Analyserende artikel Den danske stil – en analyserende artikel

Comments

Transcription

Analyserende artikel Den danske stil – en analyserende artikel
Analyserende artikel
Den danske stil – en analyserende artikel – forekommer i to forskellige versioner, som har følgende
hovedelementer
-
Analyse og fortolkning af en eller flere litterære tekster
Perspektivering af teksten/teksterne
eller
Analyse og fortolkning af ikke-fiktiv medietekst/digital tekst, fx dokumentar, kampagnefilm,
reklame, radiomontage
Perspektivering
Eksempel på opgaveformulering til den analyserende artikel, baseret på litterær tekst:
Voksne mennesker kan godt tale om sex
Skriv en analyserende artikel om Voksne mennesker kan godt tale om sex. Artiklen skal indeholde en
analyse og fortolkning af Voksne mennesker kan godt tale om sex (tekst 5), hvor du bl.a. fokuserer på
fortællerforhold og dialogen mellem mor og datter.
Giv en perspektivering til fx samtidig litteratur, genre eller tema.
I denne opgave kan du anvende materiale fra internettet
Eksempel på opgaveformulering til den analyserende artikel, baseret på en digital, ikke fiktiv tekst:
Ekspeditionen til verdens ende
Skriv en analyserende artikel om Ekspeditionen til verdens ende. Artiklen skal indeholde en analyse og
fortolkning af Ekspeditionen til verdens ende (tekst 1 kamerasymbol), hvor du bl.a. fokuserer på brugen af
filmiske virkemidler og fremstillingen af menneskets møde med naturen.
Giv en genremæssig perspektivering.
I denne opgave kan du anvende materiale fra internettet.
NB: Ekspeditionen til verdens ende er en dansk dokumentarfilm. Uddraget er fra filmens første minutter.
De enkelte dele af den
analyserende artikel
(der skal ikke være
underrubrikker i stilen)
INDLEDNING (”tragten”)
Indledningen skal fange læserens
opmærksomhed og skabe
interesse for den tematik,
analysen kommer til at handle
om. Afslut indledningen med at
præsentere teksten, med
angivelse af titel, forfatter,
udgivelsesår (alle tekstdata)
og meget gerne en
fortolkningshypotese (kompas
for dit arbejde med teksten).
Karakteristiske faglige ord og
vendinger
Undgå!
Undgå beskrivelse af, hvad du vil
gøre, som fx: ”Jeg vil i denne
analyserende artikel….”
(metasprog)
Eksempel på overgang til
præsentationen af teksten,
¼- ½ side
ANALYSE/FORTOLKNING)
(Vær opmærksom på eventuelle
fokuspunkter i
opgaveformuleringen)
Indled analysen med en kort
præsentation at genre, personer,
tid, sted og handling (d.v.s. et
kort resumé)
Analyse af teksten enkelte
elementer (både form og
indhold):
Husk at dokumentere dine
iagttagelser med citater fra
teksten eller henvisninger til
teksten.
Husk at du skal begrunde
(fortolke!)
betydningen/relevansen af dine
iagttagelser. Hvad er pointen ved
iagttagelsen!
Husk at anvende danskfaglige
begreber
2-3½ side
SAMMENFATTENDE
FORTOLKNING OG
PERSPEKTIVERING.
Sammenfat de væsentligste
analyseiagttagelser i en samlet
og sammenhængende
fortolkning af tekstens tema og
de værdier, som teksten afspejler
(menneskesyn, syn på
samfundet)
(sammenhæng med indledning)
Perspektivér teksten, hvis du
bliver bedt om det i
opgaveformuleringen
fx: ”Det er netop denne tematik,
der behandles i Katrine Marie
Guldagers novelle Voksne
mennesker kan godt tale om sex
fra novellesamlingen Nu er vi så
her (2009) Jeg-fortælleren er en
voksen kvinde, som …”
Det er forskelligt, hvad der
fokuseres på i analysen. Det
afhænger af, hvad der står i
opgaveformuleringen og af din
fortolkningshypotese:
En analyse af en novelle kan fx se
nærmere på komposition,
fortælleforhold,
fremstillingsformer,
personkarakteristik, tema.
En analyse af et filmklip kan fx se
nærmere på vinkling,
kameraføring og forholdet
mellem fiktionskoder og
faktakoder.
Ved analyse af et digt vil man
typisk gå mere i dybden med
sproglige og stilistiske
virkemidler
”Sammenfattende kan man sige,
at teksten….”
”Teksten handler således, om
hvad det vil sige at være mand i
det senmoderne samfund.
Forfatteren viser, at….”
”I måden, teksten er skrevet på,
er der tydelige lighedspunkter
med Herman Bangs skrivestil. For
HB var det vigtig at beskrive sine
personer gennem handling. Det
samme ser man…”
Undgå at nævne træk ved
teksten, som du ikke har en
pointe med at nævne. Skriv ikke,
at der er meget billedsprog, eller
at fortælletempoet er langsomt,
hvis du ikke har en pointe med at
nævne det. Forklar altid, hvad
virkningen er ved de
fortælletekniske greb, du
nævner.

Similar documents