Sote- ja maakuntauudistus, Tuukka Salkoaho

Comments

Transcription

Sote- ja maakuntauudistus, Tuukka Salkoaho
Ajankohtaista sote- ja
maakuntauudistuksessa
yhteyspäällikkö Tuukka Salkoaho
1
5.6.2016
Tuukka Salkoaho
Ei tullut suurta kuntauudistusta, jolla sote-palveluiden järjestäminen olisi
turvattu.
Ei tullut vastuukuntamalliin perustuvaa palveluiden järjestämistapaa.
Ei tullut viittä sote-aluetta.
Ei tullut edes yksitasoisia sote-kuntayhtymiä.
Lähdettiin matkalle kohti maakuntien Suomea…
2
5.6.2016
Tuukka Salkoaho
Uuden maakunnan tehtävät Hallituksen 5.4. linjauksen mukaan
3
1. Sosiaali- ja
terveydenhuolto
2. Sosiaalisen hyten
edistämisen
ennaltaehkäisevät palvelut ja
tukea kunnille
6. Alueellisten yhteispalveluiden
järjestäminen ja kehittäminen
11. Elinkeinoelämän ja elinkeinojen
sekä innovaatioympäristön
kehittäminen ja rahoittaminen sekä
siihen liittyvät yritys- ja
neuvontapalvelut
3. Pelastustoimi
4. Ymp.terveydenhuolto ja
elintarvikevalvonta, eläinten
terveys ja hyvinvointi ja sen
valvonta.
5. Aluekehittäminen ja sen
rahoitus
7. Alueiden käytön ja
rakentamisen ohjaus sekä
kulttuuriympäristön hoito
8. Alueellinen maakunnan
liikennejärjestelmä-suunnittelu
9. Joukkoliikenteen alueellinen
suunnittelu ja järjestäminen,
yksityisteiden ja edellisten
valtionavustustehtävät
10. Maakunnallisen identiteetin,
elinvoiman ja kulttuurin sekä
hyvinvoinnin ja liikunnan
edistäminen
12. Maaseudun kehittäminen
sekä maa- ja
elintarviketalouden,
maaseutuelinkeinojen ym.
edistäminen ja rahoittaminen,
viljelijätukitehtävät
13. Maatalouden ja
turkistuottajien
lomituspalveluiden järjestäminen
ja lomituksen paikallisviranomaistehtävät
14. Kasvintuotannon ja terveyden valvonta
15. Työ- ja elinkeinopalveluiden
järjestäminen ja kotoutumisen
edistäminen
16. Erikseen säädettävät vesihuollon edistämisen ja suunnittelun,
vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan tehtävät ja
alueelliset luonnonvaratehtävät sekä huolehtiminen ympäristö-, vesihuoltoja vesistötöiden toteuttamisesta samoin kuin vesien- ja merenhoidon
tehtävistä.
17. Ympäristöä koskevan tiedon
tuottaminen ja jakaminen sekä
ympäristötietouden
parantaminen
18. Yhteiskunnan
turvallisuusstrategian
alueellinen varautuminen ja sen
tukeminen ja yhteensovitus
maakunnan tehtäviin kuuluvissa
asioissa
19. Rakennusvalvonta niissä
maakunnissa, joissa maakunnan
kaikki kunnat näin sopivat
20. Maakunnan kaikkien kuntien kanssa yhteisellä sopimuksella
maakunnan hoidettavaksi kuntien osoittamat, maakunnan
tehtäväalaan liittyvät tehtävät
21. Muut maakuntien liittojen
lain perusteella nykyisin
hoitamat tehtävät.
22. Maakunnan tehtäviin
liittyvien kansainvälisten
asioiden ja yhteyksien
hoitaminen
5.6.2016
Tuukka Salkoaho
Aikataulut
2015
2016
Kuntien
lausunnot
Päätös alueiden määrästä
ja rahoituksen perusratkaisusta
Linjaukset ICT:n
ohjauksesta, rakennusinvestointien
koordinaatiosta ja vaalien
periaatteista
2018
2017
Sote-järjestämislaki ja voimaanpanolaki 07/2017
Lait lausuntokierrokselle
syyskesä/16?
HE eduskuntaan
11/16
Maakuntalaki 07/2017
Kuntien
lausunnot
Valtionosuuslait, tuloverolaki
Tarastin selvitys
siirtyvistä
tehtävistä 01/16
•
•
Pohjaselvitys kuntien
aseman muuttumisesta
sekä sääntelypolitiikasta
04/16
5.6.2016
Valinnanvapaus ja
monikanavarahoitusuudistus –lait
voimaan
HEvalinnanvapaudesta
lausuntokierrokesel
le ja eduskuntaan
Valinnanvapaus
Selvityshenkilöiden esiselvitys
15.3.
Raportti ehdotuksineen 31.5.
Alueellinen valmistelu
4
2019
1.vaalit ja muutoshallinto
Parlamentaarisen
seuranta-ryhmän
alustavat linjaukset
12/16
Lainsäädäntömuutosten
valmistelu 12/17
Järjestämisvastuu
maakunnille
Tulevaisuuden kuntaa
koskeva lainsäädäntö
voimaan
4
Tuukka Salkoaho
Valtion ohjauksen elementtejä ja maakuntien velvoitteita
Valtio
”Vahva valtion ohjaus”
Yhtiöt
•
•
•
•
STM
ja THL
Kiinteistö
ICT
Tukipalvelut
Hankinta
Yhteistyösopimus
yhteistyöalueen
maakuntien kesken
Maakuntien
arviointimenettely
Maakuntastrategia, jossa palveluntuotanto-strategia. Valtio voi
puuttua strategiaan ja sen toimeenpanoon
Konseptikilpailutus
VN
VM
Ulkoistamisvelvoite, tietty
vähimmäismäärä sote-palveluista
Maakunnan oman tuotannon
vertailu muuhun tuotantoon
Julkisen
palveluntuotannon
rekisteröinti
Järjestämisen ja
tuottamisen
erottaminen
Maakunnan tuotannon
yhtiöittäminen
VN:n mahdollisuus säätää
valtakunnallisesta ja
alueellisesta työnjaosta
Maakunnan tilinpäätös ja
laskelma omasta
palveluntuotannosta
Maakunnan
palvelurakenteen
monipuolistaminen
Maakunnat (18)
Maakuntien itsehallinto?
5
5.6.2016
Tuukka Salkoaho
Entäs Pirkanmaa?
• Nykytilaselvitys uudelle toimijalle siirtyväksi esitetyistä tehtävistä on
valmistunut: www.tampere.fi/alueuudistus
• Pohja jatkotyölle on valettu
•
meillä on kattava kuvaus niin henkilöstöstä, järjestämis- ja tuotantotavoista, kiinteistöistä ja
omaisuudesta, ICT-ratkaisuista jne.
• Nyt tärkeintä on yhteisen näkemyksen löytäminen niin kuntien,
maakunnan liiton, sairaanhoitopiirin, pelastuslaitoksen, ELY-keskuksen ja
TE-toimiston kesken ja valmistelun päämäärätietoinen projektointi.
6
5.6.2016
Tuukka Salkoaho
Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon
tilannekuva
Tuukka Salkoaho
Keskeisiä poimintoja selvityksestä (1)
Perusterveyden- ja sosiaalihuollon kenttä on hyvin heterogeeninen
• tämä näkyy niin palveluiden järjestämisen ja tuottamisen erilaisissa tavoissa ja ICTratkaisujen kirjossa
• viisi kuntaa hankkii lähes kaikki sote-palvelunsa kunnan ja yksityisen yhdessä
omistamalta yhtiöltä, kaksi kuntaa kunnan itsensä omistamalta yhtiöltä ja kahden
terveysaseman avosairaanhoitopalvelut ostetaan yksityiseltä
• Palvelusaannin kriteerit vaihtelevat merkittävästi esimerkiksi
ympärivuorokautisessa hoivassa
• Laitoshoidon purkamisessa ja siirtymisessä tehostettuun palveluasumiseen suuria
eroja
Keskeisiä poimintoja selvityksestä (2)
• Omaehtoinen kehittäminen on ollut merkittävää
• Isoja rakenneuudistuksia ja innovatiivisia toimintojen uudelleenjärjestelyjä on tehty
käytännössä jokaisessa Pirkanmaan kunnassa ja yhteistoiminta-alueilla
• Perusterveydenhuollossa on otettu käyttöön paljon uusia potilasta osallistavia
toimintamalleja, mutta toisaalta jokainen yhteistoiminta-alue on kehittänyt
palveluitaan omannäköisekseen.
• Palveluiden peittävyys on erittäin laajaa:
• Esim. 77 % pirkanmaalaisista käyttää terveyskeskusten palveluja vuosittain
• Yksityisiä terveyspalveluyrityksiä on Pirkanmaalla n. 700, joista suurin
osa on pienyrityksiä
Kuntien terveydenhuollon asiakas- ja
potilastietojärjestelmät
Kihniö*
Parkano*
MänttäVilppula*
Ylöjärvi Ruovesi*
Ikaalinen
Hämeenkyrö
Effica
Pegasos
Mediatri
Pirkanmaan shp:n toiminnot (Uranus)
Jämsä*
Juupajoki*
Tampere Orivesi
Nokia
Kangasala
Pirkkala
Lempäälä Pälkäne
Sastamala
Vesilahti
Valkeakoski
Punkalaidun
Akaa
Urjala
Yksityiset sote-tuottajat käyttävät kunnan järjestelmää
*ostaa tai aikoo ostaa sote
-palvelut yksityiseltä
Virrat*
Kuhmoinen*
Kuntien sosiaalipalvelujen
ICT-perusjärjestelmät
Kihniö*
Parkano*
Effican eri sovelluksia
ProConsona
Virrat*
MänttäVilppula*
Ruovesi
Ylöjärvi
Ikaalinen
Hämeenkyrö
Sosiaalitoimi
Jämsä*
Juupajoki*
Tampere Orivesi
Kuhmoinen*
Nokia
Kangasala
Pirkkala
Lempäälä Pälkäne
Sastamala
Vesilahti
Valkeakoski
Akaa
Punkalaidun
Urjala
Effican eri sovelluksia
Kihniö*
ProConsona
Effica, ProConsona
Vanhustenhuolto
Mediatri
Parkano*
MänttäVilppula*
Ylöjärvi Ruovesi*
Ikaalinen
Pegasos
Pegasos, ProConsona
Yksityiset sote-tuottajat käyttävät kunnan järjestelmää
*ostaa tai aikoo ostaa sote
-palvelut yksityiseltä
Virrat*
Hämeenkyrö
Jämsä*
Juupajoki*
Tampere Orivesi
Nokia
Kangasala
Pirkkala
Lempäälä Pälkäne
Sastamala
Vesilahti
Valkeakoski
Punkalaidun
Akaa
Urjala
Kuhmoinen*
Pirkanmaan sote-henkilöstö
*palkkakustannukset ilman henkilöstösivukuluja