Beslut från BF-stämman våren 2016

Comments

Transcription

Beslut från BF-stämman våren 2016
Beslut från Borgerlig Framtids stämma våren 2016
Innehåll
1.
Kultur ......................................................................................................... 2
Medborgarexamen ........................................................................................ 2
Nationella minoriteter .................................................................................. 2
2.
Ekonomi ..................................................................................................... 2
Statliga bidrag till religiösa föreningar ........................................................ 2
Avdragsrätt för bidrag till ideella föreningar .............................................. 3
3.
Energi- och miljö ....................................................................................... 3
Förtydligande gällande klimatfrågan .......................................................... 3
Inriktningsbeslut om kärnkraft.................................................................... 3
Naturresurser ................................................................................................ 4
4.
Utbildning och skola.................................................................................. 4
Mobbing ......................................................................................................... 4
5.
Säkerhet ..................................................................................................... 4
Polisens rapportering av brott ..................................................................... 4
6.
Utrikesfrågor ............................................................................................. 4
Israel-Palestina-konflikten ........................................................................... 4
7.
Övrigt .......................................................................................................... 5
1
Borgerlig Framtid
2016-05-28
1. Kultur
Medborgarexamen
Stämman beslutade att ge partistyrelsen i uppdrag att ta fram ett skarpt
förslag till en så kallad ”Medborgarexamen”. Att bli svensk medborgare ska
inte bara vara en rättighet utan också medföra skyldigheter. Det är därför
rimligt att ställa större krav på att få medborgarskap i Sverige än idag. Det
kan till exempel handla om att kunna svenska språket och ha
grundläggande kunskap om hur samhället fungerar.
Nationella minoriteter
Stämman beslutade att partiet ska verka för att för att avlägsna de
formuleringar i grundlagen som ger positiv särbehandling till varje
minoritet. Mer specifikt att Borgerlig Framtid ska verka för att
Regeringsformen (paragraf 2, stycke 6), ändras till: “Det samiska folket och
de övriga nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla en
egen kultur och samfundsliv ska främjas".
Bakgrunden till detta är att regeringsformen sedan 2002 innehåller en
formulering (paragraf 2, stycke 6) som i 2010 års version lyder: "Samiska
folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att
behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”. Vidare
finns paragraf 12, som innehåller följande stycke: “Lag eller annan
föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon
tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat
liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning.” Dessa skall
förstås tolkas som att man redan i regeringsformen vill ta avstånd från
diskriminering av olika skäl. Tyvärr har båda dessa texter anförts som skäl
att man t.ex. skall uppmuntra flickor att ha på sig slöja (enl. stycket under
paragraf 2), eller att immigranter inte skall behöva anpassa sig till de
seder, regler och lagar som gäller i det svenska samhället (med hänvisning
till paragraf 12).
Att samernas kultur skall ha en särställning är naturligt, däremot bör en
invandrad kulturell, religiös eller etnisk minoritet inte ha rätt till samma
särbehandling. Den underliggande tanken bakom båda styckena är
egentligen goda. Man vill förhindra orättvisor men dessa formuleringar får
också en annan andemening där kulturell separatism upphöjs över vanliga
lagar.
2. Ekonomi
Statliga bidrag till religiösa föreningar
Stämman beslutade att partiet ska verka för att Nämnden för Statligt Stöd
till Trossamfund (SST) läggs ner. SST är en statlig myndighet som ger stöd
till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela
statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.
Partiet anser att den grundlagsfästa föreningsfriheten ska helgas. Religiösa
organisationer ska finansiera sin egen verksamhet med medlemsavgifter
2
Borgerlig Framtid
2016-05-28
eller med allmosor och kollekt. Uppförandet av religiösa byggnader, utöver
kyrkor, ska finansieras av de egna samfunden och dess medlemmar.
Stämman beslutade också att Svenska Kyrkan ska vara fri från politisk
styrning.
Avdragsrätt för bidrag till ideella föreningar
Stämman beslutade att Borgerlig Framtid ska verka för ett återinförande
av avdragsrätten för bidrag till ideella organisationer. Samt att partiet ska
verka för en utvidgning av avdragsrätten till att även inkludera avdragsrätt
för privatpersoner, stiftelser, föreningar och företag, bidrag till
forskningsinstitutioner såsom universitet, forskningsinstitut och liknande.
Avsaknaden av denna möjlighet är ett betydande hinder för dessa
institutioner att erhålla privata donationer som skulle kunna göra
betydande skillnad.
3. Energi- och miljö
Förtydligande gällande klimatfrågan
Stämman beslutade att nuvarande skrivning gällande klimatförändringar i
partiprogrammet (sista stycket i kapitlet Miljö) ska ersättas med följande
skrivning:
“Klimatförändringar har varit en dominerande miljöfråga under de senaste
20 åren. Det samlade forskningsläget pekar på att mänsklig verksamhet
orsakar betydande klimatförändringar men omfattning och konsekvens är
föremål för forskning och debatt. Borgerlig Framtid anser att
försiktighetsprincipen ska råda, varför vi ställer oss bakom strävan efter
minskade utsläpp av växthusgaser. Utsläppen är ett globalt problem och det
är därför viktigt att försäkra sig om att åtgärder får reella effekter, inte att
utsläppen bara flyttas utomlands. Försiktighet bör också råda så att inte
vissa grupper drabbas orättvist hårt."
Inriktningsbeslut om kärnkraft
Stämman tog några beslut gällande kärnkraft. Partiet motsätter sig
nybyggnation av reaktorer av typen generation 3 eller generation 3+, det
vill säga kärnkraft av den typ som används idag eller är under
uppbyggnad. Borgerlig Framtid tar däremot ställning för en aktiv
forskning om ny sorts kärnkraft som går under namnet ”fjärde
generationens kärnkraft”, med målet att skapa en säker och billig
kärnkraft utan de risker som förknippas med de reaktorer som finns idag.
De så kallade generation-4-reaktorerna består inte av en enda reaktortyp
utan betecknar en bred grupp olika reaktorkonstruktioner. Målet för dessa
är att på olika sätt gå bortom de begränsningar som finns hos den typ av
reaktorer som generation 3 och 3+ använder sig av. Bland generation-4reaktorerna finns sådana som kan skapa mycket mindre farligt avfall än
generation 3, eller som kan använda uttjänt avfall från dagens gamla
reaktorer, för att ta några exempel.
3
Borgerlig Framtid
2016-05-28
Partiet tog vidare ställning för att utöka svensk forskning runt så kallad
fusion som energikälla, mer specifikt för de typer av fusionsteknik där den
resulterande reaktorn kommer kunna producera energi till kostnader som
är konkurrenskraftiga mot dagens elpriser.
Naturresurser
Stämman beslutade att Borgerlig Framtid ska verka för att skatter från
vattenkraft, vindkraft och övrigt nyttjande av naturresurser i större
utsträckning skall gå till berörda kommuner och regioner, det vill säga där
de utvinns.
Vidare ska Borgerlig Framtid verka för ett införande av kommunal vetorätt
mot provborrningar för gas-, olje- och mineralprospektering.
4. Utbildning och skola
Mobbing
Stämman beslutade att Borgerlig Framtid ska verka för att lagar och praxis
förändras så utgångspunkten vid bevisad mobbing ska vara att den som
mobbar tvångsförflyttas från sin skola och inte tvärtom. Detta måste dock
sättas i sitt sammanhang och bero av graden av mobbing, om den är
upprepad och så vidare och får bedömas från fall till fall.
5. Säkerhet
Polisens rapportering av brott
Det är viktigt för allmänhetens förtroende för polisen att all polisiär
rapportering är transparent. Undanhållande av viktig information kan
dessutom inverka negativt på uppklarandegraden av brott. Därför
beslutade stämman att Borgerlig Framtid ska verka för att
Rikspolisstyrelsen utformar ett tydligt regelverk där det framgår att ingen
hänsyn får tas till en gärningsmans etniska bakgrund eller medborgarskap
i sin interna rapportering, kommunikation och/eller vid den rapportering
eller kommunikation som sker via respektive pressenheter eller
motsvarande. Detta regelverk ska gälla under alla omständigheter och
utan undantag.
6. Utrikesfrågor
Israel-Palestina-konflikten
Israel-Palestinakonflikten diskuterades på stämman. Utifrån en motion tog
stämman beslut om att Borgerlig Framtid ska verka för att Palestina ska
erkänna staten Israel. Partiet ska också verka för att Israel ska slippa
raketattacker, samt för att stoppa bistånd till Fatah och Hamas, då de kan
styras vidare till terroraktioner mot Israel.
4
Borgerlig Framtid
2016-05-28
7. Övrigt
Stämman beslutade att Borgerlig Framtid ska anta principen om att ny
statlig reglering skall försöka minimera direkt negativ konsekvens för
enskilda privatpersoner.
Partiet ska verka för att pojkar och flickor liksom män och kvinnor bemöts
lika samt respekteras utifrån sitt kön.
Flera av motionerna skickades vidare som input till de interna
arbetsgrupper som ska inrättas och ha i uppgift att utveckla partiets
politik inom olika områden.
5

Similar documents