Dabicycline 500

Comments

Transcription

Dabicycline 500
‫אזהרות‪:‬‬
‫איןלהשתמשבמטילות‪.‬‬
‫יש להפסיק את הטיפול בתרנגולות‬
‫‪4‬ימיםלפניהשחיטה‪.‬‬
‫אםלאחלשיפורתוך‪24-48‬שעות‬
‫מתחילת הטיפול‪ ,‬יש לערוך אבחון‬
‫מחדש‪.‬‬
‫זמן המתנה בדגים‪ 400 :‬ימי מעלה‬
‫)‪ 20‬יום בטמפרטורת מיים ‪.(20 °C‬‬
‫מינוןיתרעלוללגרוםלשאריותבבשר‬
‫מעברלזמןההמתנה‪.‬‬
‫תופעותלוואי‪:‬‬
‫עלוליםלהתפתחזיהומיםמשנייםשל‬
‫פטריות וחיידקים עמידים לתכשיר‪.‬‬
‫תגובותביןתרופתיות‪:‬‬
‫לא מומלץ להשתמש בו זמנית עם‬
‫תכשיריםהמכיליםפניצילין‪.‬‬
‫אחסנה‪:‬‬
‫במקוםיבש‪.‬‬
‫דאביציקלין‪500‬וטרינרי‬
‫‪Dabicycline 500 Veterinary‬‬
‫הרכבחדש‬
‫אבקהמסיסה‬
‫‪1‬ק"ג‬
‫לשימושוטרינריבלבד‬
‫נתניה‬
‫הרכב‪:‬‬
‫כל‪1‬גרםמכיל‪:‬‬
‫‪Oxytetracycline HCL 500 mg‬‬
‫התוויות‪:‬‬
‫לטיפולבמחלותוזיהומיםהנגרמיםע"י‬
‫חיידקיםהרגישיםלאוקסיטטרציקלין‬
‫בתרנגולותובדגים‪.‬‬
‫מינוןוהגשה‪:‬‬
‫בהתאם להוראות הרופא הוטרינר‪.‬‬
‫‪60-40‬גרםדאביציקלין‪500‬לכל‪100‬‬
‫ליטר מי‪-‬שתיה במשך ‪ 7-5‬ימים‪,‬‬
‫כמקוריחידלמישתיה‪,‬בהגשהללהקה‪.‬‬
‫להמיס את הכמות המתאימה של‬
‫האבקה בכמות מתאימה של מי‬
‫השתיה‪.‬‬
‫אפשרגםלהכיןתמיסהמרוכזתיותר‪.‬‬
‫ישלהכיןתמיסהטרייהכל‪12‬שעות‪.‬‬
‫לדגים‪:‬להגשהע"יערבובבמזון‪.‬המינון‬
‫המומלץ‪150:‬גרםדביציקלין‪500‬לכל‬
‫‪1‬טוןדגיםמשקלחי‪.‬משךהטיפול‪10:‬‬
‫ימים‪.‬צריכתהמזוןמשתנהבהתאם‬
‫לטמפרטורת המים‪ .‬לצורך התאמת‬
‫המינוןלקצבצריכתהמזוןישלהיוועץ‬
‫ברופאהוטרינר‪.‬‬
‫‪3V00850501202‬‬
‫אביקתוצריםוטרינרייםבע"מ‬
‫ת"ד‪489‬ביתשמש‬