Karta över strategiska platser

Comments

Transcription

Karta över strategiska platser
e
ur e
a
j
r
s r
v
Ai Ajsjáv
en
Rá
hk
á
ov
ak
in
Da
e
tb
e
rg
t
rr e
de
n
ito
Va
d
un
ks
c
Ra
V
lm
ho
ok
r
e
i
en
Ud
e
ur
a
j
d
Rå
an
Gr
a
uk
Fl u vka
Fl
h
ks
o
áu
ol m
gå
Ny
l ön
Li l
lo
en
o
St
a
r- R
n
ve
en
ön
or
St
o
tt j
Kå
rd
k
h.
Än
ga
Hö
g
Ån
e
nä
g
gs
å
rd
s
n
Au
eu
Sj
n
Ge
å
j es
å
rv
re
va
as
L
ive
ive
L
g
ån
vä
ga
ko
lb
Vä
m
n
ja
ab
uo
l
öv
V
u
s
nd
ko
Lö
jan
u
vl
ll
Je
nd
an
Gr
ts a
Bå sjön
Ö
eb
tr
B
St
St
å
Du
.
kb
äs
s
åt
j ön
as
Lu
St
b
år
a
ar
tjv
e
V
e
al l
c
Bä
l da
e
sk
l eb
o
k
l pa
r
ll
Va
st
gi e
km
l as
lla
Va
yr
ko
ap
Tr
e
ur
ja
n
po
ja
j
at
ur
Fä
Allejau rä
ab
ut
Kr
er
t
ge
e
lv en
Tjå
a
h
llo
n
de
Ba
lm
j au
ak
re
Du
e
ol v
uo
sv
b
Åb
e
e
rg
Vu
os
m
o
St
ve
åi
kt
a lt
Nj
t
al l
Sv
a
d
he
n
ko
e
ur
Ru
ä
rb
S
ck
k
au
Nj
en
ja
y
ot
a
ar
tjv
a
Nj
e
an
oj
n
ke
e
åi v
u
e ja
uk
re
m
al
rr m
o
N
rd
No
ud
å
an
de
s
n
Tja
å iv
ps
ng
Lå
e
et
sk
ä
r
t
.
Öv
sk
t rä
ho
n
Lå
en
lm
g
s
t rä
N
k
e- e
a ll ur
Nj ja
95
j ej
Bi
au
re
Då
lp
R
b
en
av
e
e
rg
t
en
ud
lLi l ar p
V
d
ud
lv
n
Re
k
dä
u
n
rr o
Ku
re
j au
ek
d
är
Sv
åi v
t vi
Ar
un
Kl
e
tt
Vi
n
ar
a
k
jå k
ur
ja
s
d
Lå
ng
K4
b.
r
te
Ös
d
lt
fä
jut
Sk
al
ov
Ol
un
sl
d
95
t
rs
Bö
b
g
er
Lå
et
tr ä
lv
Ka
sk
Bäve rån
b
Ab
Strategiska områden för
Malå sameby
L
g
ån
rn
Ho
Lå
N
en
lid
ng
Lå
M
V
ur
ja
n
rä
gt
rr e
uo
b
sk
j au
er
g
et
re
Ö
M
V
rr e
uo
j au
Ab
bo
j.
rr t
Ju
re
m
or
St
a
yr
n
ä
Kl
pp
en
Ta
ä
lt r
llm
sk
o
Lo
m
tjä
rn
g
er
åb
Ggr ön
r
t
Va äs ke
tr
d
n
ru
Nu
et
e
ck
n
o
ja u
r te
re
R
li
ep
d
d
n
år
de
ag
vli
d
r
n
Jä
lu
st
Vä
en
s
trä
t
ke
tlid
äs
lid
ev
Sl
en
s
rd
Gå
tj
n
är
ä
Br
n
jä
nt
rn
n
lu
Rå
d
Ån
c
Bä
äs
k
ås
or
ä
rtr
sk
Fe
ö
Bj
la
m rg
Ga bo
a
ar
Sk
Go
en
an
tt l
tm
rk
n
S
a
yr
ho
n
lm
en
ed
Fr
d
h
or
St
o
sb
o
Tjä
en
lm
Pe
rg
H
e
ål b
rg
et
lb
Hå
tt
e
sb
er
g
er
b.
er
ck
Tjä
rg
v
Nä
er
llb
Li
lid
g
er
lid
er
ck
Sv
a
s
rä
nt
k
oc
St
kb
e
Ta
a
Gr
en
en
S
et
og
Sk
tr ä
ko
s
rä
gt
k
tb
at
Br
.
Lapp
et
sk
d
he
nb
äs
Ån
llt
Li
s
rä
k
tr äs k
ån
en
llb
g
er
et
y
Ål
ån
Lö
d
ud
V
o
ai t
e
dd
e
Åls
n
ta
Ös
ö
sj
rr e
Sk
re
Sv
är
Strategiska områden - Malå
Á
v
sjá
á li
k
h
Va
j au
r ra
ck
n
le
Kä
an
gb
Hö
n
rä
na
n
b
Ho
Nö
N
t
-S
rd
u
Dj
tr ä
gs
er
va
or
k
äs
Tr
sk
u
Dj
pt
ho
lm
rä
åt
Sm
t
e
Åk
rä
pt
S
e
ttn
sk
s
rä
k
b
Ny
g
or
An
e
rh
de
u
Br
tr ä
rs
de
n
n
b
ns
ac
Få
ka
l
ge
r
be
sk
n
Re
ye
Sl
g
sk
r
tjä
t
Ba
u
Gr
n
stu
nd
tr
Bä
V
b.
-K
or
St
N
Ta
lin
llb
ttr
n
i de
al l
ke
äs
t
i
Kl
t
ge
er
c
är
Tj
t rä
nt
n
d
he
en
sk
De
Su
n
dh
e
ed
an t
G r r ge
be
e- n
Inr lide
Tv
är
l
Fa
e
lid
n
lk
rö
st
Rö
m
k
äs
rt r
up
Dj
nd
n
-
rm
Fe e n
lid
a
nt
kli
or
t
S
rtr
nj är
gt
Ä l de n
li
Klintån
ru
F u get
r
be
ge
u
Ål
da
tsi
Vi
nd
n
m
Al
in
Kl
s
nä
Ansvarig utgivare:
Sametinget
Box 90
981 22 GIRON/KIRUNA
tå
g
Ny
år
at
av
St
lu
rls
et
rg
Ka
be
s
r
No
k
d
e
sk
rä
a
St
t
g
el
år
de
n
ka
t
va
e
lid
s
rä
g
Kå
n
eä
n
lve
e
xh
La
de
fo
rs
d
rli
Rö
or
nf
ar
Kv
n
s
en
i
Fr
r
ke
å
nd
Lu n
ke
ac
edb
åg
Li
llk n
i
L e
lid
Ri
sm
yr
lid
en
sk
rä
et
g
lk å
kLil
äs e n
T r ack
n
b
de
he
Ny
D
s
en
or
ft f
an
ed
ä
dj
R
kh
sk
vi
c
rä
ds
Bä
r
et
g
o
N
kå
or
St
a
nd
t
lu
ke
d
s
He
trä
ge
kå
an
or
j
t
d
S
vi
rs
n
nd
Sö
de
lu
ör
sli Ny
r
Bj
ö
nf
r
n
a
pe
Kv
n
äp
kl
de
s
i
n
l
g
or
än
rs
en
sf
er
Br
be kslid
er
yb
l
b
b
S
b
i
Hä
Er
Hä
t
a
g
c Bo
t
n
rne
n
m
sk
yg n
en
Ba
e
H
en
k
nn
m
ba
ke
k äe
t
Hö
be
de
rä
n
St
95
ck
rä
S m ede
äc
ålk
V
olsm
äs
tli
ke
pt
nd
sk
äb
bo
de Ga
r
a
r
b
i
o
b
s
t
k
n
K
ä
p
l
n
h
u
k
R
r
r
a
e
b
g
r
s
l
t
L
t
tr
y
rä
o
n
llh
o
m
an
n
re
La
än
ur
n
sk
äs
ka
Ri
lta
Sv
o
or
äs
Fa
st
ge
Hö
ive
ge
St
Du
ol
yr
gs
r m et
sk
än
e
Br e n
en
s
Tju
Ru
Ru
tja
en
t
St
ik e
sr
rg
ja u
rtr
tr ä
rn
er
Du
G
ng
Pu
er
n
m
n
Ak
rä
n
er
iså
g
Br
ld e er g
rr h
lid
m
gå
ika
åi v
to
dv
bb
lia
llb
re
to
kr ag e
tsa
är
n d s to k
ra
lid
ja
lLå
m
n
lb
Ny
s
öt
et
ab
l be
l
a
A
n
r
j
k
a
ås
o
ö
ä
l
j
l
n
S
a
i
y
s
e
E
b
n
t
u
l
v
o
k
v
n
ä
rn
S
ä
ö
o
s
g
l
l
e
Nu
L
B
H
äöd
G
S
T
U
R
l
e
U
o
k
s
r
e
k
a
B
r
ä
a
r
ä
n
s
m
k
ä
r
a
u
d
ä
j
j
t
j
o
k
o
k
u
l
e
r
.
o
d
r
t
s
d
k
l
p
o
i
o
a
R
i
n
T
i
H
D
s
T
r
b
s
ll g
o
k
V
ll
rt
s
v
rä
Li
ed
tj
rg
pk
sk
n
Vu
en
Kr
n
M
tr.
lu
bo
nn
vi
St
Ga
Må
Kn
lm
45
nä
TVa ar
et
fjä
an
nä
st
Be
ng
Tji
en
be
N
My
Sv
va
en
sja
or
t
dd
n
Ka
rk
rä
nn
l ak
et
ike
met
e
sk
m
Ho
er
Lå
e ll
lid
St
od
en
ng
ke
rr a
rä
As
rg
et
en
pp
äs
orlg
ar
db
Ky
rä
ktu
stö
nl
Se
ra
kv
et
s
k
o
Å
t
d
å
e
d
e
by
o
b
l
k
ä
r
n
d
B
v
n
M
e
ö
a
a
m
ä
H
i
k
l
F
o
ä
r
y
j
s
j
r
b
b
a
n
e
s
N
en
M
r
ll
d
s
r
Ö
lle
K
T
v
o
ak
N
gb
he
en
ls
äl
.
ds
eSr
m
ik
Kr
rn
Sn
lu
t
e at
äl
rg
r ån
tr ä
da
au
l
Idt
e
tr ä
Få
trä
Da
da
al
St
r g b uou
nd
Ny
Me
ån
dd
Dv var e
Sö
r rb
ög
al p
eg
lo
un
r
ke
dv
t jä
n
an
ek erv
vk
al
äs
be
n
ak
n
bo
v
k
ar
u
ar
n
n
o
e
u
n
r
s
u
H
S
lu
e
M
D
n
n
ö
n
h
G
e
e
v
s
s
n
G
k
m
e
e
M
e
s
o
e
s
T
n
a
n
t
a
ä
b
l
d
m
a
G
i
k
g
L
g
s
n
j
r
e
s
e
u
ög
Sa
åp r re
ed
ra
m
vi
St
tr ä
dd
ge
lid
k
n
ts
o r uor b
ud
På
rd
tr i
ån
b
Sv
rä
ar
ko
e
i de
ne
i dt
r
H
a
La
n
t
l
h
a
s
s
e
D
u
n
t
S
e
r
G
å
o
ä
L
v
a
u
k
o
ik
e
S
j
a
i
k
n
r
g
v
t
v
ä
H
a
S
j
B
K
e
u
K
b
S
s
rs
rf
V
Ava
G
r
n
lm
A
trä
g
ja u
er
ve
j är
re
re
ar
tso
Na
Nj
Gr
rä
Ul
e
stö t
en
en
ar t
ng
ur
at
Sö
kä
Ko
ng
er
sk
gt
Ho
tje
n
llb
en
gt
sk
S
g
va
pp
ik
ar
Nä
ga
n
ov
au
id
ja
Bå
lern e
Lå
sk e
Sk
en
re
rn
Lå
sb
rä
ån
rr s
er
rä
pl
ra
Ta
ts
ja k lm e t
en
el l
ka
t
l
r
n
ov
j aj
Vå
j ar
L a d en
nv
cekl dra g
Fi tor p
t
t
u
ä
l
L
v
o
y
t
b
j
k
s
k
T
e
n
n
g
n
B
5
a
e
S
g
lm
d
M
t
g
e
a
a
o
U
e
r
j
N
n
r
k
lid
n
da
de
r
A
d
ö
9
a
m
R
e
rö A
ck
el
st
sk
Ba
äs
he
db
to
ho
nd
a
ls
ik
ah er ge
Si
k
sj
lg
un
j an
ng
V a de n V a
äl l
r ta
än
yå
et
he
n
illö
v
u
o
ar
ä
l
r
ng
n
all
e
n
k
r
v
n
S
r
n
u
r
let
t
ä
ä
N
bä
e
g
a
e
L
en
N
v
a
ä
å
G
t
a
n
v
G
t
c
äc
r
e
u
r
S
n
a
i
J
s
m
Sä
r
b
B
j
s
e
d
l
k
v
y
e
l
m
n
d
L
d
e
t
G
S
ä
s
e
t
a
H
r
i
t
a
i
b
l
e
L
a
R
a
i
r
s
e
l
o
k
n
e
r
k
l
s
o
e
N
s
k
t
D
r
e
j
a
s
b
s
r
o
r
lk
å
O
re
B
V n
yr
S
n
av
Ö
gb
se
yr
n
Br
ö
llh
ät
sk
ke
La
ak
rg u n
äs
en
or
äs
ed
sv
a
e
ive
ös
sk
ub
re
Sö Bå
m
et
Gr
en
kk
nm
sj
No
ke
V
ck
j au
rä
ac
be M
Hö
g
dd
ad
rm
ar
Sn
rä
r tr
ka
dö
ka an- am
St
St
dtr
t
en
Mu
am
oh
nå
or
g
od
id
sk
Pe
ar
S el
Då
n
ng
Re
et
to n
er
en
Ma
to
nt
ik
th
tr y
re
kv
g
lka dön Bon
xu
dd r na
og
lb
tst
St
er
db
s- re
lb
sl
ge
ll- ak
rä
ke
k
.
t ik å
J ns
lid bac
Ru
e
l
å
k
g
r
t
l
l
i
b
d
m
u
v
k
r
S
a
t
a
d
S
å
a
r
å
S
a
B
e
n
r
i
b
a
j
t
a
k
b
e
ä
k
c
d
o
e
k
ä
L
a
s
Å
e
s
s
j
b
e
b äc
o
M
S
n
B on
j
S
B
a
n
n
T lm
N
e
s
n
s ån
S
h
be
d
Fj
be
Fj
sk
V Ljus
s
Lu
n
r
lid
rn
lu
k en
bä
llb
Ba ja u
ar
pp
iss
Sv
Ha
m
ar
rh
B
et
Sk
Mu
än
or
n
ar
yr
n
rå
Ö
st
ho
llik
trä
et
de
o lm M
rr u
Jö
M
Sk
La
Ta
Rå
ak
rg
a ll
t
St
n
ek
th
Br
Rå
ke
My
et
ve
nm
L.
jö r
ith e n
Vä
m
nd
My
Ö
rg
nn
s
ud
t
Ha
dd
n
ök
ja l
be
vi
en
ot
ge
de
r
t
eh
u
e
u
m
t
i
e
P
G
ä
ä
r
n
e
e
r
d
r
d
e
d
l
T
r
d
e
G
i
a
r
e
ö
n
a
n
n
t
o
G
B
n
G
k
id
kh
B
llb
sk
r
be
No
an
h . av l
he
am
sj
k
ja u
m
re
lg
ga
Gr
ål
än
e lg
Bo
Vi
ac
än
ng
vi
trä
rg
Hä
Ös
en
ol
b.
nd S k
ite
lm
gd
jau
ik
r- S
va
is Br
d
av
då
sk
Gr
Ge
Än
Br
db
rg
ns
Esk4
n d eto
ts
d
ad
rv
sh
n
by
Må
en
lö n
Bo
Sa
g
n
llo
Se
in
r lid
ho
rSå
år
ps et
re
rä
re
n
l
n
o
ktj
n
å
å
r
ä
k
a
u
b
n
k
r
e
S
i
t
d
ö
ä
s
u
e
j
L
r
o
g
u
e
u
e
r
e
ä
a
e
l
m
r
b
t
a
s
r
u
o
n
r
s
M
L
r
n
l
e
p
t
l
a
dtr
e
g
t
an
B
r
v
l
a
k
n
d
d
n
t
s
b
r
G
v
G
i
r
G
j
r
B
r
b
n
u
n
r
i
y
ru
u
r
o
p
o
u
a
n
e
e
I
l
o
G
a
d
s
b
v
ö
Y
u
äs
x
K
o
L
u
e å
G
n
k
S
M
ja
H
u
ll
h
be
rd
G
j au
nh
g
äs
sk
f ri
sa
ed t
Vu
ja
.
en
rd M
Hä
je
t
p
sn
Va
kja
ör
K n r de
Ai
et
m
ut
er
Ma
ro
Ga
äl
Ka
. Pit e
kn
ap r ge
a
ar
fjä
Ai
kb
or
us
t rä
å
Bj
ke
e
e
de
b
k
R
t
K
l
c
m
s
s
k
T
S
l
a
n
g
m
t
s
k
n
o
x
d
H
i
r
l
n
ä
ä
ö
u
e
s
M
y
n
be
sk
Bä
ur
trä
re
am
de
är
Vu
an
n
sk
sn
ktr
rg
re
k
tla
Mu
Gr
sb
sk
G alla
Sa
er
rt
Tj
trä
kk
tr ä
rg
n
sk
ik
rd
yr
nd
au
he
an
rä
n
tte
an
be
rä
nd t
au
ok
r
or
Fis
rn
kbä c
en
ög
ru
to
åk
rv
be
kk
nt
su
Ra
nä
rn
rm
n
n ång
gs
en
yr
er
i de
la sk e
en
kj
e
s
s k t röm
ek
te
ö
k
en r ott
sk
ög
k
ha
de
H
.
e
l
g
d
t
l
S
k
r
d
ä
r
ä
i
G
s
t
e
g
d
o
H
e
a
s
e
r
k
l
ö
i
ä
p
g
ä
r
k
i
ä
s
r
l
a
i
t
s
s
n
r
J
d
l
H
r
g
m
L
r
a
L
r
S
ä
l
r
d
e
V
H
ä
n
H
r
V
å
e
t
li
a
kat
S
a
k
o
M
Jå
äc
nä
nn
Su
n
ös
Be
Höottr
og
L a et
av
gs
Vä
t rä
rls
Tj
t rä
us
n
äs
Be
ås
un
rg
rg
t
te
m
it e
t ån
et
ör
av
ev
Ni
nb
an o s s
lb
rä
Sj
N
rs
en
än
rs
en
s
äs
in
ja
rk
lm
re
S
et
n
rs
ik
Sk
ike t
nl
ns
en
ok
te
Bj
Pä
95
rg
er
an
un
be
är
ol
St
ge
Ut
sp
Se
ra
Gr
fo
M
lid
Br
r
ed
Va
nä
gn
n
fo
kv s ke
alb
ut
nn
k äs k
r lid
ro
k
st
ho
or
m
lid
au
nd
Kr
äs
re
Ma
er
V
entlid e
Tr
sk
en
er
be
re
r
Gr
r
G
v
u
u
Lu
e
s
d
å
a
e
e
V
s
a
n
u
K
H
u
v
s
t
N
V
ä
n
m
d
n
r
u
r
t
e
m
d
b
u
r
g
a
t
k
ä
S
an
t
å
r
e
n
s
H
r ör
B
Ny
u
n
r
s
ä
ö
e
y
e
tr
e
iu
a
r T
a
n
ja
K
k
ö
d
n
B
e
t
S
j
v
t
t
b
S
l
e
t
r
å
r
g
i
u
U
e
e
j
a
a
t
r
s
p
g
e
s
r
a
B
r
g
t
t
u
r
b
S
S
S
s
S
a
r
b
P
S
rm
B
ja
M
ra
lm
sk
lm
tig M s ke bbo
r
nd
er
dd
re
St
ne
en
t
dd
rn
be
ge
kå
ng
be
yr
ve
je
Ma
rs
nd
llg
nd
Fi
Rö
tb
lu
uo
en
ut
en
au
rd
sk
ho
er
Ho
ck
au
eb
g
s
Ös
en
ge
m
e
su
et su
na
ke
rä
A
rg
Lå
Li
g
ås
ta
Ve
lf o
Ra
St
öv
Kr
So
Sa
Si
sk
i s d en
er
er
ck
lid
gå
j oj
et
ttb
r g nör
t
rtt
pp
dd
lid
Bl
en
a
t rä
ba
ik
r
er
et
r ra
al
j är
rv
en
be
nä
Så
ot
L
å iv
ä
s
k
s
n
b
t
r
k
k
R
o
e
b
ä
e
s
ä
y
n
e
ö
a
n
d
v
i
a
k
a
k
n
v
t
b
ä
r
s
i
r
k
n
l
g
g
p
r
ä
k
d
S
a
i
s
r
t
t
r
y
t
l
b
k
s
e
n
r
u
u
s
B
N
r
r
s
a
G
k
J
V
M
u
S
p
s
ll
n
K
a
e
A
e
rg
a
b
rv
kt
än
rg
äs
Rö
ik
au
Lj
re
st n
he
etM
g
Ra
tr ä
äs
s
rö
rä
s
enr o
un R
bo
et
de
Bu äsk e
yr
Gr
bo
te
Be
ck
Br
rd
trä
sk
Ta
Br
Ho
kå
Yx
Ga
Sä
oc
lid
be
ktr
an
ås
en
er
Er
oi j
rtr
st
sk
nt
sa
Br
en
m
n
e
lmK
nLi
Ba cke
ls
nd
e
sk
ja u
nä
nd
en
Ab
rä
Ni
rv
Kl
Ös
Nö
V
nk
j åk
äll
p
rktret
lo c
ur
nd
lid
kn
de
an
Vu
t
tr ä
an
ls
ar
en
n
lid
tt b
Ör
lu
ng
es
a
ä
gt
de ho
de
tje
Ga
Sa
n
än
trä
l
r
åi v
a
i
F
r
o
r
i
e
a
ö
v
u
e
a
ö
v
i
K
l
e
d
.
ä
k
at
g
t
t
e
o
l
j
r
a
b
n
K
J
j
e
u
e
e
r
t
o
n
r
i
n
r
Ä
r
l
g
r
r
r
K
t
ay
h
S
a
S
S
g
k
s
e
B
G
G
e
ta
ll
d
e
v
n äs
e
rt
st
S
t
dr
ö
n
tje
ge
Ra
ös
Ny
lid
en
äv
ab
llb
et
Ai
åt t
er
öt
ge
Bi
.
ge
Be
äs
Al
är
et
m
an
Gi
lid
Jä
lid
Ta
rå
er
-J
Hrue tr
Ba
en
Rö
lt e
Bj
Mj
de
srm
Ne
rg
sk
Bl
ed
Gr
nn
er
k
pk rge
n
yr
Få e dtr n
Ka
nd
lid
nb
nb
sk
l- J
ur
en
sk
yr
St
itti
ab
dd
liåja u
n
en
rh
la
rk
Hu
ive E
re pel
sk
äv
ås
bo
Ud
nträ
n
g
rä
Bj
r de
äs
ap b e
Li l
nd
rm
rä
m
ls b
jä r
or
Rö
nd
v
u
t
e
l
a
M
d
t
y
J
r
r
å
t
u
ä
y
ö
t
l
s
e
e
e
s
e
e
B
l
t
i
j
o
L
u
B
d
u
t
a
l
r
t
r
e
p
i
u
a
r
l
a
A
d
l
j
t
M
t
k
i
l
l
n
d
r
l
N
e
i
r
e
t
s
la
e
G
B
k
v
u
g
g
s
ija nö
u
e
ak
ä
L
S
Ta
lid
en
ra
sm
n
gl
ke
Ny
n
sk
og
äs
av
d
He
rie
Äl
äs
Ka
Jä
e
Inr
Mö
Fr äsk
db
n
Ga
ra
g ie
ej a
Åk
Ge K
Ma
Ri
em
en
lid
a in
sk
or
lle
Äl
rä
et
Ha
en
ede
vl
St
a
g
kn
Sk
vtr
te
un
tr
Ma
N
u ll
St
r- sjön
Ha
me
fjä
en
n sj ö
ly t
yh
id
He
eYnttr
tlid
r li
lli
nd
ön45 rg et
er
t rä
et uda
Ö
as
Mu
at
j.
är
t
en
e l ok
Ta
a
o
s
ö
a
M
d
k
L
e
t
S
r
N
d
e
t
t
m
j
e
i
l
J
u
b
n
g
i
ik
e
ö
n
n
e
t
r
G
n
ju
l
d
M
l
l
r
n
d
m
j
s
n
sMj
B
r
S oe
t
a
k
5
G
e
n
r
D
V
t
t
e
t
n åd
s
a
u
o
is
lv
n
d
B
e
ä
a
t
d
a
r
e
d
s
s
6
i
ä
a
e
m
o
a
v
r
r
b
r
e
a
u
k
r
nk
l
u
j
r
r
s
g
Blid
r
3
n
t
L
n
rb
y
va n
Da
ttn
tr ä
al
Br
ie l
aven
t
da
t
ed
in
en
or
tjä
et
oh ill- N
St
et
rv
lla
treo
e b.
n
gå
är
to e sb
m
au
en
au
ta
S
a
f
d
de
t.R
t
s
j
j
e
l
e
B
n
L
t
r
n
k
j
i
J
d
t
G
o
r
r
s
a
K
e
r
t
g
ä
r
s
l
v
n
r
S
i
n
e
e
s
a
k
S
n
r
r
s
n
r
o
n
e
y
r
n
J
L
a
å
p
v
n
r
lä
fo
e
e
Jä
kl
lid
fo
va
Br
ik s
Nu
St
ss
äs
rSäk
rd
Ka
en
S
lle
Gr
trä
eb
ör
Ro
a
l nä
sk
de
re
Sv
nn
äp
n
lb
rd
et
ss
nd
Jä a my
tr.
ör
or
nr
s
V
r u dt r
Si
Bj
t
uo
Gi
eb
ck
et
av
Alträskån
em rkl
le
k
se
al
Ga
va
nn
he Petik
sk
e
St
Bj
Rö
trä
Sa
La is älven
rlid
n ä e fjä
sg äd
He
vr
rg
ul
St
id
t.L
ar
nä
-T
ur tt ne
e
ba
t
k
lm
äg
lla
ån
a
rä
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
l
y h Sto ddo
ur
rä
ar
u
j
e
s
r
et
i
n
k
L
t
j
r
Ö
r
j
S
s
e
l
m
o
n
n
o
v
b
t
r
G
m
V
b
N
n
l
ä
n
u
r
r
ö
B
ö
a
B
g
B
e
e
n
s
u
v
g
h
ä
e
e
a
rs
n
sta
rö
o
el
S
va
sj
Nå
a
Sj
Do
er
en
äs
n
äs
ja u
Nj
St
m
Pe
oj
nj
ed
fo
pe
nd
k fj
en
llf
Gr
Ske llefte
ä lv en
len d
st
m
nä
ag
nä r an
us
Jä olm
Hö
pp
älve n
en
ur
n
ck
nd
eb
rö
Sj
et
ts
va
nn
lu
ör
gn
Dellik
lid
nk
äp
Sl
Ka
Åh
nö
sta
tik Re n
Na
n
St
Kä s un e
laegnrm y
ka
ur
t
lu
dö
trö
rg
at
Bj
St Gr a
ru
ad
rk
ra
j ön
ba
k
kl
t
lls
dh
eja
är
e
K
c
a
N
u
e
e
S
n
k
d
s
s
e
l
j
v
t
s
s
n
j
a
ö
e
å
g
S
n
t
a
D
n
l
k
f
n
r
d
k
t
a
n
r
g
d
n
j
l
a
a
a
k
d
o
e
b
l
d
n
i
n
a
g
P
e
n
e
k
n
v
e
s
b
e
jå
r
t
a
s
n
e
u
l
ä
r
t
m
o
l
e
l
l
k
t
a
t
e
r
n
b
d
r
o
n
n
e
B
S
e
r
t
l
d
H
e
k
d
å
f
ll
t
e
e
ä
e
k
e
N
i
ä
f
S
S
e
e
s
t
o
d
ä
y
e
R
a
e
t
e
a
M
L
i
r
Die
S rä
a
a
rs
e
R
h
se
et
n
tb
ug
uns
R
n
nu
ar
äs
m
id
an
Sa
rg e
rg
Br
Tr
lltj
Vi
sk
nd
se
ba
Ga
re
rg
Ål
d
llt
Bl
d n d en
B
sk
l gr
vr
gb
t
id
tn
m
sjät r
ar
st
Pe
rm
ar
är n
ttr
or
re
ng
st
de
Ål
Li
bo
be åi v
t
tr ä
va
be
nä
Ö
Gi
rä
Sa
en
Re
s
Li l
Re
Jä
Be
at
un
Fr
ge
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
yr
%
(
St
Hö
Sv
BaT
Sk e lle
Sa
S k dde
Kv
gs
Lå
ja u en
ud
Vä ket
pj u
j au
ke
ko
ut
V
tik
rv
ill- niud
ös
k
ål
or
go
an
t
s
lå s ka s
m.
m
er
s
om
k
r
f
r
e
e
s
u
a
e
n
r
n
S
L
n
r
t
l
u
s
r
r
n
e
l
r
ft
k
R
t
b
j
l
B
ä
i
s
l
a
n
t
e
rp
u
ä
m
a
B
ö
e o
P
älve n
s
G
o
ö
e
n
n
r
n
B
u
le
e
fo
ke
sk
G
H
Ny
sj
tr ä
ek
tsk
m
m
to
ås
Bå
tr ä
de
Bj
s k St
rä
G a dam
e
ur
gt
M
tn
Gi
Sk
än
ön
rä
Bi
se
tik
d a Flar Ku s
lag
lli
gt
sk
ör
ru
åg
t
äs
m
dr ä s
at
s
Ra
re
tr ä
t rö
ån
en
ga
en
Ö
rg
em
Br
gt
a
n
ä
å
n
S
e
o
n
r
R
B
n
V
e
v
er
ä
e
s
v
n
L
k
r
e
d
i
å
e
T
r
H
s
n
d
a
V
t
a
t
t
b
d
a
l
k
n
N gn
a
i
n
Ö
B
H
V
M
n
al
e
äc
an
G
et
jä
he
ll- e n
ke
rk
Le
t
an ar
Nä
s
an
al
dn
Gr
a
K ä ok
bå
S k er ge
sf
Sv
är
ur
t io
e n Mj
el
um
en
rtt
Sv
nle
na
jö
yr
an
äs
or
jeb
Gi
tlid
s
n
o
Gr m
t
Dr
Mu ack
ja tn
s
ke
d
gd
tt j
ta
or
k
r
åb
e
f
e
b
t
t
r
v
i
ö
n
B
m
a
t
f
e
G
t
ä
n
e
e
r
t
r
b
m
e
n
l
k
l
k
g
s
n
t
n
s
l
s
g
n
e
a
s
l
ä
t
k
t
s
S
m DDDDDDDDDDDD
r
n
ikb.
e
l ft
g
o
iv
e
a
je
ik
M
ra
jå
u
b
n
,
(
rä
s
nn
ho
ke
llke
rg
Lå
s
br
Ru
å
af
or
Mö
N
id
t
er
rs n
St
r
an
Ny
Ko
l- N
tv
om
be
et
st
Ed
n
Ga kra
tså
Sv
Fi
Re
gt
lm
Li n
my
St
kr
nä
Lå
an
äs
or
T a r ge
Så
be
n
ås
an
nä
lk
vt
Li l
rp
le tå
Sk
B u r de
åb
Gr
au
nn t
Blean
ån
Ra
St
id
str
Gr
jö
ik e
e
rs
nd
n
ho
Äl
m
sk use B
rs
N
j ön
on
Jå
en
rg
nn
rs
.
rg
.
et
rä r ge
i de
rd
an
L
ä
k
n
r
u
t
l
l
n
b
a
s
s
a
r
r
j
o
u
a
r
a
ä
s
j
o
ä
M
e
S
g
u
b
o
å
f
n
a
r
B
r
e
f
l
n
f
S
e
r
e
e
e
t
v
f
S
y
o
x
k
L
K
nj
l
t
k
e
K de
S
s
o
s
p
G
s
jö
er L
fo
n
u
B
be
G argån
rg
m
nb
åt
ng
om
ör
La
ur
St
ac
arutt
Lu
sf
t
i
ip
rs
i no
nn a
r g am m
an
gr
de
rg
Ku
åär
n
Öb
Bj
sk än
äs
Va
en
lb
n
tj.
ds
.B
lja
nl
m
re
or
Kl
Fi v. B
k-Å
yr
et
o d R sk
Sv
Tj
Va
d
S
n
an t
sk
g
n
Ud
Ga
tio
rä Br
ol
är
t
ed
dn
l er
se
äs
rs
n
So
yd
b
bb
ed
s jö
or
äs n
n
t
no
i
j
l
e
el
m
i
Ö
n
ä
e
a
t
t
t
h
t
r
h
r
a
k
j
n
o
ä
e
a
t
l
n
r
a
e
er
A
ta
s
k
N
e
k
n
e
n
V
n
y
t
e
d
t
i
lle
t
r
f
e
S
d
p
u
n
n(
s
k
n
d
t
r
o
o
d
a
r
v
n
i
e
u
s
c
a
u
t
n
r
a
lle
g
n
i
b
S
l
d
k
n
l
r
n
g
l
i
a
t
o
d
å
c
e
a
k
+
X XX X XX X XX X
M
r
a
e
o
v
n
o
u
v
v
g
h
j
t
s
fa
a
l
k
ob
f
r
ä
T
l
e
i
S
g
y
e ru
e
l
o
ö
r
r
v
u
N
n
g
g
a
s
e
v
r
t
S
H
r
j
d
ö
b
e
d
o
a
e
e
a
ä
o
n
L
Fa
a
F
g
r
Å
d
r
n
s
ä
l
K
t
e
a
b
rs
K
g
n
e
r
s
m
e
s
i
r
S
s
e
Karsb
n
k
g
R
Å
n
p
n
n
G
R
B
äcken
J
l
B
l
r
å
t
V
p
i
o
k
l
ä
r
u
e
r
k
e
g
s
b
a
l
s
o
k
å
a
d
n
s
b
g
h
a
j
r
e
a
u
G
k
a
r
i
e
n
F
k
f
u
t
r
S
l
g
b
n
s
r
i
r
e
l
a
r
ä
t
t
d
ä
v
n
n
e
l
r
v
t
r
A
L
Ö
g
L
i
s
t
i
r
O
å
s
o
y
e
V
a
a
a
d
ök
K
sk
-N
a
ur
n
-L
ok
be my
et
bo
nn
llbHö
er
gl
nät nn
Sp
a
sk
Ad
en
La
så
Flo
st
rg
Me
en
ge
Bo
kl
Gr
rli
ed
Bäj c
or
Kv
or
nn
tr ä
Fi
rv
er
rg
ck
va
en
nm
nn
s
åt
rs
n
rä
Ma
Tu
el
e
llb
äs
km
er
rs
r
n
ås
Hö
ör
rp
FiBnr
yr
St
Fr
be
Ok
St
au
is ä
rä
ra
ru
en
nb
Su
lid
xt
iv
be
Åk
Li
n
bä
se
k
nå
kk
lf o
fo
m
m
t oult
db
Bj
e
olm Brä ndän ge
ok
kä
id e
pn
all
Ax
M
g
de
e
r
l
B
n
n
k
a
å
t
i
G
e
d
s
l
n
n
en
i
ö
e
a
a
r
r
r
äck
s
i
v
J
s
n
l
i
r
r
rtsb
s
T
n
H
y
å
L
i
Gie
d
å
r
ä
e
a
n
r
g
s b.
d
L
Öv.
lv
j
n
V
k
e
L
t
ö
r
jä
B
A
å
K
K
B
Tj
tr
tjä
tr .
au
ok
od
in
et
de
ov
dne
Petor h
en
un
at
Bj
n
va
n
Gr
sk
tu
Li n
es
or
Ös
sk
äs
by
tsj
Ör
gg
pp
sk
t
sk
nb
*
(
Rårö
vl
an
sk
en
an
t
en
er
s
Ud
Su
en
rä
dn
S
na
de
St
F
er
n
Ar
Gi
La
Ny
äs
s tr
ra
Na
rd
dr
ke
rg
trä
lla
et
trä
Nj
rg
t rä
n
rn
st
nn
re
lt e
or
k
Gi
lid
a
ayrt rä
et
b.
r
al i
I
s
n
ra
än
ä
n
k
Gi
x
f
n
ö
e
n
l
G
s
e
j
e
ä
ä
o
s
u
r
s
u
k
k
y
n
f
t
j
r
ä
l
d
s
a
r
d
r
u
m
a
u
m
S
l
l
t
e
e
M
a
s
s
H
å
tr
n
S
Da
ju
yr
nu
ac
ak
r- m . ö gb
Br
ör
t rä
gb
trä
ikb
j ön
beot e n
Bj
rä
un
g
äs
Ka
M
dm
da
He
n
m
a
ck
Va
gg
Br
B
ive
b
b
t
ål g
o
n
r
s
l
i
s
r
k
r
n
Ö
de
S
m
ö
n
s
R
V
t
l
n
n
e
l
i
k
r
ä
n
å
k
d
v
l
i
y
b
e
a
o
l
H
m
o
m
V
o
G
d
e
H
g
S är å V
r
b
stj
s
lid
a k
N
m
lla
b
än
je
rg
H
en
nä
yr
Tr
ac
m an
es
va
Ka
lm
Al
Ke
Kä
ja u
ll- n
n
sb
nl i
re
Ö
Jå
oryr
Stt räs
nn
ot
j av
Hö
m
Da
Br
rg
he
lid
bo
Ny
Ar
n
e
en
ru
trä
Me
sb
e
Tv
n
rs
Da mytr
t
e
åf m
Ki
Ta y ra
m
t
nn
au
Tjå
än
ot
Ra
yra
k
ed
in e
ju r
öl
sk
rg
Be
or
Ny
er
re
fo en
ns
äs
ärvig et
åi v
kkeön
a
rk
ke
lm
yra
r ä d en
linbana
Br
en
ng
tsj
pp
ke
a
e
m
B
ä
n
a
st
u
M
F
n
B
e
u
i
m
d
i
v
ri
n
c
k
r
o
å
n
u
r
K
t
m
o
s
t
k
d
B
T
s
4
n
e
t
a
l
J
m
e
d
g
a
l
s
L
ä
d
r
i
.
(
T
e
e
m
j
s
n
r
d
e
r
a
S
li
E
d
p
en
ac
H
bBau
ej
la
Vu
rn
A
n
Tj
äl
lid
trä
n
nl
la
s
iro
sk
Gi
e
un
t
he
Ho anli
rs
Ö
äs
be
de
Pe ls tr ä
Sv
rs
i ne
St
lo
ud
ck
llb
an
Fj
ul
s
lla
an
by
nd
or
de
vl
ur
gi e
äs
La
fo
rs
Tjä
lle
ra
n li s
et
kn
Må
La
y
Bu
ru
O
n- get
et
rd
nf a
nn
Gr
Na
e ll
r- n
gk
rs
Ra
n
Gr
et
ob
d
Mu
et
Lö
ra nnä
ke
nn
ud
sja
fjä
de
b
Me
r.
l es
d d en
sk
os
n
g
Öv
ä
n
V
t
o
a
ö
G
k
i
k
t
o
k
n
M
e
a
r
t
r
e
n
e
r
r
ä
f
G
e
T
U
t
k
t
ä
n
s
r
s
d
t
ra
N
F be
ak
de
s
i
r
H
å
s
a
e
e lid
r
n
a
d
j.
r nn nn
ä
u
k
j
B
l
t
e
ä
e
t
ä
u
d
J
t
n
n
å
A
l
n
G
r
k
o
a
b
i
r
v
n
r
a
s
s
g
B
Sl
G
t
rli
y
n
g
o
l
t
l
Ö
e
t
u
n
j
å
l
n
e
ä
a
n
u
v se le t
r
n
a er
m
n
B
s
ä
n
t
r
A
l
k
ä
e
e
y
s
l
r
r
k
u
k
N
l
l
e
e
h
i
e
d
r
a
r
t
O
r
n
S
n
e
N
n
i
e
e
k
ä
r
k
y
n
t
e
G
n
b
g
n
t
e
L
n
M
G
s
a
B d
L
c
B
ö
le
Jå
-e
b
da
rd
ck
V
id
tr
lid
Ho
Fi
lid
m
is
ur
b.
ar
yr
Må r ge
ör
Bysk
kte
ur
n
ive
sk
än
et
t
de
en
Me
et
Bj
Öta li
et a
rv
kl
sk
trä
rlind
or
tu
Kä t j .
en
en
Bj
Ra
m
av
sk
r- A
No
nn
nd
Rå
ov
sk
ke
n
an
ba
sk
le
/
(
Br
k li
sb
en
sk
r g sb
ke
nå
aak e n d a
or
r.
t rä
or Fått
ä
eja
St
be
to
Fi
se
a rHu rk
å
k
lid
trä
t rä
as
oj
dd
rlid
ul
id
Kv
rä
äs
er
n
en
es
n
dt
sst
de
Kdv äck
A
St
t rä
äs
sjo
om
S
trä
beGr u
ke
e
s
t
c
i
j
n
r
t
a
g
rt r
k
A
K
k
m
a
o
r
r
n
L
o
k
t
k
d
n
n
u
t
B
r
e
å
u
b
n
t
s
ä
n
k
n
t
ä
e
r
s
d
g
k
m
e
r
a Hu
a
o
D
a
J
e
r
a
s
a
B
e
S
b
Or
rg
ar
La
he
st
ur
or
uo
Pe
re
ns
Rö
åb
gn
ed h am
kä
- t
yr
jå l
e
se
m
n f r na
or
M
Må
t
un
rä
fo
gr
nn
e
St
äv et
ug
o
r
b
e
Gu
o
a
u
å
l
S
e
l
r
i
n
j
T
t
R
t
S
a
n
H
a
r
N
m
o
l
a
j
m
n
b
e
V
r
i
v
u
n
a
S
R
d
n
o
s
d
K
M
d
B
g
a
r
A
F da
rg
rn
kt
gg
In s ke
ck
N
Lå
ja
or
ej
ja
en
ro
G
rs
llb
Hä
St
gs
på Ste
n
åi v
Bu
Gargån
er
Ne
jä
do
Ke
un
kån
be
St
Av
en
en
ikt
en
va
n
r re
Hä
ko
Tja
lid
Bo
bo
de
rä
tf o
en
e
v en
de
ar
räs
ut
nl
Up
llb
d.
Kä
g
id
Sl
id
sj.
Ga
n
e
lo
in
rk
ks
gt
pp
nr lide
n
Bå
p pt
st
en
yä l
av
e
an
sk
Ge
ru
e
v
sl
ål
he
a
er
Bå
L
ov
ä
re
n
ö
e
n
ä
Ta
c
y
t
b
a
r
i
r
g
l
n
a
k
t
j
t
l
y
k
R
s
B
d
ä
g
u
e
b
å
R
Å
ä
r
e
y
S
n
u
b
t
ö
a
e
lid
m
a
N
å
r
r
r
B
r
K
B
o
s
rts
.
d
k
L
B
j
l
e
N
B
b
a
r
6
n
e
i
Å
r
o
S
Skäpp
j
m
e
N
y
ä
o
l
träskå
ä
s
R
e
t
t
o
n
e
b
r
r
k
ä
r
r
f
j
e
g
t
b.
e
ön
b
f
ä
s
f
r
k
.
o
d
t
M
g
e
t
s
k
d
n
r
o
F
f
y
r
s
j
t
r
i
p
e
t
r
s
b
r
r
n
t
i
n
Va
t
k
s n
y
r
k
G
m
P
rb
o
rp
S
e
re e
rsg
e
sk
ng
tr ä
el n d
os
et
a
Ka
Bo
rä
n
Lo
gå
to
va
Nä
u b träs
äs
St
n d M o n i sb
id
rä
go
Åb
fon
e
To
rtt lide
yr
Lå
sk
ov l u
jau
Lu
nb
in g
ru
b.
gå
nd
ke
ns
sk
r
lu
nl
et
Kl
ttr
nt
i
sk
l å Lå
Sa
är
lu
tar är
Säknn
s
n
ar
us
5
äs
är
rä
Mö
ö r en de n
e
är
sk
l et
ys
ng
In h an
gm
et
n en
Få Åbyä
B
j
l
- et
bs
än i de n
tr ä
j
k
g
K
n
l
a
a
4
e
n
ga
t
t
t
G
e
n
ä
l
a
e
G
l
n
t
r
t
a
r
l
p
B
n
M
c
o
i
v
n
m
l
T
r
e
l
T
n
e
l
R
d
l
ö
e
lv
l
a
e
i
e
s
ä
l
l
eFnå
t
p
n
e
o
B
B
k
k
id
li n
d
re
s
dd
H
en
et
ck
iv
ke
pt
R u ber g
de
et
en
Lå n
N
Jo
n
nd
rg
Bm
rfj
rg
de
ur
n
vo
hu
es
de
Hä
en
ru
rg
G ö r ge
gs
sl
a
Fä k ro
de
Gå
Ja
or V i
rg
id
he
ur
vo
en
su
ac
sk
Ö
N
Bj
då
lid
äp
j au
or
ba
ha
e
kra
ud
er
de
be
he
be
Mi
d
Lu
de
er an
he
lm
Rå
nl
St
Be
Bo
3
nd
Nä
ö
yr
Å
He
be
Bj
be
us
Rå
ie r
nnen
lid
yr
tr ä
nb
Sk
Sk
äc t
an
Nä
n
lid
äs
nd
n li
k
äs
jå r
s n tj.
nd n
re
åv ov are
äv
-o
s
et
he
un a
all
sb n n
är
r
lu
a is
sj
le
R
t
r
a lå
ölv
h
m
a
rk
n
l
a
B
n
.
a
a
b
j
l
ä
s
a
n
T
s
s
e
k
n
t
u
l
t
t
N
m
B
e
ä
s
r
n
ä
T
L
ä
u
n
g
e
y
l
d
s
t
n
l
n
t
u
en d
u
b
r
s
G
l
d
R
e
ä
M
T
S
e
s
t
B
e
r n
e
g
no
L
n
r
S
k
e
.
a
k
rä
N br
t S ik
K
t
e
rs
G
y
n
ar
d n ag
Ji
sk
or
Rö
Klu b
Ö
rk
de und s
ja
Br
tt i
r ija
S
id
rä
na
r
Hö
en
rg
lid
H ä ber
n
sk
vi
ge
äs
t Node
Bo
äs
v
crkf
nt
sb
en
ak
fo
ne
ge
SRp r ge
Kv
va
Åf
rn
Bi
re
illrr b
Je
He L
Kv
trä
ik t
rå
n
lål
lid
n
0
d e e rg
S
ä
n
Ka
er
n
än
us
be
gå
oä r
de
or
r tr
id
äs
tr ä
Klu bb
är
Ny
ke He
ä
an
rg
ru
e
sn
rd
er
L
e
S
u
r
i
l
e
r
j
o
s
f
e
7
n
B
S
a
j
b
a
l
n
e
l
a
t
r
t
s
å
n
a
r
n
N
j
b
r
l
ä
b
m
n
l
a
o
t
B
r
ä
3
d
ä
r
l
n
d
b
B let trä
N
s
j
V
j
b
t
u
e
n
lv en e
d
.
M
j
i
F
n
a
s
u
Ny
r
o
n
M
n
y
o
ä
d
n
d
u
o
j
B
o
t
s
e
d
r
i
r
f
o
u
a
s
s
v
n
j
t
t
r
e
B
a
B
l
a
F
n
lå
t
y
t
e
o
n
e
j
t
u
n
b
K
r
v
n
h
S
e
k
R
B
ö
a
S
S
e n
b
rh
N
u
g
S
sm
yr
un
.
id
ju
et
n
äs
Rä
Mo
is
t
ge m Ma
.
sv
ite
. Kn
id
Sa
et
de
em
rs in
s
t
lf o
sa
yn
Rå
äs
n
Ål
gl
Ab
Ri
Or
en
Sv
rt l
db
n
lm
et
er Tå
Std e
sl
Hö
n
er
ån
lln
lle
le
sb
g. to F
La
Kl
sk
tj.
d
Se
Sk
äle
tb
he
ok
M
Pj
nä
s
s
Ö
Se
s
sjö
te
4
va
ed
rä
en
äle
Hö
bo
fjä
n
ck n b r
rd S
nl i
nga lå n
s
Da
nd
el
se
lm
k
s
V a 363
ts b
trä
id e
ng
rå
un
g Ös
or
s
uk
or
k
l
S
nä tor
ä
Vu
H
r
ls
G
p
ä
a
l
n
a
ä
n
o
s
o
t
s
o
u
g
f
l
r
ä
f
l
å
a
a
m
j
l
ä
r
a
G
l
r
s
l
k
r
m
r
F
e
e
v
o
l
p
s
s
e
n
a
h
e
d
n
ä
s
å
B
e
N
n
L
k
s
m
r
M
S
r
u
ä
g
k
k
n
u
ck u n d
Malån
t
Fr
et
ör
rg
Ri
ur
nn
ån
ko
St
St
He
yr
m älve er g e ge
Ka
Tå
gi e
be
or
nd
Hä
V
rp
en
Ra
N ö er g
Sk
un
sb
len
et
ör
g
un
fo
rö
er
T
ra
aålt
Bj
B j er g
n
rs brä
Sk
al
Br
ke
bä
al a
ä s be na
e
sk
rn
Ja
ndå
L
sf
n
b D
lb
to
dd
va
äs
tj.
ele
d
oj a
k ni
t
m
os
rm
en
rt l
su
Bj
er
St
kä
pp
te
Br
sb n
tvf ä
an
M
fo
b
ed
L. tr äs
äGs
ts
et
ka
ds
ke
all
sö
tr ä
ob
uo
de a
ähsan
åv
ns
al
str riks rän
or
se
lä
nn
nneålu
åm
Tået
un
a t ava
- ket
ar
riu
va
Slmle s
dj
ov
lid
juA
s
en
äl ög
sb
N
t
.
e
c
c
g
n
ä
r
n
e
H
J
i
T
r
k
t
e
l
i
n
n
a
ä
ä
j
v
e
T
s
N
L
t
K
k
R
r
k
u
u
r
M
S
n
r
r
r
i
e
t
a
a
s
M
g
K
d
j
i
s
a
ä
v
S
a
b
H
E
t is
s
n
t
e s
S
dli
J
p
a
l
s
k
V
N
nJo
P
o äs
u
a
ö
e
k
S
o lk ä e n
V
t
d
b
b
V er
S
n
f
ä
ä
J
r
S
V
j
t
j
d
n
e
d
s
n
s
l
l
Ö
n
ä
s
a
t
G
e
a
o
i
n
b
i
m
o
I
a
l
a
N
n
j
n
u
n
n
n
n
n
or
r
o
k
d
S a id
B
b
l
n
a
b
k
L
e n
tr
lå
a
K
rs
ll
n Kä
an
N
ha
trä
rn
fol r
nn
tr ä
ör
jö
ge
Tå
tse
st
l
os
t
a
å iv
år
ls
su
M
en
an d e
In V
id rä
rn
äs
kk
m
er
yr
Ka
rra
sd
åf Kv a
Li d
Fla
rn
nd
fjä
is
Ma
ffo
er
nn
ra
et
ås
Jo
tjä
le
Fo
nd
et
6
jä
så
it s
ov
ar
ar
de
en
öl or b
s
ol
ge
jä s
rts
m
en
sg
st
o
nd
Gr ud
k
rt r
r.
äs
ed
s
j
R
t
A
u
o
n
ä
l
r
å
g
G
g
r
B
g
i
n
t
u
d
u
m
T
l
g
e
V
h
m
r
K
e
k
n
P
r
t
s
S
i
r
r
a
G
ö
m
s
r
h
u
Ö
k
ä
e
r
i
e
r
t
l
r
e
.
o
n
N
g
R
l
r
t
V
r
p
e
g
e
e
b
G
g St
S
s
k
V
H
s
go
b
as
le
pl
Re
an ä ck
rg
He
en
af
0
et
et
sjö
rr et
b.
sn
t rö
Ka
Ul
an
Va
Bo
dd
en
ob
rg
er
äs
na
Hä
vik
ön
s de
är
s
le
Ho
ab
No ver
As
åb
Jil
nn Lån
j au
Ny
g
Ed
s
N- y
Av
Gr
sk
As
n
be
sk
37
oj
sk
lid
sk
n
bo
b
na
an
ls
ns
3
Bj
N o er g
Fi
be
vb n
jsj
ån
nu
lid
t
än
et
sjjöö
o
tj.
Jil
n äun
Gr
S
Os
er
ör
t
nä
Id
yr
rä
er
lla
kk
trä
v
en
ra
ke
en
tr ä
trä
al
ab
n
p
36
rs
t Se
et
ra
Sk
br
va e t
rd
Lö lide
megr
l
og s
ge
b
gg
Va
öv e n
ok
e
å
s
n
S
d
l
ä
B
s
V
c
t
o
S
d
n
å
a
d
r
e
m
e
r
G
i
ä
a
l
f
R
b
e
k
d
a
M
l
G
L
r
t
s
å
r
s
r
d
a
or
e
e
n
tn
i
r
k
M
k
n
m
n
e
i
n
ö
y
r
v
P
s
m
a
n
V
t
t
ä
y
j
R
n
L
H
k
g
d
N
e
b
o
s
g
p
j
s
E
s
e
a
p
e
a
s
S
n
u
e
i
b
å
e
e
G
r
p
N
ä
e
r
t
i
n
l
a
l
l
a
t
c
n
l
l
R
y
s
i
M
a
r
r
l
k
m
N
o
g
e
J
ll
n
v
r al
e
J
t
3
.
ka
B
trä
nä
ln
de
ed
er
är
ng Ö V
rd
n
be ac
tm
an
bä to r
lås
ge
ed utst
Rö
ss
ov
Bö
er
Ku
sb
id
e
ng
Hä m yr
ge
Re
lh
36
rg
et
ik
str
rPi
en
yr
er
g
åk
Tnvda
No v
rs N
n
na
bo b
äs
ud
n
nd
n
t
gå
:
=
Re
de
o
or
en
an S
sl
et
ål
Ma
Vu
er
Mo
rn
St
Lå
jö
dv r äsk
er
fo
Au
Va
er o rr
Be
Bö
lob
lu
t
ul
S ö ot r .
Ga
el
ab
an
-F
äs
ke
än
kn
in
et
k
lid
p
g
ns
d
g
de
sk
ä
llm
snb
lu
nn
rb
sn
s
n
r
b
r
e
j
s
n
rls
r
r
l
V
h
r
n
s
I
k
a
r
d
n
n
a
v
ä
m
e
M
ä
s
N
n
a
t
ä
t
o
s
e
n
r
d
a
n
r
g
s
t
v
o
l
s
l
a
B
n
a
s
e
r
a
o
ö
r
r
n
r
n
ä
e
G
l
e
bu
r
r
d n
r
a
k
t
r
t
e
K
a
rs
b
S
d
S
K
Ö
k
G
.
kh
t
Os
Gr
t
le
be
en
Bj
ra
i ds
rg
He
Lö
Gr
No rs
na
to
en
en
trä
nl
lid
rå
jö
an
Nä
s
trä
llb
Jil
Ho
en
id
a
ikjö
at
ve
Mo
m
id
n
tjä
en
r
ak
ns
et
s
anok e t
er
fo
en
lfo
t
e
ä
m
d
e
n
r
L
r
l
e
v
e
l
k
v
l
s
s
n
G
i
r
n
n
u
L
v
gtj
d
ör
r
r
ä
S
S
g
l
k
s
l
l
d
e
e
k
k
n
ö
R
V
d
e
n
e
R
ö
ä
t
l
j
t
r
m
e
ä
o
r
j
ä
r
ä
å
r
e
t
s
s
e
O
u
e
r
rn
g
M
li
-S t
fo
s r b le
a
a
M
ös
F
Ver
nb
B
tr
ng
r li
n
o
G
te
m
bb
Få
Nå
r
r.
lid
e
na
an get
Hä
et
nn
br
rs
rä
m
Be
de
Br
et
jä
Br
be
b.
St
ck en
rd ge
ge
Yt
trä
Bålms kbe r
ck bobä cke n
ck
lm Jö gse
sd
dj a
rr s
en
Ar
ls n
Fn
et
el
Kv
r
Lå
sk
pa
r
Ki
nå
lin
nb
j at
gu
m
Gr
ta
fä
s
N
sk
Fi
nt
t
sk
sk
ja u
sk
ttit
.
g
Sö
ry
V a h ed
Fa
nd
N ö ber
le
olm
No
Bä
od
lid
t te
At
Ho
Sleide
rk
hgan
en
No
rn
ds
d
xe
d
be
trä
Lö
Ho
åk
da
nr trä
rä
rä
lls
j au
ke
ns
nä
n
n
Na ja n Gr ö
Mi
ån
trä
än
or
n
e
ös
t
h
ru
Snt e
st tr
t
d
u
o
t
n
G
a
e
n
n
g
a
L
å
i
A
l
s
o
r
e
s
d
s
t
n
e
l
s
l
r
n
e
L
ö
r
n
l
b
e
o
l
e
l
n
e
s
a
.
L
s
a
Ö
n
s
j
r
u
n
r
G
un
l
s
i
r
ä
e
n

d
em
m
ä
N
k
B
B
å
e
så
r
o
l
n
S
k
b
d
l
e
å
e
F
y
k
ä
t
r
B
g
d
m
rä
d
n
e
a
t
e
i
ä
S
e
g
s
e
d
r
o
i
n
ö
e
t
i
s
o
L
l
o
n
y
t
s
r
H
s
k
t
e
n
F
S
n
r
n
e
n
j
f
l
j
k
e
d
m
s
N
r
K
ö
ä
d
Ss
n
v
S
Ri
d
e
L
a
n
e
y
rn
ä
e
m
3
a
a
G
li
a
A
N
er
nä
Ve
ra
rg
tr ä
lyms k
So
be
Tjä
Lo
er
et f j ä r
va
xe
in
ns
de
km
Br
nd
rg
Ny
or
m
jö n
in
m rop
äs
stto t
l as
yr
Ba
s jo
yr
m
rRp
i
Br
el s
sk
dd
vr
t
r.
k
t
r
se
g
m
e
t
36
r
k
n
o
G
n
a
re
e
m
ej n
l
r
a
t
L
e
K
m
s
t
k
t
a
e
e
s
s
u
n
l
ä
e
o
t
l
l
t
Å
s
a
r
n
n
r
i
s
b
a
Ö
l
o
v
v
r
m
e
t
S
n
a
le
i
k
e
U
s
HB
g
tm
N
a
e
d
S
rp
B
ä
b.
S
Fl
kb
st
r tr
Ö
am
pp et
or
rä
Pa
St
a
id
lla
sg
He
pe
da
geS
an
Ho
tfo ik tr ä sk
t rä
Kr
Kl
er
or
Li
s
ör
e le
s
Ah
Åm
t o lHäR er g
en
m
rd n
nk
nd
Br
Ma Bjö r
St
an
en
F å kr nll
La er g
rs
n
sk
lla
lsl
sg
erN
Kv
kta
va
bf
or
Gr
oBj
ds
et
o l Li l hab
Op
Nå
b
id
la
S By
sk
lu
rö
en
yr
ör a
nä
Åorsp
b
Nö lid e
en
ttte
lla rnovaa e et
rå
vb
n k
s
ib
rä
dd
än
n S
Lå
se
rs
gf
Li
rg
ynb get
a
Ga
en
g
et
Ål
-B r.
rä
t
n
rk
St
m
m
d
t
ä
A
l
ö
e
ä
i
Y
r
B
u
L
e
e
p
o
R
t
o
i
n
n
k
l
r
n
n
n
n
p
r
e
e
r
N
d
n
e
n
r
ö
l
d
S
a
f
B
t
S
L
F
ä
r
lv
d
ä
k
s
b
t
n
n
r
i
s
x
e
k
p
r
e
e
u
e
s
o g
t
r
a
n
g
rt
e
v
ä
n
yr be
en
ng
p t an
Sk
Bj
In
Vin de lä
Le
et
de
jä
Gr y s trbäys
ive
nd
Tv
m
Få
ge
3
le
an
sk
S t be r
ka
La
lu
trä
Se
lid
N ö de
er
pp
rg
gk
Lu
v ik
r a t tr
l- s tjäen
Av
lid
Lå
sk
B m
pdt
äp n n
er
d
en
nm
nå
lä
pälis
se Ba c
a lå
er
S
Gr Str a
rg
l.
n
tr ä
en
es
or
n
be
St r u
g
eb
Hö
rä
em
DaJeänpp
Sl brä
Ma
en
et
ns
psn
en
et
sk
an
n
n
s
ab
är
lä p n
fp
et
ur
ve
n
be
ol
M
et
St
Go
l- t
un
K
dk
rå
in
.
en
be
än k
eg
or
lid
r
l
l
k
gs
j
l
e
e
l
d
k
ot
r
p
A
V
d
e
ä
t
t
a
h
r
l
H
r
n
g
r
t
ö
t
S
v
a
ä
n
l
N
n
i
s
H
s
s
x
y
r
e
s
b
l
a
t
D
o
a
s
k
r
j
o
n
ä
e
B
l
r
e
e
e
d
k
r
t
B ar
e
ä
eA
S
d
T r ge n s
S
o
g
gs
H
is
li
n
da
re
or
Tv
Gå
- et
Kl
Ås
lid
r ik
l as
ör
trä
be
dd
rg
gi e et
Ka
trä
d
tjä
Ny
msk e
en
Ka
lm
idrl en
en
Gu
dem
er
St bef or r
är
un
et
llf
ok
.F
m
bo
än
Ul
Bj
Bo
slto
Mi
jö
dd
pk
O x er g
t
be S t e
id
be
na
bb
kö
kie
heBy
Ox
k
un
t
s
pp
k
sl
sk
j na
rg
en
en
Tjå
Haeu r
åb
r tj
rn
yr
Fä
Kr
es 370
orS
ds
ol
ru
Öv
re
te
ck
b
kl
rd
gs
rs
d
lä
raund
nk
et
t
ab tr äs
ar
rä n
ar
äl
j
et
or
om
Gä
lä p sk e
äc Frid
jä
är
to
ve
S
m
d
lid e n
F
a
r
t
be
a
r
b
f
o
n
ä
k
a
o
g
e
G
t
K
t
K
i
a
r
L
v
l
n
R
l
b
D
t
n
k
S
f
v
g
n
d
n
o
l
S
å
ö
S
g
n
n
s
L
d
ä
t
t
m
a
l
d
b
st
k
i
s
i
a ed
a
a
N
r
j
e
e
e
dk
r
n
T
t
r
tB
n
d
e
G
B
e
y
e
t
s
n
n
e
b
g
e
e
s
n
e
ä
n
t
s
v
v
n
n
a
d
k
L
e
a
e
k
R
o
j
r
n
å
r
e
B
k
d
r
o
n
ä
r
e
r
e
å
r
a
d
r
or
s
r
n
n
N
d
m
g ån
n
ö
d
d
u pt
Byskeälve n
ä
s
g
a
b
s
t
r
n
.
r
p
m
li
i
s
l
s
i
i
n
i
t
e
o
b
e
l
&
=
r
o
r
h
K
r
u
L
n
ä
r
g
N
ö
K
l
s
l
ö
å
b
F
n
e
S
i
l
r
e
a
å
t
ä
n
L
f
r
l
ö
å
t
r
r
p
e
B
v
o
j
n
m
i
ä
ä
d
e
n
i
r
e
a
t
r
t
u
L
s
k
S y
ä
n
e
S
s
r
N delid
r
p
G
r
e
k
li
Å
R
e
h
s
e
N
F
lid
b
åi
u
ög å
S
H
B
G
s
ot
oj
sk
or
rd
sk
nd
Ka
et
sk
ds
n
Sk
iv
br
nt
j ön
et
i
M
äs
Ga
t re
ld
en
ör
tjä
Bi
e t rg
t
na
nb
As
sk
ar
Kr
ru H
j ön
ut
en
sk
s ön R om
St
an
n
or
rå
sk
pl
gå
kk
sk
trä e t
gå
Sa
ss n
un t
sk
tr ä
n
d
äs
Tr
et
Yt
t rä
St
rg be
Re
ike
Bj
rs
rä
en
bo
rs
ge
Hu
Fi
la
Re
St
l- V
Fu
rä
sk
än
Re
er
nä vin
ås
el
pe
d
äc
Va
V
ns
näida
nt
As
sk
Gr
kå
trä
tr ä Fin n rä sk
on
r
un
t
m
le t
ej
nn
lid
gg
sjö
beHo
e
de
m
t
er
ä
l
n
G ädd
e
B
l
t
ge
p
at
r
r
n
n
n
b
e
ä
Li l
l
e
ö
n
d
m
M
ö
S
a
e
a
g
r
b
r
g
t
t
B
n
H
t
b
j
s
a
v
l
ä
r
r
n
k
g
ä
u
t
A
o
r
g
ä r
t
o
K
u
k
t
l
tjär nb
å
a
S ber
S
rr
te
o
nr
A
G
R
g
ot
a
åi
su
S
n
bo
an
e
Gr
or
ge
sk
n
m
Ju
St
gs
er
äc
BrSö s Br
tk
.
dd
äs
.K
Se
n
n
nh
Gr
m
pp
er
rp
vh
45 lide K
To
he
en
s
n
Fä
lve
rä
nn
åi v
etg
et
St
Se
Kv
t
ttr
ag
len
en
St
sjö
en
ll- et
åb
nb
Aban Gr a
rr ä
An
ne
de
lä
Gä
Ab
sb
Vo
Lö
St
rä
ar
st
n
ru
sbker
äl
sk
nä
am
t
ulrsö
en
en
Bu
k
ne
rd
S
gg
är
T a er g
et
ön
illr
llid
ök
et
r li
jär
sn
nn
Kö
r
e
ä
k
j
b
ä
No
j
s
e
n
a
a
n
n
K
n
l
d
t
i
a
Å
ä
N
n
a
t
r
Nä
-V
r
j
L
e
g
r
e
o
s
R
T
k
o
a
ö
d
n
t
ö
n
g
g
t
ä
n
e
r
e
e
b
o
Fn
lm
d
t
j
ä
eH
g
r
s
li
a
R
o
M
E
d
as
e
er
sg
m
-R
äs
an
ts
n
er
åk pp Vi
a
et
ltjä
sk
Br
p
ng
et
br
äb
ås
gs
rp
rä
et
är
Kå
He
Kä
St
el
MAeb
be
le t
or
Gr
Nj
rö
nd
ud
lid
rg
He
gn
r
uv
pe
rr b
sb
or
t
nt
rg
ug
Ny Sna
Lå
pf
et
sk
a
tte
trä
sk
ag
an
Ny
en
St
Tv
Jo
Mu
e lä
Ny
se
ar
gr
nt
be
tt i
ra
ns
Ki
ta
s t yr s
et
r- G
ke
rr o
en
n
r nan
äs
j ön
sp
To
yr
ap
s Kläp
se
trä
k
-R
lid
g
trä
Ga
bo
t
n
n
å
a
s
a
o
a
o
G
å
s
l
s
a
s
o
a
e
G
k
d
e
a
r
t
r
r
l
j
ä
r
t
L
N
g
t
s
t
s
A
l
i
i
m
m
J
e
e
s
å
ä
K
K
k
ä
v
n
s
d g
e
e
H
t
å
r m
ll
k
L
S
t
en
n
rn
d
n
tr
n
kå
ta
Le
Sö
sn
be
rg
r lid
Ho
Ag
An la rk n
k
t rä
st
sk
Bl
rs
Kå
tte
jå k
bost u
er t
a
t
tr ä
stvaar
n
Rökå
äs
et
sk
ng
Ha
he
er
dat
de
nd
en
rfo H e
ör
ge
e
Kå
äs nt- e n
s
so
be
s
de
F de
Ku
nd
et
sk
fo
äs
ra
an
ar
lv
rn
et
Vä
n
itr
öv e
trä
ke
sk o
rn
sk
kå
VäS
St
ts Lå
at
tr ä
im
bsoke
Bj
er
Åk
nå V ad
j ud
et
ik
e
ra
ve
n
åi v
vs
nä
rä
o
pbnäckKe
r tr
sk
K l ber g
lte
s li e nlu nslu
- et
lm
rä rr b
ku
Gr
ru dd
tis
jä
t
os
räen
d
e
Si
- mm
a ik
äs
Ka
n
r
i
K
t
a
y
.
M
h
v
l
r
l
t
r
t
o
g
b
t
a
d
r
e
ä
m
p
ö
T
ä
e
r
o
r
t
n
K
sk
r
n
l
n
m
t
e
k
g
r
l
b
a
d
ig
a
ö
u
b
n
e
r
b
Gi
5
g
u
B
R
m
o
ä
g
t
R
k
r
R
o
a et
t
r
s
r
m
e en S er g
ån
n
n
a
u
å
n
K
H
ä
v
l
t
a
o
d
s
tm
a
e
n
6
Å
ls
b
H
e
g
K
K
s
a
r
r
e
n
o
i
i
Å
t
s
st
n
b
e
h
e
s
s
o
r
u
k
e
e
t
ö
v
l
a
p
n
e
t
v
K
d
e
3
Har
d
t
i
k
m
y
t
S
r
ä
t
e
H
s
g
s
i
D
o ös
e
å
d
k
u
v
N
R
v
o
t
a
g
l
t
r
e
p
u
b
b
a
O
G
n
d
b
l
r
l
s
S
e
r
r
l
j
r
i
S
F
S
ä
t
b
S
ö
L
e
m
L
m
a
k
e
n
H
e
l
r
r
b
G
g
M
r
V or m
n
n
Djö be
n
r
rg
ti et
ke
A
äs
g
fjä
or
As
Kv
rs
su
st
Ka
et
trä
kk
Öv
l ai
r -K
et
or
en
ds G argån
er
La
te
B
är
s
sk
na
b äck
nk
Sö kn
er
et
St
äs
Se
tn
sk
G e er g
n
pn
rb
iks
en
ye n
tjå
N o i de
sk
Ko
av
Vi
n
et
ttb
St
Gu
Sö
ås
ud
n
rä
tet
ar
or
ör
t
at
Tv
en
rb
ttr
sk
n
ck St
na
t rä
dv
äp
St
lle
b
et
N
ra
n
g t sen
yr libd
trä
ts o
Bj
sp
äll
ng
ke
rv
nf
sjö
Vi
l on
to
t
rä
g
gsek
ke g
å
t
e
k
ä
n
sjö
n
n
a
t
r
r
g
B
m
N
r
m
a
r
ä
i
s
e
k
t
T
r
r
A
y
e
s
u
t
r
r
n
S
m
e
n
r
Va
å
o
a
n
å
g
n
K
b k
r
g
e
e
s
er ä
B
B
Å
o
e
y
ä
k
M
rä n
e
o
m
L
a
et
ha
le
ad
sk
bl
et
en
en
ke
rg
he
No
et d e
rg a
ol m
rä
na
rb
tr.
Kv
rtr be
sk
åitke
llb
el
sk
llgbt
De
St
äs
a n ttdjoen et et
et
ck
St
g
rä
ik
rm
sk
re s
en
rg
ob
id
ss
Ny
sk
r gr li
Kä
äcn
dt
be
be r n
lid
tr. Rök
k 63
lm
rtr
sk
m
än
bu ck
rr o
l- H
nt
Tä
n
sk
os
Tain
tr ä
sk
sk
t rä
Bä
tv Öst MHae berg kataen
er
Sedmv
Fr
tr ä
Rö
-n
sk
bTevä
rybra
n
be
s
ar 3
ed nä
rlid
trä
sk y ro
sk
m
r- D
un
Mo
te
va
an
rä
br
Li l
.
rn
äll
s
rä
ho
ju s
id
ge
rb
rä
sk
a b Sto
b
ä
a
a
t rä
o
n
ä
e
t
r
Ha
m
o
e
u
sjö
ä
r
r
n
t
e
t
t
a
o
s
r
S
t
b
o
m
t
S
A
v
k
m
e
r
d
L
V
N
L
ä
r
t
s
l
x
k
a
p
n
n
e
d
o
a
t
g
t
s
t
O rp
Å
d
B M
G
B
r
t
e
d
S
G
g
r
Sm
H
D
rn en
a
S
a
S
xn
en
or
ol
rö
ip
äs
yr
Ha
rli
re
o se t
le
et
ull d
Gr
to
kk
el
nrg
S
åt
ke
er n
sk
Fa
sk
ge
us
en
go
Sa
i pp n
et
o
st
tin
sk
Tr
Kl
Sv
Sv
r
M
rg
lid
Tr
Ho dd
n
Sa
rn
n h r ge
Sk
sk
är
n
Sm
rm
se
-S
Lj
ck
er
tRö
Öv
äs
va
t
be
lid
Ra
Kl y ra
eb va
b.
tr ä
st
rä
t rä
äs
sk
eRå
Sm
u
yr
to
alk
et
ktj y ra n
n nbe
tjä
re
en m tr
jär be
ej o
ri s
r
sjö
s
tr ä
rs n
al a
Mi
in gru
sk
ke
ke
sInr e
to
ab
m
öl
i de
rä
nd
ln
ka rk
nt
na
rä
lm
nr
en
o
F
t
t
S
l
p
H
o
s
n
n
a
v
T
d
ä
m
e
i
t
I
l
S
p
o
l
s
l
ä
s
s
r
ä
e
i
n
r
n
p
K
ö
d
o
u
e
l
s
d
a
G
r
t
p
ä
e
e
s
k
e
k
g
d
a
n
b r
ä
a
V
F i ke
ä
Ö
t
k
i
r
ä
a
m
n
o
i
e
i
t
ip
K
r
y
n
s
d
j uk
g
S
a
e
r
s
B
e
a
l
r
H
å
n
n
t
t
r
R
d
s
d
r
n
b
e
o
H
v
t
t
r
V
n
L
t
e
d
s
e
n
l
H
o
R
ö
t
G
r
h
r
n
N
l
ö
e
e
S
n
l
ä
s
o
r
K
g
e
j
S
ke
m
lm
-K
D
e
lli
nd
s
äl
rg
jä
äp
sv
Rö
ra
yr
n He
D er
Gr
et
kn
a
t
na
Åm
n
et
rs
fo k e
er
er
va
s k en
str
N
Hu g s
kb
Kä app
tn r äsk
n
n
k
Tja
tr.
r -D
gt
sk
tre
Ho
ul
g ab
Ta
nå
gk
Dr
Lu n
rg
le
Be
n
lb
ke
na
rä
se
sk
än
at
et
na
ru
ja
t
my
ör
äv
sk
n
en
t
nn
ett
ja
en
Sö
u p eu
Lö
Klinctå
en
km
Ä l de n
rb
S
aYt
äc
Sj
n
ä ck
Sö
ro
Åm
tå
nt am m
rå
r v ves
et N dseent
trä
ar
n
Bj
äc
Hö
Kä
e
da
rä
rä
lb e
sk
Br
tr än
rn
DjV L
nä
slkye
ke
et
ä
ke
ko
en
ane n
rg
ko
lid
Jo
n li
lb
ng
llid
K
a n
r
e
t
S
o
k
e
n
B
g
k
l
ö
l
b
e
ä
t
t
.
r
b
s
ä
r
a
r
s
a
t
e
k
t
ä
n
g
j
n
d
Å
e
n
l
s
k
e
e
t
d
S
ä
j
e
ä
r
n
i
g
e
i
c
.
r
r
a
k
R
a
r
r
c
l
n
a
e
e
y d
ä
t
n
r
S
n
ä
g
r
S
t S
s
le
tt
e
n
n
D esnk
ä
ll
D
b
rs
R ås
O ed
a
e
-S Sa
id
tn
t
end
Kä u d
rg
ör
o - kg
va
isltin
ck
e- l i d
an
n e n an
åt
ttr
ka
sk
ar
n
Fr
S
ar
nä
gs
ar
sb
lu
ris
tm ud
sk
be
an
vln
rd
t ra n
e lb
n
sb pa
se
.
Bj
Kä
se
db
stu
l6k3å
m v aäll
åg V i
trHa
Os
kkK
be
rh
Tu
lin
ba
t
rs
ls
er
g e
nn
ac
ltidrä
en
ur
s åg g o
trä
na
od Hä sand
Kv
Sv
ds a
Gr
Ön
s k n e l Da
tb
trä
Li d
Oul r u t
Li
ke
Nö
Räälla
Lö
sk
n
nä
rn
Åm
ha grun h
Ba
Li3l
al
fo
ar
an
er G
rä
ke
itb
n
ge
ås
or illk Rnå
Gu
et
r- R
ue sn
r- K
ns
sb
rb
at
rv
Sk
N
rä cke iks
va n
og
e
än
vi
r
r
e
k
n
ä
o
n
ö
r
f
F
d
n
r
b
e
b
K
t
Å
g
t
V
n
j
d
r
o
e
r
h
t
K
n
o
n
å
ä
r
t
k
l
g
n
n
L
T
k
e
d
e
t
R
c
g
e
r
i
g
t
d
r
n
s
t
v
e
B
n
r
et
y
n
J
r
e
l
d
e
b
B
a
rn
S
ls
d
n
M
n
S
ä
S
n
ar
Bo
he
.
ng
m
ge
un
ge
be
nä m F
dd
sb
t
an
baTor en
t
n
n
s
un
sk
t jä
be
ke
en
lid
rg
sk
ke
e
t jä
r li
en
ck
tjä
Sö
rm
På
de
Sa
Br
Ge
yr
otr
nd
Br
ja
Lå
Må
Få
he
er
o r ele
et
d
ur
em
rä
nd
ge
sk
i s en
an
ke
su
o
ck
l- S vlid
ly
nä
Gr
trä
m an
n
n
de
n
or
ac
lar
dd
ön
be
vee
t
t
s
r
u
l
i
o
r
t
y
i
e
g
k
j
s
N
t
t
e
a
u
b
ä
ä
m
g
i
a
p
s
o
e
e
l
j
Å
n
d
Am merb.
k
F
u
r
V
B
ä
l
e
m
e
i
t
r
k
s
y
s
t
s
S
t
h
S
N
ä
å
n
g
s
L Rä
J
n
V
r
n
d
ll
n
rm
g
a
id
t
Nåiv
Å
e
r
uo
m r li
du
gn
k
m
llt
llb
g
tjo
jan r at
Av
be
de
ik räs
tk
sk
en
Kn
str
t d.
rli
tr ä
ke
kå Lill- get
te
Ny
d
er
rr l
L o r än
pa
au
lv e
Ta
Br
sk
Vo
vi
lli
Li
ge
-V
La
or
n
B
He ä ve
ol i
au
Kå
Ta
rä
t
an
rb
ed
lid
in
st
os
å
r
ck
år
s
äs
ke o
Aj
en
db
Va
B
r
up
rä
ls
Ba
ap
er
ttn va t älven
et
or
j ön
No
ur rska
t
en
Su
ot
rs
kl
et
åg
sb
rs
te
n
N
Loss
ro
Fr g
se
Gr
uo
sv
nlint y g
ck
iltj
an
Ja
e- rde e n
or
rs
a
äs r ksb
dt
n
lid
a
ul i
t
en
str
ebne
ar
Dj
lb
rs
n
e
rg
a
d
St
k
g
y
f
l
ä
e
ä
o
j
k
i
r
t
Sv
F
y
l
r
R
n
e
ä
J
o
e
k
o
i
t
L
a
G
m
s
f
g
u
t
e
e
e
t
d
s
e
L
d
s
N
K
r
å
a
s
r
n
t
N
d
n
f
i
S
entr ä
r
å pp tr
n
n
N
N
t
A Aja
g
B St
e
d
id K
g
ä
ft
a
e
rg
gn n
äs
R
d
e
sk K a
Ta
bo
tli
rb
an
-G
fjä ho lmn
lid
go m a
ikar
n
en
sk et
Nä
m
äs kå
sk
br
rm
k
-S en und
je u
Ba
et
Kå
et
oer
Sp
ke
s k sjöli
r tr
Mö
tal
ked
Kå
dnj
ar
N
Rä ckh n
äs
or
tu
bo
sk
Kåt jär
gn
un
Få
Er
Ab
sk
Isb
tr ä
rä
nn
n
lla
t
n ö
ha
lm
ne
Rå Ers
or n
en
Kv
äc
te
k
Fe e nk et
Vin de
et
Fsr
uf
rä
vvia
sk
r
ed
ng
t
ök
äs
llb
je
St
Sv
ge
as
ä na
pt
rä
en
n
nn
ks
Ny
tr ä
m
s
g t o rr
S t am G
Yt
ke
trä
Hö en
en
lälve n
ku
jä r
ta e n
ä n åg
st
rb
ge
t rä
t
an H
rs
Li
äs
all
äs
dtsa
ke
tr ä
lltr
Sv
va rån
Tjå
t
e
an
d
e
r
s
u
b
å
e
r
d
B
B
s
s
o
s
s
ä
ä
i
t
r
n
i
n
i
uo
k
e
r
å
t
e
e
j
n
t
j
R
o
d
i
S
.
b
ö
S
l
j
n
n
h
l
s
r
r
K
V
o
N
ä
t
i
i
a
k
r
d
g
p
y
ä
.
s
B
j
L
n
a
e
e
k
s
s
g
d
K
K
g
S
ä
r
d
d
t
s
F
D
N
a
in
rt
a en
d
N
u
rg
S
S Ab
tr
sk M
ge
ts
de
lid
ko
Npo
uör
rn n
trä
de
r tr
de
rn
t
ar
äs
at
Lo
er
hu et
Kl
S
pe
br
kå
nl i
ar lint
nä
st
ag t
ge
bo
n
rä
Vi
gs
Va
er
su
yrlid
g
be
Sa
ur
rm
sm lid
n
so
da rän
tjä
r tr
el
vik
ud
ke
är
av
m
t
tjaH
An
n
åk n e
or
kt
.H
en
pp sk
Gv
en
äp
k
.
er ra n
rb
ne
se
ek
Fä
Ba
er
Kå
idd eenr ge
ps
at
lfNjä
de
tj.
St
Vo
a r Ku
eten
nj a
or
Al
t
m r d e sel
nd
äs
r- kvtj
äll
et
St
et
ar
n
Sö
pl
ra et St tor
lid
ac
Bo rr b
r
ge
Kl
el
Jil
or
rtl
La tr ä
ed
en
ills
s b my
N
e
M
rb
f
k
M
g
d
å
n
g
f
e
t
I
n
u
a
a
g
o
a
o
sk
T
e
ö
k
o
s
n
s
n
H
ö
Va alltr
n
b
r
r
k
t
h
N
G
j
l
e
L
j
å
St
r
h
e
.
s
r
n
i
k
d
d
k
a
o
e
n
i
o r sk
g
a
S
S
s
d
k
M
ä
H
ti
n
S tr ä t
rä
rF
B lgå tni
ö
M
V
N
el
nd
el
sde
boev
ax
eanta
dkea
sk
er
St nträ
j ön
be
äs
ns
e- e n
Se
fta ar n
un
rk
de
.G
T
gu
nn
et
lribd
et
ör
na
sli
n
ör
to
ck
st
Bj
k
r
u
r
t
k
a
r
L
s
i
ä
b
s
e
e
G
j
d
t
t
e
a
d
n
de
k
l
u
t
a
i
r
t
l
å
ä
g
k
r
g
n
r
i
a
n
t
c
g
n
a
ä
t
B
S
k
s
g
r
ö
e
a
S
c
n
d
l
j
e
r
v
I lid
B
B
.
t
u c
e
G
s
d
o
k
a n
H
S
y n
t
m l
r
t
k
Ba
k
Fjosoken ppt
et
hs
o
sj
rä
B
n
en N
rl a
Re
G
Bo
be
rn
en
sm
Ba
Hö
sk
Pe
Ös
ke
m B k Ledrba
un
nf
nb
i ng
N a be
Sa t räs
ar
trä
l be
sk
de
He
n
nd
t
ar
rsill
äs
sk
sm g e
S m ede
kk
en
gb
n
ck
V
en Ga S ä c
Er Sto
ob
n
ck
n
Br
rn
äs
n
et
Sa
rä
t rä
Li l
än
j är
ttjä
ge
La
yr
s - lu
rä
Sv
ne
rtr
un
nn
de
m
E r än
Fo S
he
strkäs
rp
t
ed
ja
ur
ba
un
rg
av
st
nt
Hö
Vi lide
j de
s
hö
n
rlid
bä
Sa
st
by
ll- ck tr
t
rk Sjö
m
lvh my r t
to
s
sb
ck
Br
gr
ertli
rä n
aerrg
kå
ä
en
e
i
e
o
v
e
o
r
i
n
L
H
e
r
n
a
g
n
l
ä
ö
r
S
a
g
e
i
a
k
a
a
a
n
r
g
a
t
S
k
d
j
s
n
o
g
B
L
u
t
r
r
g
r
t
k
k
o
b
r
r
n
b
s
a
ö
t
e
n
o
R
l
n
g
s
r
ke
g
e
n bäag
H
e
K
j r
r
t
ö
e
ll
e
nd Sto
å
tå
R
3
T
n
y
rr
ä
ä
e
Åm
lia
S
ön
n
an
le
ko
Na
rls
St
a n
Verr
sm p e
lid
sjK
er
l- ä s
de g
rä
fo
or
en
id be
St
o ratj
an
jo
ke
l be
Pu
snkä
lb
lid
ja
rk
ge
Gi
t
sJ
et
Fr
Fi
sj
n
Ta
36
Br
k
rg
bä
H a na n
yr
A l ber
er
Sv
yt
k
sjö ng
gm
ns
No
Li l nt r
St
an
n
Ul
ndo rä
Ka
M
rjäö
se n
än
lid
sv and
Ul
St V
to
er
s
sk
et
nb
Ku klä p
ja
äc vik
e
ta
Se
et
l
sk
t
ko
ke
s
s
t
n
a
s
a
n
r
e
N
f
m
u
d
b
n
k
l
r
d
V
e
S
n
d
ä
s
b
g
a
t
ä
k
c
ä
n
r
l
e
ä
4
å
n
b
n
n
ä
å
v
d
n
l
m
ö
a
r
I
n
s
n
ä
e
r
r
ll
r
r
g
r
tr
ä
R
r
oa
ke
e lun
n
äy
E
rd
L
är
na
S S
ka
rg
al
en
un
ur
na
rg M
Hu
se
n
Bo
kd
nd
trä
aårtr
rä
ge
än
ås
sk
be
ut
br
ge
er
de
nd
Sct k
t
Br
FMj
st
Tj
Fä
tjä
Sv
st- t
en
ne
rk
lid
n
Bj
No
öl
au
ar
ac
be
Gä
ot
ör
al l
Vo tgrön
t
lid
Be
a
su
er al en
de
st
Nä
br
tke
in
en
gs
e li
Kå
äs
en
är
tn
St
Ba
tr ä
or
gb
e tlu
o lm
r sjö Ny
er
Sj
äs
t
j är
V ä r ge
n
svm
Bj
ab
j au
iltj
od
st
al
Sk
rs
Ko
ke
e
d
rn
or
ck
n
r rs
en
he
käes
t T
h
t
ör
s
r
sdee
öd
Ba
n
ta
åg
n
Nk y
sn
ö
d
äs
St
fdös
pp
n
r
le
e
l
s
g
r
v
J
t
ä
b
i
d
a n ps t
o g an å n
ni n
rn
o
n
f
n
m
a
e
u
n
T
e
e
k
k
s
e
r
ö
e
s
å
l
k
r
s
k
n
e
d
n
e
ä
f
e
e
n
ä
K
t
a
ä
r
E
n
s
m
n
t
k
a
A
ä
t
e
V
g
d
e
b
e
b
k
c
r
S
u
s
s .
b
t
e
r
r
ik
S
t
g
Åe
s
S
k
To
F
b
e
e
li
g tu M
m
d
åk fo
M
år s k
ur
s
R
tnräg
Kl
n äc
eh
aar
Hu
a l adi t r
ck
ed
er
r ån
en
Gå
sl
nn
Va
rs
rn
äs
n
lid
ng
nä
sv
en n
te
bä
ke
en
ör
rr b
ky
ge
Fo
sk
Vo
trä
Kå
Bj
lo
Tr räs k
Sö Juk
Ny
å n el s
h e o rr ilje
deju rb e n
ps
le m
Näryi
n
or
rä
bä
oÖ
al
rr g n n
KvS
Ti
gh
jö
eb
an
sk
Id
ur
pp
gd
id
t jä är fo or rb
k
s tr
Fo
ia
l i d käl e
n
n
Bj
3
er
as
S
äs
rä
e
n
l
r
s
K
F
b
M
r
a
s
G
B
t
r
L
D
n
m
o
ö
ä
d
K
N
r
t
s
ä
n
u
ö
t
d
i
6
b
m
k
s
l
e
B
å
k
t
e
e
d
u
v
R
b
i
g
v
n
d
e
o
T
l
å
n
t
a
l
N Rö
H
V
3
n
k
s
s
li
tr
v v
en
H
R
A
rä
ta
sk
et
Ka
g
et
un
bb
en
nk
St
Sk
ng
kt
Yt
lid
Sä
ne
s
bo
Sä
na
rä
Än
rs
ng
en an
rä
Sv
gg
-E
ot
an
n
äl v
Sm
gl
sk
er
rd
Ka
N ä Lö
g
Kå
sk
tr ä
Vi
rt i
n
re
än
D o get
or
rs
ar
an
öj d
m g
fo
gt
st
or
Fä
ik
e nnd
gr a
ge
erä
et Lå
n
Hä
er
Sk
Gr
at
et
gå
t
Hö
tr ä
r - od
yr
kf
o l st u
elb
dg
t
Br äsbe
St
rs
r- n
rv
Bö
d
öh
ery
nr
lm
nä
ån
n
i de
åt
nr
Kå
lidSa sjö lyb
e
rg
e
å
c
s
l
r
an
S
e
I
m
r
g
s
e
o
m
k
e
H
r
e
m
t
o
m
a
o
r
b
Sk
sk
g
l
r
L
b
l
s
s
e
t
r
t
k
g
e
y
t
b
o
r
l
n
b
å
n
Å
k
b
s
t
d
g
ä
n
m
l
r
a
k
y
sä
r
t
n
n n
s
b
s
S lm e
a
S
am
e
t
ik
bb
M
nh t
fo
am
Si
fä
ar
rg
er
tr ä
be
ds
Ho
-S
ke
Tv
et
Fä
MJuör lide
va
St
er
un järn
tr ä
be
rä
nd
aFvj
Ra
Lå
S t er ge
tar
om
s jöHä
Er
Vä
ge
äl v
yh
en
ke r ge
illå
år
ele
72
5
sd
åb
n
la
en
t
s Hä
el
sk
n
ill
yr
nd
en
n
nd
nn
st
Ek
Be
Sö
äs
d
lu
ov
ho
gt
et
tre
d
åk
r- n
at
ä
K
N
m
L
rg n
ö
r
g
l
r
3
9
t
e
s
a
m
r
er
n
tån
d
a
j
n
ä
d
e
a
L
ä
r
Å
r
u
r
R
t
n
ä
t
Juk
b
u
d
n
e
ö
n
a
t
l
i
i
b
a
m
n
s
n
l
n
n
a
r
e
o
r
n
l
k
r
a
a
l
Y
d
t Bju
d
s
t
g
F b n
e
f
u
e
t
n
s
e
S r de
G
rn
d
V de
S
te
o
Ö
B
be
el
V
or
Sk
rs
bm
Ny
An
ls
äs
ar
sk
at
ho
t
He
su
sn
nä
or
en
tn
Rå
R e hed
ck an
tu
rb äc
Bj
ck Sa
ehn e
k
ur
år
en id e
lid
de
ru
S t hob
Pe
ö
liäs
St
Ma
Fl
ks
yra
ja
älg r g
tn
t
St
sjö e n
de
re
at
ke
r-å
k en
msa
yn rgv
nd
Se
et s el
fjä
en en
en
än
ck
i d adi l
Bj
tr ä
el t
yr
rg
e
k
M
äs
n
ili
b aÖs t
i ng
bä
rjs
St
l
er
l
R
g
k
e
d
l
jö n
s
S
v
r
y
d
et
n
t
k
m
u
Ö
s
r
ä
n
e
Di
e
s
R
e
n
e
b
n
ä
m
d
y
s
g
s
t
ö
Å
e
t
d
n
u
s
ä
m
l
e
k
e
g
m
e
g
t
t
e
e
n
s
B
d
A
l
r
m
ao
r
F
id
r
ri e e
J
N
g
s
tr
m
m
B
sj
a c ed
n Sik r ge
sb
gb
or
dm
rr bn en rs
se
ur t r ä
aiek
Sa
sv
räs
Pe
De
äll to
un s jö n
en
Ku S
äm n
ive
gs
ål
k
lm
Sa
k
or
en
a Kä edr g
be
or
lb
ck
Ho
h
ed
ka
Be
of
blP
en
lun
He
t ik å
ele r ke
St
ta n
ng
ttr
Lo
nl
en
S t år de
rå
rin
ed
efj S
gs
t
sk
vi
en
k teån
S t en
Vin
Nolm e lmSto
o
ej a n
Ö
er
Gr
äc
e nsb
lid
an
Li d
et
ry
or
Ho
be
rs
Br
od lbohbe
en
Ol
So Sik
L.
ka
r a at an
lid bac
n
t
ttr
n
Br
er n
öv
o Ho
b.
or
Ge lide
lid
usr se
lb
iks m a
Må
JuR
t
ng
Va
äs äs e
rg
or
ön
oj
Kä
g
k
d
n
tr ä
rg
d
e
id
St
pp s- E
St
löar rl
a
t B
lb
e
t
S
e
k
h
G
Å
b
i
Y
l
s
l
r
L
a
l
n
e
e
B
e
S
k
k
e
ö
s
r
n
l
n
l
a
y
e
k
k
e
m
k
a
s
d
e
i
l
n
l
L
s
n
l
d
s
S
ä
lälv
u
ä
e
Lå
n
n
l
l
e rg
e
k
n
i
r
D
a
k
r
s
S
V Lju
n
a
t
k
L
N
e
M K
rv
e
Ni
Fj
eb
äc Sto
nb
ac
M
Fj
n
rn
re
rö
trä
n
tt e
u n k al
yl
ka
rd
rä
Hä ing
s
Vi
se
e
raLa
äs
de
et
av Gr å
dd
äs
ör
ke
ke
de p
aj a
åi v dbe
b
n
n
a
t
n
b
u
t
ö
d
Ö
u
i
å
s
r
ö
n
r
j
y
r
å
t
N
S
n
t
l
k
s
k
n
l
e
r
o
n
u
s
t
n
l
t
ä
n
b
t
t
t
e
J
n
n
l
n
m
l
n
l
a
a
l
B
m
d
r
s
l
g
e
j
ä
e
s
b
A tor
id
rr Ny- tet
ja
e
n
u
Å
vl
m
r
nn
ja
an
em
Si
a
te
V a an
Ja
Fl
Br
lle
rg
Ö
Vå t
m
kamr
Re
et
Tä
fo
rjö
an
rg
en
rn
et
Du
Hä
So
un
sk
Vä
rta
v tr
v ik
sk
Ho
Ny
Gr
Ju
Sv
ko
fa
Gu
Ta
au
.O
Jip
de
rlä
ko ikh
en
et
e n om
oj ik
sk
rg
da
nn
jä
be DBoocd de n
-S
da
e
rg
än
lid
be
a
nS or s
t
rä
Ar
Gr
tr ä
k tå
rs
ur
Nä
sj
St
ste
ila
V
rä
or
ka
dt
br
tu
ka
ck
lid
v li
r e ran
sk
be
nn
rn
nk erv
n g d en
un or g
L
dt
ång
tr ä
be
gs
e
m
Ön
B
sk
ke
n
fo
de u r f
illr ta
kt
s
l
m
r
c
r
a
b
l
n
s
k
ä
å
m
n
t
ä
å
ä
n
t
r
n
a
s
Ö
g
l
n
h
v
i
Ä
n
n
l
St
S
s
e
I
L
ä
ä
r
a
k
r
e
a
ä
a
l
r
l
n
o
o
d
b
a
b
e
t
u
j
b
b
t
S
A
r
n Ön
y
u
r
le
J
F Juktå rä
e
in
d
b
B
e
B
B
G
fjä B
lm
rä
H
nd
nä
är
lt j In n
sk
m
ho
yr
ör
dd
m
sk
Ta
ik n
nt
sk
Kl
ä skå n b ur
Fn
Gr
Ha
ub r lid e
un
ob
Gr
bb
tf äH
nd rgår
re
Må
Åt
Öv
Li
m
ol
nd
rs
ho
Tj
Bj n jör n
än
te
trä
rs
en
sk
kl
t
et
sk
Jip G run dtr
rd
nl
r v j ö nd
ku
trä
b
lu
Rourön
t
rs
öt
j eh
ho
Li
Tr
Bu
y
be
kju
t
r -r a n
rn
Br
b.
r ö Alta
ra
n
nd en
Ta
ta
rä s
ne
5
j ön
t
terka s lalu
an et
äs
rä
et
lip
gå
äs
Ro
t
r lid
jö
by B
ke
fo
ke
ibk
n
e
ä
r
t
t
b
s
t
t
ä
t
n
M
S
e
Gr
u
u
s
r
k
et
rta
4
e
r
ö
j
G
S
ö
N
r
Li n
S
p
r
j
S
r
s
k
t
v
e
g
s
b
e
ä
ken
t
G
r
ä
k
e
m
d
s
r
d
a
pbäc
u
r
l
ä
k
G er
YGu Ar
m
l
Mösu
n
ö
l
s
S
B
m
li
r
å
n
n
ru
jä
G li
s
H
s gå
lv
B
en rä
o
p t
N
Alul b
Sö
rk
sk
rg
rä
sk
en
ed
sk
k a ot
ik
Bj
rä
na
n
b
B l de n
n
m
ila
rs
Fä lide
äl t
G alla
Ho
ke
Idt
le
nt
n
V a et
nt
e
trä Ka
rn
en
sk
s u pe
Va
be
tr ä
n
nt
a
ed
trä
rv
en
95
Ru Äl
oc e gLe
kh
ök
an
Gu
ktr ä
rs
d
l k om
n
ke
de
li
n
da
en
kbä c
T a en
är
Vi
Da
rv
Inr
Sm
ra
ck
t jä
Re
rä
de
k
en Danab äck eny ran
yr
stu
tte
Kle dbrer
n
bi k
nd
ul L
sk
är
ne
fo
ck
ur
äs
t
gh
äc n sk li
Mösto p
id
t
al v
ke n
re
Tj
äns
an
n
or
sk
an
r
lm
se
j
A
j
d
s
t
r
a
t
e
y
t
a
G
al m
t
a
b
ä
l
r
ä
d
e
n
n
g
t
L
n
m
t
ö
B
s
M
t
ä
n
n
a
t
t
i
å
o
H
Sk
ä
r
ä
I
m
g
n
k
t
r
B
s
r
e
h
r
d
u
e
B
r
l
g
b
r
S
S
e u
a
N
t
t
r
tr
H
Y
r
r
p
rn
g
M
rl
s
fj
u
o
o
S
n
at t
en
yr
k
ol
H
s
S
sm
okid
-H
ge
ga
an m
et
ol
er
yr
sk b.
Gä
s k n öm
rd R
jä r
Vi
ot
t
an
nd
nt
Go
Be
k
nn
ik
g
St
St
Hö
jö n
ve
Jö
er
ån
te
id
rö
Up
Gr
mgl
be
sk
Mö
er
d
n
äc
sk
en
rg
yr tr ö k
or
sjö
Tr
ku
nä
g.
fjä
ar
k
rd v
rr h
llm
S
vi
Bå
stf
nb
en
ke
t rä sjö st r
nn
en
er
dr
Vä
km
ks
nl
Lu lk tr ä ksa
ju
Rö
Ugtet
N ä gå r
lid
St
jö
ar
nb
JSikpo
be
rr b
t
t
gb
åt
t rä
sa
en
et
tr ä
n
gs
nd
ike
ss
s
rä
a
äs
äs
ön
re
s
rb
Ka
Pe
gm lå s ä c
av la ik ärl
B
la i
et
lid
ra
lm
lid
Nno
e
k
p
r
o
a
s
s
r
e
r
ne
c
n
M
n
a
k
a
B
er
k
b
t
r
n
u
r
o
ä
n
F
b
r
e
t
n
k
n
t
n
t
R
r
t
k
i
B
5
o
l
u
d
s
y
l
b
sk
u
G
å
r
n
ä
n
r
e
ns
s
g
a
k
n
o
a
r
t
P
F
s
B
e
r et
c
j
b r
i ja
S B
n
s
v
e
j
e
å F e
a
m
f
na
r
r
d
s
M
s
d
9
t
n
l
a
L
b
h
ä
s
A
L
n
a
l
s
d
e
a
G
o
be
o
en
G
ä
U
ä
n
y
u
ö
r
k
g
H
u
d
r
a
r
e
p
t
ä
n
g
d
t
t
s
n
ö
n
k
o
r
n
t
n
n
n
r
Fa
V
n
V
r
A
o
t
s
t
n
i
d
r
d
s
a
r
N
li
e
L
e
o
r
rä
G f
s o
rg
e
tr
u
S äsk
a
id
H
s
a
st
M
S
ju
ho
t S
jö
at
et
är
nt
Så
Sv
na
nb
Vä
c k eybroa
ssu
an
n
He
my
rg
Sv
t
tu
rg
my
en
gu
nf
m
nd
yr
nt
ål
ug
Be
a
Gr
åd
Be
Ru ärnk
tr
ed
te
nd
lip
an B
rt j
Ba
ne
ak
sk
m
ra
l år d
nlt
m
ts
ivs
k
Ly nm
et Ny
en
t holm ide n
öm
ör
nd
än
ru
rd
m
r
kå e t l e
ol
et
n or st b en
j ön
öst
ra
Bl
ck
nn
s e an
be
rn
a-s
va
be
N
d
e
G
S
ö
ä
ån
ö
a
a
k
r
k
r
r
a
j
k
g
l
a
m
s
S
e
N
Å
r
d
m
u
å
t
c
s
j
g
S
m
e
r
r
l
l
l
l
k
t
r
H
r
t
ä
ä
a
a
G
u
l
s
l
l
s
ö
t
L
B
S
I
t
k
G
t
s
p
n
o
t
n
s
l
b
d
r
ä
k
S
r
o
g
g
a
S
r
S
r
yr h ik y g
e e
r
s
B
ö
b
r
v
äsk
m
s rr
S
e
S r e ho
R
B
n
O
na
rr e n
rn ug
en
lid B hob
Li
äs
Ta
pBä trä s s bö
rä
gp
Ho
an
St k
sk
n
er
pe
el e t o
p
n
rg
an
sk r g
rg
lt t
lt b
S
ts j
Or
tb
rä o
V N
lf o
Ny
rttrrä
r ik
an
3
ar
he t
Lö
id
kme
bt
an
ev
s
-S
rä
us
et
t g tr
ar
Bu nst
n
en
t
Gr
In åtr. Ha ack
f ly
Hå n
s
sk
at
rä e
p
at N
al
or
ns Åm
t
sb
äp
de
be
m
en
etbo
ale
Ul
n
o r Ri
na
dj
VNi ä v
Ål
36
Gr
r- D
Ma
Ma
Me
or
ub
Lj
Rköa
Ttår s
Kv
yrnt
sk
b
d t nab
k etån
st
ke
em
Br
e
ar
ne
le
lli
r
od
or
m er ge
Kl
trä
ke
od
.
nd
et
rlid
tu n
St
ar
tr ä
Sv
vi
et r ik s
lär
s kn
rd
srkls
ku
de
t
to
s
ä
n
a
G
r
o
s
v
St
l
v
g
r
i
e
a
h
ä
j
a
e
l
b
r
s
l
r
b
v
å
s
t
l
u
k
B
s
.
c
ä
d
ä
r
k
Ör
t
ä
l
m
a
s
r
g
t
t
a
m
et ck m n
n
S
l
ä
v
a
a
o
r
i
a
r
i
G
K
r e
T
n
s
e
l
n
ä
k
r
ä
r
F
n
a
t
s
r
o
e
a ke
r
r
b
b et
t
G
c F ktr S
k
s
e
t
tK
l
m
e
k
o
l
ö
f
e
r
S
t
g
n
G
s
E
t
T
T
T
o
r
D
e
s
.
V
a
e
N
t
o
ä
ik
e
ä
t
e
r
m
s
a
t
n
N
f
B
n
o
r
c
s
g
g
a
m
ä
b
r
g
b
t
d
d
a
r
e
t
e
la
B
e
jäo lc
d
a
J
b
m
V
M
S
e li
o
k
c
g
r-ä
d rg
ll
Å
sk a m
t
le
S
ån l m
st
ra
ts
M
lid
n
d
eå b e r
s
rn
at
or
nd
en
Kl
pp
lli s kgt
er
da
äs
tr ä Skr
lid
rk
Be
rg
ke
Gu
lå
åt t
tr.
dinS
Fl
ik
St rk
k
Sto rb
jön
Lo
el
en
n
nrtr e n
la
An
er
ba
u r ho
anbe nu r
St sk e
Fä
Äl
e
n
an
trä G
ck
Kl ls my Ka n
n
nn
La
da
n
un
sk
lid
rn
ge
rn
llb koja
l- G
la k den Rör
t
ä
d
äs
pp
t
t
be
vi
slu
pk ge
Fa
id
te
nd
Rö
pv n
jö
Bj
en
S k yg p
k s g s- t sm a SteObäck rge t
rb .
Åm
dl
GrSid edeB
jLainl
et
yr
Sv
rr sjö
sjö
Si
Bä
tr ä get
va
stu
Ftå e dtr n F
bo
pa
ns
ör
erten
Ta
ön
rrtb
of
Rö
Jo
ke
ge
en
lltr
nke
k
la
i de
tr ä
B
ot
o
ale t Lap ber
all
up
jusjö
g
j
d
l
e
d
l
l
i
r
a
k
a
n
r
o
e
l
k
e
ö
n
j
n
i
K
s
s
m
d
r
i
S
a
r
f
o
k
a
s
y
h
r
b
l
t
e
e
s
i
s
d
e
r
T
k
l
D
n
e
U
r
n
e
v
s
d
e
ä
l
O
ä
n
a
e
B
ä
y
N om
e
d
r
T
D
e
s
r
S be
ö
M
b
N
d
b e
K Bo m är
ä
s
S
b
a
ä o
k
fj
k
n
t j en
g
ck
m ja
tr ä
n
le
Sv
en
id L
sk B lid
n
ur
enn
rn
Li
te
un
r tr
n
te
t
en
rä
Sj ulla
lid
rä
ng oja
sk
ab
sk
sm
r tr M
ar
lln
m
gna
id
ke
rr l
a-c
Me r ka
Ly de n
er
u ls
Bj
an
l- D
nd d
sk
se
Abträ ska nd
en
or
tr ö k o
sk
trä
tjä
skk les
na
gt
Ut
ke
lidke
5
ra
t
Åm
dt
ns
rä
ide
lla
s jö
m
Ös
k
Er
arln e
To
lbrn
Sj
Av
abrö l
Få
yr
å
li
Låjär nk
Va
da G
Li l n
r u he
ör
n
r s äsk
n
rk
t
Mmae
Äl
rk
bb
ng
yb
te
ya
r- O
m
Ö
t rä
vt
ck
äs
ke
na
36
än
k
k
a
slå
vl
t
t rä
rt
ndl
blgla
Ha jön
artrjä et
ä ll
n
nvik
jö
Må gie
utljä
ktujon
He
av
m
n
r v st rk
m
e
t
m
r
et
u
e
a
G
r
n
j
å
R
e
l
r
a
Ä
a
o
A
e
S
s
l
a
l
s
k
a
t
e
b
n
N
l
a
e
j
m
ä
r
t
B
n
t
ö
ö
n
s
e
s
n
e
k
t
ä
a
i
t
H
e
er
o
k
v
d
a
r
Å
e
F
L
j
r
te
i
j
h
M
v
ä
aå
B
t
c
ä
å
t
n
n en
g
r
n
g
s
T
e Da
a
r
m
lyn
B yt
e
b
J s jö s
n
li
ll
s5
k
o
u
L
S
k
m
d
G
r
g
r
g
n
S
n
o
d
d
t
r
i
r
s
r
m
y
t
e
i
d
S
e
t
n
t
F
S
a
a
e
k
i
u
d
m
ä
v
a
t
ä
s
s
t
d
ä
Yt
i
o
N
S
M
l
t
n
ö
ö
u
r
i
n
n
j
e
e
o
r
r
l
n
k
B
n
v
b
t
ä
v lid
i
V
e
e
t
m
L
K
r 6
n
s
N
j
S b
b
v
r
d
I
j
t Br
e
J
r
a ja
t
l
v
ä
r
Ö
N
t
r
l
t
l
r
r
i
k
t
B
a
å
rs
b
s
a
y
s
o
u
B
m
l
s
r
e
u
R
r
a
o
ä
n
a
r
s
a
a
n
l
r
S
n
e
d
s
p
t
s
s
o
r
l
N
l
l
y
e
j
ä
r
t
l
a
S
3
i
o
n
t
o
o
t
r
o
l
ä
v
L
a
F
r
k
n
t
O ik r g
l
n J
r
k
g
n
u
m
b et
S
a a
G
d
la
ie
lt
jö
e
te
tr
S
m
s
sd
jö
ke
fo
ck
K
ks
äp
rs
i en
Li l
d
Sv e n ll- Ta
er
ytf
KrJä rv Kro
Ö
y r G ko
en
t
ge
an
er
et
en
ks
Ho
n
ok
lv e
är
Bj
Hu
Ma
Jå
te
Li
rs
n
d rf o
åk å n
A b nd
Yt
sk rs
o r r- As
k R sj ö
Fa
i ng n
ar
ns et
ed
ar
Ku
as
rk
Kl
tr .
fo
battr e t
m
nd
år
veink
L
ck
er
t
Gr
ar
te
ttj
lt an
kur lat
tave
kb
ge
n
Lju er g s
ttn
lid
t io
se
df
U t et
rä fo
Da b
et
l- Den
lid Li
r- B
Fl
S
Br
Äx lide
r k J br
n
ä s Utter
ns
et
ag
ru
H a ber g
lm
m
Su
n
n
He
nar
ng Y sk e st er iden
m
k
en
ör
ke
er
dpd
rlg
kb
äs
ija F
Va
ta
va
r
p
al m
rr tänn
p
to
pe
or
ön
sk
b nä
Ös
Lailck
riSstö
sk
å
an Sto
n
t
e
a
a
v
a
r
å
n
t
e
j
r
s
r
o
f
s
d
G
M
k
r
s
b
u
a
s
r
m
r
t
ä
l
F
å
i
Bj
I
ä
ä
S
l
p
F
4
a
t
l
k
n
v
l
S
O
s
n
d
sjö
e
ä
L
e
r
h
S
ö
l
e
s
ä
l
Alträskån
H
l
k
o
r
r
r
K
t
m
e
a
e
Gn n
s
N
V
l- M
ill
d
nd
id n
els
vtr ck
rä
r u adltr
Br
36
n
Gu
tt rä
n
Gu
Bj
en
yr
ds
st
adk lä
he
jä
n
F
lje
Bu
nb
ä
r ån
tr.
rå
tr ä
Ta
vä r o k
T a nan
rr t
n
e l sj ö
ön jöLr
ar na a l
de åse
t
n
G
i
O
u
sk
L
t
om
a
e
r
g
e
S
e
B
n
j
k
k
n
an
r
.
t
i
d
e
Å
n
e
d
ä
k
v
d
j
r
T
o
s
n
e
i
m
o
s
Peti
e
n
l
i
r
e
ä
r
i
t
a
e
L
i
t
s
s
u
kån
n
r
n
u
c
ö
B
F
g
g
K
r
s
t
t
S
l
tk
r
e
å
S
e
s
r
s
b
b
n
k
u
tr
S
St
H
S
a L
e
rrä
su
S
an
bä
ng
Tv
ka
in n
m
ko
Bj
da
av
en
ur
an
Ny
ö
äs
el
br
Sö
up
Si sjöa
se
n
m
Så
sjö
ge
Ba
Ol
Åm jör
ke n
s
lf o
or
Bj vatt
öm oG
id
en
Pträes
Inn
är
up
Ab
od
rs
bb
ear m
Bj
sj
rn
no
Lu
le
da
Dj
er
vs
k
ed
r
Ak
Sv
gnn
rcn
Bo
en
nl
a
ga
Lu
Nä
B
Strs
Tj
et
n
i de d
Dj
jä
n ä n st r N
.a
n th
bb
räus ik
m
ro
nb
nn gs jö
rn
se
lm
Mnä
Bu
Ar
ar
ra
sh
k
tjää
am
aujön
rn
an
ja
t rD
rg
rr l
i db
n
nlu n ergs a
lrvae
pp
B
k
G
r
an
a
An
l
e
o
K
llt
i
A
n
ö
j
ä
s
n
o
u
k
D
en
4
r
e
a
o
n
v
r
v
r
d
j
e
L
t
e
o
a
ä
G
e
r
e
t
s
u
y
d
m
e
n
d
b
k
o
O
i
P
n
r
t
f
n
ä
g
l
n
y H
i n
k
n
E
R
G
k
m m
d
lm
G ge
et
ll a s
o
b
.
a
lu
ide
ru
st
m
ja
s
lid
od
ar
nb
Bj
ne
at
Tr
n
tk
et
Ol
ta
iller
rs
Lre
sl rt i ja ä s
sn
kb t ar
t rä
et
Pe
gn
en
en
k He
äs
ck
rm a nd
er
et
rö ö
r
k lH
ka
äl
ks
m
sk
Su
s kto rb F ae t
Vi
In
GaAkk
Arv ån
äf
tL
or
rg
he
Br
Sv
äb år d
ko
fo
rg Bö ko illt r
rk
leg
ka
to Ma g Sa
y r rgbeod
en
m t
n
rv
rg
Fj
Äl
ar
gb
alm
f
sk
am
s jö
a
vi
St Str
n e n v an
Ö
ck et
bo
dd
sk s
rä
ol
ö
Åm
lve
ä
be
bä
jö r
l
re
Ak
N
e
d
R
s
F
d
e
t
j
e
e
a
t
S
r
ä
S
K
a
i
A
n
F
å
e
r
a
e
s
a
ö
ä
S
S
k
u
a
n
u
r
H
n
b
R
t
m
d
g
B
o
t
l
t
k
l
r
d
e
g
t
d
r
t
g
S
L
r
s
n
s
e
t
a
t
s
t
k e lleft
c
H
V er
ä
ik p A
e
n
s
r. e
n
n
F
ja
åb
B
o
nb
Be
or
na
er
sk
n
H ttn
v tr nä
är n
sk n u
n
oj
ar
g
lu
sjö
un
rls
tik
smn
ng
Lu
ttn
kå
rtt R
No
lu
sk
e älve
b
åv p
or
Sk
lb
lds amttis u
Ma
lös
ra
lle m e
m
St
ar
ba
et
Ar r v
ön
tde
g
sb
n
rk
rs
ga
S k de
er n d
m
Sm ket
n
an
s
rs
t rä K
ånK
ör
k
va
BlKlä
sf
d
Lå
mo
äl
vä
Pr ge
s et Gg
n
Ka
sk n
et
trä
G Mi
Rå
A
n etjär n
va
Lu
Sj
rs
lli
ö r et
er
va
G a dam e n
od
or
sk
ag
re
evt e
Bj
oj
tt n
kt
sk
en fo r
ar
t
or
ru
ko
m
el
s
d e r my
åb y la
le
Fj
an tjär n
ar
t fo
n
år
rå er g
r ä l i de
ju r
re s
be
r
-S
p
rg
ud
ä
o
e
b
F
n
d
g
k
a
g
M
n
t
k
r
ä
k
k
e
m
åg
k
u
Å
s
s
r
ä
e
n
r
r
å
l
B
N
g
u
r
o
y
D
e
i
g
g
Ta
s
r
B
s
e
ö
d
m
e
l
r
B
r
r
ä
r
ab
a
r
e
k
r
e
d
v
N
k
v
n
t
F
c
s
J
a
r
Ö
r
n
.
ö
r
r
e
t N
f
ä t
o
t
G
b
h
t
r
l
i
o ön
ö
r jö
i
o
eg
v
t
K
n
n
B
s
s
n
b
b
t
l
e
a
t
a
g
j
r
R
n
F
s
d
ä
ä
t
u
k
ä
y
t
t
G
d
e
e
ö
r
e
l
r
L
d
a
k
m
o
g
u
d
t
t
j
a
a
v
m
b
j
j
a
b
a
a
A
e
R
e
n
n
e
a
e
r
t
n
a
l
N
S
j
ä
ä
n
t
r
a
b
o
b
u
s
s
j
b
t
S
F
n
t
m
t
s
s
g
sp
nK
g
Å sk
tt
k
a
B
K
re
tt
r
a
n
ö
O
jä
tr
de
Sö nD
tr.
gr
n
km t
bo
le
Gr
m
Lå er g
Gl
He
Gu
ed
g
les lv- estv
se
mju
ag
rd
Br k as llet
Kr
avt
nä
Lå
ko
ke
ck
ge
rie
sk
an
ä
åg
Fo
an
ör
Gr
gf
r.
A k j au n
Ma o Ma
Bj
s
ut
jö
io
Må get
Öv Bäc nde
åk
b
S
Sö
or
Sv
n
bö
Ny
n
rn
vik
Sts e
t
LuD
l
g
tu
Dr
er
He
nh
äs
a
ak
gt
Nä
djt
ks
rtr
Bö Ka oelrm
sk
i de
Ga
Hj
M
e ts
g
Bä
Sv
trä
at
or
um ja n
ll- t
Ma
let
Hö
Kn
Kr
la
ur
te
er
na
lle f ts t
La
sf
sb
ttr
na
nä
tjä
vb
rä
gg or s
Hb
gs
da
va
as
sk
jö l
tu
eb
e
ån
er
vsek e
ge nen
st
äc et
rÖ
av tsrgrd
a
nf
G
b
r
t
o
k
t
e
r
a
j
n
t
n
.
o
T a r ge
k
ö
s
å
n
s
ä
g
L
i
e
S
d
r
b
B
r
s
a
e
b
S
a
n
a
n
n
S
o
r
f
j
r
a
o
r
g
s
ä
g
f
e
c
r
L
t
G kr
a n
e
d
f
n
ö
e
tr
b
å
a at
j ö ug n
a
E
a
D j är
a rä
H
n
tr
N
Be
t n
ä
ttn
en
fo
tu lut Bä
Sv
rs
St
dk
es
ng
.
ur
Le ber g
be
an M
äc k
om
id G
kr
Lå
un
ss
l- Bde
ss
nn
lid
p
s ja
dd
Sv sv get
ån B t
Lå
se kä
ttr
nå
Sm
rg
n
rli
fo
ås
n
Åt
S
an
n
s
em
as
Ha
lid
k
oj
en
s
Bl
et
ng
kb
ns
be.n
vl
n
Fi
t ja
sa b
idbäcken
Li l L i
s
nn t
Sk
or
Lå
Mi lod k o
k
B r er ge
le etvr.ik
Ny
Mo
rs
G ir je
Sl
Gä
na
är
ik
n ät räs
nrv
rs
lle
be
rg
ör
ke
or
nd
on
Gr
äs
letSörl
et
Sö
s o j an
id e
nd
lt
vå i o n
ol m ber
dAr
yc k
rä r ge ik sk
s
d ä r get
en n d å
or
ö
rfogr s
st
r- B
n
lle
vi
pr np
re
n
o
f
v
l
n
i
r
r
v
c
r
o
r
a
ä
n
L
A
e
e
B
r
f
u
l
t
r
b
r
f
m
sån
ta t
l
r
t
ä
u
f
j
e
Bj
a
ö
u
ä
o
B
M
H
u
g
d
t
b
k
u
r
t
s
j
l
o
m
v
K
t
l
n
s
a
S
A at
a
s
g
l
r
n
n
t
a
n
s
nb
S
r g am S a
g
än
äs
an n
Ss
Bä
N
rh
t fo r k
G
go
tjä
b ölm
et
be rr v
kk
Rö
Heråmtr .
nbus
n lm
ss
be
rn
t
ld
nKg
an
n
ns ke
åsrk
by
Ma er ge
av
e
nj
ån
en
de
Va
nt
ar
Da
st
S
rä Br
Sa
am Al
or
nd
Gsr ös e
Va
L e r kn en
da
ac
el
Bå m y
å g jå ggHo
ke o
en
åge
In
kel
öa
va
ge
er a
St
Lå
RSeK
ta
et
nä
Sv
Skic ku den
de
ke
ul
Ra trä s
n
Kr
No
j är
b
rn
Kv
dt
lid
Fr
g- n
Ud
m na
Bl
t la
nd
rs
er
t
skt m
d . ck
at
an t
na
.
n ick n sjön
n tion
jö e lid
ä cTreh rr sj
Hj
c k j etn
äs n
sk
or kn
s
t
ä
Än
yn
j ön
j rli
H
ag
n
g
ng
nt n
he
ac
t
r
n
t
r
de
nh
j
f
Ju
r
k
g
b
g
e
u
ö
e
t
m
e
ä
n
r
t
ä
l
ktå
b
e
n
B
Ö
ä
r
s
ot
t
M
b
t
j
r
T
ä
t
t
l
t
å
n
H ö l i de
t
a
u
r
n
r
n
e
or
a
R
a
s
ö
l
e
l
l
r
r
s
n
k
a
g
s
e
t
k
n
n
o e
t
a da
- Or
b ki
i
n
N B
ö
r
B
s N v
i
e
n
e
e
r
d
t
a
k V
k
id st
t nv
e
k
e
t
le
d va
r
e
a
e
m
e
.
r
G
k
a
d
r
s
s
j
l
d
g
k
i
o
l
e
ö
n
r
i
s
u
l
m
H
o
g
l
e
l
k
a
e
r
n
a
e
s
n
S
g
r
r
n
G
H
H
s
t
e
d
g
g
l
K
c
e
n
v
n
r
r
a
k
e
e
r
l
t
r
v
b
l
t
o
ä
ä
s
k
a
r
e
o
E
e
v
v
b
ä
s
m
l
a
r
G
v
N
e
S er
N
y
k
ä
y
g
o
e y
å
n
a
s
n
y
ft
jö
K
V
K gru
n
lid
S
rn
o
å
b to r
la
e
er
k mge
an
et
Ho
än Be r
St
e
Ås
ke
rs
ha
rd
n
en ä s
Sp
bteer
Bä
rå
Karsbäck
lid
vtr
an
Lo
rrs
aen
et
b
la
s tr
nd
sf
St
Fa
Ky Å ber r än je b
di
gå
gg
rg
r- H
ss
nb m
ån
s- u s
Ha
rm ra
Bu
S
m
n
Sv
Bl
ar
Pl
de
gb
vr
ög
ks
r fä S
äs
k
et
ör kstr
le b att
ac
lu
Sp
Hölb er
rg k
au
Ar
jå
rk
na
V
B il
ra
sk
ck
to
or
Sk
leäks
Ga
up
rs
to s k
rg k
g
de
ko
sjö
n
Av
rg Ö R
le
n
s jö
ra
ll-n
illn
s
f
o
c
än
g
n
kk
Gr
Ö
H
n
n
Sö
p
e
rli
de
r
e
b
r
a
ä
n
r
ö
r
n
H
v
r
i
S
M
t
a
o
r
e
B
n
l
e
d
t
r
S
V
e
e
E
y
a
r
L
a
s
c
j
ä
V
r
r
v
s
n
k
e
a
o
å
l
l
n
l
n
s
y
s
u
r
f
Ö t
e
r
ä
M
n
ö
P
r
e
a
B
m y
v e
e
r
r
bä
J
k
B
jö
n
p
na
irt
se
Bo
B
n
Gä
be
nb rä
Ta
illb
M
e
db
r tr Kv a
re
nn
ås
uv
rr s
rm
r.
Lö
da m y
da
ck
an
Ru
Mj
Br
sb
kSi L
r gr
rg
se
rs
Öv
k
Ga
ÅstsMa
Fi
tjä
ör
St
Gu
rfo 12 Koplid rge t
un
ir a tr öm
rr s
Sk
S i en
nt
n
or
12
pe
rä
n
ck
äs
en L Ersm
e t ar d
R e r axt
gr
t
all
ten
3
ko
ed
or
ck
ks
fo
tu
bejau
unr en
k
jo m
d
. Nir a
Rö
et
u
tr y
s
an
äs
rik
b- e
t et
2
n
o
Bj
S
i
k
l
e
e
n
G
a
ä
p
f
b
l
E
g
n
.
n
e
j
e
k
s
T
6
E
t
k
s
y
j
r
d
e
E
N
t
r
m
k
u
t
å
i
T
a
n
e
1
b
l
r
k
s
r
n
r
d
a
t
d
S
k
i
E
e
ä
t
f
t
d
E
s
t
b
e
y
g
l n
g
S
3
s
d
t
L
S
s
s
B
B
b
e a nn
a
n
L ns
o
E
e er
E
ak
V
e
l er
ä
d
o G
Liu
N
Ul
Dj
Rå
lli
is et
s
n
nv sk
Kl
Bå
er
nd lb e Hja lu
lid
sk
ge
än
rs
rä
lt e
Örräs
lid
a
s e li
rä
rn
e
gl
le
geet
s k B ildle
St
A
rd
tn
ra
Blä s
Bo
sk
sja n
le
Sk
s en fo
s tr
Ud
rg
m
br
kb or s
La räs k
Va
t
ä n tr ä
fo
sk
nä
.
r rt
än
s
k o sk
Lu Lil
Ist
e r rg
llt
ck
e tjä
t rä
at
Hu
Va
tr ä
rä
Hö
Ta
Gä ån g
Ru
al
yr
rtr
An lide
Br
aFrin
ke
et
l
t
sb
ko
al
ö lord i
or
nn
Be en
He
ac t reän
s
et
nd
n
ek
en
Bu
t rä
rg
rf
kbkb e gs v
ba
Ta
nt n
lls
ng
lm
sxt
rf
V
K
r
s
u
l
k
t
a
j
u
k
d
ä
a
e
ä
D
B
E
e
B
u
e
j
c
n
R
a
e
a
o
u
g
ä
y
o
n
a
n
ä
s
e
s
r
e
e
n
d
v
r
d
B
n
j
s
u
r
M
n
n
d
r
n
a an
r lid
g
V
s
N
ö
rr
h
B
N
R i de
tr
B
o
tn
n t
p
B
er
gn
G
Ö
rä
Br
än
an
m
kb
RM
t
rå
nd
rg
da
äs
et
ar
Re le
nl i
trä
j äd
un
p
sjö
l
or
sk
Br rn
Lö
m
Ka
ö r så
su
dt
be
at
Ny
No
e ja
ä n rs
e
n
Vail
lu
k
Al
åm
Br
an
g
nb
n ol m
rs
se
al m
ra
uv
sk
Hö
t
nm
- n
ul
bo
be
et
en
n
on
e
nv
er
n
un
or
od
m
e n yf
Bjnf or
rä
ge n
r- T
m
el
e
rk rliden
Po
Ke
yr
roanfo
kr ä sk
Vindelälven
tjä
in
er
Fin
keH
rg
ar
ike
Tr
rs
Ed
rd
nl
a
yn l st
äs
vik
a
Ka
a sjö
tr ä
n
rm
jöv
l.
Re
as
an jd e
Nä
de
y
ö
to er ge
Pa
us
rg
r s ur gr
nn
er
bb
n
a in
t tn
nt
ts s tn
äb
åsS N
hen
r- G
ur
l
t
e
F
S
r
b
i
v
s
e
r
I
e
m
B
k
e
v
r
d
n
ö
l
b
r
a
l
e
j
d
e
Strö
p
r
r
b
R
a
o
a
t
e
r
e
a
t
r
msu
S
an
l
a
l
L
e
d
R
F
o
l
y
o
o
K
t
t
d
o
i
b
n
u
nds
b
N
f
l
d
t
n
t
t
M
c
j
n
e
viken
K
ö
g
u is
n
S
G ö
a
V
l
v
b
N
S
G
B af t
N g a m e Jo
n 2
a
N
a
äs
a
S
ki
St
Turi st linS
Bj
år et
s f kej a
un
sb
ör
Sj
St r gede
in
lm
en h
bo
lu
vi
K n åke
Sk
ge
Bö
Ö
l en
a
en
An
Sv
i ne
Um
l et
n
ns
rr kB
är 1
pp
rn t
an
Sv
vb
en
Bj
Ny
rs
rn
n g ä sk
in
rg
en
m
r
tu
us
nd
n
an
Fä
Åsrn
kä
d
lid
takr
la
ck
en
ds
lid
et
Tj E
anr
jö
bneu d
se
t
e älv
d
La
ik
Ho
La
S u r ge
No
Lö
s
od
St
r- n
ra
et
ur
ul
ur
rn
n ten
lne
Sl Ra c
sp
hö
en
rs
m
s s Ga
kt a
su
Be
ka
ar
r
le
- R å et
ike mt r
V
ttn
en
lv
un
et
e
ba
uent
- lu n
et
ge
y
n
k
r
N
B
ä
r
l
a
l
n
e
k
r
l
l
e
ä
ö
ä
e
S
s
a
e
d
t
B
r
e
j
u
n
e
g
a
t
j
j
B
F
a
d
n
l
s
s
l
o
e
S
n
g
s
r
l
n
i
d
ä
u
t
n
b
o
n
a
v
u
g
o
t
i
r
e
v
l
e
s
k
r
v
o
l
r
rf
f
n
a le
t
rm
T
n
te
K
B
Gnk
äs
a
os
vik
or
re al
är
i pp
lm
Ge lid
se
nd
trä
Se
ntä
Br
s
Fin ber g
Mu
bebs
dtno d yr a
st
Lö
äsA
kEk
nd Bå l
av
sjö
en
Hö
db
är
be
la
au
n ur v ik
u s ad e
Ny
by A
Gr se
et Sto ge n
ru
Kl
ck
lu
än
Ro n ttne
nn
s
St
nd
rå
Tv
eB
e
n
cske
la
å r et
Överd
Fä
t
n
Tj
Vi
St
Ny
ej
Ho
St
önk o
n
bo t
Ö
str
Vä
ok
en
rs
t
ik
rp
sk
nn
Ny
rSutterm
ra
Fu
ur
arel
Br
Pa rev n
or
n
a
n
vr
Ra
ög n
s
ks
nä ulla
p
t
yr
t
d
nd
r lu
id
rg
ne
jö va r s
nn
ck
et
Kr
B
Gl-rJa
n
fo
ve
s jö
n
t
ni n
de
Fi
nää
rä
F ä r ge
re
to
ör
rg
en
n
r
G
l
D
k
a
sv b.
a
nd
r
s
G
n
s
N
t
l
å
r
s
i
e
H
Ö
s
r
t
d
j
e
n
g
u
U
u
ä
j
r
g
s
e
o
a
g
l
l
s
d
s
e
ö
r
e
m
t
t
a
c
l
a
o
o
s
e
j
ä
ö
d
m
M
o
M
r
t
r
ä
ö
a
T
s
a
e
2
u
b
r
t
e
b
b
g
a
d d
R
E nk
a
ik pp rf
e älv
n näes
m
sk
n
rk sk se
Lu
N
lid
yr
Li
B ran
ktvis
edne
rs
Kl
Ne
or
är s k
trä
nn
2
- ko
om
r
Än
Ne
Nä
dj
My
Gå
sk
re
ck
st
nn
rs
ön
be
er
eh
er
in e
e
as
lm
lb
Inr n b
nd
E1
Br
rls ide
en
te
tn
un å li
ot l
or
te
trä
lå s
kf VallO BlåvLa öde
Fi
rm
n
te
e
Bl
tu
sk
Flut rä nä
sj
d
e
uov a
Tr
ve
Sv gträ
y s rs a
et a
n
E1
St
lu
bä
s
ttb
fj.
tt e
ns
t rä
My
rs
St
Gu
jö
Bu
Öv
Da
Av
khe
Ho sk
or
La
Ka aul väackt
ns R
Um
Ös
el
os
sä
de
d
nS
rubsfoarn
r- t
äs
Rö
de
el K
rä
ok
et
l.
orHa g Fått
e mr at t
ra
ke
rn
g
an
ed
ta
ikest
n s llas
ro
to
va le m n
en
o
ä
n
nä
ks
ng
en
St
i
s
Pe
T
t
t
ässp
y
te
r
n
d
e
r
ö
o
g
B
k
N
ä
n
ä
r
a
p
V
h
P
v
e
s
s
B
ö
a
t
n
H
r
a
d
e
b
å
S
A
k
s
g
l
v
o
j
d
r
gl
o
B
j
t
k
f
e
r
o
a
u
u
j
M
t
d
k
N
r
S
K
u
n
k
s
SR o
e ha
u
t
r
i
d
s
i år
rs
p
r
d
l
i
g
B
r
S tn e
s
k
l
s
s
ä
L
K
t
e
n
a
r
a
b
t
s
s
ö
t
v
b
e
v
r
l
ö
M
S
r
L
a
e
r
s
r
v
o
F
e
r
K
s
o
a
n
k
t
ä
v
S
r
e
å
b
r
o
n
b
l
e
l
n
n
o
ä
y
t
r
t
D
H
f
H
K
r a
s
y
b
O
d
n
n
o
g
e
R
La
o
e t
F
ik
N
en
lu
kån
da
rs
G
at
To
fä
rg
te
g r tn e
lf o
ro
k
n
rg
trnn
be
yn
Jä
s e S va
en
Ös N
sn
nå r
nnrt n
Må
Mu
K r äl e
n
ns
en
räs
Ben Ste
vs
rs
gn
n
Er
Inr s ke
sm
Ba
Yt
vv
be
gg
en
n
äc m
ke
sk
o Fo
n
rb
otjkä
en
da
Bå
be
FMi y dar
Ka
en
ck
k
ar
lid
n
te
um
t
id
nä e
p pt
en
bnyg
Ri
Fo
Umvvat
Lö
Lö
Ra
a
er
ike
t
en
r b dam
ltuu
k
er
lm
lid
o
n
or
rn
Hä
ilj
yn s te
kl
te
sjö
åarn
t rä
m
t
e lbo
ck
sto
et
Skä
Ly
R
orhed
äs
ge
se
tr ä
Vi
g
v
d
t
e
v
e
u
d
r
s
s
l
L
b
t
e
o
s
g
t
k
ä
N
b
i
k
r
i
s
n
e
r
k
a
o
å
j
e
j
v
l
å
e
s
g
N
M
k
d
k
ö
ö
r
r
g
äc
A
e
n
ö
t
n
a
e
l
d
o
h
r
r
g
å
o
e
e
Sm
e
j
e
n
m
b
S
s
R
B f or
B
H
n
s
Å
e
n
L
r
s
sk
B
ävcik
Li
al
et
le
te Ste n r get
er
ta
Bj
år r .
ar
rb
a sB
er el u
sa
är T je
t n an
rg
llb
Kr
da
Bu
ör
rä
i
sb
it- et
ns
lu
ed
et
nd e n
sk
n
ro
n
de
lju
to
om
rb
t
Lå
o
B
T
g
s
d
s
rä
or
o
B
t
o
e
p
t
v
n
e
g
i
n
ä
b
t
n
d
n
i
G
n
t
r
t
t
t
k
t
v
S
r
ä
m
u
n
ä
e
l
a
k
L
d
h
F
ö
e
a
ä
V
r
y
t
r
r
b
n
S
n
d
n
e
a
a
e
r
j
e
n
N
t
R
s
T
y
d
t
a
d
s
F
b
n
e
j
g
s
s
V
s
S
o
S
N
a
tr
u
tr
lu
s
rs n
ä
sek
m ull
gM
st
lv
år u r s
lid
to
ru
e tb
rg
rg
Li re d b y
Lö
ön
or
et
ar
tjä
l u e de
ss
rdV byk e
rä
e s yn
av
uv
He
sf
ar
s v ko
ab d
em
r in
se
Ka
Mö
Bo Ga
Yt
a s - ode
yr
fo skt
rg
dr äb
en
l eGr
s
or
en
eä
ko t
äs n g n
rp
gn
B Å
B
n
Ha k
S t en
Ba
be
sg
Fu
sk
be
Ny
er
Gr
gr
elt o lm
Sk
le
nk
tts
ll
yr
H
Rö
ilslun
gä onå
not
Hö
id
Kä
Ru Ny h janRu s raaf tr p en
er
se
gf
n dan b
Be
St
Lju Br o
ym
Nä
T j itt ib
To
al s r ge
nnLå p sjö
et
Vå
Um
de
av
N
- A
t
ju m r än S
en
trä
m
r
nl
änb de n
t
ov
is
va
s- t isten
.
t
g
s e nd
bb
-N
in
l
a
ar
an
60
pe
d
lu Fr lsf ä
N
H
g
k
j
t
d
d
r
n
l
t
k
ö
p
m
e
i
p
D
e
d
k
r
e
g
t
F
u
K
k
e
g
r
l
r
a
d
p
n
t
n
e
t
s
3
a
l
n
e
r
e
t
g
s
n
R
B
i
e
i
ä
l
S
G
Ö
s
t
l
d
n
u
e
t
e
l
g
e
p
R
l
M
t
n
t
g
S
n
n
ä
e
p
t
k
R a tk e an
e
G
b
e
- n
rs
s
s
t- äest
O
P Ka
be
ud
sl
Be
äc e le
b o Klä
Tj
en
en
en
er
se
rg n
sk
ge e
G ö r ge
Sv
de
Yt
en k e
Lu
kä
ns
fj.
s
hu
Lu
Hö
in
el
yn
ru
id
Hä
Lå äse
Lå n
en
or
gg
un k
di n
Ny
y n Bu
en
sk
yr
ik
v- get
ks
u r b er u r s
rä
nd
Nä
N
eent
nksa
Ru sperng
sb
s
ck
nb
Nä
be n a
ed
r äänn
kl
jö n
psk
er
he
Kl
n
n
ed äs
rb
et
ge tn
k
da
2
S t i de
tM
Ve
g
et
.S
lls
ör
e
el e
id
et
be
Bo r or
Bj
nt
rv
dl
Tu
sk
Rö
ru
äs mok
db
t rä
n
oaac
eedrg
c
en
et
vi
Tju ber
r
yr
nd
ba
rg n
an an n
ub
rg
us e t
ä s rän
llh
Nä
Li
ip
St
k t Bj
or
er g
nsKä le
äv
et
nä c
ind
nl
e
ka
s
y n or vl
t rä
m n
k
sjö
vs
ön
ug af ts
bo
n h lm tr
bo
E1
sk ka
ru
G
b
ä
l
n
n
e
h
t
rä
o
k
d
n
N
i
d
j
e
d
b
L
a
u
r
n
e
k
T
L
e
o
b
a
r
N
e
t
l
b
n
s
B
N
c
l
B
ö
i
t
k
b
t
m
g
lu
ä
k
T
d
l
ä
s
y
n
b
n
e
B
t
n
a
H
n
ä
a
n
.
v
l
s
b
e
T
n
n
ål
T
b
n
l
s
n
g
a
a o
r Sk
e
S
m t
r
r
b
t
B
d
u id
s
p
j
c
a
r
o or
t
j
li
L
äS
yr
K
e
s
j
n
lu
s
l
t
r
j
ä
a
a
ä
s
b
i
a
g
l
l
n
b
n
n
ä
u
a
n
k
a
k
d
ä
n
r
å
a
l
k
v
ö
ö
r
ä
s
Ä
k
r
a
l
r
p
r
r
b
a
l
k
a
r
r
K
e
o
g
e
e
t
t
T
k
r
y
u
i
m
K
r
i
nö
n
l
o
H
ä
v
s
l
o
T
i
d
n
t
K
e
r
y
l
m
n
a ö
s
a
r
t
e
d n
A sb
i r
o rb k
S
S
u
s
S
ö
s
s
t
r
e
b
a
K
S
R
n
r
ll e n
k
n
s
v
an
a
L
s
r
e
a
e
a
O
r
G
k
a
J
i
ln
e
u
m
r
i
n
e
ä
v
V
n
H
n
n
v
n
b
e
S
r
ä
n
o
ä
k
e
o
B
m
r
m
b
S
m
k
B
n
a
t
r
ä
n
v
G
n
K
S
a
s
s
d
U
h
o
n
l
ä
sla
L
0
r
t
å
f
n
r
o
R
d
t te
j
yr
e
n
ä o r rn
b
u
r
t
e
n
nv
ä
p
r
d
d
ke
i
en
ä
B
t
t
a
d
r
s
v
g
t
i
d
j
n
r
i
t
i
n
n
G
e
e
J
o
a
l
K
7
e
M
S
e
n
r
l
k
r
l
k
å
e
N
d
a
F
a
l
u
n
n
ä
d
i
t
o
n
s
e
ä
a
l
a
N
n
i
o
ä
m
ö
n
S
V
d
T
a
ö
i
j
r
an
n
e
B
B
3
l
k
lå n
n
a
r
å
c
r
g
o
k
j
äs
S
k
K
t
in
S
N r tj
m
She
Ö
K
lid
st
Ny
St
ål h
sk
re
by
en k sj
yr
lu
lsSl t
eb u n
yr
jö n Kä
to
ra
GNuä
Bureälven
Lå
V
dt
sh
Rö
n
jan No
äs
r- B
ar
va
st
ds
dejön
ny g
an
yr
ba
yc
r
am
ol
ha
lltr
l
u
gb n
v
r
d
s
r
P
d
ä
e
e
i
o
i
n
S
l
n
N
u
V
k
r
m
t
n
i
o
m
d
l
s
a
n
k
ä
S
j
L
i
a
n
h
k
n
r
n
Ö
V
v
N
t
r
ö
ö
l
J
n
n
m
o
G
t
j
Ö
u
y
m
d
ym
o
t
r
d
r
e
r
e
a n
n
a
t
g ks
p by
G
n n
a
is
r
T
k
L
l
t
s
e
ä
k
n
H
s
p
K
e
s
S
l
t
H
n
e
d
e
o
b
d
B
r
n
o
a
n
r
v
s
s
y
ö
d
e
.
r
r
i
N
n
o
e
e
S
e
ö
r
m
s
n
m
e
r
k
s
r
s
ä
k
R
ä
j
d
R
G
g
k
p
r
l
t
t
y
ä
e
B
ky
g
å
M
lu
o
H ok
p
n
n
rs
B
ha
d
fo
ne
vi
He
lid oja
te
l - et
Ha S Å
lid
n
Pj
Kv
n
nt
de
En k äle
er
Lu r ge
yr
ke
Gr Jipp
Y t ppm
by
or
ac
m
lh
nä
äp et
l- et
Bu
ån
st
le
trä
Ni or se
Åabn
m
Få
ta
rå
un
ke
su
Yt
k
yr
Jo
ra
rr g
ss
m
ba
St
pm
s
de
kb
rb
N ö er g
ac
He
se
u
t
p
nn
nn
un
ejv
is
Ji
Gr
Hå att n
rö
kä
rk
Vä
e
be
Br
uv
ä c en b
b
Jo
ä s en
sk
nd
n li
os
ns
et
ra
rb
sk ber g a
re
tr .
St
No
ub
ur
rä
n
en
ge
rä
gm
dre
Mo
an
J ip nnä
sti- et st or
skm a
is
Fr
Br
p
M
St
B
T
j
nr
n
i
u
n
r
a
a
t
t
T
e
F
n
r
I
o
e
a
k
d
v
o
t
r
l
ä
n
B
e
i
g
ä
n
t
.
B
i
t
n
d
R
k
r
tr ä
t
e
n
T
a
B
j
.
et
e
t
V
m
k
y
s
r
S
a
G
e
t
s
g
n
p
n
n
N
v
e
r
o
N
r
rt
v
li
ra
t r ks
M r g an n
S
to
st
nn
ck
No
d äs
Lå
r tr s
en
rg
ol a
sjö
a
äc
Yt
n
sk
lid
m
is
oar
rg
er
ka
örlide
nä
rr t
g
t
be
k eat
rm
et
Gr
t
esn
äp
Ba
l
rm
Jo
S ä r gs
su
Mo
H ä i de n
ba
be J ide
lid
is s Eri db rä
veGr im
k
unllt r
to
en
be
ck sk
SSvt
er
sk
nr
sk
ge
n
- ket
ör
rg
t tb
elind
an
- sp h ar n
be
ac
d S
atcög
Kl
to
äysss
or
ke
tr ä
e
aelln
em
bo
ob
se
ö
d
s
e
s
r
ä
t
j
L
g
r
Tä
a
t
d
m
n
j
ä
r
l
t
e
l
t
ä
b
a
n
e
s
s
k
i
r
n
H
G
n
b
b
b
ä
a
l
n
s
T
n
n
S
ä
N
ä
i
ä
e
r
g
a
b
H
i
t
n
ö
r
s
k
l
r
b
i
e
l
B
S
PB
e
k
r
b
ak
t
n
gd
r
In
t
e
t
u
V
L
A
V
e
N
rk
H
In ke
rä
ar
å nt r
H
Br
Byss ja n
lå
rs
nä Leun bod
rn
a Lill
na
et
No tr äs
t
n Kä l la kra-Fe
rn
iunn
nd
sk 45
ar
Kv et e n
deralid
åt
al l bb e
s to
ke
ås
ss
rn
äc
at
tjä
rs
jö
pl uo
lid
em
rg
jö
öt
a
ss
o
t
n
m
n
B
e
d
r
m
n
n
r
ö
g
r
r
ä
e
c
l
j
ä
y
e
å
u
i
f
ö
n
s
j
r
V
r
b
e
ä
n
r
r
a
n
s
r
u
e
K
ö
m
a
e
d
d
r
.
o
d
r
B
s
k
d
e
n
H
ä
j
n
S
j
ä
F
h
a
t
A
Ö
B
gi
d
s
n
e
G
M
n Tv
g
jö
g
e
V
e
jä sk
u
b
ö
as
Li
S
D
äs
nt
nd
St
kä
St
0
d
ho
av
nb
br
en
riakc
Gr ud
lid
Re
Bgöe
Be
j au
ns
un
ernl
er
ar
äd
en
en
t
om
et
era
er
ke
ng
pl
ss
T r j aur
Pj
Ar
älv
Sv
lkt Ga
Mj
ra
He
ör
Av
gs
37
a
gl
lis
Tj
Gr
rn
t
un
UlV
lid
m
lid
sbjär
åk
Ny
lid
s
sk
De
m
ke
iBk
ni
r bn
ar
Kv
Gu
vb n
en
Bj
As
St
el
Ul
rk
ån
m
en
et
ck
n
Ho
e
rke
sjö
j ön
tjä
äg
n
sk
torän
m
rv
V
en
äs
eönr
nä
he
d
tr ä
Ny
Ru T
id
en
d
Lö lide
k
L
t rö
ä
o
ä
y
g
a
e
n
s
d
s
r
r
r
d
j
y
k
i
ö
l
ä
s
n
H
j
r
g
g
S
d
Å
h
c
b
s
t
g
n
n
s
n
r
b
b
n
ä
d
e
i
r
g
n
u
m
a
R
s
b
r
le
ä
Be n
m
H
V
s
ä
g
e
g
u
la
e
y
rr
li
tr
n rt
- n
m
H
ja
ss
Va
la
be
n
m
Fi
ä n und
a
j är
er r an
el
llå
llid
Tr
la
äl
ub
sn
Å s r get p p
m
r
B y et
Tu
rs
en
d
da
be
sk
ot
H- ä
lid
en
Gi
nt
de to
No
he
m
Li
nn
de
5
s
sb
ul
d
rm
G
Br
od
ä
rp
nf
EG4a
jö
s jö le
n
n
sk o
L
Va
Pa
ä ck
s li
ng
nd
j ön
Ny
St
Li S
Pe
Gr
jau
Ny
år
g Ris
Re
trä
sli
Ås
36
be å kl
n
tt n let o
g
Rö
d
nä
äb
an
rä lab
yn
ot
am
or va l sp e- et
lid
Vä
r ti n
ns
de
de
et
ön
to rb
r
4
ra
r rk
n
n
r
ks
älven
is
I
t
r
i
g
i
Ume
g
n
a
d
t
i
S
l
b
F
b
t
l
ö
u
n
l
o
r
6
G
a
s
d
R
r
e
y
t
k
i
k
e
l
l
l
s
N
t
O
n
t
n
r
v
e
v
s
d
r
r
3
ä le alun
B de
s
V t
rg
U
Ri
Sa
Lu er g
te Kå Bu a
d arr
te
nb
nn
et
äd
ra
n
be
rb e ddevik sk ent
id
rm
Bo
tjä
vb
äc
t
gne
än
ll- et slid
as
hu
yr
rn
Hä
llk
ä
ng
va
e
gä
li
un
t
n
r
a
r
n
s
ä
ä
S
r
a
n
ö
g
å
t
e
t
e
r
a
l
l
v
ö
V
b
r
p
b
ä
n
n
r
B
å
r
l
ä
r
G
n
e
r
S
b
H
e
t
a
e
j
l
k
m
r
e
o
n
k
k
Ö
e
t
G
T
L
a
R
y
e
s
t
A
r
Hn
Va
L
r
s
B
d
ba
g
G
d
a
s
jö
S
rg e
an
na
da
nl
s
rn t
N
to
da
er
be
en
.B
r -T
k
trä lle
nm
sk
äs
sk
ke
rls
än
g
Re
or
n
Gr
nd
jm
er
så
te
b li
l bu
vli
rä
enr r n
m
Nä
ttn
Sa
os
be M by
ör
Få
Gr
ga L
än
yr
n
rä
or
ar
nä
åk a b o
ns
b.
sf
ä s Kva erge jö n
en
er
br
lid
Sö
Nå
str
r g llb
äs
n
ra
ids rva
Ri
dt
iakam
va
na
Ka
Li
k
ävl na
Yt
ub
trä
rö
Rögås
Bjllån
rå
Ge
dt
itva
St
ol v
etr
er
N
Br
et
ge
ha
lid
rn
s
n
n u n d d en
ö
Jo
St
sk
et
Ny
b
g
Ki
ttm de n Me n
nb
v
beMu
rBk tjär
s tr
de
n
äd
Jå
sm
r -genand
nn
r- Läte
äs
j
k
r
g
V
St
i
DKav
n
n
m
d
V
l
å
ag
ä
e
n
g
e
r
r
n
r
i
n
k
n
l
ä
r
s
l
e
ö
a
ö
j
n
i
o
r
s
e
t
s
e
e
r
G
d
r
o
r
g
j
i
t
s
r
e
n
s
e
n
U
t
a
å
R
A
t
l l
F
s
g
li
o
n
n
H
d S
ä
y
te
v
ll
De r
B
rt
n
A
in
By
g S t i n ss
ä
te
tts n
N
rg
nd
Be
an h
tr ä rn
nä
lid
Nå
or
en
m
af
g
ttr
n s av ro k
en
rlb
sid
d
an
t
Fa
sk
kl
Lö
k
Sö
Ra
Es
ar
t
Tba y n
er p p l ö
Få
än
va
e
an
n
sä
Br
y rLill
en
en
be s
n
urma
yr
rg
n
åf
or
ör
yr
stb
n
or s lu
äs
t
en
lid
d
ar
rä
or
r
Ka
un
an
n a Gr K
by Bra x
ke
Bm
yr
se
Kn
Br
rg
nb n ä K
lid
m
ng er gnån
n M
l i d da
m
en
Sk
St
ra
an rnä
Ris ån
rn
en
rg
s
m
ed
St
be
i de
de
t
m
st
i de
ån
n
äs
nm
ö
ylun
y b m ar
te
kge
ä
Ro
yr
sl
St
s
l
i
e
å
e
u
k
m
å
d
a
l
y
n
is
I
t
r
j
t
äs
d
ä
k
a
d
o
m
n
l
K
n
k
e
b
s
n
L
r
r
r
s
d
s
R
n
e
i
e
i
b
o
L
N
v
g
i
a
L
s
a
s
i
n
B
n
k
k
n
n
ö
e
G
e
ö
l
s
m
e
t
e
ne
b
ge
e
s
r n
n
m
Å
o
H
j
g
m
a
s
N
L
P
lv
b äc
u
ni
gn
än
g
be
al
Ri
Å
n
Bj
trä
Vä
Fla
Da Ut
nä
ja
ån
er
rä
k
St
de
lid
da
r- K
ax
er
o rr a er - n
ck
gg lsm
dÅeh
t tn
ns
dl
G ädd
rä
nl
ss
Öd
Hö
an
Vo
Hj
Br
all
Åm
lin
et
dd r get
to
yr
de
st
Kö
Br
tli
enn
edSto rbä cken
ån
te
nb
Li
n
tli
Br
t te
n
åk
syn
d a n ås j ö r k
sk
d e- t n
åt
by p se t N G
Nå
va
ra
va
B ä j ön
äs
ot
n
ä
yr
t
V
s
r
K
a
s
r
n
r
S
r
v
s
a
g
s
g
t
sk
m
L
S
ä
e
b
n
l
r
s
y
t
K
r
s
l
e
b
a
a
ö
e
G
d
y
e
ä
a
r
t
e
r
e
s
G b
n
g
ä
t
u
im
t
t
r
N Lap r ge
a
g
B
H
G
N ttn lid e
tns
hliad
Vä elsrlgi
Nä
et
v a rg
tlid
an
t
la
kNä
kl Gr B
t
ns
af
Sv
ne
t en
rs
en
pp
an
Sa
Yt
et
lvv
Hö
e nt
ds
nsak
åv
ar
ar
ån
Inn
ar
ul
sk
Få
eb
nnÅ
n
nn b e
ar
a av
In
be
kr
äs
ge
en
n r
t ra t
ör
v a är
fo
ge
k e rk
Li
lid
lla
n
Br
H a ber g
Sv e n n
Kv
rä na
s
en
rt s
en
ätnrä
er
Sv
ke
skid en
S
gk
tr ä
ps
Bj
er
ingäse
n
lltr e n
er
sä sk e
jö n
sk
odÖr
Rö
Li
Å s Tv
en
S
Kv n
pp
ik e tåk e
äs sma
r
bo
d
d
n
är
b
g
d
va
e
B
c
ä
ö
p
l
a
e
b
a
g
n
r
s
i
ä
y
å
j
b
r
j
r
l
ä
r
d
v
n
r
t
l
r
d
n
b
e
u
ö
t
e
r
l
m
ä
l
t
i
r
A
H
a
r
a
v
r
r
d
k
j
e
e
i
t
T lid
r rt
y
H
t
n
l
N tr ä
o
l s
t
t
id
s
3
u
d
k
o
s
L
rn
B
V
ss
n m P el
De
et
Lti
et en jö get
en
bo
gå
ar
or ent
or a
m
an
m p ån
an
r
V
Inr
k
S t get
öb
lid
s
så äs
sl
et
ås
en
at
nl
SöMå
ge n sjö
or
rd
Ny
St Br a
et
an
rä
35
- et
Lå
tjä
n
sk
By
ke h e
Go
yr
äs
dj
n
ck
gd lid B ber
naet
nn
Sk
Ek tolirdpe
et
r
Fr
St P
Ny
n
Ri H
tn
rn
rk
Vå
nd
s je
er
yr
nä
ör
en
Br
Gö
tn
ed
t tf Ö rån
ge
gt
HeVäst
ng
Gå
ar Ny
O x er g
Sö
tr ä
d
ve
at
sk
nn
da
öl e
jö
bä
en
be
m
änäsk
vm
t
t
yn
s
By
de
at
Bj
ässjö
St
xb aika
tjä
in
Rö
er
nd
d
ra
egtlu
t
dh
i
ng
n
r
k
r
v
a
ä
a
Å
S
k
v
m
i
d
ö
o
r
e
e
l
B
b
v
n
b
o
r
l
d
b
u
n
r
e
H
j
g
r
t
B
å
i
O
a
a
r
s
u
k
n
d
c
s
t
n
d
u
B
l
t
s
o
B
k
g
r
g
r
b
s
n
D
e
ttrns l
s n
L
m
rr
G
b
e
k
nd
ere
H
ja
en
tt n
ng
tre
Ri
rd
t
en
Lu
Sk
Rö
St
bä
na
dd
Åd
nd yr
nä
bo
ta
m
ke
äc
r ä tt
n
e t rad s
sk
de
Hö
No
Hö
n
gg
rbB
ör
o
ub
en
Yt
No ar k
Hu
lid
va
ko n
ck
gå
s k ås
Lå
ne
m
lu
m
or
g t va n
rn
le
La
Jo
tträ
n
rå
et
r li
vo
Gä
K å de n
sr
et
db
Bj
Örån
ke
id
Ga
Gr
Ra
da
Mu
o v at t
y r ä nn n S
St
r ä an d
nk
et
pt
gg
enn
ik
bä
rls
ö
ånäg g lide
te
rp
ol
ko e n
or
kä
tjä
t
t
de
en
Gu
in
o ma le
år
m
rd
pl
gm
sk
t
o
j
b
on
la
li
a
p
ä
v
k
i
s
n
a
L
n
n
g
M
s
o
r
n
s
s
l
l
r
V
e
d
N
j
r
r
n
l
d
n
ä
s
ä
e
n
e
k
n
t
s
s
b
B
e
s
d
G
t
a
g
k
s
S
n
r
K
å
s
r
ö
e
n
a
i
r ä
a li
K
r
ä
t
e
r
s
j
B
k
Ö
B lide
h
A
L
S
k
å
ö
S
eK
rge
re
m am
ih d
ku
et
en
bo
yr
ls
at
stra
Sv
or
ck
ke
rd et He
em
m
To
fo
Fo
ru
g d E de
an
Gr
ld
tjä
åk
t
äs
No N
n
nn
lvs
ör
en
rg
la
Frg sli
äs
be ttr
Sk
lid
tn
n
kb
t
Fä nn a
e on t
nd
Mo
Gu h
en
ab
an n
Hä
srv
äc
km
rs
Kä
t
j ön
Fi
n
nh
kå
nd
m
Må er g N an
Sik å
ge
Bjtn et V Tr
Ge
en
Hu
et
Gr
Ka
Bky
Be
ås
ed
at
Satlg r geden
rg
n
km
ke
m
n
ör
ikn
isk Y r kan
Gr lide
ä
er
eijaru
ra
id e
äc
en
kb
r at ra
ns
ge
Av
n
ke
ö
er
b
de
g
rlid
j
s
lid
n
k
n
r
e
n
l
t
s
v
r
e
j
t
a
c
r
r
Ga
F
r
v
l
r
M
S
b
Rö
y
a
g
ö
b
ä
d
r
i
d
S
G
e
a
n
y
n
ä
a
l
c
y
d
j
n
r
Å
b
b
r
l
s
B
r
na
et
r
d
e
a
Sa a
r
a
r
ä
r
0
i
n
Ö rå
r
b to r
r
v
a
nd
A
-K
a
b
ut G
et
be
G
m
n
n
Ve
Fl
n r
ka
Vi
re
Gr
rn
m 36
dt
ns
bä
km
sk
llb
et
äs
då
Da
gg
Ål
be
Vi t
n
gå t e
n
jön Kv
en
To
or
tn
To Pa
rrb n
rn
S
kå
en
nide
SAa
er
od
n
k
nn
Lo
är
by
va my
drn
os
boen
va
ed
ris
e
rs
Ta
n S ör he
Le
trä
jv a n
rn
gn
e
een
o
t
lr a
at
gs a
de
a
St
k
k
gs
t
ika
ö
b
e
e
e
s
V
l
ä
n
l
s
S
l
ä
r
k
i
n
k
a
r
e
S
e
n
K
s
R
j
n
e
r
ä
n
N
v
e
n
e
i
y
e
e
s
g
d
e
ä
n
t
n
n
k
v
r
j
d
d
R
o
l
m
n
u
t
s
d
e
n
F e
N al
y
r
f
r
T
i
r
t
L
k
a
b
a
e
s
M
F
e
nb
e
rn
P lide
K
KÖöv r ullga
rg
åk
sk
dt
Sa
et
Be den
tta
b e rn
llid
d e H ög
nä
y
trä
se
a
og
Ås
et
ä l nr e
n
j ön
de
g
sa
rs
en
en
et
ölLid
h
tr ä
ist
va
n lrir
gä
rä
V
Fl
rg
n
-R
Åb
ltjä
gå
t
et
Ny
Vi
rg
et
lid
.
da
lid
be
rb
ov
trä
rn
li
ge
da
en d a
llå
än
r li
er
He
an
k er
rg
lle
Sj
nk I
gs
m
ä
Sk r lid
nn
rhle
s
ru
p
To
bt
En
Ås
ng
lid
or
In
tre
reN
Vi O
n be
sk
tte
d e äs
sk
le s
ta
rå
be
lm
S t bo
Pr
n
y
bo
ra
de
Br
n
da
k il
ttes e
rä
ld
vs
be
Ta
sp
Kä
sp
et
n
ag
yb
or
bo
ä
er
St
nisdb
sa
Va
Yt
Mo
ng
Lå
roarr
e
Ki
et
rä
n
t
kä
Li o n
ub
ä
Ö
o
b
e
s
t
rä
s
ö
k
a
rn
d
a
o
b
o
t
l
ö
g
G
ä
ö
v
a
k
A
i
s
N
n
R
g
y
t
t
A
n
s
e
j
r
e
r
m
f
s
n
t
e
e
s
r
L
F
r
d
ä
o
v
H
r
n
n
e
n
y
b
S
n
n
n
T
g
s
n
B
l
d
y
s
å
d
o
m
n
mT
nt
G le
u
E t
ts
H
N
kee
en strä
nVe
rli
et
kå
ra
De
-VG
SKta t
ck n
lid
rs
Ör
.
Lå
y
tts
en
Gu
Li l
ng
Si
rb
de
Ör
kf
ck
sk
Ag
Vä
än
by
or
rkäe
kl
ck en
he
et
in
ga
Nä
e
en
nk
Rökå
S
or
e
a clid
de
Ås
tb
ör
k
an
sk
ck
kko
tt n
bä i de
La
rli
Å
n
My
är
rä
er
St
dd
nG
m
ar
Skikkibä
-V
e lb
Bd
Kl
äbs
Sö
tu
tsk
id
bä
äjös
Lå Bä c
n
tn
St
yr
gs
n a lli
a
en Br ant d nd träsket
Bj
rg
ra
äs
ur l
nbt
d
rä
äc a n
st
Fl
ra
an
va
Bä
or
Ki
iatrn
sk
o
ge
ls
äf get
dl
rä
llu
t
gs
lg
at
äs
ntsr
r
t
r
k
y
k
e
r
k
e
ä
a
a
m
b
l
ä
b
t
n
d
y
s
t
i
t
e
n
n
j
v
a
H
o
r
r
i
n
b
n
R
a
bb
c
Ä
e
n
J
S
n
l
u
s
ä
u
d
b
r
å
Lu
r
G
V
m
V
l
t
n
n
ka
T
.
D
a
m
lv
b
a
L
li
su
5
en
s l e n l n sl u
tti
lla
R my e t
Fj
DKao
- ne
Sö
Vi
en
or
vs
be
et ba
n
Ul
err
Fä
N
eän
ab
Åm
j ar
Vä
yr
Vä
Sk
mikå
s ta
Ka
an
av
36
an
ed
Ri
VG
Ka
ku
ta
St
n
en
R
an u g t
t
jö
sknn
an
n
e
sk
e
l.idF
en
n
r lid
V or m
re
ov
n
Norr åtns jö n
yr
st
yr
Ho
s aS
ym
ts
nd
et
oj
- t
id
Vä
re
t ig
ge
us
G r L r ge
et
lid
s
rr h
vr
ge
rs
eids
In
trBär ä
kå
ran å
Kl
nlide
m yr an
trä
lid
ite
ån
m
g
i
r
d
a
N
r
o
a
b äck
k
k
r
r
n
L
s
e
å
p
R
G
t
k
i
G
o
r
s
t
I
n
o
n
v
r
N
n
t
a
Gu
Ö
s
l
k
e
g
r
n
V
e
s
l
e
r
o
c
o
t
f
i
r
r
S
R
u
k
g
K
H
e
s
e
ae
g
s
b
N
n
r
a
en
jö
y rn
st
an
L
s rb
ge
ä
ke
et
af
to
ar
St
Kl n in
Sö
ist
t re t n
et
Ka
Hö
sge
Vi äenrng
Ko a ttm
llb
an
rä
te
da
et
Gr
er
rr s
trä
ck
sk
ån
-L
rb
äs
t rä Sto
da
rg
s
Y t v at
Bl
er
yr
Ny
sk
ka
ikmjö
Bu
vt
Yt
ed
rs
an
Ta
tb
sk
n
rä
Br
Br
n
No
ittr
län
o
Bä
ta
lbyrb
r
de
rik
Ö
et
be
sb
bo
nä
ac
sk
en
.
yr
at
k
au
tr e B
r h na
et
t rä
n
k
rä
t
n
To
Åm
sm
nt
m
e
j
t
r
r
b
e
V
i
k
t
t
l
S
S
g
E
r
d
b
ä
g
n
n
d
t
b
l
t
e
ä
s
e
g
S
g
a
n
a
f
e
s
e
m
.
y
r
v
n
B
d
l
s
n
ö
b
k
e
r
ä
n
r
ä
n
ll
ä
h
li
N
U
e
n
sk
m
en
le
No dar
rs
Va
lid
sk
By
dd
et
str
n
lltr
trä
ol m
or
rg
Lu
lid
n
rg
Sn
Br
sa
be
Rö idt r
Br
rs
an
en
Lå
Vä
sPe
m
Rö
Ny
or
St
fo
en
an
tr ä ika
sk
n
Vänja
an
s
tr ä
Kä
eb
sk
.
rr f
de
en
hy
n
u m jär nÖ
be
or
l- H
fo
be
L ju
k- et
sjö
na
t
L
Ta
rg
lid
nn
bo
da
St
s lide
en
nn
St
llb
lp
rlid
u rbä
rp
k
Gr
t pträ
n li
-ng
om
St
g
Li l
trä
ilj
nrå
vik
Åm D a
de
r
an
ys
en
sk
No
äs er g
rs
y
va
va
re
t
ge
rä
nn rk
d
k
ä
r
o
el
s
tin
r
o
t
s
b e va n
e
e
r
a
å
o
a
A
r
r
L
e
r
ä
n
r
s
v
r
n
d
r
t
c
o
t
o
t
p
ö
c
b
k
S
A
b
n
e
a
e
ö
ä
e
g
k
L
t
p
B
s
s
l
T
i
r
d
f
e
k
en
a
r
a
T
G
å
m na
b
s
i
t
B
v
F
c
Ö
u d
e
n li
R ma
et
tr
et
lb
ge
Mj en
sk
tj.
bä
Ål
ar
Fa
arnv
vå
en
ik
tin gru
äs
ipp jö n
en
k n
r
ur A
k
ab
sl g
lls
Gr
de
en
pp
Mi
sk
estk
Na
önnd
sk
Kr
S u r e- K
us
0
ykro
m
is
Kl kisy ra
Sa
id
nn
tr ä
n
nn
Li
Du
k
äc rr å
tAl By
Lö
Bj
n
et
an
ng
Da
äs
lid
Je kulla
Jo orgam n
rrgä
slaj
lid
Sö
tr ä
Lj
dl
yr
rä
3n6
en
äs
en m tr ä
Kr
In
äs
ikm
d
en
rk
ni
S
t
de
an
äs
lt r
äs
pet
yr
rtmS
Li d
n
n
ä n r get
rsy
b Fr
de
nbNo
Rö
o
m
i
Sv
å
B
k
d
n
d
an
n
b
n
N
ll
r
r
l
n
i
i
d
m
s
l
ö
d
g
e
p
a
i
n
ö
d
e
ö
l
e
j
a
t
l
a
k
N
o
T
b
i
t
i
l
v
m
e
v
r
e
S
o
å
k
ll
B be
r
å
ö
n
N
d
n
o
rg
m
B
K
M
u
am
o
su äc
ar
H
at
rr l
rn an
äk
sk
Åm
Sp
en
en
Fä
Ny
te
br
lli
Ny
lidH
år
äs
or
a
on
K-aK
S u get
s k en
4
en
a
gr
en
bb
Be
He
lm r b
äl
sb
is
Br
Fr
Sk
yr
rä
or
åh
y
yr
rtr
Ho rå n
t
t
No
et
kTa
tre
rä
an
n
en
Ilid
Kr
id
rn
rn
nn
36
et
S m äsk
en
Lu
Bl
St
gk
Åm
m
er
et
Ho No r
ä r lr ik
nt am m
t
Yt
ja
åt
kl
ke
ge
b
is t
t tb
ä s r get
nk
ike
s
n
rä
gm
tjä
regn
j au
k
r
öa
b
n
id
k
r
ö
r
i
r
r
e
s
n
j
t
e
V
o
N
t
a
l
a
t
ä
t
r
e
g
U
s
n
e
n
s
S
b
r
a
e
r
R
k
r
ö
ä
r
r
H
s
an
k
r
G
kn
v
d
r
s
å
a
S
ll
u be
u
B
en
sb
kn
lid
s bik
na lb
et
Bj
trä
an
äs
Vä
s
et
lltr
n
rs
gs
St
be
Rä
bo
pa
Ho
rs
sa
et
Sv
Bj
i de
Kä
lid
Alkv
Si
y
k
nj a
sk
sk
Ör
Gr
Li d
str
n
n
fo
er
nä
en
sjSö
t Ta
yr
t
s
sjö
na
fä
El
Ric
fo
sk
N
Lö
nd
yrl
itti
Åm
rg
re
id
o
yb
ac
n
Vä
m
lv
trä
äs
ke
trä
ks
kleå
rd
na
n
an
a nS
nb
t
rä
lad
ak
ne
m
R å er ge
än
i
M
i
e
d
r
nn
s
L
b
ä
t
n
e
n
N
B
o
c
n
r
n
a
n
t
v
r
n
e
r
t
3
ö
s
y
g
n
b
F
r
ä
n
v
e
k
j
s
I
d
n
n
u
V
ä
ö
a
r
e
t
en
ä
r
S
d
t
jö
li
s
b
rh
s
N
än
n
bb
sk
m
sb
35
n
Långmyrbäcken
glN
t
Br
sk
Vi
rs
Lu
rg
Bj
ke
t jä
yr
Sörbäck
br
n
Må
Jä
t
nb
lv
o s et
yn
ns
Tjä
Br
Leurg
jö Fre Gran
Ge
or
en
trä
Ha
Äl
n
ån
f o et
N
trä
de
n
g
ge r m
n
be
ck
äs
äs le n
n
et
ta
tar äb.
sk
ra
lar
tb
F r er g
eän
an
s
en
ke
d
n
r
e
r
r
V
id e
d
e
d
V
m
n
i
a
r
s
g
M
o
ö
g
n
å
l
V
5
n
l
o
s
ä
F
s
d
l
m
n
o
G
j
k
r
n
e
r
d
e
b
r
t
r
r
r
n
u
n
n
t
r
m
n
u
m a nG
y
J
Ö
b
p
r
li
u
m
e
y
Ö
n
e
e
o
rä
u sk
rs
n
ke
b e Av a kul
tb St
t 4
an
jö
ol
m
ke
ut
lid
är
Vo
de
en
epb b
t
r
an
en
de
He
allyr a
ss
m
å
m
Sj
de
n
lid
te
en
od
llb
No
llb
i pt
Vi
n ja
at
Tm
Gr ls tr ä
Kr
lli
au
n
n
rk
rs
Gr
rli
ge
rt j
F i et
lv e
te
yr
äs
lid
r li
vo
n
r- t t
et
V
LJu
dh
et
t
ge
rs
in
ed
ng
ik
L o r än
kna
an
Ka
lid
Aj
Ta
Br
Täjö n
i k e ar k
ju
Kn
rk
to
er
illg
de
S
et
kl
Su
er
nn
ön
ur rska
sk
A
k
vtr
sk
Sä
Vä
sl
Ba
tm
de
ke
Ul
La
Go
an
rk
de
sh
en
sv
ng
Lå
va
al
t
äs
B
My r ge ttne
D
n
i
s
ö
r
b
i
L
d
n
S
S
b
s
y
l
ä
a
a
a
r
ä
s
e
R
s
r
a
s
ö
l
k
t
ö
å
g
r
d
t
r
e
e
r
t
ä
r
t
S
r
t
e
j
u
k
j
L
R
ä
n
i
r
t
d
k
ä
t
N
T
M
i
t
oss m ik
L
S
k
l e
y
N
s
r
r
o
S
v
e a
B
N
tr
in
je
A Aja u
en
rn t
nd
os
ar
sdme
Hi
äs
ge
åk
Kan
Er
ev
mlin
ö
ogdet
öt
Lil b kva
Ba
te
n
äs
et
en
go
ge
enen
rs
tis
en
gd
ed
Fr
Öv änn
er
n dn
nm
vik
k
su
rnrk
sj
r- A ge
Sv
o
nägg
gn
ön
Yt
guntr äsk et
ltr
nn
Mj
lla
rn
et
n
idid
fo
n
sk K at
id
de
ike
ök
an
r-eGr
Än
Lä
to ber
Sv
sj
ör
niL
äc
tu
Kr
ndden
tvjäe
sk
Li l
sjö Rö
rä
t
en
fto
nylr l
n
ls
br
r rb
et
t
sk är
nl
t
tjä
ks t
rn
rä
Hö n
ku
n
o
rs
t
s
S t de n
tlosb
de
n li
le t
et
g
S
de
a
d
b
ö
ä
i
S
r
S
t
t
d
e
i
r
r
e
k
ö
å
B
n
A
n
i
e
e
l
O
ä
n
e
ä
r
b
d
r
ö
m
n
v
j
g
e
S
l
n
n
B
ä
k
n
j
S
e
n
e
s
s
n
ke
n
t
HÖ
e
e
ör
k
n
ne
rn
S
i
t
k My
r rg
k
jgm
a
n
jä e t
t
s
u
li
t
k
rå
n
ju
n
j
o
l
n
s
s
F
e
s
å
ö
L
s
r
t
a
ä
r
s
i
d
u
e
r
r
s
r
j
k
n
n
e
n
v
d
s
ö
i
n
l
e
r
k
s
s
s
r
T
s
e
a
k
Ny
n
r
e
ä
å
m
i
S
B
s
l
ä
K
t
L
i
g
o
j
y
ä
nn
i
Sl
a
S
k
o
R er
ä
l
r
jä
k
ä
u
e
v
n
n
rt
tn
G
yr
lle
N jböen
ac
by
trä
sk
ek
ds
rn
rs
r tr to rbp e
jtr
Ö
s jö
nn
hu et
ke
Lo
Riöc
r ik
dd
örå
Ha
dt
el
St
en
ktr
te
Bj
at
et
sk
äs
rr v
rt r
s mb
de
Vo
m
sm
rv
R
rtl
Sö
Li
st
- kån
ne
xb
s
tjä
g
trä
äs
Ku
nn
Bj L
rg
nd
n
na
ne
da
Va
S
rg
pp sk
in
ed
llu
jau KSläp
rg
Rö
ks
un
rä
te r kv
g
ac
Vik
Mjös jö
or
str
k li
ul
n
or
Jä
No
My
Vä
er k
av
ian
jö
ju r
ru
-In
ar
Mö
La
ran
un
et
n
t
ngö
a tSto Kro
Fr
str
be erk l
La tr ä
nt
j ön
en
er
ör
be
nd
Tä
R ö de n
Gr
St
er
an
n
t
Sj
be
ra
-N
ö
b
St tr äs t
s
b
s
jö r
F
S
d
k
e
B
L
a
k
s
n
j
G
ä
s
r
G
a
s
n
v
b
d
a
M
a
e
y
c
.
r
r
e
t
g
r
s
n
g
M
k
i
d
t
t
ge
o
d
B
r
Bj
r
s
t
r
e
st r
l
en
n
o
r
n
n
ä
k
e
k
e
e
Gbe
S
G
er
jä
Lö
ra öt rä
er
år
to rä sk
rm
Ro
ra
ke
St
St
Yt
ån
trä k
sli
to
t
b.
äb
rg
Ilv
j ön en
agns
-P a
t rä
äs
ac er g
än
un
b
b
T
l
e
r
f
s
g
v
t
S
n
t
e
L
G
r
l
n
s
r
S
r
G
e
l
s
t
t
t
n
ö
g
n
ä
r
s
a
o
N
t
k
k
p
i
s
a
s
n
-b
s
s
a
j
ö
b
B
e
e
t
n
e
ll a
lb
r
a
v
s
s
tr
s
S
enjä
Vi
nf
n
rnög
rä
sj
n
en
LÖå
gu arn
sv
ks
Li Gr
k
rs
vik
Sl
sk
en
rs
sk
Li l
rä
ing y lu
yr
Pe
nt
rr s
id s
Re
rp
tr ä
Lö
Ric k
r
vt
n
lr -G
ke
än
vi
lid
sk
id
rä
rä
kt
or
sjö
de
ttjäH n
m
et
nl on
ng
Ba
ke
ern
Au bo d
to
No
N
3
Ha
leån
to
Lil ack
sk
ra
rn
kl
äc
nt
Sa
Bkren
nt
na
s
Vi lide
au
ra
St
nd
rrgan
ni
r as-J
hkö
g
le
ls
vä de-n
rä
Bä
rg
oc
na
å
S
j
k
ä
c
a
g
a
ä
l
e
c
A
n
b
r
36
ä
a
a
e
j
N
A
I
r
r
d
e
e
o
F
r
a
r
t
G
R
e
f
e
t
n
ä
s
c
a
ä
r
a n
N
lt
by
S
li s
Åm
r
e
G
ll
G
s
ä
B
en
dd
a
sm
Ka
sk
Ny e n
rg
Le
or
be
k
m
j ön
nb
Sv
n
rä
a
t
g
ck
s Tb
lb
sk
St
Gi
M
litcokn
n
an inb
k
St
Gu
ön
Näg
rm
be
er
äs
an
ps
da
an
n
nt
än
T o cke
se
de
e
ck
nd
ck
de
bä
Va
an
tV
Lil ntröä
äc
ån
yr
rd
sk
lv e
a
ÅRt
rt r
lsj
ap
en
lu
Br
ra
tt r ke n
llb
id
ön
ali
Rå
g
ra n a
yr
e nnd
ån
un
ba
l
i de
Nä
bä
i
Vo
j
äs get
en
b
j
n
L
ä
t
jö
r
o
a
e
l
L
b
l
y
m
n
d
ö
s
k
k
Y
a
t
a
r
r
m
G
R
s
k
j
s
e
a
r
L
u
n
e
t
k
V
m
G
e
t
l
a
c
t
e
N
e
d
Rd
c u
s
t
B ne
M
r
r
o
lj
a
dls
S
M rän
es
k
la n
he
to 4
o
sk
Av
t
al
rlid
d- et n
e
tu
n
n
en
rd
pe
k
eg se t f or
s
nd
llb
bä
Li
t
St
n
r
ng
an
Å
äAr
okr
bär ss
Ar
ka
au
l
S
be
t
ke
d t
h
s
ä
j
t
t
s
d
e
t
n
a
i
b
j
m
r
e
k
e
u
r
å
Ö
e
m
n
o
ä
a
ä
s
r
.
n
T
f
S
s
ö
e
r
c
a
r
e
l
l
r
j
u
K
n
t
s
r
ä
e
t
j
E
r
a
e
s
s
t
e
r
l
ä
n
t
r
a
c
e e
n
n
o
l
k
n
a
r
a
r
o
d
s
le
B er g tt e
F
k
u ge k
n ten
Da
e
s
G
N
B
S
rä
åk fo
s jö
de
nb
Li
br
sk
ar
st
rr g
r g id
t
sv
nn
as
rs
ar
St
ör t
Vo
bb
an
nä
ck n
rk
rg n
j ön
Gabä c
r rt
bä
ng
ku
en
Hnanf
sl
c
Ma
rg
ck
od
sb
äs
S
b bo
Fo
Sä
kt
u n r vik s
lk a
j ur
tte
rä
tr ä
h e o rr ilje
ev
fo
t
jö
be l sl
ke
sk
Id
Ti
Ny
ng
rk
n
ks
n
eh s ke
No
ls k
od
o r e r sb ä
lid
b e sj ö
Lj u
Fl
To
Ri
n
n
Bäån a
3
Gu
rtr
or
nd
r
s
a
ä
bm
x
s
v
e
be
b
E
r
n
n
D
r
s
å
B
ö
ö
r
e
e
u
a
m
b
l
O
N
F
L
A
r
v
ö
6
j
n
v
ö
a
j
a
b
F
o
ä
a
r
k
a
b
s
r
o
n
j
T
e
n
ä
k
j
L
O
o
g
ar A
t
ä
e
o
t
r
r
3
ls å
a
5
lv
n
B
a
id e t
S
R
B
rd
s
or
B
br
S t get
a
trä
Ka
jö n g
äs
rd
S
Gjrö
å
åt
rs
D o get
sf
m
Åt ro ks 36
vs
St
jö
St
Tr
No Ry
vl
g
St
Li l
t
ss
jän
g
Kå
sä
Hö
nn
rä
n
St
r
fe
ck
L.n
rts
sk
m
od
et
r
ld
ktr
fo
od
d
lm
en
gå
er
ås Ä
or
t
ke
Sä
åt
S ä ber
N
rä
Ås
K
Sm
ed
öcrk
Mo
be
m
bä
ra
va
lb
år
jö n
äb
be
et
ck
ik
ho t
en
St
en
t rä
äb
M
lm
Ga
er
S
k
r- E
rb
p
äs
ge
r- n
s
t
eg
a
r
f
m
e
S
s
g
g
y
F
t
t
v
ä
r
n
d
m
r
g
l
r
n
s
t
s
o
o
t
t
r
r
e
y
t
n
o
r
ä
r
g
n
n
s
t
H
r
e
e e
e
n
ä
b
n
e
k
H
e
In
jö
Y
d
a
k
N
e
S
be
Leksb.
da
St l m e
Lu
lin
n
St
be
Lå
an
Mras
Sö
rm
än
nd ärn
sk
ä k rg
må
anjö
sh
rs
a
.
st
Lå
r tr
äs
oj
Si
sk
yr
ris
bo
an
ng
åk
llå
rs
y
rk
yr
Bj
g- n
yr e
lu
et
F r be
sjö
d
Rå
j
trä
ltr
-S
rg
lle
d
avss
sb
o
va g Sto
yr
rä
nd
sks
Vä
yr
Li
ho
an
en
fo
en
rm
ur
m
Fä
ele
et
tt e
Lå
n
a
n
rg
eb
ne sta t
ka
n
H ö l i de
n
kt
m
ve d
Ånlge
nf
ön
rrvba
k
lu
un
l
m
be
Ny
s
tre
id
ms get
nr ae
to
rögdå
Bu
rs
un
rk
s ä b er
j
ön
e
ur
Y
Bj
l
e
s
t
e
rg
d
ö
l
ug
j
n
r
t
l
y
r
l
a
l
l
j
k
n
s
E
j
d
o
e
a
e
e
o
a
t
d
l
t
t
u
e
S
s
d
t
n
s
b
ke
t
e
s
l
o
e
Y
i
ä
n
A
Ä
ä
ö
s
r
n
H ru
B
v
li
n
N
r
n
tK
jä
F
k
L sj ö
js
B r ber
äc
eyrr an
rs
t rä
år
r- A
st
He
et
sk
Ma
nb R
nn
å
sj
rs
rå
o k de n
Kä
ne
ra
äg
kb
et
ra
va
ar
te
esnb en
åk
to
s
ÖJs ar k
nd
Fla
ar n B
b
t
d
r
k
å
ä
ä
r
l
k
g
o
är
r
a
y
d
e
o
g
t
e
e
B
A
g
V
n
t
d
t
u
k
l
r
P
v
u
t
r
S
v
r
M
S
ä
t
r
i
c
y
i
s
n
K
v
u
g
k
F
V
l
r
R
.
e
In
e bä
m
nt
a
S
o
S i de
r
k
s
L
rg
d
va
tr
S
Ao rm
yn
Ju
sm
ancg
Gr
yr
ne
en
St
Dj
be
n
tm
or
gd
St
skuBä
l
vi
rg
sk
St
sk
k
Gr
bo
n
slum
ån
lbÄ h e
be
ul
In
Ås
ar
tr ä
eb
yr
jö
en
St
mri
la
sn
de
Li d
a
ck
Pe
j ön
km
rä
ls
b e st a
ön
et
m
ar
fs
Ssjjön
a
an
Ro
By
rHeo
So Sik
Vin larna
en
o lE
ul
äv
rp
nd
at s
tm
ks
n
jä r
yt
an
äc
rlid
ar
ills
oj
j uk
n
bä
rg
la
or
lo
oj
t
k
t
f
m
T
ä
R
H
ck
s
o
l
Sk
l
e
t
R
Ö
d
t
s
n
N
o
n
h
e
t
B
k
t
e
e
K
V
n
V
r
a
l
e
d
d
t
O
a
å
s
Å
a
V
n
n
t
S
e
r
s
eul
g
ere
S
o
v
S
b
ku dD
nd alid
lid
än
lle
äs
ng
sk
eb
ikäBr
ul
n
gd
rs
an
e le
n
nå
ia
re
er
sk
tt e
Sa
liäd
gå
el e
br
St
lak äl ve n
en
rä
yr
ok
le
su
Lå
v vB t
kn
en
fo
Lö
ra
k
nn
El
ge
r- Å nli
Sj
Ku
By
lå
rs
ösrk
k
s
sjö ls
nb
trä
rn
Öv nnds
ik snä s
St r s
Åt
Ny
jö
Br
av
ka r ge
er
Da
n
Ja
ekt m
äc
an
ll
nd Fla
t
n
lid
aSn
V
t
ar
tt e Rön gen
ys
t
my
ar
S
eåm et
da g
ekka r
re
äs Gra
ö
lfo
s
nä
r
k
T
b
S
t jä
a
a
e
e
ö
s
u
l
l
j
c
B
e
a
v
o
e
ö
l
r
j
Y
N
n
d
e
s
n
r
m
n
n
g
v
f
g
n
r
n
m
B
H
m
k
n
k
d
G
v
k
ä
ä
k
g
s
l
y
a
r
b
a
d
R de
a
o
e rn
u
ll
n
g
s r
s
G
F
ng
ns
er
ge
r -Bal
lsä
ur
or
rg
träB
et
et
sjö er
äs
na
tån
äs
un
Åsvattenbäck
st
kl
en F
li
an
sk
Gr
Ho
rä
n
nd
r ti
en
nd
tr ä ebe
Jä
Dö
nm
ra
t
Hä
Rö tuliod da
Gu
Li l
Bj
en
pa
Sö D
ektr
en
sk
sk
m
eb
et e g
nd
s
Be
än
ör
ja
k tr
Gr
rä
nn b
vt
en
d
en
nn
lu
n
lid
ör
an
j ön
B ö r ge
rd
rk G
ru
rrgo
Sa
ck
pp
rg D
t
k
jä
al
trä
n
tr ä
olmu nn
sk
Go
Bj jör n
nd
äs
br
en
n
nt
asnsb
us
ö
idet
He
nä
rä
rk
Bj yr
n
ko
lid
n
är
l
a
l
e
an
t
a
ä
e
e
e
j
ö
G
B
e
s
l
ä
r
a
e
a s alu n
B
H
n
u
n
v
Å
k
H
d
l
B
ö
ö
ö
r
gå
B
R
s
n
r
t
l
e
k
j
y
r
b
j
b
b
s
j
b
k
T
d
a
e
l
ä
t
i
H
n
ä
o
l
r
n
H
d
rm
s
K
i
l
s
n
t
t
e
ta
B
y
r
s
l
l
o
m
d
e
G
s
l
o
r
B
l
N
l
n
r
r
m
r
T
d
r
l
ä
e
e
S
r
u
o
ä
ä
r
d
a
e
s
u
a
a
s
k
r
t
r
J
n
b
g
en
R
n
A
r
B
n g fj
Mösupbäck
k
g
.
li
jä
a
h
o
e
ts
A
to
jä
r li
G
- gs
et
rk
St
Br
p
un e n
vi
en
rf o
stm
Åk
Lögd å
DalSka
b.
nå et
nd
ik
i
är
s k g ås
ub
su
i pt
et r
nt
äs
Fr
et
e
nb
rlsån
Jo
gf
eg
He ä sk
Al
o kin
n
rn
Säva rån
Sö
Gr lid
g
jö
m jan
jö Kv
su
ed
Gu
Sl
Bo
lltj nel
t
ör
Er
rp
Sö
Hä
da
s
sk
ka
Gr al
s
en
nkbe lv tr
sk
r
Inr
Re
jä
j är
Brötr get
Ru Äl
eli
Or
en
ds
r g an
or ber
re
Bj
n D
s jö
yr
ks
Fä lideH
kh
rä
Mö
o
lid
nä
d
öärs
or
nt
en
ön
Ha
tr ä
dt
M
tre
j
a
e
dt
t
d
d
n
e
j
f
o
t
I
k
s
t
N
s
H
r
c
a
k
k
e
e
i
g
k
v
n
t
t
t
s
a
n
b
d
l
B
n
K
d
d
g
n
n
l
s
n
m
s
Y
b
d
å
n
s
R
u
t
n
S
ka
ar a
en
t rä
luä
yr
än
ck
ge
år
ol
sjö
en
är
tik ä n
ks
La
stu
or
ise
m
rg
Ha n
Hörg
p
Ru
bo
an r
m H
Gr
ge
tla
ac
er
ck
rn
ga
ckG
rg
rv
an
dju
tt j
lt f
d
e
Ha
rö
ör
La br
le t
or
lid
er
nm
Ba
r -H
be
a
et
er
er
rdtas kä
jö
yr
årH
Jä
db
ba
gb
Go
a k
ör
st
sj
rb
Bå
Bä
Sö
st
yr
an
st
N rt s
da rg
Vä
to
j äl
ik
är
- t
yr
o
st
n
ön
B
t
n
sk
g
j
k
f
g
t
o
pb
å
j
a
g
n
m
s
d
M
t
k
o
l
Ö
ä
S
l
e
u
å
i
ä
e
k
a
m
r
i
a
T
r
s
e
s
u
ä
m
k
s
a
n
l
B
l
NRa
t
l
l
e
g
e
b e
n
V
ö
ö
e
s
d
tr
L
o
M
H
M
Fa
en
ul
or
gs
t e
lid a n
en
jön jö n
fä ab
å n GHrav a
Grk
Gö
sk
t rä
Pe
La er g
ve
sj
lö erv
sj
se
Kö
Al
jö
et
j ön
St
öb
o r et
Mö
Go
vf
nd
uallid
j ös
n
m
rä
nk
ds
sk o j
u k lipp
lg
n
s
b
ks d
ok
Hö
et
t
sk
nd
Lil Väst
gu
sj
Re
d
Ås
ns
St äsk
ra
gt
k s r get
n
år ar ks
Hj
su
Kan
n
ar L ö g
nahn
lt
en
or
rg
äs n
t rä
rä
ön
e
Ka
Kr
et
i de
ön
tu
n
ge
ru
Ru ärnk
Vo
rd
n
c
år
j
a
f
t
G
l
e
t
r
r
a
t
r
n
e
e
r
u
n
k
M
t
e
l
v
m
s
å
a
m
R
S
å
g
a
a
n
e
e
G
e
d
n
n
ö
Å
t
n
m
dd
n
e
b
n
l
h
s
ö
i
m
t
r
L
Å
H
ta
tj
M
be
äs
ar
ad
sk
lBj S
åd
ts
kiv r ge
betö
ul
t en
än
sj än n
ips
n
ål
ga
k
llb
er
n d em
n rän
n
re .
Ny
to ots
au
a
än
sk
Yt
ne
tr ä
ol m
an
He lide n
l
l
n
t
v
n
ä
e
r
g
s
r
e
a
r
k
S
ö
s
a
v
ä
p
a
ö
n
r
r
u
t
e
G
G
r
ä
l
i
S
j
r
j
I
i
r
r
k
ö
e
r
r
H
B
r
t
a
v
t
r
ä
K
R
B
S
b
g
y
b
r
H
p
T
B
e
n
r
s
m
e
p
y
c
b
S
s
e
rä
tj
b
o
lid
B
O
åt
sj
k
Nä
ns
or
bR
m
e rrok
gp
lt t
et
ele
rn
rv
m na
rg
nd
en
t
et
n
m rn s ele t or
de
y
ng
st
st
or
Tr
N a lt
j ön
al l
är
3
en
ar
Hå n
te
Bä
an
St
en
sk
le
r
f ly s tan
rsa
Jä er g
or va
sjö
s jö
äs
lsbå k
tjä
g
ke
gs
en
r li
be
Ma
Ri
St
n
Ga rän
Lå
-T
ds
e
M
m
av
sb
Tv
36
Gr
sGr
jö
rä
et
r- S
Åm
sotr
n
St K
ol
g
lid
er
kä
n
rn
le
b
jö
ak
ge
ön
or
n ol m
äs
ar
ä
ka
Gr
or
st
s
b.
anla Jor
Seide
us
st
lid
s
yr
r
j
n
e
r
o
f
t
rg
n
r
j
rg
b
t
ö
e
g
b
r
pt
V
e
r
s
v
t
e
s
n
l
V
n
s
t
j
N
r
s
u
N
D
e
å
y
t
g
n
i
e
e
n
t
L
S
p
s
t
m
d
g
K
S
G
ljö
r
g d
H
lå
m
e
te
n
G
jäe
n
aa l
le ta
en
V
as
vå
m
tf o
Hö
da
ar
ik
Ma
öb
n
ck
db
n
La
l
db
er
Fa
nd
ud
Yt
e r Fjä
nBs
sk
Fa
öb
60
SStt
Tå nn
Åm
at
Bo
nnM
gd
sj
S i ede
Lö
k
al
da
se s
Li d
Si
r j ön
od
sk
lu
pv
n
p
bo
te
llb koja
nr ä Skr ä lide
Sj n 3
or
Br
h
rä
Lö
ak
ik b
fs
jö
o rm s
ju
a
ik
ä c Br ä
m Nä
sh
te
pt
ra
bo
kb
or
-S
t
St
tr ä
n
Ta
a
t en
n
B
t
V
rn
o
s
r
t
e
v
n
n
p
k
N
D
g
B
ä
k
n
n
n
l
i
ö
Å
la
n
e
r
r
n
e
f
a
s
d
n
e
j
e
g
l
r
ä
o
n
p
k
n
r
n
o
k k
a
ö
jö
Järtvos e n
n
O
s
e
J nd
L
a
u
t j en
u
te
st
an
ck
er
Ba
s
än
ks
sk rä
jeär
k
len
un
sj
st
ke
ed
m
S jö
sjö
äs v i
s
ks
m
Dj
Yt
lid
ks
åk
de
nd d
5
jö
bä
Vä
ar
nn
lm
lidå n
Br
dDb
ac
t
nä
lu
er
tr ä b
an
k
kä
t
Fr
t
r tr er
ns
et
äc
Vä
ud
av
Bo
an
V a önä
ar
Bl
r u he
36
rä
m Ny
yr
st
ksrk
sjö
dli
al
ke
k
vik
un
lm
all
te
es
or L
sjö
ke
n
He
äc
rg
ob
t
ge
ynr
k
j
on
ö
uv
llb
m
G
a
d
s
B
Å
Gr
s
a
n
v
j
Ö
ö
b
r
n
s
k
e
V
m
S
M
r
e
H
b
e
s
B
s
j
m
r
v
r
l
ä
u
ä
s
o
H
V
m
s
b
F
e
ä
k
a
k
b
Å
o
r
k
a
a n
ä
sde
b
k
B
ö
A
ok
et
t
db
or
Jä
us
Si
tr ä
rv
Ka
r tr
rnt r
en
llb
hu
n
en
äs
rr t
llå
vi
sj
an
Gr koja
Va
nk
sb
Kv
F ä er g
tu
vm
n
St
olies li
jö
Kr
te
ge
ltr
er
Jä
borlid
lid
lm
yr
Li
nsjeö
Ta
bo
pe
r- B
an
rör
sjö
GR
an
ån
Ny
Yt
b
ra
Ra
er
m
4
äv a n
l - l i de
Hu
tts
Fa
n
k
tre t
yr
Fämy
n
iks
te
by
od
to jön
n ro n n
en
lImn
äp
br
et
Ho
Ab
Bj
str s
g
b
t
6
e
t
rg
e
a
B
l
s
G
b
t
e
ö
S
S
r
o
ö
d
.
s
m
ä
g
n
Yt sk e
3
n
j
e
ö
v
e
j
Y
s
k
n
s
s
L
G
i
t
i
ä
e
n
K
Ma pp
j
d
l
m aRni
t
ä
r
e
y
r
r
l
r
b
A
s
H
d
V
s
ö
n
e
b
o
x
n
p
e
ö
n
r
g
n
s
l
F
i
n
e
e
s
d
e
r
j
a
j
d
f
ä
g
k
o
o
a
t
r
ö
r
i
m
m
a
å
m
a
o
n
r
R
ltäa
n
j b
Ä lid
l
k
l
a
s
s
n
u
jö i
ån
n
lf
jö
ta
M
te
s
rs
Fl
H ber g
S t net
en
jö
to l
ns
sjö
åt
äs
j ön
är
n
Ma
yr
he
e n ab e
ds r k
rn
äs
Kl n
Ga rä n
ar
jö a j a n
nn
n s at
nä r k
j ön
k
yra
Fa
le
Da önä
Ös
j ön
ar G
Ös
är
j ön
us
lid
Gä
m
tt
t
n
ös
l m et
de
r tr
Tv
j ön r o
vu jö
t a st
b
lje
rs
m
k tr Sjö Bjö
t jä
ar
ns M my r
i ng n
Kv
Gat
sk
yr
Tv
se
ik s
eäns s
ag
ke
or
Mj
t
dd
ö sjö- et
Li
ge
ud
or
r -B
Si
sj
n
lva
ss A
rn
t
n
H o er g
äse le jö
m
j
ta
r n Då
ön
nd
t
ä
Hu B
na
s
L
m
k
e
ä
d
t
b
S
j
e
s
m
Ä
e
t
e
å
n
d
e
H
e
d
e
ä
i
s
r
N
n
ö
r
n
s
u
N
i
e
j
d
a
ä
g
t
s
y
l
e
g
g
g
r
d
s
e
e
r
t
ä
b
s
y
n
b
g
uvu
m
sbä cke
r
r
H
s
e tr
d ik r
n
T
r
rn
n
o
A
jö
N r ge
lid
ks
tb
rg
eh
el
er
Vä
yrr u
tn
Inn
Sk
un
Sv
er
on
te
j ön
n
su
n
Gä
jö a
rå
rg ö
dsj
la
Fl
Bä
G a nbe
or n
tjä
up
Åmn jör
at
Vi
j ön
Tr
t
mFu
a n S be
us
an
öl
vs
gb
jönbe
Ar
be
ds
le
nb
an
jö S
up
öb
de
m
ks
be H
nDj
et
len
nb
Ny
Br
Sj
rs
ik s
b bmy ra
vssjöa n
Gr
Ar
ko
ra
se Ris
de B
Pl
sjö
äck
t
k ran
Re
Dj
är
an
sjö s se
r- B
ra t
S i d ar n
n
al
äva
rg
ds
ar
äs
Lo
o
o
S
r
S
d
e
A
s
ä
G
r
r
k
d
S
e
y
v
t
n
e
v
G
i
r
e
n
n
N
sfj
k
e
u
Ö
k
u
t
G
n
ä
r
s
en
S
ä
n
e
n
i
b
d
rn
b
j
G än
rg
rå n
r
g
ä
K
S
k
e
o
s
t
n
t
n
ä
n
S
e
o
r
r
i
v
t
r
l
n
n
o
d
m
G
t
B
e
e
i
d
Å
ä
e
I
a
b
e
t
i
G m
n
v
m
a
r
l
b
Arv ån
S
V
sk
kv
ln
r
Sk
La
gå
lid
be
ed
br
at
pl i
et
Moäs
sk
la
sk
s
s
vt
or
Ar
an
ha
Si
nd
sjö
ac
s
Br
kä
j ön
rg
ns
Åm
He ar k
ul
rls
t rä
sjö
de
g
As
Sk
-tr ä nä s
or
trä
St
nn
oj
rn
nä
Sä
Ny
is
llb
ta
gs
n
rk
sokse
ga
nä
k
n
be
yrvr
ik s
er
kf
in
är
te
om
n
rk
jä
rt e
Ka
d
njörs
Kn
u
k
ta
uk
Fl
a
v ik
ka
Flu
en
t
ge
er
eb
k
n
r
As
tjä
nd
u
R
-N
or
St
ur
r
Välbma
N
Ka
be
vik
e
rg
t
as
er
Gi
un
de
t
ah
ut
Kr
.
re
or
La
is a
n
St
a
av
r
o
n
o
Mu
v
gs
r
Be
rre
e
nb
e
rg
t
r
be
g
2016-06-13
Bakgrundskartan:
Ur GSD-Översiktskartan resp. GSD-Sverigekartan
© Lantmäteriet MS2009/08334
n
de
r
ä
öfj
d
n
Bo
n
ike
lid
Bo
en
Riksgränsstängsel
Arbetshage, rengärde
Byskiljande stängsel
Beteshage
Övriga stängsel
Övergångshage
Konventionsstängsel
Kalvmärkningsudde
Svår passage
Rastbete
Renvaktarstuga
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Uppsamlingsområde
ån
Temporär slakthage
!
!
är
Tv
Temporär hage
!
Röjd led
Ej röjd led
Fastställd samebygräns
Kåta
M
Åretruntland (Jämtland)
Slaktanläggning
Norsjöån
Utfodringshage
å
al
ö
sj
r
No
Sameby
Odlingsgränsen
Viste, läger
Lappmarksgränsen
Privat stuga
Lappmarks- och Odlingsgränsen
Åls
ån
ar t
Sv
ån
Fi
sk
ob
äc
ke
n
Centralförråd
Båthus
Ma
lå
Bro
n
Strategiska områden
1:180 000
¦
o
St
n
ta
k
rju
e
Sk
0
10
20
f
lle
te
å
m
ha
e
ft
lle
e
Sk
en
k
i
sv
Ur
e
Sk
30 km
r
Bu
ll
kte
u
eb
eft
n
eå
Bra tt
ås fjä
r den
en
Ma
lå
n
tå
Juk
n
k en
bä c
Sto r
lid
Bo
n
m
ru
ve n
o
St
an
an
Paubäcken
jv
Me
B
jö
rs
o
tt
n
e
ar t
Sv
ån
St
or
b.
G ran
ån
Fla
rk å
n
Jå
v
an
bä
No
e
k
i
v
ck
en
Norsjöån
b.
ön
is j
ikk
Sk
sjön
gd
Bä
ån
sk
å
n
1:180 000
n
n
Strategiska områden - Malå
30 km
Lö
20
ke n
10
vs
j öå
0
e
ån
¦
Voj
m
b
Ro
s
or
f
rts
Vojm
lå
Ma
l
se
k
c
Ly
eäl
an
B ur
o
St
m
ru
n
e

Similar documents