Her er innkallingen.

Comments

Transcription

Her er innkallingen.
Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
Bindal formannskap
Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk
16.06.2016
Etter at kommunestyrets møte samme dag er slutt.
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75 03 25 00. Vararepresentanter møter etter
nærmere beskjed.
Dokumentene er utlagt til alminnelig gjennomsyn på Bindal folkebibliotek samt publisert på
kommunens nett- og facebookside.
Terråk, 10.06.2016
Britt Helstad
ordfører
Saksliste
Utv.saksnr Innhold
PS 36/16
Godkjenning av innkalling
PS 37/16
Konsesjonskraft - endring av kraftpris for 3. kvartal
2016
Unntatt off.
PS36/16Godkjenningavinnkalling
BINDAL KOMMUNE
Arkiv:
S01
Arkivsaksnr:
2015/2421 - 8
Saksbehandler:
Knut Toresen
Saksfremlegg
Utv.saksnr.
37/16
Utvalg
Bindal formannskap
Møtedato
16.06.2016
Konsesjonskraft - endring av kraftpris for 3. kvartal 2016
Rådmannens innstilling
Med bakgrunn i markedspris og vurdering av kraftmarkedet endres kraftprisen fra 21,5
øre til 19,9 øre med virkning fra 01.07.16. Vedtaket fattes med hjemmel i k-sak 135/15,
der formannskapet ble gitt myndighet til å godkjenne de kvartalsvise forhandlinger
mellom Bindal kommune og Bindal Kraftlag SA.
Saksopplysninger
Kommunestyret godkjente i møte 17.12.15, sak 135/15, avtale om konsesjonskraft
mellom Bindal kommune og Bindal Kraftlag SA. I henhold til avtalen går det fram at
begge parter innen den 15. i utløpet av hvert kvartal skal gå i dialog/forhandlinger om
kraftprisen. Kommunestyret delegerte i samme sak formannskapet myndighet til å
godkjenne resultatet av de kvartalsvise forhandlinger. Kraftprisen ble i nevnte sak satt til
21,5 øre.
Det ble den 10.06.16 gjennomført forhandlingsmøte for 3. kvartal. Som et resultat av
forhandlingene ble det forutsatt formannskapets godkjenning enighet om en endring i
pris fra 21,5 til 19,9 øre.
Vurdering
Kraftprisen faller historisk sett inn mot forsommeren. Avtalen mellom partene er
konstruert slik at endring i kraftpris er en risiko hvert kvartal. I tillegg kan kommunen i
spesielle situasjoner også bli utfordret utenom dette. Kraftmarkedet endrer seg, og det
er nødvendig med en viss fleksibilitet mellom partene. Budsjettet må på et senere
tidspunkt eventuelt reguleres ut fra videre utvikling inneværende år.
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 10.06.2016
Knut Toresen
rådmann
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
Side 2 av 2

Similar documents