Tipstolva-2016 inkl. svarsblankett och facit

Comments

Transcription

Tipstolva-2016 inkl. svarsblankett och facit
Fråga
1
KANADA
Kanadabestodursprungligenavfranskaochbri6ska
kolonier.Kanadaäre9industrialiseratoch
högteknologisktlandmedstoranatur<llgångarochhög
levnadsstandard.Mångakantroa9huvudstadenär
MontréalellerToronto–huvudstadenärO9awa.
Kanadamedenarealomca9985000kvadratkilometer
ärvärldensnäststörstaland<llytan,eJerRyssland.
Rysslandär17098000kvadratkilometerstortochhar
ca149000000invånare.
CirkahurmångainvånareharKanada?
1:34000000invånare
X:77000000invånare
2:92000000invånare
Fråga
2
OST
Gruyèreärenhårdostsom<llverkasavopastöriserad
mjölkfrånkor.Ostenharhögsälta,ennötak<gsmak
ochärensmulagrynigikonsistensen.Detfinnsäven
engro9lagradvariant.Ostenharåtminstone<llverkats
sedanår1115e.Kr.iochomkringdenlillastaden
Gruyères.Detsägsa9namngivaren<lldensvenska
ostenGrevéanseshahaJGruyèreiåtanke.
FrånvilketlandkommerGruyère?
1:Österrike
X:Schweiz
2:Italien
Fråga
3
OLYMPISKA SPELEN
Olympiskasommarspelen2012vardettre6onde
modernaolympiskaspelenochhöllsiLondonmellan
den27julioch12augus<2012.Londonärdenförsta
stadena9haarrangerattreolympiskasommarspel.
Sverigetogtotalt8medaljer–1guld,4silveroch3
brons.
Vem/vilkatoghemguldet?
1:FredrikLööfochMaxSalminen–Segling
X:HåkanDahlby–Sky9e,DubbelTrap
2:Sverigesherrlandslagihandboll
Fråga
4
UTSLÄPPSHANDEL
EU:ssystemförhandelmedutsläppsrä9eräre9
styrmedelföra9påe9kostnadseffek<vtsä9minska
utsläppenavväxthusgaser.SystemetbyggerpåEUgemensammareglerochomfa9arallamedlemsländer
samtNorge,IslandochLiechtenstein.
ViaNaturskyddsföreningenkanmanköpautsläppsrä9er.
Vadkostarenutsläppsrä9(1tonkoldioxid)omduköper
denviaNaturskyddsföreningen(2016)?
1:70kronor
X:270kronor
2:170kronor
Fråga
5
HÅRDROCK
BrödernaVanHalen–gitarristenEddieoch
trumslagarenAlex,föddesochväxteuppiNijmegen,
Holland.Defly9adesedan<llPasadenaiKalifornieni
de<digatonåren.TillsammansmedbasistenMichael
AnthonyochsångarenDavidLeeRothbildadede
gruppenVanHalen1974.
Enkändmusikerupptäckte<digtVanHalenoch
finansieradederasförstademosombidrog<lla9de
ficke9skivkontrakt1976.
Vilkenmusikerfinansieradederasdemo?
1:GeneSimmons
X:RobertPlant
2:TedNudgent
Fråga
6
FLODHÄSTAR
Flodhästarleveriflockoch<llbringarstörredelenav
sin<dståendeiva9en.Enflodhästkanvarunder
va9netiupp<ll10minuter.Trotsnamnetär
flodhästarnanärmastbesläktademedvalarna.Den
kanvaraaggressivochfarligförmänniskan,ochen
flodhästkankommauppi45km/h.Destora
hörntänderkanblihela70cmlångaochdetöppna
gapetkanblicirka1meterstort.Närmanser
tändernakanskemanintetrordet,menflodhästenär
enväxtätare.Denbetarmestgräsochätercirka50-60
kgväxtmassaomdagen.
Vartleverflodhästen?
1:AfrikaochIndien
X:AfrikaochSydamerika
2:Afrika,söderomSahara
Fråga
7
SKÅDESPELARE
Skådespelaren,regissörenochfilmproducentenClint
Eastwoodföddesden31maj1930iSanFrancisco.
Hanhar<lldelatsfemOscarsstatye9er,blandannat
förbästaregiförfilmenDeskoningslösa.
UndertvåårvarClintEastwoodBorgmästareien
stadiKalifornien–vadheterstaden?
1:Pescadero
X:Carmel-by-the-Sea
2:Lookwood
Fråga
8
DON MARTIN
SvenskaMad,senarekalladMad,vare9svenskt
humormagasinmedskämtserierochannatsomutgavs
mellan1960och2002.FörlaganvaramerikanskaMad
Magazine,varifrånenstordelavmaterialethämtades.
SvenskaMadblevenförsäljningsframgångochkom
a9blinågotavenkulpavoritförgenera<onerav
svenskar.
IMadsåfannsävenDonMar<n,enkulpörklaradfigur
somskapadesavDonald"Don"Mar<n,ochdenhär
figuren.Vadheterhan?
1:KaptenFjant
X:Knäpplappen
2:Supertönten
Fråga
9
NY PENGAR
Sverigefårnyasedlarochmyntitvåomgångar–i
oktober2015ochoktober2016.Sedlarnafårbland
annatnyamo<vochsäkerhetsdetaljer.Denuvarande
sedlarnaochmyntenblirsåsmåningomogil<ga(utom
10-kronansomintebytsut).Förstutvarenny20kronorssedelmedAstridLindgren,enny50kronorssedelmedEvertTaubeochennyvalöroch
sedel–enny200-kronorssedelmedIngmarBergman.
Ioktober2016kommerenny100-kronorssedelmed
GretaGarbo,enny500-kronorssedelmedBirgit
Nilssonenenny1000-kronorssedelmed…
–Jamedvemdå,vempryderdennya1000kronorssedeln?
1:RaoulWallenberg
X:S<gWennerström
2:DagHammarskjöld
Fråga
10
FORSKNINGSANLÄGGNING
Den21juni2016invigdesforskningsanläggningen
MAXIViLund,somskagenykunskapkring
molekylerochderasstrukturer.MAXIVärSveriges
hi6llsstörstasatsningpåforskningsinfrastrukturoch
erbjuderforskarefrånhelavärldenmöjlighetera9
studeraolikaämnenmedhjälpavsynkrotonljuskällor.Förenklatkanmansägaa9MAXIVkan
synliggöramaterialpåny9sä9,kangöradetsomär
osynligtsynligt.Forskningsanläggningenärmycket
känsligeJersomsynkrotronljusharenbreddsom
baraärenvärdedelave9hårstrå.Inomforskningen
krävsdetextremtstoraverktygföra9studera
extremtsmåpar<klar.
VilkenomkretsharMAXIV?
1:224meter
X:346meter
2:528meter
Fråga
11
LASSE BERGHAGEN
NärLasseBerghagenvar19årgammalerbjödshana9
spelapåenNTO-fest.Påplatsfannsskivproducenten
CurtPe9erssonpågrammofonbolagetKarusell,och
dagendärpåfickhane9skivkontrakt.Enkarriärtog
fart.Nästanallaveta9Lasseharbarnmed-ochhar
varitgiJmedLill-Babs.Ocha9hanundermångaår
varprogramledareförAllsångpåSkansen.Menvisste
dua9enavLassesallranärmastevännerärNicko
McBrain,trummisihårdrockbandetIronMaiden.
EngångvarLasseBerghagenturnéledareåten
världsberömdar<st–vem?
1:BobDylan
X:RodStewart
2:TomJones
Fråga
12
WINSTON CHURCHILL
WinstonChurchillinleddesinkarriärsomofficeroch
krigskorrespondent.HanvarStorbritanniens
premiärministermellan1940-1945och1951-1955.
WinstonChurchillvarävenförfa9areochfick
Nobelprisetili9eratur1953.
Hanblevävenkändförsinamångacitat,såsom:
”–Champagneskallvarakall,torrochgra<s.”
”–Detäringen<ngfelpåförändring,baradengårirä9riktning.”
”–Denny6gasteläxalivetlärtmigära9idioternamångagångerhar
rä9.”
”–Enavlivetsgladasteupplevelserära9varamåltavlautana9bli
träffad.”
”–Detfinnsintemycketsomkräversånoggrannaförberedelsersom
e9improviserattal.”
”–Ingetäromöjligt.Detomöjligatarbaralitelängre<d.”
VilketårblevWinstonChurchillamerikansk
hedersmedborgare?
1:1955
X:1961
2:1963
Facit
Fråga1–Rä9svar=1.-Cirka34000000invånare
Fråga2–Rä9svar=X.-Schweiz
Fråga3–Rä9svar=1.-FredrikLööf&MaxSalminen–Segling
Fråga4–Rä9svar=2.-170kronor
Fråga5–Rä9svar=1.-GeneSimmons
Fråga6–Rä9svar=2.-Afrika,söderomSahara
Fråga7–Rä9svar=X.-Carmel-by-the-Sea
Fråga8–Rä9svar=X.-Knäpplappen
Fråga9–Rä9svar=2.-DagHammarskjöld
Fråga10–Rä9svar=2.-528meter
Fråga11–Rä9svar=1.-BobDylan
Fråga12–Rä9svar=2.-1963
Tipstolva
Facit
1
1
X
2
4
1
X
2
7
1
X
2
10
1
X
2
2
1
X
2
5
1
X
2
8
1
X
2
11
1
X
2
3
1
X
2
6
1
X
2
9
1
X
2
12
1
X
2
Tipstolva
Namn:
1
1
X
2
4
1
X
2
7
1
X
2
10
1
X
2
2
1
X
2
5
1
X
2
8
1
X
2
11
1
X
2
Lycka till!
3
1
X
2
6
1
X
2
9
1
X
2
12
1
X
2
Tipspromenadenharskapatsav:
Livekameror•Skidkameror•Väderkameror•Citykameror•Gol~ameror
Byggkameror•Trafikkameror•Djurkameror
Byggfilmer/Time-Lapse-filmer
KortomWebbkameror.se
Idagslägetvisasflerän800webbkamerorhososs.Detärgra<sa9
exponeraenwebbkamerapåwebbkameror.se.Webbkameror.seär
Sverigesstörstawebbsajtförwebbkamerorochpåwebbsajtenvisas
bådevåraegnawebbkamerorochvårasamarbetspartners.
VårkanalpåYouTubemedbl.abyggfilmerharhi6llshaJdrygt600.000
visningar–www.youtube.com/webbkameror.
Besökssta>s>k
Webbkameror.seharmellan800.000och1.350.000besökpermånad
ochmellan250.000och430.000unikabesökarepermånad.
Köpochsyns
Viharfärdigawebbkamerapaket–”PlugandPlay”.
Webbkamerabildenvisaspåerochvårhemsida.
Webbkamerankansparabilderföra9sedanskapaintressanta
byggfilmer/Time-Lapse-filmer,texföra9sehure9byggeväxerfram.
Webbkameror.se
Nygård6
59493Gamleby
Tel0493-12150
[email protected]
Välkommen!

Similar documents