Predstavitev Celostne prometne strategije občine Sevnica 1

Comments

Transcription

Predstavitev Celostne prometne strategije občine Sevnica 1
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA
OBČINE SEVNICA
CPS
Sevnica, 15. junij 2016
Tamara Tepavčević, univ. dipl. geog. in univ. dipl. soc.
Dušan Blatnik, univ. dipl. inž. arh.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
Organizator:
Ministrstvo za infrastrukturo RS v sodelovanju s
Slovensko platformo za trajnostno mobilnost.
Namen:
• priprave strateških CPS v občinah (regijah), kot ključni
korak v smeri celostnega prometnega načrtovanja,
• cca. 30 občinskih in regionalnih CPS v naslednjih dveh
letih (MO vsaka svojo CPS, povezovanje manjših občin),
• preveritev metodologije izdelave CPS z domačimi
prometnimi in prostorskimi strokovnjaki in
• širiti idejo in koristi CPS.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
Kaj je CPS?
• strateški dokument občine – vsebuje učinkovito
zaporedje ukrepov na področju prometa, za
uresničevanje celostne spremembe in izpolni potrebe
po boljšo kakovost bivanja /mestu, naselju, zaledju/
za sedanje in prihodne generacije *
Obseg CPS
• celovito obravnava vse načine in oblike prevoza na
območju obravnave,
• nadgrajuje in dopolnjuje že obstoječo plansko
dokumentacijo
* (vir: smernice za pripravo CPS, Slovenska platforma za trajnostno mobilnost)
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
Izzivi občin po Sloveniji:
• težave s parkiranjem
• omejitve pri dostopu z JPP
• pomanjkanje kolesarske infrastrukture
• nekakovostne ali nezadostne ureditve za pešce
• nizka prometna varnost
• potovalne navade prebivalcev
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
Kaj je predvideno za financiranje iz EU sredstev?
• izdelava CPS (za urbana središča),
• majhni infrastrukturni ukrepi (npr. varni dostopi do postaj in
postajališč JPP, stojala, nadstrešnice za kolesa, sistem
P+R, postajališča JPP; pločniki, kolesarske steze,
omejevanje prometa v mestnih jedrih, izobraževalnoozaveščevalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti, itd).
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
Koncept CPS
• participativni pristop
• trajnostni razvoj
• povezovanje med področji
• jasna vizija, cilji in doseganje merljivih ciljnih vrednosti
• spremljanje učinkov
Faze CPS
1.faza: POSTAVITEV TEMELJEV
2.faza: ANALIZA STANJA
3.faza: OPREDELITEV VIZIJE in IZBIRA UKREPOV
4.faza: NAČRTOVANJE IZVAJANJA CPS,
VZPOSTAVITEV NADZORA in SPREJEM CPS
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
Učinki priprave in uresničevanja CPS?
•
•
•
•
•
manjši zasebni izdatki za prevoz
dvig kazalcev zdravja
manj izgubljenega časa zaradi prometa
večja dostopnost za vse prebivalce
učinkovitejše izpolnjevanje zakonskih obveznosti in
reševanje težav z onesnaževanjem zraka.
• boljši dostop do sredstev Evropske unije
• smotrnejša poraba občinskega proračuna
• Izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
Tradicionalnim prometno načrtovanje
Kaj bomo zgradili?
Celostno prometno načrtovanje
Kaj želimo doseči?
Kako bi to najlažje dosegli?
Kaj moramo res novega zgraditi ali lahko le
preuredimo?
Koga moramo vključiti?
Kako bomo merili učinke?
Kaj se lahko naučimo iz tega?
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
Vir: predstavitev MzIP in Slovenske platforme za trajnostno mobilnost (gradivo z delavnice o Celostnih prometnih strategijah, 22. – 23.10.2014)
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
Vir: predstavitev MzIP in Slovenske platforme za trajnostno mobilnost (gradivo z delavnice o Celostnih prometnih strategijah, 22. – 23.10.2014)
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
Priprava
CPS
-10 faz
-vsaka
promocijo
Vir: Trajnostni mestni prometni načrti-načrtovanje za ljudi (mobilityplans.eu)
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
Primer CPS - izkušnje s CPS
• v okviru EK že več kot 10 let
• potrebne prilagoditve glede na slovenske razmere
• izdelani CPS:
Ljubljana,
Maribor,
Ljutomer ter
regionalni CPS
občin z Goriškega
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
-
3 zemeljski, vodni, zračni
motorni, kolesarski, peš
potniški, tovorni, poštni, …
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
Terminski plan
Izdelek
Terminski plan aktivnosti
teks t - poroči l o
ANALIZA STANJA
PREDLOG UKREPOV
Pri pra va vpra š a l ni kov
preds tvi tev ppt.
Va bi l a
teks t za medi je,
dol go na jma nj pol A4 s tra ni , obja vl jeno v
l oka l nem mes ečni ku
novel a ci ja Prometne študije cestnega
omrežja na območju Sevnice, š t. 12-989,
i zdel .: PNZ d. o. o., Ljubl ja na , a pr. 2003 (v
dveh ti s ka ni h i zvodi h i n di gi ta l ni obl i ki );
teks t - poroči l o
10 i ntervjujev
1+1 poroči l i (vmes no 2. točke II. fa ze);
1 s poroči l o za medi je vkl jučno s pos ta vi tvi jo i n
ureja njem obči ns ke s pl etne s tra ni v zvezi CPS
1 s kupna del a vni ca Strokovno projektne s kupi ne CPS i n del ovne s kupi ne
2 ja vni ra zpra vi z obča ni i n drugo za i nteres i ra no ja vnos tjo
Izdel a va ANALIZE STANJA
4 ogl edi s ta nja na terenu
(pogoji za peš a čenje, kol es a rjenje, upora bo JPP, upora bo os ebnega a vtomobi l a );
1 poroči l o
Uvodni s es ta nek del ovne s kupi ne s - preds ta vni ki
Določitev aktivnosti
Obči ne - preds ta vni ki kl jučne i n za i nteres i ra ne ja vnos ti (pol i ci je, SPV, vzgojnoNačin vključevanja javnosti
i zobra ževa l ni h us ta nov, gos poda rs tva , zdra vs tveni h us ta nov, ja vnega a vtobus nega
i n žel ezni š kega prometa , kol es a rs ki h druš tev i pd.),
Uvodni s es ta nek Strokovno projektne s kupi ne i n Obči ne
Aktivnost
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA CPS OBČINE SEVNICA
PODFAZA
TERMINSKI PLAN
FAZA
1.faza
POSTAVITEV
TEMELJEV
2.faza:
ANALIZA
STANJA
2 s kupna s es ta nka s trokovno projektne s kupi ne CPS i n del ovne s kupi ne
(obvezna udel ežba vodje i n vs a j treh čl a nov s trokovno projektne s kupi ne);
novel a ci ja Prometne študije cestnega
omrežja na območju Sevnice, š t. 12-989, i zdel .: PNZ d. o. o., Ljubl ja na , a pr. 2003
(v dveh ti s ka ni h i zvodi h i n di gi ta l ni obl i ki );
teks t - poroči l o
Pri pra va vpra š a l ni kov
teks t za medi je,
dol go na jma nj pol A4 s tra ni , obja vl jeno v
l oka l nem mes ečni ku
pri pra va
Zadolžitev
Sklic sestanka in
organiziranje (celotna skupina –
podizvajalci)
Sklic sestanka
-katere organizacije,
katere osebe,
vabila
komunikacijski načrt?
Izvedba , organizacija
Organizacija z vključno z najetjem
prostora
organizacijo in vodenjem razprav
izdelano ppt.
oblikovanjem in pošiljanjem
izvedba
vabil
Sklic sestanka in
organiziranje (celotna skupina –
podizvajalci)
Priprava in objava
Sklic sestanka in
organiziranje (celotna skupina –
podizvajalci)
PNZ
Priprava in objava
Organizacija z vključno z najetjem
prostora
organizacijo in vodenjem okrogle
mize
pošiljanjem vabil
izvedba
vodenje, vabila, organiziranje,
teks t - poroči l o
pri pra va
izvedba
i zdel a va Prometne študije za potrebe OPPN za ureditve dela starega mestnega jedra
i zdel a va Prometne študije za potrebe OPPN
Sevnice na os novi s merni c MzI – DRSI, š t. 37167-155/2015/4(1512), z dne 30. 1. 2015 (v za ureditve dela starega mestnega jedra
dveh ti s ka ni h i zvodi h i n di gi ta l ni obl i ki ).
Sevnice na os novi s merni c MzI – DRSI, š t. PNZ
37167-155/2015/4(1512), z dne 30. 1. 2015 (v
dveh ti s ka ni h i zvodi h i n di gi ta l ni obl i ki ).
1+1 poroči l i ( končno 2. točke II. fa ze);
1 s poroči l o za medi je vkl jučno s pos ta vi tvi jo i n
ureja njem obči ns ke s pl etne s tra ni v zvezi CPS
2 s kupna s es ta nka s trokovno projektne s kupi ne CPS i n del ovne s kupi ne
3.faza :
VKLJUČEVANJE (obvezna udel ežba vodje i n vs a j treh čl a nov s trokovno projektne s kupi ne);
10 i ntervjujev
JAVNOSTI
1 ja vna okrogl a mi za na temo CPS v okvi ru Evrops kega tedna mobi l nos ti
(16. - 22. 9. 2016);
1+1 poroči l i (vmes no 3. točke II. fa ze);
Organizacija, izvedba
izvedba
Organizacija z vključno z najetjem
prostora
organizacija in vodenje okr. mize
pošiljanjem vabil
Pri pra va vpra š a l ni kov
pri pra va
na gra da , s ponzors tvo ?????
1 pri redi tev na pros tem v ča s u Evrops kega tedna mobi l nos ti
a l i drugem termi nu v dogovoru z Obči no
teks t - poroči l o
teks t - poroči l o
Organizacija, izvedba
Izvedba , organizacija
Organizacija z vključno z najetjem
prostora
organizacijo in vodenje okrogle
mize
pošiljanjem vabil
Priprava in objava
Sklic delavnice in
organiziranje (celotna skupina –
podizvajalci)
1 a nketa za s pl oš no ja vnos t oz. obča ne na podl a gi reprezenta ti vnega vzorca
1 na gra da za obča ne, ki bodo preko a nkete s odel ova l i v proces u vkl jučeva nja
ja vnos ti i n bodo preko žreba vkl jučeni v proces i zbi re na gra jenca
teks t za medi je,
dol go na jma nj pol A4 s tra ni , obja vl jeno v
l oka l nem mes ečni ku
preds tvi tev ppt.
1+1 poroči l i (končno 3. točke II. fa ze);
2 s kupna s es ta nka s trokovno projektne s kupi ne CPS i n del ovne s kupi ne
(obvezna udel ežba vodje i n vs a j treh čl a nov s trokovno projektne s kupi ne);
1 s kupna del a vni ca s trokovno projektne s kupi ne CPS i n del ovne s kupi ne
(obvezna udel ežba vodje i n vs a j treh čl a nov s trokovno projektne s kupi ne);
1 vpra š a l ni k za kl jučno za i nteres i ra no ja vnos t
Pri pra va vpra š a l ni kA
pri pra va s a mos toječega pa noja
ra zs ta ve
obl i kova nje
ti s k,…
teks t - poroči l o
PPT,
va bi l a …
OSNUTEK CPS
izvedba
Organizacija z vključno z najetjem
prostora
organizacijo in vodenjem razprav
izdelanppt.
oblikovanje in pošiljanje vabil
1 ja vno ra zpra vo
Pri pra va vpra š a l ni kov
2 poroči l i (vmes no i n končno 4. točke III. fa ze);
1 s kupni s es ta nek s trokovno projektne s kupi ne CPS i n del ovne s kupi ne
(obvezna udel ežba vodje i n vs a j treh čl a nov s trokovno projektne s kupi ne
1 ra zs ta va o i zdel a ni vi zi ji , ki jo preds ta vi mo prebi va l cem obči ne
4.faza:
1 s poroči l o za medi je vkl jučno s pos ta vi tvi jo i n
OPREDELITEV ureja njem obči ns ke s pl etne s tra ni v zvezi CPS
VIZIJE
5.fa za :
IZBIRA
UKREPOV
10 i ntervjujev
teks t - poroči l o
teks t - poroči l o
teks t za medi je,
dol go na jma nj pol A4 s tra ni , obja vl jeno v
l oka l nem mes ečni ku
Organizacija z vključno z najetjem
prostora
organizacijo in vodenjem razprav
izdelanppt.
oblikovanje in pošiljanje vabil
Priprava in objava
sklic
izvedba
Priprava in objava
Organizacija z vključno z najetjem
prostora
organizacijo in vodenjem razprav
izdelano Power Point
prezentacijo
organizacija, vabila
priprava,
tiskanje
lektoriranje
i zdel ek - popi s s pi s a
Priprava
Priprava
Priprava in objava
teks t - poroči l o
teks t - poroči l o
teks t za medi je,
dol go na jma nj pol A4 s tra ni , obja vl jeno v
l oka l nem mes ečni ku
PPT,
va bi l a …
elaborat CPS
el a bora t
l ektori ra nje
i zdel a va l eta ka
el a bora t
teks t - poroči l o
teks t za medi je,
dol go na jma nj pol A4 s tra ni , obja vl jeno v
l oka l nem mes ečni ku
i zdel a va CPS i n
a kci js kega na črta ukrepov tra jnos tne
mobi l nos ti ;
PPT,
va bi l a …
elaborat CPS
teks t - poroči l o
preds tvi tev ppt.
Va bi l a
Organizacija, izvedba
2 poroči l i (vmes no i n končno 5. točke III. fa ze);
2 s kupna s es ta nka s trokovno projektne s kupi ne CPS i n del ovne s kupi ne
(obvezna udel ežba vodje i n vs a j treh čl a nov s trokovno projektne s kupi ne);
1 s poroči l o za medi je vkl jučno s pos ta vi tvi jo i n
ureja njem obči ns ke s pl etne s tra ni v zvezi CPS
6.fa za :
NAČRTOVANJE
IZVAJANJA
CPS
2 del a vni cI s kl jučno za i nteres i ra no ja vnos tjo
2 poroči l i (vmes no i n končno 6. točke II. fa ze);
popra vki CPS i n a kci js kega na črta na os novi pri pomb del ovne s kupi ne
Preds ta vi tev CPS i n AKCIJSKEGA NAČRTA na s kupni del a vni ci
s trokovno projektne s kupi ne CPS i n del ovne s kupi ne
(obvezna udel ežba vodje i n vs a j treh čl a nov s trokovno projektne s kupi ne)
Izdel a va CPS i n AKCIJSKEGA NČRTA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI;
1 s poroči l o za medi je vkl jučno s pos ta vi tvi jo i n
ureja njem obči ns ke s pl etne s tra ni v zvezi CPS
1 s kupni s es ta nek s trokovno projektne s kupi ne CPS i n del ovne s kupi ne
7.fa za :
VZPOSTAVITEV (obvezna udel ežba vodje i n vs a j treh čl a nov s trokovno projektne s kupi ne
NADZORA
1 poroči l o (končno 7. točke IV. fa ze);
8.fa za :
SPREJEM CPS
preds ta vi tev CPS i n a kci js kega na črta na s eji
del ovni h tel es i n obči ns kega s veta
popra vki CPS i n a kci js kega na črta
na os novi pri pomb del ovni h tel es i n obči ns kega s veta
1 poroči l o (končno 9. točke IV. fa ze);
i zdel a va , l ektori ra nje i n preda ja gra di va CPS Obči ni v obl i ki PUBLIKACIJA i n v a kti vni
di gi ta l ni obl i ki ;
publ i ka ci ja s e na ti s ne v na kl a di 50 i zvodov
(upora bl jeno s l i kovno gra di vo v publ i ka ci ji na j bo i z območja Obči ne
1 poroči l o (končno 8. točke IV. fa ze);
1 s poroči l o za medi je vkl jučno s pos ta vi tvi jo i n
ureja njem obči ns ke s pl etne s tra ni v zvezi CPS
9.fa za :
PO SPREJEMU obja va CPS i n a kci js kega na črta na s pl etni s tra ni obči ne
NA OBČINSKEM
zl oženka za obča ne vkl jučno z di s tri buci jo (1000 kom);
SVETU
1 s kupna zbi rna ma pa projekta
Spremljanje izvajanja CPS skladno z akcijskim načrtom in pripravljanje letnih poročil o doseganju ciljev
do
MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR 2021
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
I. FAZA
II. FAZA
III. FAZA
IV. FAZA
Aktivno sodelovanje
zainteresirane javnosti
pri pripravi CPS
naj bo izziv te naloge
-
-
-
delo v obliki delavnic,
intervjujev, javnih razprav in
prireditvijo na prostem in
podobno;
širša zainteresirana javnost
aktivno sodeluje v procesu
nastajanja CPS, izpostavi
teme s svojega področja;
namen pridobi izboljšanje
stanja na zajetih področjih.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
Na spletni strani občine
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«
Hvala za pozornost.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«