Priloga 1 - Na Dražbe

Comments

Transcription

Priloga 1 - Na Dražbe
VL 98292/2012
in pristop VL 86412/2012
VL 128537/2013
In
95/2013
In
96/2013
In
146/2013
ODREDBA
O
PRODAJI
NEPREMIČNIN
Okrajno sodišče v Velenju po okrajnemu sodniku Ferdu Cviklu
v izvršilni zadevi upnika: PORSCHE LEASING SLO d.o.o. Ljubljana,
Verovškova ulica 74, ki ga zastopa Odvetniška družba
Tratnik, Sočan in Bogataj o.p., d.o.o. Ljubljana,
Ajdovščina 4
zoper dolžnika: Vid LUŽIJA, Gavce 24 E, Šmartno ob Paki
zaradi izterjave zneska 6.738,59 € s pripadki
in v pristopljenih zadevah:
upnika: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenica,Ulica Staneta
Bokala 4, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Košir na Jesenicah, Cesta
Železarjev 8/b
zoper dolžnika: Vid LUŽIJA, Gavce 24 E, Šmartno ob Paki
zaradi izterjave zneska 1.536,61 € s pripadki (VL 86412/2012)
upnica: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike 2, ki
jo zastopa Jerneja Iskra, Ljubljana, Trg republike 2
zoper dolžnika: Vid LUŽIJA, Gavce 24 E, Šmartno ob Paki
zaradi izterjave zneska 406,03 € (VL 128537/2013)
upnice: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike 2
zoper dolžnika: 1. Besima BERIŠA, Gavce 24 E, Šmartno ob Paki,
2. Vid LUŽIJA, Gavce 24 E, Šmartno ob Paki
zaradi izterjave zneska 47.855,14 € s pripadki (In 95/2013)
upnice: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike 2
zoper dolžnika: 1. Besima BERIŠA, Gavce 24 E, Šmartno ob Paki,
2. Vid LUŽIJA, Gavce 24 E, Šmartno ob Paki
zaradi izterjave zneska 95.880,58 € s pripadki (In 96/2013)
upnice: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike 2
zoper dolžnika: Vid LUŽIJA, Gavce 24 E, Šmartno ob Paki,
zaradi izterjave zneska 3.155,20 € s pripadki (In 146/2013)
na podlagi določila 181. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ
dne 11. maja 2016
ODREJA
1. JAVNO DRAŽBO
Predmet prodaje sta nepremičnini, in sicer:
1. celotna parcela št. 243/3 k.o. 970 – GAVCE (ID 4852661), ki po zemljiško–
knjižnem stanju obsega kmetijsko zemljišče in pozidano zemljišče, katere
lastnika sta do ½ dolžnik Vid Lužija in do ½ dolžnica Besima Beriša,
2. 2/10 parcele št. 243/1 k.o. 970 – GAVCE (ID 227659), ki po zemljiško–
knjižnem stanju obsega pozidano zemljišče, katere lastnika sta do 1/10 dolžnik
Vid Lužija in do 1/10 dolžnica Besima Beriša,
Narok za prodajo bo na Okrajnem sodišču v Velenju
dne 14. junija 2016 ob 9. uri,
v sobi št. 12/I, Prešernova cesta 1, Velenje.
Tržna vrednost nepremičnin je bila ugotovljena s sklepom tukajšnjega sodišča z
dne 9.3.2016 pod vodilno opr.št. VL 98292/2012 in sicer:
•
tržna vrednost nepremičnine parcela št. 243/3 k.o. 970 – GAVCE znaša
148.748,90 €, (z besedo: stooseminštiridesettisočsedemstooseminštirideset
in 90/100 €),
•
tržna vrednost 2/10 nepremičnine parcela št. 243/1 k.o. 970 – GAVCE
znaša 4.819,50 € (z besedo: štiritisočosemstodevetnajst in 50/100 €).
-2-
Na 1. prodajnem naroku nepremičnine skladno z določilom 1. odstavka 188. člena
ZIZ ne smejo biti prodane pod 70% ugotovljene tržne vrednosti, torej:
•
nepremičnina parcela št. 243/3 k.o. 970 – GAVCE ne za manj kot znesek
104.124,23 € (z besedo: stoštiritisočstoštiriindvajset in 23/100 €),
2
•
/10 nepremičnine parcela št. 243/1 k.o. 970 – GAVCE ne za manj kot
znesek 3.373,65 € (z besedo: tritisočtristotriinsedemdeset in 65/100 €).
Če nepremičnini ne bosta prodani na 1. prodajnem naroku, bo na predlog upnikov
ali upnice razpisan 2. prodajni narok, na katerem se smeta nepremičnini prodati
pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne manj kot za ½ te vrednosti (2. odstavek
188. člena ZIZ).
Z izjavo dano na zapisnik pri tem sodišču ali pri kakšnem drugem sodišču, se
stranke in morebitni zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega dolga lahko
sporazumejo, da smejo biti nepremičnine prodane na dražbi tudi za ceno nižjo od
ugotovljene vrednosti oziroma nižjo od ½ te vrednosti (3. odstavek 188. člena
ZIZ).
Na predlog, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom, sodišče
na prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnin, če
stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnin
izkaže za verjetno, da se je ta vrednost nepremičnin od prejšnje ugotovitvene
vrednosti pa do dneva prodaje precej spremenila (4. odstavek 178. člena ZIZ).
Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki najpozneje 3 delovne dni pred
dražbo položijo na transakcijski račun Okrajnega sodišča v Velenju št. 01100–
696000–5822 sklic na št. 00–4190–98292–2012 varščino v višini 10 % cenilne
vrednosti, kar v danem primeru znaša:
•
za nepremičnino parcela št. 243/3 k.o. 970 – GAVCE znesek 14.874,89 €,
•
za 2/10 nepremičnine parcela št. 243/1 k.o. 970 – GAVCE znesek 481,95 €,
Sodišče bo varščino zdražitelja zadržalo, ostalim ponudnikom pa jo bo vrnilo v
roku 15 dni po končani dražbi.
Sodišče bo, v kolikor bo potencialni kupec s posebno pisno vlogo na sodišču
zahteval, na njegove stroške dovolilo tudi ogled nepremičnin v prisotnosti
izvršitelja Aleša Pečovnika iz Velenja, Efenkova 61 in sicer v času od 30.5.2016
do vključno 3.6.2016. Lastnik je eventualni ogled dolžan dopustiti.
Če kupec nepremičnino kupi za ceno, ki je nižja od ugotovljene vrednosti
nepremičnine in kupnina ne bi zadostovala za poplačilo upnikov, mora najkasneje
na prodajnem naroku podati izjavo, ali je povezana oseba z upniki po določilu
200.b člena ZIZ. V kolikor najugodnejši ponudnik ne poda izjave, lahko sodišče
na predlog upnikov ali glede na okoliščine primera domakne nepremičnino
drugemu oziroma naslednjemu najugodnejšemu kupcu ali pa prodajo s sklepom
razveljavi (9. odstavek 189. člena ZIZ).
-3-
Če upnik ali z njim povezana oseba kupi nepremičnino za ceno, ki je nižja od
njene ugotovljene vrednosti po določilu 178. člena ZIZ in pridobljena kupnina ne
bi zadostovala za popolno poplačilo tega upnika, se pri poplačilu tega upnika, ne
glede na dejansko višino kupnine, šteje, da je upnik poplačan do višine
ugotovljene vrednosti nepremičnine (200.a člena ZIZ).
Najvišji ponujeni znesek bo potrebno položiti na transakcijski račun Okrajnega
sodišča v Velenju št. 01100–696000–5822 sklic na št. 00–4190–98292–2012 v
roku 30 dni dneva prodaje nepremičnine.
Če kupec v določenem času ne bo položil kupnine, se mu položena varščina ne
vrne, sodišče pa bo na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje, pozvalo na
plačilo kupnine drugega oziroma naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in
dajo izjavo po 4. odstavku 189. člena ZIZ ter jim določilo rok za položitev
kupnine ali pa bo prodajo s sklepom razveljavilo in določilo novo prodajo (3.
odstavek 191. člena ZIZ).
Iz položene varščine se bodo poravnali stroški za novo dražbo in nadomestila
razlika med ceno doseženo pri prejšnji in pri novi prodaji.
Stroški postopka in sodne takse se bodo poravnali iz najvišjega ponudka.
Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, je potrebno priglasiti sodišču najkasneje na
dražbenem naroku pred pričetkom dražbe, sicer na škodo zdražitelja, ki je ravnal v
dobri veri, ne bodo mogle več uveljavljati.
Morebitne dodatne informacije je mogoče dobiti v času uradnih ur v pisarni
izvršilnega oddelka v sobi št. 4.
Velenje, dne 11. maj 2016
Okrajni sodnik:
Ferdo CVIKL
-4-

Similar documents