Kallelse KS au 2016-05-25

Comments

Transcription

Kallelse KS au 2016-05-25
Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2016-05-25
Datum:
Onsdagen den 25 maj 2016
Tid och plats:
Astrakanen, kl. 09:00
Ärendemening
Handläggare
Beslutsinstans
Sidnr
Daniel Kling
KS au
4
Daniel Kling
KS au
5
Daniel Kling
KS au
6
Daniel Kling
KS au
7-12
Upprop
1.
2.
3.
4.
Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-0525
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-05-25
Ersättarnas närvarorätt vid arbetsutskottets sammanträden under
2016
Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25
A) 09:05. Uppföljning av avfallsplan 2015. NSR.
B) Återkoppling av detaljplanearbetet Sunnan 10 i Torekov.
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och planarkitekt Henrik Eliasson.
C) Information från Region Skåne (Håkan Kerrén) angående
ambulanssjukvården. Samhällsskyddschef Anders Nilsson.
D) Information angående samordnad räddningstjänst. Samhällsskyddschef
Anders Nilsson.
E) Information från polisen. Axel Johansson.
F) Information om kommunens aktiviteter under tennisveckorna.
Kommunchef Katarina Pelin.
G) 13:15. Information angående EU Projektanalys – EPA. Kommunförbundet
Skåne och utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen.
H) Information om lagstiftning avseende tillgänglighet i hamnområdet med
anledning av inkommen skrivelse från det kommunala handikapprådet.
Mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund.
I) Information avseende redovisning av medel och projekt beträffande
integration. Bildningschef Henrik Andersson.
J) Skriftliga information angående stationsläge 2.0. Samhällsbyggnadschef
Lisa Rönnberg.
K) Skriftliga information angående fördelning av kulturbidrag till
kulturföreningar och projektet Kulturella Fyrtorn. Kulturstrateg Helene
Steinlein.
L) Skriftlig information angående OVK-besiktningar och
ventilationsanläggningar. Projektingenjör Mia Lindell och Båstadhem.
Båstads kommun
Datum
Sida
2016-05-18
2(3)
Besluts- Sidnr
instans
Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten ej har närvarorätt)
5.
6.
7.
8.
Ärendemening
Handläggare
Beslut om samråd för Östra Karup 6:7 m.fl. - Ändring av
huvudmannaskap
Detaljplan för Båstad 109:368 och 109:370 (Äppeldalen) - Beslut om
antagande av etapp 2
Detaljplan för Hemmeslöv 8:2, Båstads kommun - Begäran om
Planbesked
Camilla Nermark
KS
13-17
Camilla Nermark
KF
18-102
Per Selldén/Emma
Johansson
KS
103105
Detaljplan för del av Eskilstorp 6:3, Båstads kommun - Begäran om
Planbesked
Per Selldén/Emma
Johansson
KS
106107
Beslutsärenden (ej myndighetsutövning)
9.
Inriktningsdokument för Båstads utveckling
Emma Johansson
KF
108245
10.
Tillfällig option på verksamhetsområde
Per Selldén
KS au
246247
11.
Svar på motion från Miljöpartiet om ekologiskt byggande
Lisa Rönnberg
KF
248249
12.
Ändring i Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa
Annika Jern
KF
250288
13.
Namnsättning av sjön vid Hemmeslöv
Helene Steinlein
KS
289291
14.
Namnsättning av Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan
Helene Steinlein
KS
292293
15.
Namnsättning Varan 17:6, "Morfars väg"
Helene Steinlein
KS
294295
16.
Svar på motion från Socialdemokraterna om ett möte angående
Kofoedskola
Henrik Andersson
KF
296297
17.
Tillförordnad kommunchef sommaren 2016
Katarina Pelin
KS au
298
18.
Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring (polisens lokaler)
Elisabet Edner/Mia
Lindell
KS
299307
19.
Granskning av strategisk långtidsplanering inom förskola och skola
Brita Jervidalo Jensen
KS
308331
20.
Lokaler - Östra Karups skola
Birgitte Dahlin
KF
332335
21.
Budget 2017 och plan 2018-2019
Johan Lindén
KS
Obs! Ärendet kompletteras med handlingar på sammanträdet
22.
Budgetuppföljning 2016-04-30
Johan Lindén
KS
336383
23.
Omföring av investeringsmedel 2016
Johan Lindén
KS
384
Båstads kommun
Datum
Sida
2016-05-18
3(3)
Ärendemening
Handläggare
Beslutsinstans
Sidnr
24.
Omfördelning i investeringsbudget VA
Ingemar Lundström
KS
385386
25.
Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för Båstads kommun
2016
Per-Martin Boklund
KS au
387388
26.
Ansökan om tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker Per-Martin Boklund
enligt alkohollagen (2010:1622)
KS au
389394
27.
Ansökan om tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker
enligt alkohollagen (2010:1622)
Pernilla Kvant
KS au
395400
28.
Ansökan om tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker Pernilla Kvant
enligt alkohollagen (2010:1622)
KS au
401404-
29.
Ansökan om tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker
enligt alkohollagen (2010:1622)
KS au
405409
30.
Nytt ärende: Upphävande av beslut gällande Dahlmanska tomten
KS
31.
Nytt ärende: Försäljning av Fontänhuset
KS
Pernilla Kvant
Båstad den 18 maj 2016
Bo Wendt
Ordförande
Catharina Elofsson
Sekreterare

Similar documents