖMNING
När du blev kund fick du svara på frågor med
anknytning till din ekonomiska situation. Tillsammans
gick vi också igenom dina kunskaper och din
erfarenhet av finansiella placeringar, ditt syfte och mål
med ditt pensionssparande samt vilken risk du är
beredd att ta. Mot bakgrund av dina svar
rekommenderade vi dig placeringsalternativ för dina
pensionspengar som vi tycker är lämpliga för dig. Du
har fått del av resultatet av vår lämplighetsbedömning
och de råd vi lämnat. All vår individuellt anpassade
rådgivning baseras på de uppgifter som du lämnat om
dig själv, både för Tjänste- och Privatpensionstjänsten
och för Premiepensions-tjänsten. Därför är det väldigt
viktigt att du uppdaterar oss vid förändringar. Skulle
något vara fel eller ha ändrats ber vi dig att kontakta
oss så vi kan rätta till det.
DITT ANSVAR
För att du ska få tillgång till Tjänsterna behöver du ge
oss dina aktuella kontaktuppgifter och allteftersom
uppdatera dem om något ändras. Det gäller epostadress, telefonnummer, postadress. Du behöver
även underteckna den fullmakt du får hemskickad och
ge oss din pinkod till Pensionsmyndigheten. För att
också få tillgång till Premiepensionstjänsten behöver
du bekräfta detta antingen genom e-post, sms eller
undertecknande av den särskilda bekräftelsehandling
som du fått hemskickad.
FONDANDELSFÖRMEDLING
Vill du genomföra de förändringar som vi föreslår kan
du antingen (1) göra det på egen hand genom att
kontakta respektive försäkringsbolag eller när det
gäller din premiepension Pensionsmyndigheten, eller
(2) låta Pensionskraft göra det åt dig. Alternativ (1) är
snabbare.
Om du väljer alternativ (2) behöver du fylla i de
blanketter som du fått hemskickade av oss eller
Pensionsmyndigheten och skicka dem till oss. Vi
vidarebefordrar sedan uppdraget inom tio (10)
arbetsdagar från det att vi mottagit det.
Pensionskraft är dock inte skyldiga att acceptera
sådant uppdrag. Vi får utan angivande av skäl avsäga
oss uppdrag om vi skulle misstänka att utförande av
det kan stå i strid med gällande lagstiftning t.ex. om
marknadsmissbruk, andra tillämpliga marknadsregler
eller god sed på marknaden eller om vi av annan
anledning anser att det föreligger särskilda skäl därtill.
ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Pensionskraft är inte ansvarigt för skada som beror på
lagbud, fel inom fondbytessystem, tekniska fel,
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout,
blockad eller liknande omständighet, oavsett om
Pensionskraft själv vidtar eller är föremål för sådan
konfliktåtgärd. Pensionskraft har inget ansvar för
indirekt skada eller annan följdskada hos dig eller
skada som uppkommit på grund av att vi inte erhållit
erforderliga uppgifter från dig för att möjliggöra och
genomföra uppdrag åt dig. Vi är inte heller ansvariga
för skada som uppkommit om vi varit normalt
aktsamma. Föreligger hinder för Pensionskraft att helt
eller delvis verkställa åtgärd för att uppfylla uppdrag
som du lämnat till oss på grund av omständighet som
anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess att
hindret har upphört. Pensionskraft ansvarar inte heller
för om du själv genomför de fondbyten vi föreslagit
utan att vi kontrollerat att förändringarna står i
överensstämmelse med våra lämnade råd.
RAPPORTERING
Hur ditt pensionskapital utvecklas kan du se i
Pensionsmyndighetens internettjänst samt i den
information som försäkringsbolag och Pensionsmyndigheten regelbundet lämnar till dig. Om du gett
oss i uppdrag att genomföra några förändringar kan du
även se vilka åtgärder vi utfört i den informationen. Vi
uppdaterar dig också kvartalsvis via sms eller e-post
om hur ditt pensionskapital utvecklats. Information
som rör Trygghetsfunktionen skickas via e-post så har
du valt den är det extra viktigt att din e-post är
uppdaterad hos oss. Trygghetsfunktionen baserar sig
på ett världsindex och en beräkningsmodell för större
negativa kursrörelser alternativt ändring i riskmått.
KUNDKATEGORISERING
Du är kategoriserad som ”icke-professionell kund”
vilket innebär att du har det högsta lagstadgade
skyddet. Du har möjlighet att skriftligen ansöka om att
få byta kundkategori för att bli behandlad som
”professionell kund”. Vi måste då göra en bedömning
av din erfarenhet och kunskap och förvissa oss om att
du kan fatta dina egna investeringsbeslut.
INTRESSEKONFLIKTER
Pensionskraft har upprättat riktlinjer och vidtagit
åtgärder för att identifiera och åtgärda eventuella
intressekonflikter mellan oss och dig i vårt uppdrag för
dig. Allt i syfte för att dina intressen inte ska påverkas
negativt. Du kan kontakta oss för mer information om
detta.
RISKINFORMATION
Det är viktigt att du är medveten om att
pensionssparande i fonder och de placeringsalternativ
vi rekommenderar dig i Tjänsterna är förknippade med
risk. Vi kan aldrig garantera värdeökningar. Tidigare
ALLMÄNNA VILLKOR 2016:1.3 giltiga fr.o.m. 2016-01-01
värdeutveckling och avkastning utgör ingen garanti för
framtida utveckling och avkastning. Det vi garanterar
är att vi gör vårt bästa för din pension.
Mer specifik information finns i fondfaktablad för den
eller de fonder vi rekommenderar dig, se
Pensionsmyndighetens
hemsida
www.pensionsmyndigheten.se
när
det
gäller
premiepension eller respektive försäkringsbolags
hemsida när det gäller en fondförsäkring.
Ytterligare
information
om
fonder
och
pensionssparande samt vilka risker det är förknippat
med kan du hitta hos Konsumenternas bank- och
finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå,
(www.konsumenternas.se) samt hos Fondbolagens
Förening
(www.fondbolagen.se
och
www.fondkollen.se). Där finns även förslagpåvardukanhittamer
informationpåområdet
ÅNGERRÄTT
Som kund hos Pensionskraft har du ångerrätt enligt
lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför
affärslokaler. Om du vill utnyttja ångerrätten kan du
göra det via brev, e-post eller telefon (se
kontaktuppgifter nedan). Om du i rätt tid och på ett
ändamålsenligt sätt har lämnat eller sänt ett
meddelande, får meddelandet åberopas även om det
försenas, förvanskas eller inte kommer fram.
Ångerrätt Tjänste- och Privatpensionstjänsten
För att utnyttja din ångerrätt behöver du meddela oss
inom 14 dagar från det att du fick del av Kundavtalet
och dessa Villkor.
Ångerrätt Premiepensionstjänsten
För att utnyttja din ångerrätt behöver du meddela oss
inom 14 dagar från det att vi tog emot din bekräftelse
på att du vill ha Premiepensionstjänsten.
Ångerrätt Fondförmedling
Om du har gett oss i uppdrag att genomföra en
placering av ditt pensionskapital inom någon av
Tjänsterna har du inte ångerrätt på sådant uppdrag.
Om något har blivit fel har du däremot givetvis rätt att
reklamera detta.
Vill du läsa mer om ångerrätt och distansavtalslagen
gör du det på www.hallakonsument.se eller
www.konsumentverket.se.
PRISER
Priset för Tjänste- och Privatpensionstjänsten är
endast 979 kr för ett helt år. Du kan välja att betala
årsavgiften månadsvis 85 kr/mån via autogiro. Väljer
du att betala för ett år görs det i förskott och då är
betalningstiden 20 dagar. Har du valt till
Premiepensionstjänsten tillkommer inga extra avgifter
från Pensionskraft.
SKATTER OCH AVGIFTER
Du svarar för eventuella skatter och andra avgifter
som ska betalas enligt svensk eller utländsk lag med
anledning av sådana uppdrag som du givit
Pensionskraft.
Detta
gäller
bland
annat
förvaltningsavgifter för de fonder du väljer att placera
ditt pensionskapital i. Detta är inget som vi på
Pensionskraft kan styra över, men vi tar hänsyn till det
i vår rådgivning till dig.
AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Avtalet gäller i ett (1) år från det att du blev kund och
vid förlängning förlängs det med ett (1) år i taget. Vill
du inte längre vara kund, kan du när som helst
meddela oss det. Det gör du enklast genom att ringa
oss, men du kan också göra det via brev eller e-post
(se kontaktuppgifter nedan). Om du vill säga upp
Avtalet innan det förlängs behöver vi få din
uppsägning senast samma dag då en ny avtalsperiod
påbörjas. Vi meddelar dig skriftligen senast 30 dagar
innan ny avtalsperiod börjar. Har vi inte skickat
meddelande om förnyelse senast 30 dagar innan ny
avtalsperiod påbörjas har du rätt att säga upp avtalet
på en gång. Har en ny avtalsperiod påbörjats, så
betalar vi inte tillbaka årsavgiften. Även vi kan säga
upp avtalet på samma villkor som du och då gör vi det
skriftligen via brev, e-post eller sms till den adress eller
det telefonnummer du lämnat till oss.
KUND-NÖJDHETS-GARANTI
Pensionskraft ger en kund-nöjdhets-garanti till dig. Om
du inte skulle vara nöjd med Tjänsterna, kan du inom
tre (3) månader från det att du blev kund, säga upp
tjänsten
och
få
tillbaka
inbetald
årsavgift.
Förutsättningen för att kund-nöjdhets-garantin ska
gälla är att du har gett oss din pinkod till
Pensionsmyndigheten och nödvändiga fullmakter och
besvarat våra frågor så att vi kan gå igenom din
pension och lämna förslag till dig.
KLAGOMÅL OCH TVISTLÖSNING
Om du eventuellt har klagomål på någon av
Tjänsterna är det viktigt att du kontaktar oss för att
framföra dina synpunkter. Klagomål ska antingen
mailas till [email protected] eller skickas via
brev till oss. Vem som är klagomålsansvarig kan du se
på www.pensionskraft.se. Vill du diskutera ärendet
med oberoende part kan du kontakta Konsumenternas
Bank- och Finansbyrå eller Konsumenternas
Försäkringsbyrå (www.konsumenternas.se), samt din
lokala kommunala konsumentvägledning. Om du inte
är nöjd med vår klagomålsansvariges beslut kan du
också få din sak prövad i allmän domstol eller i vissa
fall hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).
ANSVARSFÖRSÄKRING
Pensionskraft omfattas av en ansvarsförsäkring som
täcker eventuella skadeståndskrav som du eller andra
riktar mot Pensionskraft om en ersättningsgill skada
har uppstått genom investeringsrådgivningen och/eller
fondförmedlingen inom någon av Tjänsterna.
Försäkringen är tecknad hos QBE Insurance Europé
Ltd (filial), Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, 08-587
514 00, [email protected] Krav om
ersättning kan riktas direkt mot försäkringsbolaget.
Den högsta försäkringsersättning som kan betalas ut
för en och samma skada är EUR 1 250 618. Den
högsta försäkringsersättning som kan betalas ut under
ett år är EUR 2 501 236. Om skadestånd ska krävas
måste dock Pensionskraft underrättas i skälig tid från
det att vetskap om att skadan inträffat har uppkommit.
PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Du samtycker till behandling av personuppgifter som
beskrivs i dessa Villkor och i Pensionskrafts kundavtal.
Personuppgifterna hämtas normalt direkt från dig men
kan också komma att hämtas från externa källor
såsom offentliga register. Uppgifterna kommer att
behandlas av oss på Pensionskraft och samarbetande
företag,
exempelvis
försäkringsbolag,
eller
koncernbolag, för att vi ska kunna fullgöra ingångna
avtal och leva upp till våra rättsliga skyldigheter.
Uppgifterna används bl.a. för att sammanställa
uppgifter
om
ditt
pensionskapital,
lämna
rekommendationer och genomföra uppdrag som du
lämnar till oss. Uppgifterna kan också komma att
användas för ändamål som att genomföra
marknadsanalyser och statistik. Uppgifterna kan också
komma att användas för direkt marknadsföring till dig
med information om andra tjänster och produkter. Om
du inte vill motta adresserade erbjudanden kan du
begära s.k. reklamspärr. Personuppgifter kan för givna
ändamål komma att, inom gällande ramar för regler
ALLMÄNNA VILLKOR 2016:1.3 giltiga fr.o.m. 2016-01-01
om sekretess, utlämnas till och behandlas av
koncernbolag liksom andra företag som vi eller våra
koncernbolag samarbetar med såväl inom som utom
EU- och EES-området. Din kommunikation med oss
kan komma att spelas in eller på annat sätt
dokumenteras. De personuppgifter som vi och
samarbetande företag och koncernbolag inhämtar och
behandlar med stöd av detta samtycke, hanteras i
överensstämmelse
med
personuppgiftslagens
(1998:204) bestämmelser. Enligt personuppgiftslagen
har du rätt att en gång per år gratis få information om
och rättelse av de personuppgifter som vi registrerats
om dig. Du behöver då skicka in en undertecknad
skriftlig begäran till oss om det (se kontaktuppgifter
nedan).
ÄNDRING AV VILLKOREN
Pensionskraft har rätt att ändra villkoren i Kundavtalet
och Villkoren. De ändrade villkoren gäller då från den
tid vi anger, dock tidigast från och med 15 dagar efter
det datum vi meddelat dig via mail, brev eller sms. Om
du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga
upp Tjänsterna till omedelbart upphörande.
SPRÅK OCH KOMMUNIKATION
Det språk som används i kommunikation mellan dig
och oss samt i all vår dokumentation är svenska. Vi
kommunicerar till dig via någon av de kanaler du
angivit, e-post, sms, telefon eller brev.
KONTAKTUPPGIFTER
Pensionskraft Sverige AB org.nr. 556968-2148
Malmvägen 1, 115 41 Stockholm
[email protected]
08-12442400 (växel), 063 – 501 16 20 (kundtjänst)
www.pensionskraft.se
___________
Tack för att du tog dig tid att läsa igenom våra villkor.
Hälsningar från oss på Pensionskraft!