2016 års version av arbetsgivardeklarationen, utgåva 19

Comments

Transcription

2016 års version av arbetsgivardeklarationen, utgåva 19
Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på
deklarationsdagen (inlämningsadress, se andra sidan)
Betala din skatt till
Arbetsgivardeklaration
01 Deklarationsdag
02 Person-/Organisationsnummer
2016-07-12
578001-6530
Ditt referensnummer (OCR)
1657800165306
Bankgiro 5050-1055
Arbetsgivaravgifter att deklarera för juni 2016
Bruttolön, förmåner och avdrag för utgifter i arbetet
Avgiftspliktig bruttolön
utom förmåner
Avgiftspliktiga förmåner
Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.
Statistiska centralbyrån (SCB) använder uppgifterna i skattedeklarationen för framställning av statistik.
Avdrag för utgifter i arbetet
Sammanlagt underlag
för arbetsgivaravgifter
och särskild löneskatt
+
9 5 0 0 0
Full arbetsgivaravgift för
födda 1951 -
Arbetsgivaravgift för
födda 1938 - 1950
+
Total sjuklönekostnad
52
-
53
=
9 5 0 0 0
55
59
Summa underlag
(Uppgiften registreras ej)
31,42 % av rad 55
2 0 0 0 0
16,36 % av rad 59
62
6,15 % av rad 61
Se nedan*
70
+
2 3 5 6 5
+
3 2 7 2
+
+
+
Avdrag
Avdrag forskning och 74
utveckling, se nedan*
-
75
Avdrag regionalt stöd, 76
se nedan*
-
77
78
Summa arbetsgivaravgift
81
95000
83
85
87
Från lön och
förmåner
Från ränta och
utdelning
9 5 0 0 0
Summa avdragen
skatt
Summa avgift och
skatt att betala
02
Upplysningar (Upplysningar kan bara lämnas i rutan)
SKV
82
84
+
32000
86
88
+
+
=
32 0 0 0
=
5 8 8 3 7
Underskrift (behörig firmatecknare)
Mathias Johnsson
Kontaktperson
33 0143
2 6 8 3 7
Underskrift
Namnförtydligande
03 Administrativ kod
=
Avdragen skatt
Från pension
m.m.
*För procentsatser och kod, se SKV 463.
4700 19
Ange endast kronor, ej ören
73
trf
Summa underlag för
skatteavdrag
66
Se nedan*
Underlag för skatteavdrag
Pension, livränta, försäkringsersättning inkl. SINK
56
60
61
Avdragen skatt att deklarera för juni 2016
Lön och förmåner
inkl. SINK
(Ruta 53 = 55 + 59 + 61 + 65 + 69)
7 5 0 0 0
Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter
Regionalt stöd, underlag
99
Arbetsgivaravgifter
Särskild löneskatt för
födda 1937 eller tidigare
Ambassader och företag 65
utan fast driftställe i Sverige
samt särskild löneskatt
69
67
USA, Kanada,
Kod,
Québec m.fl.
se
nedan*
Forskning och utveckling,
underlag
Uppgift till Försäkringskassan
51
Underlag för arbetsgivaravgifter
Ränta och utdelning
16-06
50
Telefonnummer
123 45 67