Kallelse till årsstämma i Wiking Mineral AB (publ)

Comments

Transcription

Kallelse till årsstämma i Wiking Mineral AB (publ)
Wiking Mineral AB
Box 91
182 11 Danderyd
PRESSMEDDELANDE 26 MAJ 2016
Kallelse till årsstämma i
Wiking Mineral AB (publ)
Aktieägarna i Wiking Mineral AB (publ), 556675-2068, kallas härmed till
årsstämma måndagen den 27 juni 2015, kl. 13.00 på Scandic Grand
Central Hotel, Kungsgatan 70, Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken senast den 20 juni 2016, dels senast den 20 juni 2016 anmäla sig skriftligen till Wiking
Mineral AB, Box 91, 182 11 Danderyd, eller per e-post [email protected] I anmälan skall uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande
fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild
fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina
förvaltare om detta i god tid.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen. För att underlätta
inpasseringen bör kopia av fullmakt
och
andra
behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
PRESSMEDDELANDE 26 MAJ 2016 • WIKING MINERAL AB
1
Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av minst en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.
8. Beslut om fastställande av den i årsredovisningen upptagna resultaträkningen och balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse, eventuella suppleanter och revisor.
13. Bemyndigande
14. Ändring av bolagets stadgar
15. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 10)
Styrelsen föreslår tre ledamöter utses och ingen suppleant.
Styrelsens arvoden (punkt 11)
Styrelsen föreslår arvodet 50 000 kr för ordföranden samt 25 000 kr för ledamöter.
Beslut om nya styrelseledamöter (punkt 12)
Styrelsen omval av; Gustaf Kugelberg samt Christer Nylén och nyval av Torgrim Svensson. Styrelsen
föreslår vidare att vi behåller vår nuvarande revisor Peter Gårdström (BDO).
Mandat för riktad emission till långivare och fordringsägare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att emittera nya aktier, inom
bolagsordningens ramar (max 32 miljoner aktier), att använda till företrädesemissioner eller att genom
kvittning betala långivare och andra fordringsägare.
PRESSMEDDELANDE 26 MAJ 2016 • WIKING MINERAL AB
2
Ändringar av Stadgar (punkt 14)
a) Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till ”Svenska bergsbruk Aktiebolag”. Samt att styrelsen
ges mandat att justera namnförslaget utifall myndighet har synpunkter på den föreslagna lydelsen.
Bakgrunden är att bolaget ämnar gå från prospektering till gruvutveckling och vill med sitt namn visa
den nya inriktningen.
b) Styrelsen föreslår, på uppmaning av föregående års stämma, att föreslå en ny punkt i bolagets
stadgar som ger årsstämman möjlighet att välja en valberedning som ska förbereda förslag på styrelse.
Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress
Wiking Mineral AB, Axel Johanssons Gata 6, 2tr, 754 50 Uppsala, från och med två veckor före
bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som
är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i
enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Stockholm i maj 2016 Wiking Mineral AB (publ)
STYRELSEN
Om Wiking Mineral
Wiking Mineral är ett svenskt prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med affärsidén att skapa värden åt aktieägarna genom
prospektering efter guld- och basmetallfyndigheter i Sverige och utveckla dessa för gruvdrift. Genom aktiv prospektering har
bolaget skapat en attraktiv projektportfölj med flera lovande projekt. I Vindfall utanför Gävle utvecklar bolaget en ytnära zink-,
bly- och silverfyndighet mot gruvstart. Vid Gladhammar i Västervik fortsätter bolaget att undersöka förutsättningarna för
gruvdrift vid en påträffad guldfyndighet. Wiking Mineral har c:a 1 400 aktieägare.
PRESSMEDDELANDE 26 MAJ 2016 • WIKING MINERAL AB
3

Similar documents