Program srečanja Dobrna 2016()

Comments

Transcription

Program srečanja Dobrna 2016()
8. PSIHOGERIATRIČNO SREŠANJE
Živeti z demenco v demenci prijaznem okolju - Strokovno srečanje
Dobrna 16. in 17. september 2016
PETEK 16.9.2016
Tema
8:00
8:40 registracija udeležencev
uvodni del 8:40 - 9:20
8:40
9:20 Demenca izziv sodobne družbe
prvi sklop 9:20 - 10:50
9:20
9:50 Novosti pri Alzheimerjevi bolezni: zdravljenje in diagnostika
registracija
9:50
10:20
odmor
drugi sklop 11:20 - 13:10
10:50
11:20
11:50
12:20
12:50
Najpogostejši vedenjski in psihični simptomi pri demenci v domačem in
10:20
institucionalnem okolju
10:50 Kakšno je osebi z demenco prijazno okolje? Pogled osebnega zdravnika
11:20
11:50 Kvaliteta življenja osebe z demenco - polifarmacija
Izgradnja medsebojnega odnosa kot temelj pri zagotavljanju dnevnih
12:20
aktivnosti
Ohranjanje rutine bolnikov z demenco izboljša kvaliteto življenjav
12:50
domačem okollju
13:10 Življenje z osebo z demenco doma, pričevanje svojca
odmor za kosilo
13:10
tretji sklop 14:20 - 16:20
14:20
odmor
14:50
15:20
15:50
16:20
Pomen priporočil državnega preventivnega mehanizma za varstvo oseb z
14:50 demenco na varovanih oddelkih domov starejših kot posebej ranljive
skupine starostnikov
15:20 Ocenjevanje potrebe po pomoči in postrežbi
15:50 Socialne službe za demenci prijazno okolje
16:20 Novi pristopi k obravnavi oseb z demenco in svojcev
16:30
17:30
18:00 Motnje kontinence pri starostniku
17:00
17:30 Starostnik kot žrtev nasilja v družini
četrti sklop
okrogla miza
16:30
17:30
18:00
SOBOTA 17.9.2016
četrti sklop 9:00 - 11:00
9:00
9:30
10:00
10:30
odmor
peti sklop 11:00 - 12:30
11:00
11:20
11:50
12:20
zaključek
12:40
13:00
13:20
14:20
17:00 Preprečevanje Alzheimerjeve bolezni - med mitom, željami in resničnostjo
LOSS lestvica kot merilo prehoda med dolgotrajno oskrbo v skupnosti in
18:00
instituciji
19:00 Živeti z demenco v demenci prijaznem okolju
9:30
Tema
Predavatelj
Štefanija L. Zlobec, univ. dipl. ekon.
predstavnik
predstavnik
dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med,
spec. nevr.
Spominčica - Alzheimer Slovenija
Ministrstvo za delo, družino in soc. zadeve
Ministrstvo za zdravje
Mateja Strbad, dr. med., spec. psih.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
mag. Tatjana Cvetko, dr. med, spec.
Zdravstveni dom Koper
Maja Tršinar, mag. farm., spec.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Marjeta Gomboc dipl.fiziot.,
Beti Štrubelj višji delovni terapevt
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Tonica Golobič, dipl. m. s.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Svojci oseb z demenco
mag. Jure Markič
Urad varuha človekovih pravic
Marjan Rus dr. med.
mag. Olga Bezenšek Lalić
Alenka Vodončnik, prof.
ZPIZ
CSD Celje
Zavod ZRI Celje
prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., spec.
Nevr.
Nevrološka klinika Ljubljana
Asist. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med.,
spec.
Zdravstveni dom Ljubljana
dr. Božidar Voljč, dr. med.
mag. Marta Kavšek, ddr. David Bogataj
Predavatelj
prof. dr. Ninoslav Mimica, prim. dr. med.
spec. psih.
Alzheimerova bolest u Hrvatski i strategija ranog otkrivanja
Nefarmakološke intervencije za preprečitev ali upočasnitev Alzheimerjeve
bolezni
prof. dr. Vojko Kavčič
10:30 Celične raziskave za razumevanje demence
Izr. prof. dr. Boris Rogelj
10:00
Nevrološka klinika Ljubljana
11:00 Zgodnje prepoznavanje nevrodegenerativnih sprememb s pomočjo novih
orodij in povezovanjem strokovnjakov iz različnih področij
prof. dr. Damjana Drobne
11:20
Izr. prof. dr. Peter Pregelj, dr. med., spec.
11:50 Samomorilnost pri starostniku
psih.
12:20 Vedenjske motnje osebe z demenco
dr. Osman Kučuk, dr. med., spec. psih
Pogled na epidemiološke podatke o demenci in z njo povezanimi
12:40
Anja Magajna, univ. dipl. psih.
boleznimi v Sloveniji
13:00 Stiske in potrebe svojcev oseb z demenco v domačem okolju
Barbara Pajk, mag. zdr. nege
13:20 Inovativni pristopi pri razvoju demenci prijaznega okolja
David Krivec, univ. dipl. soc.
13:45 Razprava in zaključek strokovnega srečanja
Hrvatska Udruga za Alzheimerovo bolest
Wayne University
Inštitut Jožef Štefan
Biotehnična fakulteta, Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Centar za demenciju Sarajevo
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Spominčica - Alzheimer Slovenija
Spominčica - Alzheimer Slovenija