SI`ste Nytt Gjøvik 03-2016

Comments

Transcription

SI`ste Nytt Gjøvik 03-2016
SI’ste nytt
3/ 2016
INFORMASJON FRA PRAKSISKONSULENTENE I DIVISJON GJØVIK
IKT-sikkerhet i samhandlingen mellom
nivåene i helsetjenesten – pr juni 2016.
Sykehuset Innlandet(SI) har nå kommet langt i jobben med
å avvikle parallell utsending av papirutskrift og elektronisk
melding til legekontor som mottar epikrise elektronisk. Dette
skjer ved at de slår av papirkopi per legekontor som er klare for
papirkutt. På denne måten spares papir, arbeidet med pakking
og frakt, porto og dobbeltarbeidet på legekontoret. Dette er
en endring som påvirker våre rutiner og forsterker viktigheten
av sikker IT-kommunikasjon.
Dette er gjort på laboratoriesvar for de fleste legekontor. Nå er
det epikriser etter personlig kontakt med pasienten.
Brev må fortsatt sendes på papir og dialogmeldinger er fortsatt
bare på forsøksstadiet noen steder i landet (om enn med mange fornøyde derfra!) og bare for noen av fastlegenes programleverandører. Henvisninger bes om at bare brukes til det de er
tenkt som og ikke som purring, ekstrainfo eller lignende da de
alltid registreres som nye henvisninger i mottakersystemet i SI.
innboks. Selv om vi da får to kopier av epikrisen liggende i
journalen, bes om at vi gjør dette da ellers applikasjonskontrolloppgaven for SI blir umulig.
• E-resept er nå også innført i SI. Dette krever økt forståelse
for hvordan reseptformidleren(RF) fungerer hos alle som
legger inn info der, også hos fastlegene selv om vi har hatt eresept I flere år. Alle som skriver ut nye resepter, andre navn
eller doser må gå inn å rydde i RF, også sykehuslegene.
• Vær oppmerksomme på at utløpte resepter bare blir liggende i RF i 4 uker, selv om de ligger i fastlegens legemidler i
bruk i EPJ og selv om de ikke er seponert.
• Kjernejournal tas etter hvert i bruk og vil gi oss ny sikkerhet
for noen pasienter, men samtidig nye utfordringer. Der blir
utløpte resepter liggende i 3 år.
Karin Frydenberg, praksiskoordinator og Bente Langøigjelten, IT samarbeidspartner i SI.
MR prostatae
Noen hovedretningslinjer for sikker elektronisk kommunikasjon:
• Det er sender av elektronisk melding som har ansvar for
å kontrollere at de får en positiv applikasjonskvittering. Applikasjonskvitteringer må kontrolleres på legekontorene daglig.
• For at en henvisning eller epikrise skal kunne sendes til en
mottaker, må mottaker være registrert i systemet. Det er
senders oppgave å påse at så er tilfelle.
• Påse at snarveier og lokalt lagrede adresser som brukes til
kliniske henvisninger er oppdatert. Adresser kan settes ut av
bruk/endres.
• På fastlegekontoret må man kontrollere at nye mottakere
med NHN edi adresse har registrert legekontoret som kommunikasjonspartner.
• EDI-adressene må oppdateres gjennom NHN adresseregister.
• Da adressemottaker på legekontorene er personlig, er det
viktig å melde til samarbeidspartnere når leger begynner og
slutter. Til SI kan det meldes til [email protected]
• For at SI skal få registrert positiv applikasjonskvittering, må
også kopimottaker på legekontorene signere mottatt i sin
Stoff til SI’ste nytt, kontakt praksiskonsulent:
• Karin Frydenberg, [email protected]
MR prostatae skal kun utføres ved SI Hamar og ikke ved Unilabs. Dette er bestemt i samarbeidsmøte mellom Unilabs og
urologisk seksjon.
Urologisk seksjon anser Unilabs som et viktig supplement til
bildediagnostisk avdeling på sykehuset, men akkurat denne
undersøkelsen bør gjøres i regi av sykehusets egen avdeling.
Undersøkelsen forutsetter tett samarbeid mellom urologer og
ansvarlige radiologer.
Dette av hensyn til at våre rutiner tilsier at det utføres målrettede biopsier ved funn som gir stor sannsynlighet for cancer.
Dessuten forutsettes det deltakelse i tverrfaglige møter. Vi har
etablert gode rutiner for dette internt på sykehuset og har god
kapasitet på disse undersøkelsene.
Pakkeforløpet for prostatakreft er av de pakkeforløpene, der
det i henhold til retningslinjer, er spesialist som har filterfunksjon. Det er med andre ord urolog som skal bestemme om pasienten skal innlemmes i pakkeforløp, dersom det er begrunnet mistanke om prostatakreft.
Ola Christiansen, seksjonsoverlege urologi SI Hamar
Utredning av smerter i hofter og knær
Diagnostiske pakkeforløp til Diagnostisk
Rutiner ved utredning av smerter i hofter og knær hos
pasienter over 50 år.
senter/medisinsk avdeling
Pasienter som kommer med smerter i hofter eller knær uten
forutgående traume, er som oftest årsaken artrose. Den beste
måten å diagnostisere dette på er vanlig røntgen. Ortopeder
har ikke behov for MR bilder på disse pasientene. Eneste indikasjon er dersom det forekommer låsninger.
Det er lange ventelister på MR, dette kan vi være med på å
redusere hvis vi slutter med å rekvirere MR på hofter og knær
på pasienter over 50 år som ikke har traume eller låsninger i
anamnesen.
Helge Wangen, overlege ortopedisk avdeling SI Elverum og Dirk Clemens,
overlege kirugisk avdeling Gjøvik
Avklaringer vedrørende medisinlisten,
forespørsel til epikriseskrivende lege
Vi opplever vel alle fra tid til annen at medisinlisten i epikrisen
inneholder uklarheter, evt. noe vi oppfatter som direkte feil.
Hva gjør vi for å komme i kontakt med aktuell sykehuslege så
raskt og effektivt som mulig for begge parter?
Slik vil de ha det på Gjøvik:
De ønsker at man ved tilsvarende henvendelser bruker fagkontakter-telefonlisten og ringer direkte til epikriseskrivende/
kontrasignerende lege.
Karin Frydenberg, praksiskonsulent SI Gjøvik
Pakkeforløpene er meget effektive for å avklare alvorlige
symptomer og tegn. For pasienten er det av stor betydning å
komme raskt i gang med utredning og behandling.
”Diagnostiske pakkeforløp” settes i gang av fastlegen på
følgende grunnlag:
”Symptomer/funn gir mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom det haster å avklare, og sykdomsbildet ikke tilsier
organspesifikk utredning”
Det er listet opp en rekke generelle symptomer og tegn i
Helsedirektoratets retningslinjer.
Det er avgjørende at fastlegene følger retningslinjene for implementering for å unngå at det danner seg propper i systemet
fordi pasientene er henvist på for tynt grunnlag.
”Henvisende lege er ansvarlig for at resultater fra innledende
utredning er tilgjengelig for Diagnostisk senter.”
Fastlegen må forvalte filterfunksjonen ved å gjøre tilstrekkelig innledende diagnostikk og undersøkelser før henvisning.
Beskriv symptomer og funn, legg ved laboratoriesvar og andre
undersøkelser som underbygger at man henviser til pakkeforløp.
Diagnostiske pakkeforløp settes i gang av fastlegen med en
tydelig problemstilling og en klar bestilling om pakkeforløp.
Ikke be om at spesialist avgjør om det skal være pakkeforløp.
Husk å informere pasienten om at man henviser til pakkeforløp og hvorfor. Det ligger skriftlig pasientinformasjon på
Helsedirektoratets side. Kilde: Helsedirektoratet.no
Roald Torp avdelingsoverlege / Håkon Seierstad, overlege medisinsk
avdeling SI Hamar og Anne Kristine Fagerheim Skaug, avdelingssjef indremedisin, Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent Hamar og Karin Frydenberg,
praksiskonsulent SI Gjøvik
● Møteserieplan for høsten 2016:
Vi har hatt to samarbeidsmøter på SI Gjøvik våren 2016,
ett med kirurgisk avdeling og ett med radiologisk.
Møtene gir 4 timer/poeng til spesialiteten i allmennmedisin.
Vi vil tilstrebe å ha møteseriemøte med videokonferanse
med Valdresregionen på Fagernes. Det betyr at vi må ha
møtene på møterommet innerst i Strålebygget.
Første møte blir med:
Barneavdelingen 13. september 2016 kl 18.00-21.00
Neste møte er planlagt med:
Onkologi- og stråle-avdeling 8. november 2016
Sett av tiden!
God sommer!

Similar documents