Terveyden tutkimuksen toimikunta Forskningsrådet för hälsa

Comments

Transcription

Terveyden tutkimuksen toimikunta Forskningsrådet för hälsa
20.6.2016
Terveyden tutkimuksen toimikunta
Forskningsrådet för hälsa
Research Council for Health
TERVEYDEN
TUTKIMUKSEN
SYYSKUUSSA 2015 HAKENEILLE
TOIMIKUNNALTA
TUTKIJATOHTORIN
RAHOITUSTA
Arvoisa hakija,
Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta päätti kokouksessaan 20.6.2016 rahoitettavista
tutkijatohtorihakemuksista. Hakija saa rahoituspäätöksestä automaattisen ilmoituksen sähköpostiinsa.
Rahoitetut hankkeet ovat nähtävissä Akatemian verkkosivuilla osoitteessa www.aka.fi kohdassa Arviointi ja
päätökset > Rahoituspäätökset.
Terveyden tutkimuksen toimikunnalle osoitettiin syyskuun 2015 haussa 162 tutkijatohtorihakemusta. Toimikunta
teki rahoituspäätöksiä yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla ja myönsi rahoituksen 14 tutkijatohtoriprojektille.
Myönteisen rahoituspäätöksen sai 9 prosenttia hakijoista.
Rahoitetut tutkijatohtorit:
Heikkinen, Tuomas
Joutsa, Juho
Khan, Suleiman Ali
Koivunen, Jarkko Tapani
Koivuniemi, Artturi
Lahti, Jouni M M
Mäkinen, Netta
Närvä, Elisa
Ristola, Mervi Hannele
Sandholm, Niina K A
Simola, Jaana M
Surakka, Ida
Tripathi, Sushil
Zhang, Hongbo
Toimikunta päätti kokouksessaan asettaa kuusi hakemusta varasijalistalle. Jos joku tutkijatohtorirahoituksen
saajista ei ota vastaan saamaansa rahoitusta tai luopuu siitä ennen vuoden 2016 loppua, listalle kuuluville
hankkeille voidaan tarjota rahoitusta varasijalistan osoittamassa järjestyksessä. Toimikunta päätti varasijalistan
järjestyksestä seuraavasti:
1. Biggs, Leah
2. Yalgin, Cagri
3. Torniainen, Minna
4. Åström, Pirjo
5. Georgiadou, Maria
6. Laitala, Anu Marjaana
Rahoituksen maksaminen edellyttää vastuullisen johtajan (= hakija) sekä suorituspaikan vahvistusta
rahoituksen vastaanottamisesta Akatemian verkkoasioinnin kautta 15.8.2016 mennessä. Kun rahoituksen
vastaanotto on vahvistettu verkkoasioinnin kautta, vastuullinen johtaja ja tutkimuksen suorituspaikka hyväksyvät
rahoituspäätöksen sisällön kokonaisuudessaan ja sitoutuvat noudattamaan Akatemian asettamia rahoituksen
käyttöön liittyviä ehtoja. Rahoituspäätöksiin liittyvät ehdot on esitetty Akatemian verkkosivuilla:
www.aka.fi/fi/rahoitus/rahoituksen-kaytto/kayton-ehdot-ja-ohjeet.
Hakemukset arvioitiin kansainvälisissä arviointipaneeleissa (liite 1), jotka kokoontuivat tammi- helmikuussa
Helsingissä. Paneelit ovat arviointityössään käyttäneet tarvittaessa lisäasiantuntemusta toisen paneelin jäseniltä tai
ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Paneeli keskusteli jokaisesta hakemuksesta ja antoi niistä arvosanan sekä kirjallisen
lausunnon, joka on luettavissa verkkoasioinnissa hakijan omilla tunnuksilla. Kaikki paneelin jäsenet vastaavat
yhteisesti annetusta lausunnosta.
Terveyden tutkimuksen toimikunta
Forskningsrådet för hälsa
Research Council for Health
20.6.2016
Arviointipaneelit pitivät hakemusten tieteellistä laatua yleisesti hyvänä, parhaita arvosanoja saaneita hankkeita
pidettiin kilpailukykyisinä kansainvälisellä tasolla. Terveyden tutkimuksen toimikunta on paneelien palautteen
pohjalta koonnut alan tutkijoille neuvoja kansainvälisesti kilpailukykyisen ja laadukkaan tutkimussuunnitelman
kirjoittamiseksi. Toimikunta toivoo että tutkijat kiinnittävät huomiota arviointipaneelien yleisiin ja
hakemuskohtaisiin suosituksiin ja parannusehdotuksiin. Kansainvälisen arvioitsijoiden palaute on arvokasta ja sillä
pyritään parantamaan tutkimuksen laatua ja kansainvälistä kilpailukykyä. Toimikunta suosittelee vahvasti
hyödyntämään tätä palautetta myös muussa kuin Akatemian rahoituksessa.
Tutkijatohtorihakemusten arvosanojen jakauma, syyskuun 2015 haku (162 hakemusta)
70
Number of applications
60
50
40
Applications
30
Funded
20
10
0
6
5
4
3
2
1
Rating
Terveyden tutkimuksen toimikunta perehtyi hakemuksiin kiinnittäen erityistä huomiota paneelin antamiin
lausuntoihin. Rahoituspäätöksiä tehdessään toimikunta piti tieteellistä laatua ensisijaisena ja tärkeimpänä asiana
päätöksenteossa.
Jos sinulla on hakuun liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, pyydän ottamaan yhteyttä puhelimitse tai
sähköpostitse.
Aki Salo
johtava tiedeasiantuntija
p. 029 533 5104
[email protected]
LIITTEET:
Liite 1. Asiantuntijapaneelien kokoonpano
Terveyden tutkimuksen toimikunta
Forskningsrådet för hälsa
Research Council for Health
20.6.2016
FÖR DE SOM SÖKT BIDRAG FÖR ANSTÄLLNING
FORSKNINGSRÅDET FÖR HÄLSA I SEPTEMBER 2015
SOM
FORSKARDOKTOR
FRÅN
Bästa sökande,
Forskningsrådet för hälsa vid Finlands Akademi har vid sitt möte den 20 juni 2016 fattat beslut om ansökningarna
om bidrag för anställning som forskardoktor. Som sökande får du ett automatiskt meddelande om beslutet per epost.
De projekt som beviljas
beslut/finansieringsbeslut.
finansiering
listas
på
vår
webbplats:
www.aka.fi/sv/bedomning-och-
I septemberutlysningen 2015 mottog forskningsrådet för hälsa sammanlagt 162 ansökningar om bidrag för
anställning som forskardoktor. Forskningsrådets totala finansiering för forskardoktorer uppgår till 3,8 miljoner euro
och finansiering beviljas till 14 projekt. Detta betyder att beviljandegraden var 9 procent.
Finansiering beviljas till:
Heikkinen, Tuomas
Joutsa, Juho
Khan, Suleiman Ali
Koivunen, Jarkko Tapani
Koivuniemi, Artturi
Lahti, Jouni M M
Mäkinen, Netta
Närvä, Elisa
Ristola, Mervi Hannele
Sandholm, Niina K A
Simola, Jaana M
Surakka, Ida
Tripathi, Sushil
Zhang, Hongbo
Forskningsrådet placerade sex ansökningar på en reservlista. Om någon av de sökande som beviljats finansiering
inte tar emot eller avstår från finansieringen före slutet av 2016, kan forskningsrådet i stället anvisa finansieringen
till en sökande från reservlistan. Forskningsrådets beslut om reservlistan var följande (i den ordning de erbjuds
finansiering):
1. Biggs, Leah
2. Yalgin, Cagri
3. Torniainen, Minna
4. Åström, Pirjo
5. Georgiadou, Maria
6. Laitala, Anu Marjaana
För att finansieringen ska kunna utbetalas krävs att den ansvariga ledaren (dvs. den sökande) och
forskningsplatsen bekräftar att de tar emot finansieringen. Bekräftelsen ska göras via Akademins e-tjänst
senast den 15 augusti 2016. Efter att bekräftelsen är gjord godkänner den ansvariga ledaren och forskningsplatsen
finansieringsbeslutets innehåll i sin helhet och förbinder sig till att följa de villkor som Akademin ställt för
medelsanvändningen.
Beslutsvillkoren
presenteras
i
detalj
på
webben:
www.aka.fi/sv/finansiering/medelsanvandning/allmanna-villkor-och-anvisningar-for-finansiering.
Ansökningarna bedömdes av internationella paneler (se bilaga 1) som sammanträdde i januari och februari i
Helsingfors. Som stöd för sitt arbete konsulterade panelerna vid behov övriga sakkunniga, såsom medlemmar av
andra paneler eller utomstående experter. Panelerna diskuterade igenom varje ansökan, gav betyg och utarbetade ett
skriftligt utlåtande. Utlåtandena kan läsas i Akademins e-tjänst genom att logga in på den egna profilen.
Panelmedlemmarna svarar gemensamt för utlåtandet.
Utvärderingspanelerna bedömde att den vetenskapliga kvaliteten hos ansökningarna i allmänhet var god. De högst
värderade ansökningarna ansågs konkurrenskraftiga på en internationell nivå. Utifrån bedömarnas kommentarer har
forskningsrådet för hälsa samlat ihop goda tips som ska hjälpa forskare med att skriva internationellt
Terveyden tutkimuksen toimikunta
Forskningsrådet för hälsa
Research Council for Health
20.6.2016
konkurrenskraftiga och högklassiga forskningsplaner. Vi ser gärna att de sökande fäster uppmärksamhet vid
bedömarnas rekommendationer och förbättringsförslag. Responsen från bedömare är värdefull för att den syftar till
att stärka forskningens kvalitet och internationella konkurrenskraft. Forskningsrådet rekommenderar därför att de
sökande beaktar responsen i allmänhet, inte bara vid ansökan om Akademins finansiering.
Betygsfördelningen för forskardoktorsansökningar, septemberutlysningen 2015 (162 ansökningar)
70
Number of applications
60
50
40
Applications
30
Funded
20
10
0
6
5
4
3
2
1
Rating
Vid genomgången av ansökningarna fäste forskningsrådet för hälsa särskild uppmärksamhet vid panelernas
utlåtanden. Vid finansieringsbesluten var den vetenskapliga kvaliteten det viktigaste kriteriet.
Om du har frågor eller kommentarer gällande utlysningen kan du kontakta oss per telefon eller e-post.
Aki Salo
ledande vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 104
[email protected]
BILAGOR:
Bilaga 1. Panelernas sammansättning
Terveyden tutkimuksen toimikunta
Forskningsrådet för hälsa
Research Council for Health
20.6.2016
TO APPLICANTS FOR FUNDING FOR RESEARCH POST AS POSTDOCTORAL RESEARCHER,
SEPTEMBER 2015 CALL
Dear applicant,
At its meeting on 20 June 2016, the Research Council for Health of the Academy of Finland made its decisions on
the funding for research posts as Postdoctoral Researcher. Applicants will receive an automatic email notification
of the decision.
The projects that will receive funding are listed on our website at www.aka.fi/en > Review & funding decisions
> Funding decisions.
In the September 2015 call, the Research Council for Health received a total of 162 applications for funding for a
research post as Postdoctoral Researcher. The Research Council decided to grant funding worth 3.8 million euros to
a total of 14 projects. The success rate was 9 per cent.
Funding recipients:
Heikkinen, Tuomas
Joutsa, Juho
Khan, Suleiman Ali
Koivunen, Jarkko Tapani
Koivuniemi, Artturi
Lahti, Jouni M M
Mäkinen, Netta
Närvä, Elisa
Ristola, Mervi Hannele
Sandholm, Niina K A
Simola, Jaana M
Surakka, Ida
Tripathi, Sushil
Zhang, Hongbo
The Research Council placed six applications on a reserve list. If an applicant who was granted funding decides not
to accept the funding or decides to give it up before the end of 2016, researchers placed on the reserve list can be
offered funding. The Research Council decided to draw up a reserve list in the following order of precedence:
1. Biggs, Leah
2. Yalgin, Cagri
3. Torniainen, Minna
4. Åström, Pirjo
5. Georgiadou, Maria
6. Laitala, Anu Marjaana
Before the funds can be paid, the principal investigator (i.e. the applicant) and the site of research must
confirm that they will receive the funding. The confirmation must be done in the Academy’s online services
by 15 August 2016. After confirming that they will receive the funding, the PI and the site of research must accept
the whole funding decision and commit themselves to complying with the conditions set by the Academy for the
use of funds. The conditions for Academy funding decisions are presented at www.aka.fi/en/funding/how-to-usethe-funding/general-conditions-and-guidelines-for-funding.
The applications were reviewed in international expert panels (Appendix 1), which convened in Helsinki in
January and February. In their work, the panels consulted other experts where necessary, either members of another
panel or external experts. The panel discussed, rated and issued a written review report on each application. You
can read the expert review issued on your own application by logging in to the Academy’s online services with
your user ID. All panel members are jointly responsible for the review report issued by the panel.
The panels found the scientific quality of the applications overall good. The applications scored with the highest
grades were found competitive on an international level. Based on feedback received from reviewers, the Research
Council for Health has compiled a few practical tips (Guidelines for applicants) on how to draft internationally
competitive and high-quality research plans. The Research Council hopes that researchers will take note of the
Terveyden tutkimuksen toimikunta
Forskningsrådet för hälsa
Research Council for Health
20.6.2016
reviewers’ feedback and recommendations. The reviewers’ feedback is valuable information that is aimed at
strengthening the quality of research and its international competitiveness. We strongly recommend that applicants
make the most of the feedback received – and not only in applying for Academy funding, but elsewhere as well.
Score distribution for Postdoctoral Researcher applications, September 2015 call (162 applications)
70
Number of applications
60
50
40
Applications
30
Funded
20
10
0
6
5
4
3
2
1
Rating
The Research Council for Health examined the applications, paying special attention to the panel reviews. In
making the funding decisions, the most important criterion was the scientific quality of the applications.
If you have any questions or comments concerning this call, please contact us by phone or email.
Aki Salo
Senior Science Adviser
tel. +358 295 335 104
[email protected]
APPENDICES
Appendix 1. Composition of expert panels
Liite 1 | Bilaga 1 | Appendix 1
1 (5)
THE INTERNATIONAL REVIEWERS OF GRANT APPLICATIONS – THE RESEARCH COUNCIL
FOR HEALTH
September 2015 call (Academy Project funding, research posts as Academy Research Fellow and Postdoctoral
Researcher, funding for clinical researchers)
Health0116
Chair:
Professor Deirdre Murphy, Trinity College, University of Dublin, Ireland
Panel Members:
Professor Laurence Bindoff, University of Bergen, Norway
Director Judith Bliss, Institute of Cancer Research, UK
Professor Raffaele Bugiardini University of Bologna, Italy
Professor Olaf Hiort, University of Lübeck, Germany
Professor Palle Holmstrup, Panum Instituttet, Denmark
Professor Lars K Poulsen, Institut for Klinisk Medicin, Denmark
Associate Professor Marcel Verbeek, Radboud university medical center, Netherlands
Professor Matthew Walters, University of Glasgow; UK
Professor Stephan Weidinger, University Hospital Schleswig-Holstein, Germany
External Experts:
Professor Per Aspenberg, Linköpings universitet, Sweden
Senior lecturer David Brodbelt, Royal Veterinary College, UK
Professor Moustapha Kassem, Medical Biotechnology Center, University of Southern Denmark, Denmark
Professor Krina Zondervan, University of Oxford, UK
Health0216
Chair:
Professor Di Newham, King's College London, UK
Panel Members:
Professor Rachele Allena, Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, France
Senior Lecturer James Betts, University of Bath, UK
Prof Emeritus John Fairclough, Cardiff Metropolitan University, UK
Senior Lecturer Carolyn Greig, University of Birmingham, UK
Professor Christian Leukel, University of Freiburg, Germany
Professor, Senior Consultant Jan Lexell, Lund University, Sweden
Professor Dawn Skelton, Glasgow Caledonian University, UK
Professor Jonathan Tobias, University of Bristol, UK
Clinical Reader Miles Witham, University of Dundee, UK
External Expert:
Professor John W Haycock, University of Sheffield, UK
Health0316
Chair:
Professor Michael Brach, University of Muenster, Germany
Panel Members:
Professor Anne Ellaway, Medical Research Council, University of Glasgow, UK
Professor Stuart Fairclough, Edge Hill University, UK
Associate professor Laila Ottesen, University of Copenhagen, Denmark
Professor Kirsten K. Roessler, University of Southern Denmark, Denmark
Senior Lecturer Lauren Sherar, Loughborough University, UK
Liite 1 | Bilaga 1 | Appendix 1
Health0416
Chair:
Professor Silvere van der Maarel, Leiden University Medical Center, Netherlands
Panel Members:
Professor Sarah Ennis, University of Southampton, UK
Professor Stephen Eyre, University of Manchester, UK
Professor Dominique Gauguier, INSERM, France
Reader Hannah Mitchison, University College London, UK
Professor Nicole Soranzo, Wellcome Trust Sanger Institute, UK
Professor Michael Speicher, Medical University of Graz, Austria
Professor Kim Summers, University of Edinburgh, UK
Professor Henrik Vestergaard, NNF-CBMR, University of Copenhagen, Denmark
Professor Jaak Vilo, University of Tartu, Estonia
Health0516
Chair:
Professor Helena Danielson, Uppsala Universitet, Sweden
Panel Members:
Professor Gillian Barratt, Institut Galien Paris-Sud, CNRS, France
Professor Ann K Daly, Newcastle University Medical School, UK
Dr Marco Gobbi, IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Italy
Professor Rolf W. Hartmann, Helmholtz Institute for Pharmaceutical Research Saarland, Germany
Professor Christopher Scott, Queens University Belfast, UK
Dr Carl Sheridan, Institute of Ageing and Chronic disease, University of Liverpool, UK
Professor Eliana Souto, University of Coimbra, Portugal
Professor Ingebrigt Sylte, University of Tromsø The Arctic University of Norway, Norway
Professor Anne Marie Vinggaard, National Food Institute, Denmark
External Experts:
Professor John W Haycock, University of Sheffield, UK
Professor Lise Aagaard, University of Southern Denmark, Denmark
Health0616
Chair:
Director Cherry Wainwright, Robert Gordon University, UK
Panel Members:
Professor Aleksandar Jovanovic, University of Dundee, UK
Professor EricKalkhoven, University Medical Centre Utrecht, Netherlands
Professor Moustapha Kassem, University of Southern Denmark, Denmark
Professor Gerd Kempermann, German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), Germany
Professor Wilhelm Krek, Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland
Professor Tiago Outeiro, University Medical Center Goettingen, Germany
Professor Maddy Parsons, King's College London, UK
Associate Professor Paola Romagnani, Università degli Studi di Firenze, Italy
Groupleader Hans Spelbrink, Radboud University Medical Center Nijmegen, Netherlands
External Experts:
Professor Jon Dahl, University of Oslo, Norway
2 (5)
Liite 1 | Bilaga 1 | Appendix 1
Health0716
Chair:
Professor David Bates, University of Nottingham, UK
Panel Members:
Professor Niels Behrendt, University of Copenhagen, Denmark
Professor Valerie Brunton, University of Edinburgh, UK
Professor Joan Carles, University Hospital Vall Hebron, Spain
Professor Romano Danesi, University of Pisa, Italy
Professor Jos Jonkers, Netherlands Cancer Institute, Netherlands
Professor Christof von Kalle, National Center for Tumor Diseases (NCT) Heidelberg, Germany
Professor Mef Nilbert, Lund University, Sweden
Professor Lorraine O'Driscoll, Trinity College Dublin, Ireland
Director of Research Gilles Pages, National institute of health and medical research (INSERM), France
Health0816
Chair:
Director of Institute Dieter Kabelitz, University of Kiel, Germany
Panel Members:
Professor Anne Cooke, Immunology Division, Dept. of Pathology, UK
Professor Lutz Gissmann, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Germany
Professor Catherine Hawrylowicz, King's College London, UK
Professor David Jackson, University of Oxford, UK
Group Leader Adrian Liston,VIB, Belgium
Professor Esther Lutgens, Academic Medical Center Amsterdam, Netherlands
Professor Vivianne Malmström, Karolinska Institutet, Sweden
Director Claude-Agnes Reynaud, INSERM -University Paris Descartes, France
External Experts:
Professor Frits Koning, Leiden University Medical Center, Netherlands
Health0916
Chairs:
Professor Anna Maria Geretti, University of Liverpool, UK
Professor Martin Maiden, University of Oxford, UK
Panel Members:
Professor Mike Barer, University of Leicester, UK
Professor Ben Berkhout, University of Amsterdam, Netherlands
Professor Ian Clarke, University of Southampton, UK
Director Agnes Fouet, Centre National de la Recherche Scientifique, France
Professor Ann-Beth Jonsson, University of Stockholm, Sweden
Professor Rick Randall, University of St Andrews, UK
Professor Martin Schwemmle, Universitätsklinikum Freiburg, Germany
Professor, Director Maria Zambon, Public Health England, UK
External Expert:
Professori David Baulcombe, Cambridge University, UK
3 (5)
Liite 1 | Bilaga 1 | Appendix 1
Health1016
Chair:
Professor David Henshall, Royal College of Surgeons in Ireland, Ireland
Panel Members:
Professor Susan Barnett, University of Glasgow, UK
Professor Hans Förstl, Technische Universität München, Germany
Professor Rüdiger Klein, Max-Planck Institute of Neurobiology, Germany
Professor Thomas Müller, St Joseph Hospital Berlin Department of Neurology, Germany
Dr Hans van Noort, Delta Crystallon, Netherlands
Professor Karsten Specht, University of Bergen, Norway
Director Harry Steinbusch, Maastricht University, Netherlands
Head Dept AnnaMaria Vezzani, Mario Negri Institute, Italy
External Members:
Professor Piotr Lewczuk, Universitätsklinikum Erlangen, Germany
Professor Jerry Siegel, UCLA Department of Psychiatry, USA
Health1116
Chair:
Professor, Mary Cannon, Royal College of Surgeons in Ireland, Ireland
Panel Members:
Professor Graham Burdge, University of Southampton, UK
Professor Patricia Casey, University College Dublin, Ireland
Professor Ulrike Ehlert, University of Zurich, Switzerland
Professor Catharine Gale, MRC Lifecourse Epidemiology Unit, University of Southampton, UK
Professor Rebecca Hardy, University College London, UK
Professor Mark Pearce, Newcastle University, UK
External Experts:
Professor Michael Blaut, German Institute of Human Nutrition, Germany
Dr Tsakos Georgios, University College London, UK
Head of Unit Agnes Lehuen, Institut Cochin, France
Associate Professor Mykola Pechenizkiy, Eindhoven University of Technology, Netherlands
Health1216
Chair:
Professor Anne-Marie Minihane, University of East Anglia , UK
Panel Members:
Professor Ashley Adamson, Newcastle University, UK
Associate Professor Maira Bes-Rastrollo, University of Navarra, Spain
Professor Dr Michael Blaut, German Institute of Human Nutrition, Germany
Professor Patrizia Brigidi, University of Bologna, Italy
Professor, Berit Heitmann, Frederiksberg Hospital, Denmark
Professor Matthias Schulze, German Institute of Human Nutrition, Germany
Professor Torben Sigsgaard, Aarhus University, Denmark
Dr Mette Sörensen, Danish Cancer Society, Denmark
External Experts:
Professor Ulrike Ehlert, University of Zurich, Switzerland
Dr Tsakos Georgios, University College London, UK
Professor Frits Koning, Leiden University Medical Center, Netherlands
Head of Unit Agnes Lehuen, Institut Cochin, France
Professor Lee Smith, University of Edinburgh, UK
Professor Ulla Birgitte Vogel, National research centre for the working environment, Denmark
Professor Wolfgang Wadsak, Medical University of Vienna, Austria
4 (5)
Liite 1 | Bilaga 1 | Appendix 1
5 (5)
Health1316
Chair:
Professor Cordula Wagner, Netherlands institute for health services research NIVEL, Netherlands
Panel Members:
Director Tarani Chandola, Cathie Marsh Institute,University of Manchester, UK
Professor, Juan Merlo, University of Lund, Sweden
Professor Kader Parahoo, Institute of Nursing and Health Research, UK
Professor Holger Pfaff, Institute for Medical Sociology Health Services Research, and Rehabilitation Science, Germany
Professor Eileen Savage, School of Nursing and Midwifery Brookfield Health Sciences Complex, Ireland

Similar documents