BESLUT fattat av rektor - Chalmers tekniska högskola

Comments

Transcription

BESLUT fattat av rektor - Chalmers tekniska högskola
BESLUT fattat av rektor
Datum
Diarienummer
2016-06-27
C2015-1977
Datum då beslutet
skickas ut enligt
sändlista:
Process nr
2016-
1.3
Medverkande i beslutet:
Stefan Bengtsson, rektor
Mia Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen
Mats Viberg, prorektor
Fredrik Hörstedt, vicerektor för samverkan och nyttiggörande
Anna Dubois, vicerektor för styrkeområdena
Rolf Almelund, CPO
Lisskulla Lindström, HR-chef
Föredragande:
Henriette Söderberg
Bisittare: Petra Ljung
Kort sammanfattning av innehållet i beslutet
Rektor har tidigare beslutat att Chalmers ska utöka sin verksamhet på campus Lindholmen. Detta
beslut stänger ett par alternativ för fortsatt utredning och innebär att process inleds för att
Institutionen för data- och informationsteknik samt masterprogram Computer Systems and Networks
och Computer Science – Algorithms, Languages and Logic och civilingenjörsprogrammen
Informationsteknik och Datateknik flyttar från Johanneberg till Lindholmen. Processen sker i dialog
med Göteborgs universitet och kräver att universitetet i enlighet med sin beslutsordning fattar
likalydande beslut. Beslutet innebär också att fortsatt utredning bland annat görs om alternativet att
flytta Institutionen för tillämpad mekanik till Lindholmen. I uppdraget ingår också fortsatt analys av
vilka konsekvenser detta får för relaterade utbildningar inom MATS-området.
Chalmers President has previously decided to Chalmers to grow on campus Lindholmen. This decision
closes some alternative for further investigations and means to start a process to move the
Department of Computer Science and Engineering and master's programs Computer Systems and
Networks och Computer Science – Algorithms, Languages and Logic and programs Information and
Computer Technology from Johanneberg to Lindholmen. The process takes place in dialogue with
University of Gothenburg and requires that the university in accordance with its decision-making
identical decisions. It also means that further investigation is made of the option to move Department
of Applied Mechanics to Lindholmen. The assignment also includes further analysis of the impact this
will have on related courses included in MATS.
1. Ärende
Utökad verksamhet på campus Lindholmen
2. Bakgrund
2.1 Beskrivning av ärendet
2015-10-26 fattade rektor ett inriktningsbeslut (C2015-1603) som innebär en satsning på utökad
verksamhet på Lindholmen, både när det gäller grundutbildning och forskning. Utgångspunkten är
att delar av den verksamhet som idag bedrivs på campus Johanneberg kan komma att flyttas till
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
Telefon 031-7721000
Webb: www.chalmers.se
organisationsnummer:
556479-5598
campus Lindholmen. Likaså kan viss verksamhet som idag bedrivs på campus Lindholmen flyttas till
Johanneberg. Två utredningar startar parallellt mot bakgrund av detta. Den ena ska se över de fysiska
ramarna för exploatering och nybyggnation på campus Lindholmen och den andra har fokus på
verksamheten och beskrivs närmare nedan. Syftet med dessa två utredningar tillsammans är att:
• öka Chalmers närvaro på Lindholmen.
• öka antalet studenter på Lindholmen.
• tillgodose Chalmers behov av lokaler på sikt.
Chalmers bedriver idag verksamhet på tre campus; Johanneberg, Lindholmen och Onsala. Chalmers
har expanderat kraftigt under flera år och prognosen spår ytterligare expansion.
Göteborgs stad tillsammans med Lindholmen Science Park genomför en satsning där målet är att 30
000 personer ska studera, forska, arbeta eller bo på Lindholmen 2021. Chalmers har idag 2 500
studenter och anställda i området idag.
Chalmersfastigheter har idag tre byggrätter på campus Lindholmen. Två av dessa planeras ingå i ett
utvecklingsarbete kring en ny detaljplan för området. Den tredje byggrätten ligger utanför den nya
detaljplanen och omfattar ca 6 000 kvm lokalyta vilket tillsammans med befintliga vakanta ytor med
god marginal säkerställer att tillräckligt utrymme finns för Chalmers expansion på campus
Lindholmen.
Utredning syftar till att utreda och identifiera vilka delar av Chalmers verksamheter, institution och
utbildningsprogram, som skulle kunna flytta från Campus Johanneberg till Campus Lindholmen. En
eventuell flytt begränsas inte till en enstaka institution utan kan omfatta flera institutioner. Även
grundutbildningen och därmed studenterna omfattas.
Ansvarig för beredning av ärendet är Rolf Almelund. Utredningen kommer att genomföras av
Henriette Söderberg och Petra Ljung vid Chalmers verksamhetsstöd.
Ett mål för Chalmers (se C 2015-1079) är att utveckla både campus Johanneberg och campus
Lindholmen utifrån campusområdenas speciella förutsättningar och möjligheter.
2.2 Samband med andra ärenden
•
•
•
•
•
•
Inriktningsbeslut för en strategisk satsning på utökad verksamhet på campus Lindholmen (C
2015-1603).
Inriktningsbeslut för en strategisk satsning på utveckling av den akademiska miljön på
Chalmers campus Johanneberg och Lindholmen (C 2015-1079)
Utredning kring de fysiska förutsättningar och konsekvenser som en flytt av verksamhet från
campus Johanneberg till campus Lindholmen kommer att få. (C 2016-0132)
Inriktningsbeslut för framtida kontorslösningar vid Chalmers tekniska högskola (C 2016-0133)
Projekt invärldsanalys högskoleingenjörsutbildningar (diarienummer ej uttaget)
Förändring av Chalmers organisation (C 2016-1040)
2.3 Beredningsgång
Utredningen startade direkt efter godkänd beredning (BBM) den 25 januari. Utredningen har
genomförts av Henriette Söderberg och Petra Ljung på uppdrag av Rolf Almelund CPO.
Resultatet av utredningen bygger främst på intervjuer. Utgångspunkten har varit att få en helhetssyn
och därmed har intervjuer skett brett i organisationen. Utredarna har också tagit del av en mängd
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
Telefon 031-7721000
Webb: www.chalmers.se
organisationsnummer:
556479-5598
tillgängligt material. Utifrån intervjuer och underlag har ett antal principer lyfts fram som vägledande
i fortsatt arbete. Därefter har ett antal verksamheter stängts i olika steg för vidare utredning.
Denna process beskrivs närmare i den bifogade rapporten.
Utredningen presenterades på Central samverkan den 22 januari 2016 och frågan kommer tas upp på
nytt i Central samverkan efter fattat beslut. Underlagsrapporten med förslag till beslut presenterades
på BBM den 20 juni 2016.
2.4 Överväganden
I utredningsarbetet har flera viktiga överväganden gjorts. Dessa redovisas i bifogad underlagsrapport.
2.6 Konsekvensbeskrivning
Beslut beskrivet nedan under B innebär att 164 studenter på Computer Science – Algorithms,
Languages and Logic och 112 på Computer Systems and Networks och 253 på Datateknik samt 276
på Informationsteknik, dvs totalt 805 studenter, flyttar från Johanneberg till Lindholmen (baserat på
underlag från ht 2015 i LADOK). Med studenterna som läser Datavetenskap vid Göteborgs universitet
inräknat blir det omkring 955-985 studenter.
Om det i fortsatt utredning, enligt beslutssats C nedan, skulle visa sig att Elektro högskoleingenjör
flyttar från Lindholmen innebär det att 130 studenter lämnar Lindholmen och flyttar till Johanneberg.
Totalt skulle det då innebära en nettoflytt av närmare 850 studenter, Göteborgs universitets
studenter inräknat.
Om fortsatt process, enligt beslutssats C nedan, leder till en flytt av institutionen DoIT till Lindholmen
innebär det flytt av drygt 200 anställda till Lindholmen. Fortsatt utredning kommer precisera om hela
eller delar av TM och hur stor del av Chalmers verksamhetsstöd som kommer att flytta. Trolig
uppskattning är att det här kommer att röra sig om i storleksordningen 400 personer.
3. Beslut
3.1 Beslutsinnehåll
A. Rektor beslutar att följande alternativ, utöver de redan stängda (se underlagsrapport),
stängs för vidare utredning:
•
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation och Industriell ekonomi civilingenjör.
•
De delar av Chalmers verksamhet med inriktning mot elkraftteknik som ingår i beslutad
förändring av Chalmers organisation (C2016-1040) stängs för vidare utredning. Beslutet
innebär att även Elektroteknik civilingenjör stängs för vidare utredning.
B. Rektor beslutar att:
•
Inleda en process för att flytta Institutionen för data- och informationsteknik och
masterprogrammen Computer Systems and Networks och Computer Science – Algorithms,
Languages and Logic samt programmen Informationsteknik (civilingenjör) och Datateknik
(civilingenjör) från Johanneberg till Lindholmen. Institutionen är delad med Göteborgs
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
Telefon 031-7721000
Webb: www.chalmers.se
organisationsnummer:
556479-5598
universitet och har därmed personal anställd på Göteborgs universitet. Utöver nämnda
utbildningar påverkar beslutet utbildning som Göteborgs universitet ger i form av ett
Datavetenskapligt program samt ett mastersprogram i datavetenskap. Processen kräver
därför att Göteborgs universitet i enlighet med sin beslutsordning fattar likalydande beslut.
Rektor ansvarar för dialog med Göteborgs universitet.
•
Ge uppdrag till Chalmers lokalstrateg att inom ramen för tidigare beslutad utredning (C20160132), och i samverkan med HR-avdelningen, ansvara för att utveckla en bra process med
berörd institution och med alla delar av utbildningsorganisationen. Det ingår också i
uppdraget att ha en god dialog och förankring med studentkårerna på Chalmers och
Göteborgs universitet, särskilt med berörda sektioner, kring studenternas behov. I detta
ingår att ansvara för återkommande kommunikation till berörda studenter med Chalmers
som avsändare. Inom ramen för tidigare beslutad utredning (C2016-0132) sker kartläggning
av lokalbehov, kostnadsfördelning och kontorslösningar för den verksamhet som nu planeras
ska flytta. I uppdraget ingår även att ta fram en tidplan. Inom ramen för samma uppdrag
ingår fortsättningsvis även att inkludera lokalbehoven för Tekniskt basår samt att säkerställa
god tillgång på gästarbetsplatser på båda campusen.
•
Ge uppdrag till chef för Chalmers verksamhetsstöd att kartlägga vilket stöd som behövs på
Lindholmen efter expansion av verksamheten där och att utreda vilka delar av stödet som
ska ha sin placering på Lindholmen och på Johanneberg.
C. Rektor beslutar att fortsatt utredning görs rörande följande delar:
•
Flytt av högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik från Lindholmen till Johanneberg.
•
Flytt av Institutionen för tillämpad mekanik till Lindholmen. I uppdraget ingår också fortsatt
analys av vilka konsekvenser det får för relaterade utbildningar inom MATS-området. Detta
utredningsarbete bör utgå ifrån arbetet kopplat till rektorsbeslut angående förändring av
Chalmers organisation (C 2016-1040) samt även baseras på förutsättningarna som beskrivs i
underlagsrapporten.
•
Formerna för hur Chalmers ledning får ökad närvaro på Lindholmen efter en expansion av
verksamheten där.
3.2 Finansiering
Det fortsatta utrednings- och processarbetet innebär inga fakturerbara kostnader.
3.3 Uppföljning
Uppföljning sker löpande med berörda verksamheter under tiden då förändringsarbetet pågår.
Uppdrag till Chalmers verksamhetsstöd följs upp av chefen för verksamhetsstödet. Övriga uppdrag
följs upp av rektor, om inget annat beslutas.
Stefan Bengtsson
Rektor
Henriette Söderberg
Verksamhetsutvecklare
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
Telefon 031-7721000
Webb: www.chalmers.se
organisationsnummer:
556479-5598
Bilaga:
Underlagsrapport med bilagor A-D
Kopia av beslutet skickas till beslutsfattare, föredragande samt medverkande i beslutet
samt till:
Chalmers ledningsgrupp
Rektors kansli
Verksamhetsstödets ledningsgrupp
Prefekter
Administrativa chefer
Styrkeområdesledare
Utbildningsområdesledare
Malin Blomqvist, processledare Att utbilda
Catharina Hiort, processledare Att forska
Anna Lundgren, Processledare Att nyttiggöra
Fakultetsrådet
Studentkårens ordförande (för vidare distribution)
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
Telefon 031-7721000
Webb: www.chalmers.se
organisationsnummer:
556479-5598

Similar documents