Patologi och cytologi 2015

Comments

Transcription

Patologi och cytologi 2015
Nyckeltal 2015
Rapport – Patologi
och cytologi
Juni 2016
Innehållsförteckning
1. Om Nysam...........................................................................3
2.Beskrivning...........................................................................4
3.
Verksamhetsbeskrivning och Länsprofilgrafer.............................5
3.1 Halland..........................................................................5
3.2 Jönköping...................................................................6
3.3 Värmland....................................................................7
3.4 Västmanland...............................................................8
3.5 Örebro.......................................................................9
4.
Nyckeltalsgrafer länsnivå......................................................10
4.1 Aktiviteter..................................................................10
4.2 Resurser....................................................................12
4.3 Produktivitet...............................................................17
4.4 Medicinsk praxis........................................................21
4.5 Kvalitet.....................................................................23
Tabellbilaga länsnivå...................................................................24
Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet?
Kontakta: Johan Arrelöv, 0707-55 89 89, [email protected]
www.nysam.com
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 2 (26)
1. Om Nysam
I över 20 års tid har Nysam, ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom vård och
omsorg, tagit fram nyckeltal för jämförelse och uppföljning. Därigenom har
Nysam stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete.
Syftet med Nysam är att deltagarna ska få:
• Tillgång till fakta som kan utgöra beslutsunderlag i frågor som berör
styrning, utveckling och produktionsplanering av verksamheten
• Idéer kring nya arbetssätt och metoder, genom kompetensöverföring
och erfarenhetsutbyte
• Mätbart utgångsläge för, och möjlighet att utvärdera pågående,
förbättringsarbete
• Informellt erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet
Nysam är ett chefsnätverk och en arena för utveckling. Verksamhetschefer från
respektive specialitets- och verksamhetsområde samlas två gånger per år för att
jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Vid dessa möten utbyts erfarenheter och goda exempel på förbättringsåtgärder i verksamheten. Exempelvis kan nya initiativ och arbetssätt som förbättrar
hälso- och sjukvården få en större och snabbare spridning över landet genom
Nysam.
Nysam publicerar årligen nyckeltalsrapporter för landsting/regioner inom ca
30 specialitets- och verksamhetsområden. Över 400 verksamheter rapporterar
i dagsläget in data till Nysam. Deltagarna i Nysams utvecklingsgrupper avgör
gemensamt vilka nyckeltal som är relevanta och hur jämförelser ska ske. Deltagande verksamhetschefer ansvarar för att insamlad data är korrekt och följer
överenskomna definitioner. I samband med inrapportering sker automatiska
sannolikhetsbaserade kontroller samt jämförelse med föregående års data samt
kvalitetssäkring av materialet. Data i Nysams rapporter är därigenom kvalitetssäkrad och deltagande verksamheter är väl förtrogna med varifrån informationen är hämtad.
Deltagande verksamheter använder nyckeltalen för jämförelse med andra verksamheter och sig själva över tid. Informationen används för uppföljning samt
för verksamhetsutveckling med syfte att öka produktivitet och kvalitet i vården.
I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet,
kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Andra
data samlas in mer sällan beroende på behov och fördjupningar som görs.
Denna rapport beskriver utvecklingen för patologi & cytologi. Verksamhetsområdet Laboratoriemedicin etablerades i Nysam 1997. Laboratoriemedicin i
Nysam består av fyra delområden; blodcentraler, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi samt patologi & cytologi. Respektive delområde har en egen arbetsgrupp.
Nysams utvecklingsgrupp för Laboratoriemedicin träffas två gånger per år.
Aktuella frågeställningar inom arbetsgrupperna är:
• Utveckling av kostnadsredovisningsavsnitt för utökad möjlighet till jäm­
förelser och analys.
• Framtagning av ytterligare nyckeltal kring medicinsk praxis och kvalitet.
Stockholm, juni 2016
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 3 (26)
2.Beskrivning
Tabell 1 – Befolknings- och geografidata 2015
Län
Folkmängd 1
Invånare per km2
156 253
43
2 931
53
Dalarna
281 028
44
28 030
10
57 391
45
3 134
18
Gävleborg
281 815
43
18 119
16
Halland
314 784
42
5 427
58
Jämtland
127 376
46
48 945
2,6
Jönköping
347 837
42
10 438
33
Kalmar
237 679
44
11 166
21
Kronoberg
191 369
42
8 425
23
Norrbotten
249 733
44
97 257
2,6
Skåne
1 303 627
41
10 969
119
Stockholm
2 231 439
39
6 526
342
Södermanland
283 712
42
6 076
47
Uppsala
354 164
40
8 192
43
Värmland
275 904
44
17 517
16
Västerbotten
263 378
42
54 672
4,8
Västernorrland
243 897
44
21 552
11
Västmanland
264 276
42
5 118
52
Västra Götaland
1 648 682
41
23 797
69
VG NU-sjukvården
320 338
-
7 953
40
Örebro
291 012
42
8 504
34
Östergötland
445 661
41
10 545
42
9 851 017
41
407 340
24
Riket
2
Landareal (km2) 2
Blekinge
Gotland
1
Medelålder 1
Källa SCB, 2015-12-31
Källa SCB, 2012-01-01
Markerade län ingår med data i årets rapport.
Tabell 2 – Beskrivning
Halland
Jönköping
Värmland
Västmanland
Örebro
måndag-fredag
08.00-16.30
07.00-16.00
07.00-16.30
07.00-16.00
07.30-16.30
lör-sön-helgdag
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Elektroniskt remiss- och svarssystem
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ackrediterad
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Antal specialister/överläkare
6,0
7,0
5,6
6,0
7,0
Antal ronder per månad
40
11
37
28
37
Används digital patologi
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Utförs hematopatologi på eget labb?
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Laboratoriets öppettider:
Beskrivning:
Ansvar för kallelser till cellprovskontroll?
Ansvar för bokning av tider till
cellprovskontroll?
Tillhör biobankssamordnare avdelningen?
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 4 (26)
3. Verksamhetsbeskrivning och Länsprofilgrafer
Länsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal.
Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet)
för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är länets värde
lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är länets värde högre
än medianen.
3.1 Halland
Organisations/ verksamhetsbeskrivning
Klinisk Patologi och Cytologi är en del av Medicinsk Diagnostik, med gemensam ledning för de tre laboratorierna (Kemi, Mikro, Patologi) samt Röntgen.
Samarbetsprojekt mellan laboratorierna uppmuntras och förekommer inom både
morfologisk och molekylärbiologisk diagnostik. I övrigt sköter Klinisk Patologi
och Cytologi all morfologisk, diagnostisk verksamhet inom Region Halland,
samt ansvarar för bl.a. mutationsanalyser och viss genetisk diagnostik. Verksamheten omfattar även en väl utbyggd immunohistokemi, ISH och flödescytometri,
samt en utvecklad klinisk konferensverksamhet inom konceptet MDK.
Framtidsplaner/utvecklingsområden
Scanningmikroskopi/bildanalys. NGS.
Framgångsfaktor/positiv händelse under året
Läkarrekrytering, utveckling av rutiner inom molekylärdiagnostik.
Personalsituationen under året
Generellt välbemannat.
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
%-avvikelse från Nysam medianvärde
Halland
-50%-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
AKTIVITETER
Totalt antal remisser per 10 000 invånare 1) (1 839)
Totalt antal remisser/motsvarande (54 276)
RESURSER
Personalkostnad i kronor per invånare 1) (90)
Personalkostnad i kronor per remiss (484)
Personalkostnad läkare i kronor per remiss (histo+övr cyt) (492)
Omkostnad i kronor per remiss (200)
Samlade kostnader i kronor per remiss (857)
PRODUKTIVITET
Antal remisser per årsarbetande personal totalt (1 386)
Antal remisser (histo+övr cyt) per årsarbetande läkare 2) (2 564)
Antal remisser per årsarbetande personal exkl. läkare (1 661)
Antal remisser cervixcytologi per årsarb. cytodiagnostiker (4 601)
Antal obduktioner per årsarbetande obuktionstekniker (104)
KVALITET
Medelsvarstid PAD-remiss histologi (antal dagar) (16)
Andel besvarade prov (PAD) inom 10 arbetsdagar (i %) (42)
Andel besvarade prov (PAD) inom 20 arbetsdagar (i %) (90)
0,9%
7,6%
-5,2%
-4,7%
-31,0%
-2,4%
-1,2%
-41,3%
-36,8%
0%
0%
84%
0%
17%
10%
Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal
1) Data ej korrigerad för utomlänspatienter
2) Exklusive remisser som primärgranskats externt
Graf ID: 1580
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 5 (26)
3.2 Jönköping
Organisations/ verksamhetsbeskrivning
Patologilaboratoriet i Jönköping är en länsövergripande verksamhet, placerad i
Jönköping. Ingår i Enhet Laboratoriemedicin som är en del av verksamhetsområde Medicinsk diagnostik. Hög produktion.
Framtidsplaner/utvecklingsområden
Arbeta med subspecialisering i läkargruppen. Rekrytering från BMA-gruppen
till planerad utbildning av CD.
Framgångsfaktor/positiv händelse under året
Nyrekrytering av 3 patologer. Samarbete med TMC.
Personalsituationen under året
Höga sjuktal bland patologerna från sommaren 2015 och året ut. Gediget arbete utifrån uppförd handlingsplan gällande rekrytering samt verksamhet. Stor
oro för kommande brist på cytodiagnostiker. Test av konvertering av BMA till
verksamhetsutvecklare 1/8.
Större förändringar/händelser under året
Ny scanner inköpt. Start av 5 SVF-flöden.
Kommentar till större avvikelser jämfört med övriga landsting/regioner
Inget deltagande i MDK under senare delen av 2015 p.g.a. hög sjukfrånvaro.
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
%-avvikelse från Nysam medianvärde
Jönköping
-50%-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
AKTIVITETER
Totalt antal remisser per 10 000 invånare 1) (1 839)
Totalt antal remisser/motsvarande (54 276)
-10,1%
RESURSER
Personalkostnad i kronor per invånare 1) (90)
Personalkostnad i kronor per remiss (484)
Personalkostnad läkare i kronor per remiss (histo+övr cyt) (492)
Omkostnad i kronor per remiss (200)
Samlade kostnader i kronor per remiss (857)
PRODUKTIVITET
Antal remisser per årsarbetande personal totalt (1 386)
Antal remisser (histo+övr cyt) per årsarbetande läkare 2) (2 564)
Antal remisser per årsarbetande personal exkl. läkare (1 661)
Antal remisser cervixcytologi per årsarb. cytodiagnostiker (4 601)
Antal obduktioner per årsarbetande obuktionstekniker (104)
KVALITET
Medelsvarstid PAD-remiss histologi (antal dagar) (16)
Andel besvarade prov (PAD) inom 10 arbetsdagar (i %) (42)
Andel besvarade prov (PAD) inom 20 arbetsdagar (i %) (90)
6,0%
20%
35%
37%
22%
20%
-7,5%
-12,2%
-4,8%
0%
0%
0%
0%
0%
Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal
1) Data ej korrigerad för utomlänspatienter
2) Exklusive remisser som primärgranskats externt
Graf ID: 1580
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 6 (26)
3.3 Värmland
Organisations/ verksamhetsbeskrivning
Klinisk patologi tillhör tillsammans med verksamheterna Klinisk- Kemi, Mikrobiologi, Transfusionsmedicin, Fysiologi, Medicins teknik och Radiologi division
Diagnostik. Varje verksamhetsområde står för sig själv men samarbete förekommer mellan lab-disciplinerna.
Framtidsplaner/utvecklingsområden
Förbättrade processer på lab, kortare dehydreringstider och teamarbete, Digital
patologi - inskanning av glas frigör tid för Vårdadministratörer vid ronder.
Framgångsfaktor/positiv händelse under året
Vi har lyckats utlandsrekrytera läkare, mycket arbete med introduktion och
språkträning men kommer bli bra.
Personalsituationen under året
Vi har inte haft vakanser förutom på läkarsidan.
Större förändringar/händelser under året
Förutom rekrytering av läkare har vi haft många upplärningar av både BMA
och Vårdadministratörer.
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
%-avvikelse från Nysam medianvärde
Värmland
-50%-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
AKTIVITETER
Totalt antal remisser per 10 000 invånare 1) (1 839)
Totalt antal remisser/motsvarande (54 276)
RESURSER
Personalkostnad i kronor per invånare 1) (90)
Personalkostnad i kronor per remiss (484)
Personalkostnad läkare i kronor per remiss (histo+övr cyt) (492)
Omkostnad i kronor per remiss (200)
Samlade kostnader i kronor per remiss (857)
-6,5%
-4,4%
-3,1%
-39,4%
-10,5%
PRODUKTIVITET
Antal remisser per årsarbetande personal totalt (1 386)
Antal remisser (histo+övr cyt) per årsarbetande läkare 2) (2 564)
Antal remisser per årsarbetande personal exkl. läkare (1 661)
Antal remisser cervixcytologi per årsarb. cytodiagnostiker (4 601)
Antal obduktioner per årsarbetande obuktionstekniker (104)
KVALITET
Medelsvarstid PAD-remiss histologi (antal dagar) (16)
Andel besvarade prov (PAD) inom 10 arbetsdagar (i %) (42)
Andel besvarade prov (PAD) inom 20 arbetsdagar (i %) (90)
0%
0%
15%
41%
25%
15%
50%
-50,5%
-49,3%
31%
Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal
1) Data ej korrigerad för utomlänspatienter
2) Exklusive remisser som primärgranskats externt
Graf ID: 1580
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 7 (26)
3.4 Västmanland
Organisations/ verksamhetsbeskrivning
Laboratoriemedicin Västmanland (LMVL) inkluderar specialiteterna Klinisk
kemi, Klinisk Mikrobiologi, Klinisk patologi och Transfusionsmedicin. Organisatoriskt är vi en matrisorganisation med enheter(medarbetare) och arbetsplatser
i linjeorganisationen och med enhetschefer; med 22 processer för verksamheten;
och med nio stödfunktioner som IT, kvalitet, ledningssystem, ekonomi, mm. Vi
är cirka 200 medarbetare.
Framtidsplaner/utvecklingsområden
Vi arbetar med ständiga förbättringar och successiv integrering av verksamheten. Vi förstärker successivt kompetensen inom alla kategorier och är nu
aktiva i utbildning på ST-nivå.
Framgångsfaktor/positiv händelse under året
Framgångsfaktorer är dels den samlade organisationen med successiv integrering, dels delegering av verksamhetsansvar på läkare och processledare, och dels
kompetenta och drivna medarbetare.
Personalsituationen under året
Vi har inte haft några rekryteringssvårigheter för någon kategori under året.
Begränsningen på BMA-sidan är att hinna rekrytera och lära upp motsvarande
de pensionsavgångar vi har.
Större förändringar/händelser under året
Ett flertal större investeringar gjorda eller påbörjade som inköp av nytt LIS, driftsättning av ColdStorage, automatiserad komponentberedning, blodtappningstrailer, mm. Rekrytering av ST-läkare inom Klinisk patologi och Klinisk kemi.
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
%-avvikelse från Nysam medianvärde
Västmanland
-50%-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
AKTIVITETER
Totalt antal remisser per 10 000 invånare 1) (1 839)
Totalt antal remisser/motsvarande (54 276)
RESURSER
Personalkostnad i kronor per invånare 1) (90)
Personalkostnad i kronor per remiss (484)
Personalkostnad läkare i kronor per remiss (histo+övr cyt) (492)
Omkostnad i kronor per remiss (200)
Samlade kostnader i kronor per remiss (857)
PRODUKTIVITET
Antal remisser per årsarbetande personal totalt (1 386)
Antal remisser (histo+övr cyt) per årsarbetande läkare 2) (2 564)
Antal remisser per årsarbetande personal exkl. läkare (1 661)
Antal remisser cervixcytologi per årsarb. cytodiagnostiker (4 601)
Antal obduktioner per årsarbetande obuktionstekniker (104)
KVALITET
Medelsvarstid PAD-remiss histologi (antal dagar) (16)
Andel besvarade prov (PAD) inom 10 arbetsdagar (i %) (42)
Andel besvarade prov (PAD) inom 20 arbetsdagar (i %) (90)
-12,2%
-21,4%
-15,9%
-11,2%
-1,5%
-4,6%
-5,0%
-29,4%
12%
29%
35%
12%
28%
26%
2,2%
Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal
1) Data ej korrigerad för utomlänspatienter
2) Exklusive remisser som primärgranskats externt
Graf ID: 1580
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 8 (26)
3.5 Örebro
Organisations/ verksamhetsbeskrivning
Ökad produktion gör att vi håller på att växa ur våra lokaler. Det är trångt, både
vid mottagning och nedläggning av prover. Ökningen av immun och FISH
fortsätter och trots dubblering av bemanning på placeringen så har man svårt
att hinna med. Produktionsökningen påverkar alla kategorier och vi har haft
en extra sekreterare under hösten. Vakans på CD-tjänst under ett halvår gör att
vi har långa svarstider på hälsokontrollen. Jobba för primär HPV under senare
halvan av 2016.
Framtidsplaner/utvecklingsområden
Scannerinköp och digitalisering är på gång. Primär HPV förhoppningsvis efter
sommaren. SVF och nivåstrukturering kommer påverka deltagandet av ronder
samt antal fall som kommer att rondas.
Framgångsfaktor/positiv händelse under året
Framgångsfaktorer är dels den samlade organisationen med successiv integrering, dels delegering av verksamhetsansvar på läkare och processledare, och dels
kompetenta och drivna medarbetare.
Personalsituationen under året
Vakant CD-tjänst under sista halvåret.
Större förändringar/händelser under året
Ökad produktion, histologi ca 10%, Cxcyt 18% Immun 49% och FISH 52%.
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
%-avvikelse från Nysam medianvärde
Örebro
-50%-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
AKTIVITETER
Totalt antal remisser per 10 000 invånare 1) (1 839)
Totalt antal remisser/motsvarande (54 276)
RESURSER
Personalkostnad i kronor per invånare 1) (90)
Personalkostnad i kronor per remiss (484)
Personalkostnad läkare i kronor per remiss (histo+övr cyt) (492)
Omkostnad i kronor per remiss (200)
Samlade kostnader i kronor per remiss (857)
1,4%
0%
-4,7%
PRODUKTIVITET
Antal remisser per årsarbetande personal totalt (1 386)
Antal remisser (histo+övr cyt) per årsarbetande läkare 2) (2 564)
Antal remisser per årsarbetande personal exkl. läkare (1 661)
Antal remisser cervixcytologi per årsarb. cytodiagnostiker (4 601)
Antal obduktioner per årsarbetande obuktionstekniker (104)
-19,0%
KVALITET
Medelsvarstid PAD-remiss histologi (antal dagar) (16)
Andel besvarade prov (PAD) inom 10 arbetsdagar (i %) (42)
Andel besvarade prov (PAD) inom 20 arbetsdagar (i %) (90)
-42,9%
-33,3%
0%
0%
14%
0%
18%
0%
33%
29%
10%
Medianvärdet inom parentes efter respektive nyckeltal
1) Data ej korrigerad för utomlänspatienter
2) Exklusive remisser som primärgranskats externt
Graf ID: 1580
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 9 (26)
4. Nyckeltalsgrafer länsnivå
4.1 Aktiviteter
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Totalt antal remisser
60 000
55 000
50 000
1 500
45 000
1 250
40 000
35 000
1 000
30 000
25 000
750
20 000
500
15 000
Totalt antal remisser/ motsvarande
Totalt antal remisser per 10 000 invånare
1 750
10 000
250
5 000
g
la
an
öp
tm
nk
V
äs
Jö
V
är
H
m
al
la
in
nd
nd
la
br
re
Ö
nd
0
o
0
Totalt antal remisser per 10 000 invånare i länet
Totalt antal remisser/motsvarande
Invånarrelaterade data ej korrigerade för utomlänspatienter.
Graf ID: 1517
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Antal histopatologiska remisser
25 000
700
650
22 500
600
20 000
550
500
17 500
450
15 000
400
12 500
350
300
10 000
250
7 500
200
150
Antal histopatologiska remisser
Antal histopatologiska remisser per 10 000 invånare
750
5 000
100
2 500
50
g
tm
äs
V
Jö
nk
an
öp
la
in
nd
V
är
Ö
m
re
la
br
nd
la
al
H
nd
0
o
0
Antal histopatologiska remisser per 10 000 invånare
Antal histopatologiska remisser
Invånarrelaterade data ej korrigerade för utomlänspatienter.
Graf ID: 1519
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 10 (26)
4.1
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
27 500
3 750
3 500
22 500
3 000
2 750
20 000
2 500
17 500
2 250
15 000
2 000
1 750
12 500
1 500
10 000
1 250
1 000
7 500
750
5 000
500
Antal cervixcytologiska remisser
25 000
3 250
2 500
250
0
g
äs
V
V
Jö
tm
nk
an
öp
re
Ö
H
la
in
o
br
nd
la
al
la
m
är
nd
0
nd
Antal cervixcytologiska remisser per 10 000 kvinnor 23-60 år
Antal cervixcytologiska remisser
Antal cervixcytologiska remisser per 10 000 kvinnor 23-60 år
Antal cervixcytologiska remisser
Invånarrelaterade data ej korrigerade för utomlänspatienter.
Graf ID: 1520
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
225
7
200
6
175
150
5
125
4
100
3
Antal obduktioner
8
75
2
50
0
0
in
öp
br
V
äs
Jö
nk
re
Ö
al
H
tm
o
nd
la
la
an
la
m
är
V
g
25
nd
1
nd
Antal obduktioner per 10 000 invånare
Antal obduktioner
Antal obduktioner per 10 000 invånare
Antal obduktioner
Invånarrelaterade data ej korrigerade för utomlänspatienter.
Graf ID: 1521
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 11 (26)
4.2 Resurser
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Antal årsarbetande läkare
9
8
7
6
5
4
3
2
1
är
nd
H
m
al
la
la
nd
nd
la
an
V
V
äs
Jö
tm
nk
Ö
re
öp
br
in
o
g
0
Antal årsarbetande läkare
Graf ID: 1529
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Antal årsarbetande personal exklusive läkare
37,5
35
32,5
30
27,5
25
22,5
20
17,5
15
12,5
10
7,5
5
2,5
nd
la
br
V
är
m
re
Ö
an
tm
V
äs
o
nd
la
nd
la
al
H
Jö
nk
öp
in
g
0
Antal årsarbetande personal exklusive läkare
Graf ID: 1530
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 12 (26)
4.2
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Personalkostnad i kronor per invånare
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
la
V
är
H
m
al
la
nd
nd
o
br
re
Ö
V
äs
Jö
tm
nk
an
öp
la
in
nd
g
0
Personalkostnad i kronor per invånare
Data ej korrigerad för utomlänspatienter.
Graf ID: 1522
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Personalkostnad i kronor per remiss
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
la
al
H
la
m
V
är
nd
nd
o
br
re
Ö
tm
äs
V
Jö
nk
an
öp
la
in
nd
g
0
Personalkostnad i kronor per remiss
Graf ID: 1523
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 13 (26)
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Personalkostnad läkare i kronor per remiss (histopatologi + övrig cytologi)
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
nd
la
H
Ö
al
re
br
o
nd
la
m
är
V
V
äs
Jö
tm
nk
an
öp
la
in
nd
g
0
Personalkostnad läkare i kronor per remiss (histo+övr cyt)
Graf ID: 1528
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Kostnad (personal + omkostnad) i kronor per remiss
900
800
700
600
500
400
300
200
100
m
är
V
H
al
la
la
nd
nd
o
br
re
Ö
tm
äs
V
Jö
nk
an
öp
la
in
nd
g
0
Personalkostnad i kronor per remiss
Omkostnad i kronor per remiss
Graf ID: 1527
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 14 (26)
4.2
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Omkostnad i kronor per remiss
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
nd
nd
m
V
äs
V
är
an
tm
la
la
nd
la
al
H
Jö
nk
Ö
re
öp
br
in
o
g
0
Omkostnad i kronor per remiss
Graf ID: 1525
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Materialkostnad i kronor per remiss
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
nd
nd
m
är
V
an
tm
V
äs
la
la
nd
la
al
H
nk
Jö
Ö
re
öp
br
in
o
g
0
Materialkostnad i kronor per remiss
Graf ID: 1575
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 15 (26)
Nyckeltal - Patologi och cytologi - Länsnivå
Materialkostnad i kronor per remiss
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
nd
nd
är
m
an
V
tm
V
äs
Jö
la
la
nd
la
al
H
nk
Ö
re
öp
br
in
o
g
0
2013
2014
2015
Graf ID: 3252
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Samlade kostnader i kronor per remiss
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
nd
m
är
V
H
al
la
la
nd
o
br
re
Ö
tm
äs
V
Jö
nk
an
öp
la
in
nd
g
0
Samlade kostnader i kronor per remiss
Graf ID: 3269
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 16 (26)
4.3 Produktivitet
4.3
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Antal remisser per årsarbetande personal totalt
1 750
1 500
1 250
1 000
750
500
250
nd
g
äs
V
V
Jö
tm
nk
an
öp
la
in
nd
la
al
H
är
Ö
m
re
la
br
nd
o
0
Antal remisser per årsarbetande personal totalt
Graf ID: 1531
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Antal remisser (exkl. externt granskade) (histopatologi + övrig cytologi) per årsarbetande läkare
32%
30%
4 500
27,5%
4 000
25%
3 500
Riktvärde 3 000 remisser per årsarbetande läkare
3 000
22,5%
20%
17,5%
2 500
15%
2 000
12,5%
10%
1 500
7,5%
1 000
5%
500
2,5%
g
in
nd
nk
Jö
tm
V
äs
öp
la
an
re
Ö
m
V
är
br
nd
la
la
al
H
o
0%
nd
0
Antal remisser (ex ext. granskade) (histo + övr cyt) per årsarbetande läkare
Andel externt granskade remisser av totalt antal remisser (histo+övr cyt)
Målvärde: 3 000 remisser per årsarbetande läkare
Graf ID: 1533
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 17 (26)
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Antal glas (exkl. externt granskade) (histopatologi + övrig cytologi) per årsarbetande läkare
20 000
17 500
15 000
12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
g
V
äs
Jö
nk
an
tm
öp
la
in
nd
o
br
re
Ö
m
V
är
H
al
la
la
nd
nd
0
Antal glas (ex ext. granskade) (histo+övr cyt) per årsarbetande läkare
Graf ID: 1535
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Antal remisser per årsarbetande personal exklusive läkare
2 250
2 000
1 750
1 500
1 250
1 000
750
500
250
g
in
nd
nk
Jö
an
tm
V
äs
öp
la
nd
la
al
H
m
är
V
Ö
re
la
br
nd
o
0
Antal remisser per årsarbetande personal exklusive läkare
Graf ID: 1537
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 18 (26)
4.3
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Antal glas (histo+vag cyt+övr cyt+specanalys) per årsarbetande personal exklusive läkare
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
nd
g
la
al
öp
H
nk
Jö
tm
V
äs
V
in
nd
la
an
m
är
Ö
re
la
br
nd
o
0
Antal glas (histo+vag cyt+övr cyt+specanalys) per årsarbetande personal exklusive läkare
Graf ID: 1536
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Antal remisser cervixcytologi per årsarbetande cytodiagnostiker
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
nd
V
äs
tm
H
al
an
la
la
nd
g
in
öp
nk
Jö
m
är
V
Ö
re
la
br
nd
o
0
Antal remisser cervixcytologi per årsarbetande cytodiagnostiker
Graf ID: 1532
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 19 (26)
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Antal obduktioner per årsarbetande obuktionstekniker
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
H
al
la
nd
o
re
Ö
öp
Jö
nk
an
tm
V
äs
br
in
nd
la
nd
la
m
är
V
g
0
Antal obduktioner per årsarbetande obuktionstekniker
Graf ID: 2639
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 20 (26)
4.4 Medicinsk praxis
4.4
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Antal remisser histopatologi
25 000
22 500
20 000
17 500
15 000
12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
nd
m
an
la
la
nd
o
br
re
V
äs
V
tm
är
Ö
Jö
H
nk
al
öp
la
in
nd
g
0
Från sjukhus
Från övrigt inkl. primärvård
Graf ID: 1539
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Antal remisser specialanalyser
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
nd
nd
g
m
är
V
an
tm
V
äs
la
la
in
öp
nk
Jö
H
Ö
al
re
la
br
nd
o
0
Immunhisto-/cytokemi
In situ hybridisering
Immunflourescens
Immunfenotypning flödescytometri
DNA-flödescytometri
Övriga molekylärgenetiska tekniker
Graf ID: 1545
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 21 (26)
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Andel externt granskade remisser av totalt antal remisser (histopatologi + övrig cytologi)
30%
32,5%
24%
1,1%
0%
0%
30%
27,5%
25%
22,5%
20%
17,5%
15%
12,5%
10%
7,5%
5%
2,5%
nd
la
la
V
är
m
al
H
an
tm
äs
nd
nd
la
br
re
Ö
V
Jö
nk
öp
in
o
g
0%
Andel externt granskade remisser av totalt antal remisser (histo+övr cyt)
Graf ID: 1552
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 22 (26)
4.5 Kvalitet
4.5
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Medelsvarstid PAD-remiss histologi (antal dagar)
22,5
20
17,5
15
12,5
10
7,5
5
2,5
tm
H
al
an
la
la
nd
nd
g
öp
nk
äs
V
V
Jö
är
Ö
m
re
la
br
in
o
nd
0
Medelsvarstid PAD-remiss histologi (antal dagar)
Graf ID: 1567
Nyckeltal 2015 - Patologi och cytologi - Länsnivå
Andel besvarade prov (PAD)
Riktvärde 99% inom 20 arbetsdagar
100
Riktvärde 90% inom 10 arbetsdagar
90
80
70
60
50
40
30
20
10
nd
la
m
är
V
Ö
re
br
o
g
in
öp
nk
Jö
tm
V
äs
H
al
an
la
la
nd
nd
0
Inom 10 arbetsdagar (i %)
Inom 20 arbetsdagar (i %)
Målvärde: 90% inom 10 arbetsdagar; 99% inom 20 arbetsdagar
Graf ID: 2642
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 23 (26)
Tabellbilaga länsnivå
Halland
Jönköping
Värmland
Västmanland
Örebro
AKTIVITETER
Antal histopatologiska remisser per 10 000 invånare
736
693
723
574
729
Antal cervixcytologiska remisser per 10 000 kvinnor
23-60 år
3 397
3 229
3 718
3 025
3 291
97
83
101
110
116
Antal obduktioner per 10 000 invånare
6,32
4,25
8,23
7,23
5,02
Antal remisser specialanalyser per 10 000 invånare
157
134
104
161
193
Antal övriga cytologiska remisser 10 000 invånare
Totalt antal remisser per 10 000 invånare i länet
1 855
1 654
1 839
1 614
1 865
Antal histopatologiska remisser
23 163
24 121
19 945
15 181
21 227
Antal cervixcytologiska remisser
24 807
25 718
23 215
18 502
22 255
Antal övriga cytologiska remisser
3 050
2 895
2 800
2 903
3 367
199
148
227
191
146
Antal obduktioner
Antal bårhusfall
2 214
0
1 671
1 639
1 654
Antal remisser specialanalyser
4 957
4 644
2 874
4 243
5 627
58 390
57 526
50 732
42 659
54 276
Totalt antal remisser/motsvarande
RESURSER
Personalkostnad i kronor per invånare
86
108
86
101
90
Personalkostnad i kronor per remiss
461
652
469
624
484
Personalkostnad läkare i kronor per remiss (histo+övr cyt)
339
675
492
661
468
Personalkostnad i kronor per glas
(histo+cervixcyt+övr cyt+specanalys)
173
219
178
199
159
Omkostnad i kronor per remiss
200
243
121
168
228
Materialkostnad i kronor per remiss
116
118
63
108
138
Samlade kostnader i kronor per remiss
837
1 032
767
962
857
Antal årsarbetande läkare
7,0
8,5
7,4
7,7
8,6
Antal årsarbetande personal exklusive läkare
35
36
24
27
25
Antal remisser per årsarbetande personal totalt
1 386
1 283
1 593
1 231
1 635
Antal remisser (ex ext. granskade) (histo + övr cyt)
per årsarbetande läkare
4 722
2 251
3 622
2 525
2 564
Antal remisser per årsarbetande personal exklusive läkare
1 661
1 582
2 078
1 585
2 211
Antal remisser cervixcytologi per årsarbetande cytodiagnostiker
4 546
4 601
5 308
4 370
5 927
61
104
155
132
84
Antal glas (ex ext. granskade) (histo+övr cyt) per
årsarbetande läkare
20 579
11 390
16 037
13 047
13 591
Antal glas (histo+vag cyt+övr cyt+specanalys) per
årsarbetande personal exklusive läkare
4 439
4 710
5 470
4 968
6 725
0%
30 %
0%
1,1 %
24 %
Medelsvarstid PAD-remiss histologi (antal dagar)
10
16
21
12
18
Andel besvarade prov (PAD) inom 10 arbetsdagar (i %)
49
42
21
53
24
Andel besvarade prov (PAD) inom 20 arbetsdagar (i %)
99
90
46
92
60
PRODUKTIVITET
Antal obduktioner per årsarbetande obuktionstekniker
MEDICINSK PRAXIS
Andel externt granskade remisser av totalt antal remisser
(histo+övr cyt)
KVALITET
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 24 (26)
Copyright © 2016, Helseplan Nysam AB l 25 (26)

Similar documents