Montering-/bruksanvisning gassvannvarmer

Comments

Transcription

Montering-/bruksanvisning gassvannvarmer
Installasjon
Brukerveiledning
Vera
Gassvannvarmer 12 liter
1
2
3
6
5
7
8
4
9
Pakken inneholder
1Gassvannvarmer
6 2 stk batterier type D
2 Gass-slange
7 2 stk fleksible rør for tilkobling av vann,
og 4 stk pakninger
3 Regulator
4 Deler for tilkobling av gass-slange:
3 stk messingdeler og 2 pakninger
5 2 stk slangeklemmer for å feste
gass-slange
2
8 2 stk muffer med utvendige gjenger
9 4 stk skruer og plugger for feste av
vannvarmer til vegg
Installasjon
!
Viktig informasjon før du starter installasjonen
1 Avgassen fra vannvarmeren føres ut av rommet gjennom
et avgassrør. Vi anbefaler å føre røret rett opp gjennom
taket (se side 4).
Det er også mulig å vinkle avgassrøret og føre det ut
gjennom veggen. Røret må i så fall være minst en meter
langt før det vinkles, og røret bør vinkles mindre enn 45
grader. Ulempen med denne løsningen er at ventilasjonen blir litt redusert. Dette kan gi for høy temperatur i
gassvann­varmeren og utløse overopphetingsikringen.
Gasstilførselen stoppes da automatisk.
2 Det er ikke tillatt å montere vannvarmeren på brennbar
vegg. Legg evt en gipsplate mellom vannvarmeren og
veggen. Platen må minst dekke hele høyde/bredde på
vann­varmeren.
3Vannvarmeren skal monteres minst 20cm fra sidevegg
og minst 50cm fra tak.
6 Gassregulatoren som følger med i leveransen må
benyttes. Lengden på gummislangen fra varmeren må
ikke overstige 1,5 meter. Ved lengre avstand må det
benyttes kobberrør.
7 Vannvarmeren er utstyrt med en overopphetingssikring.
Denne stenger for gasstilførselen hvis temperaturen på
avgassen blir for høy eller flammen slukker. Sikringen
nullstilles automatisk når temperaturen er under 55°C.
For å hindre problemer med overoppheting er det viktig å
sørge for at luften alltid har fri passasje i avgassrøret.
8 Det må benyttes 2 greps blandebatterier. Ikke termostatstyrte.
9 Gassvannvarmeren leveres med hurtigkoblinger tilpasset
Vera vannsystem. Velger du å bruke annet røropplegg
må det brukes 1/2’’ (15 mm) vannrør i hele røropplegget.
4 Vannvarmeren må ikke installeres i et rom som er mindre
enn 6m3 eller 2,5m2.
10 Det må benyttes vannpumpe med minimum 2 bar vanntrykk foran vannvarmeren. Selvfall fra en sisterne vil
skape problemer.
5 Det må være minimum én lufteventil i rommet der vann­
varmeren er installert. Når vannvarmeren er i bruk må
ventilen stå helt åpen.
11 Ved frostfare må vannet kobles fra og vannvarmeren må
tømmes helt for vann (se side 7).
1 Skru fast gassvannvarmeren til veggen med 4 skruer (9). To oppe og to nede.
20 cm
16 cm
3
Takgjennomføringsrør
(Ø 125mm, 3 meter)
med pipehatt
Varenummer 6327132
Vi leverer to alternative typer takmansjetter
- til takstein
Varenummer 6327134
- til takpapp
Varenummer 6327133
2 Avgassrør
Vi anbefaler å føre avgassrøret rett opp, og videre
gjennom taket ved hjelp av et takgjennomføringsrør,
som vist til venstre. Vi viser derfor montering av dette
her. Hvis avgassrøret skal bygges inn/kasses inn må
det isoleres. Se isolasjonstrømpe nede til venstre.
b
Avgassrør, 3 meter
Varenummer 6327135
Avgassrør, takgjennomføringsrør, pipehatt og takmansjett følger ikke med i denne pakken. Dette kan
bestilles på hyttetorget.no
• Bor et Ø 126mm hull i taket for takgjennomføringsrøret.
• Tre takmansjetten (a) på takgjennomføringsrøret og
sett på pipehatten. Pipehatten skal bare presses på
- ikke skrues fast.
• Tre takgjennomføringsrøret gjennom taket.
a
Isolasjonstrømpe for
avgassrør
Brukes hvis avgassrøret
skal bygges inn
Varenummer 108515
• Takmansjetten festes med taklim både til tak­
gjennomføringsrøret og taket.
Den limes også til takpapp/takstein. Under papp/
takstein på oversiden av røret og over papp/takstein på undersiden av røret. Vær ekstra nøye med
tetting hvis du har takstein på hytta.
• Sett først stålrøret (a) over flensen på gassvann­
varmeren. Dette skal ikke skrus fast.
• Tre så avgassrøret (b) over stålrøret (a) og tak­
gjennomføringsrøret og skru fast med slange­
klemmer.
4
Varmt vann ut
Kaldt vann inn
3 Fleksible vannrør og hurtigkoblinger
Fjern plasthettene som beskytter gjengene på stussene for vann
inn/ut på vannvarmeren. Skru fast de to fleksible vannrørene (7)
med pakninger i mellom.
Skru deretter fast hurtigkoblingene (8) med pakninger i mellom.
Gassvannvarmeren er nå klar til å kobles til Vera vannsystem.
7
8
4 Gass-slange
Fest regulatoren (3) til gass-slangen med en slange­klemme (5).
Skru sammen resten av delene (4) som vist til høyre. Fjern plast­
hetten som beskytter gjengene på gassvannvarmeren og skru
slangen (del a) fast til gassvannvarmeren med pakning i mellom.
Vær nøye med at pakningene blir plassert riktig - se illustrasjon.
Stussen på
gassvannvarmeren
Stor pakning
a
Liten pakning
mellom del a og b
b
Føres over del b og
skrues fast til del a
Slangeklemmen fester
gass-slangen til del b
5
+
5 Sett batterier i gassvannvarmeren. Viktig at pluss og
minus blir riktig, som vist til venstre.
6 Koble gassflaske til regulatoren. Ikke slå på gassen ennå.
Start av gassvannvarmeren
Forutsatt at du har koblet gassvannvarmeren
til røropplegg med tappested(er), vannbeholder
og pumpe kan du nå starte gassvannvarmeren.
• Koble 12V strøm til pumpen og åpne
varmtvanns­kranene litt på alle tappesteder.
Pumpen starter nå automatisk. La kranene være
åpne til all luft er ute av anlegget og det kommer kun vann.
• Sett begge bryterne på gassvannvarmeren til
”MIN”.
• Gassen kan nå settes på. Flammen i gassvannvarmeren tennes automatisk når en varmtvannskran åpnes og slukker når den stenges.
Bildet viser gassvannvarmeren koblet til
Vera vannsystem med 12V pumpe og
60 liter vannbeholder
6
Innstilling av brytere
Anbefalt innstilling på gassvannvarmeren når vann
inn har romtemperatur (ca 20°C).
•Gassbryter vris til ”MIN”
• Vannbryter vris til ”MIN”
• Dersom vann inn har lavere temperatur vris
gass­mengden høyere enn minimum
• Når du skal tappe vann så åpne alltid
varmtvannskranen først. Åpne deretter
kaldtvannskranen for å regulere temperaturen.
• Dersom du ønsker varmere vann vris gassen
opp på gassvannvarmeren.
Gassregulering
Vannregulering
Displayet viser
temperaturen på vannet
ut av gassvannvarmeren
Frostsikring
Dersom det er fare for frost må gassvann­
varmeren tømmes for vann for å unngå skader.
Dette gjør du slik:
• Koble fra gasstilførselen.
• Koble fra strømtilførselen til pumpen.
• Åpne ventiler for drenering av vannrør pluss kranene
på alle tappesteder og la vannet renne ut.
• Åpne tappepluggen på gassvannvarmeren
og la det som er igjen av vann renne ut
(se bilder).
Gassvannvarmerens tappeplugg
7
Feilsøking
1 Trykkregulatoren gir ikke gass. Sjekk bryteren på toppen og at
regulatoren sitter som den skal på flaska.
2 Gassflaska er tom.
3 Hvis det er fast rør opplegg kan stengeventilen være stengt.
Flammen tenner ikke
4 Batteriene som driver gnisten er tomme for strøm.
5 Overopphetingssikringen kan være utløst. Vent noen minutter før
du forsøker å starte vannvarmeren igjen. Sjekk om luften har fri
passasje i avgassrøret. Hvis avgassrøret er helt eller delvis tett kan
dette føre til at sikringen blir utløst.
1 Ikke tilstrekkelig vanntrykk inn til varmeren.
Flammen slukker
2 Avgassrøret kan være tett. Se punkt 5 over.
1 Det skal ikke benyttes termostatstyrt blandebatteri.
Vannet har ujevn temperatur
2 Vannpumpa gir ikke stabilt trykk inn til varmeren.
1 Sjekk vanntrykket inn til gassvannvarmeren.
Flammen brenner, men vannet
blir ikke varmt
2 Sjekk sila som sitter på innløpet til varmeren.
3 Medfølgende gassregulator til gassflaske må benyttes.
4 Lengden på gass slangen/røret fra flaska til varmeren er for lang i
forhold til dimensjonene på røret.
Spesifikasjoner
CE merke
0063BT7591
Maks vanntrykk
5 bar
Produsentens typebetegnelse
B11BS
Anbefalt minimum vanntrykk på pumpe
2 bar
Tenning
Batteridrift
Maks vanngjennomstrømning
10,7 liter min
Batterier til tenning
2 stk type D
Min vanngjennomstrømning
6,6 liter min
Gasstype
Propan (G 30)
Gass tilkobling
¾” gjenger
Gasstrykk
29/30 mbar
Vann tilkobling
½” gjenger
Gassforbruk
2,1 kg pr time
Diameter på stuss til avgassrør
Ø 130 mm
Maks varmeeffekt
24 kw
Maks lengde på avgassrør (rett)
3m
Nominell varmeeffekt
20 kw
Dimensjoner på gassvannvarmer h x b x d:
679 x 370 x 213 mm
Minimum varme effekt
8,2 kw
Vekt
12,8 kg
Virkningsgrad
86%
Hyttetorget AS
Postboks 2036, Nordre Kullerød 13b, 3239 Sandefjord
Telefon: 33 42 01 00 Fax: 33 42 01 14
E-post: [email protected] Internett: www.hyttetorget.no

Similar documents