Kallelse - Ortopediveckan

Comments

Transcription

Kallelse - Ortopediveckan
Kallelese till årsmöte
ALLA MEDLEMMAR KALLAS OCH VÄLKOMNAS TILL SOF:S
ÅRSMÖTE I SAMBAND MED ORTOPEDIVECKAN I VISBY 2016
Tid: Torsdagen den 1 september, kl 11.00-12.15
Möteslokal: ”Wisby” på Wisby Strand
FÖREDRAGNINGSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare
Godkännande av föredragningslistan
Styrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
Styrelsens ekonomiska redovisning för 2015
Revisorernas berättelse och ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Fastställande av medlemsavgift för kommande arbetsår (2017)
Val av styrelseledamöter
Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling
Val av ledamot till valberedningen
Val av hedersledamot
Kommande föreningsmöten:
Abstracts och fria föredrag på engelska från och med 2017 i linje med EACCME-riktlinjer.
• Umeå 2017
• Beslut om föreslagen mötesarrangör 2018 (Karlstad)
• Kandidatur 2019 (Norrköping)
14.Ortopedexamen
15.
Kungörelse och utdelning av stipendier
16.
Bästa avhandling 2015
17.
Nuvarande och kommande verksamhet
18.
NOF i Linköping 2016. NOF i Reykjavik 2018
NOF i Trondheim 2020, inklusive 100-årsjubileum
19.
Aktiviteter UEMS, EFORT, NOF, ACTA
20.
Övriga frågor
2015-06-09
Erik Lind, facklig sekreterare
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL SOF-STYRELSE 2017
Styrelse för Svensk Ortopedisk Förening 2016
Valberedningens förslag till styrelse för Svensk Ortopedisk Förening 2017:
Ordförande: Li Tsai Felländer - 2016
Viceordförande och Utbildningsansvarig: Hans Mallmin - 2016
Facklig sekreterare: Erik Lind - 2017
Vetenskaplig sekreterare: Magnus Karlsson - 2016
Skattmästare: Anna Apelqvist - 2018
Kvalitetsansvarig (SPUR): Nader Mafi - 2018
ST-representant: Marie Leksell - 2016
Ordförande: Magnus Karlsson - 2019
Viceordförande och Utbildningsansvarig: Anne Garland - 2019
Facklig sekreterare: Erik Lind - 2017
Vetenskaplig sekreterare: Nils Hailer - 2019
Skattmästare: Anna Apelqvist - 2018
Kvalitetsansvarig (SPUR): Nader Mafi - 2018
ST-representant: Yosef Tyson - 2018
Representanter i Svenska Läkaresällskapets
fullmäktigeförsamling 2017:
Valberedning 2016:
Ordinarie:
Magnus Karlsson
Anne Garland
Erik Lind
Nils Hailer
Suppleanter:
Nader Mafi
Yosef Tyson
Hanne Hedin, Sammankallande 2017
Birgitta Lagerqvist 2017
Åke Karlbom 2018

Similar documents