Več - Občina Ivančna Gorica

Comments

Transcription

Več - Občina Ivančna Gorica
Občina Ivančna Gorica
Občina Ivančna Gorica
Municipality of Ivančna Gorica
Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU
T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120
E [email protected],
W ivancna-gorica.si
ŽUPAN
OBČINE IVANČNA GORICA
Datum: 23. 6. 2016
Številka: 900-0034/2016-1
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo-UPB2)(Uradni list RS, št.
91/15) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/2015 - UPB1)
SKLICUJEM
15. redno sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica,
ki bo v ČETRTEK, 30. 6. 2016, pričetkom ob 17. uri
v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica.
Predlagam naslednji
DNEVNI RED
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje, ki je bila dne 17. 5. 2016 in realizacije sklepov 14. redne
seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;
3. Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo Javni vodovod na območju KS Višnja
Gora, ki se oskrbuje iz vodnega vira Jeromščica (poročevalca: Maja Perme, Luka Šeme);
4. Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN prenova
jedra Krke (poročevalka: Simona Jereb);
5. Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN1
(poročevalca: Jelka Hudoklin in Radovan Nikić);
6. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Ivančna Gorica v letu 2015 (poročevalka: Maja
Lampret);
7. Poročilo o delu Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica v letu 2015 (poročevalca: Mitja
Hren in Andreja Lapanja);
8. Dopolnjen predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Ivančna Gorica
(poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
1
Občina Ivančna Gorica
9. Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše
Glavič);
10. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v
Občini Ivančna Gorica (poročevalki: Andrejka Miše Glavič, Marija Okorn);
11. Dopolnjen predlog Odloka o mladini (poročevalec: Tomaž Smole);
12. Vprašanja in predlogi.
Dušan Strnad, župan
Vabilo in gradiva k posamezni točki dnevnega reda so objavljena na spletni strani Občine Ivančna Gorica (http://www.ivancnagorica.si), v rubriki »ORGANI IN UPRAVA OBČINE/občinski svet/seje občinskega sveta«.
Vabljeni:
- Tomaž Smole, podžupan
- člani Občinskega sveta
- Magdalena Urbančič, predsednica Nadzornega odbora
- Irena Lavrih, direktorica občinske uprave
- K tč. 3: Maja Perme, JKP Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje in Luka Šeme, KS Višnja Gora,
Žabjek 8, 1294 Višnja Gora
- K tč. 4.:Simona Jereb, podjetje AB Jereb d.o.o., Pod gozdom cesta V 32, 1290 Grosuplje
- K tč. 5: Jelka Hudoklin in Radovan Nikić, podjetje Acer d.o.o., Šentjernejska cesta 30, 8000 Novo mesto
- K tč. 6: Maja Lampret, ZKD Ivančna Gorica, Cesta 2. Grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica
- K tč. 7: Mitja Hren, Ambrus 30, 1303 Zagradec in Andreja Lapanja, Hrenova ulica 2, 1292 Ig
- predsedniki svetov krajevnih skupnosti
- vodje političnih strank in list zastopanih v Občinskem svetu
- predstavniki medijev
2

Similar documents