נטוויז`ן

Comments

Transcription

נטוויז`ן
‫נטוויז'ן‬
‫סוכנות דואר מת"מ‪ ,‬חיפה‪ ,31905 ,‬טלפון‪*3031 :‬‬
‫הוראה לתשלום חודשי באמצעות הו"ק‬
‫שירות זה כרוך בתשלום חד פעמי בסך של ‪ 9202.‬ש"ח וכן בתשלום חודשי של ‪ 502.‬ש"ח (בנוסף לתשלום החד פעמי)‬
‫הרשאה לחיוב חשבון‪:‬‬
‫‪ .4‬כמו כן יחולו ההוראות הבאות‪:‬‬
‫לכבוד בנק‪:‬‬
‫א‪ .‬הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה מאיתנו בכתב לבנק שתכנס‬
‫סניף‬
‫בנק‬
‫לתוקף‪ ,‬יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק‪ ,‬וכן ניתנת לביטול עפ"י‬
‫כתובת סניף‬
‫הוראת כל דין‪.‬‬
‫‪ .1‬אני‪/‬ו הח"מ‬
‫|‬
‫שם בעל‪/‬י החשבון כמופיע בספרי‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫ב‪ .‬נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים‪ ,‬ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידינו‬
‫בכתב לבנק‪ ,‬לא יאוחר מ – ‪ 9‬ימי עסקים לאחר מועד החיוב‪ .‬ככל שהודעת‬
‫מס' ת‪.‬ז ‪ /‬ח‪.‬פ‬
‫הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב‪ ,‬הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת‬
‫הבנק‬
‫הביטול‪ .‬כמו כן נהיה רשאים לדרוש מהבנק בהודעה בכתב לבטל חיוב‪ ,‬אם‬
‫החיוב אינו תואם את המגבלות שבהרשאה‪ ,‬ככל שנקבעו מגבלות‪.‬‬
‫רחוב ומספר‬
‫ג‪ .‬הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב‪.‬‬
‫עיר ומיקוד‬
‫ד‪ .‬הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של ‪ 94‬חודשים ממועד החיוב‬
‫| | | | | | | |‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫האחרון‪ ,‬בטלה‪.‬‬
‫|‬
‫ה‪ .‬אם תענו לבקשתנו‪ ,‬הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו‪ ,‬בכפוף‬
‫מספר חשבון בבנק‬
‫סוג חשבון‬
‫סניף‬
‫בנק‬
‫‪92192‬‬
‫קוד מוסד‬
‫‪ .9‬מבקשים‬
‫להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫אסמכתא‪/‬מספר מזהה של הלקוח במוטב‬
‫בזה להקים בחשבוננו הנ"ל הרשאה לחיוב חשבון בסכומים‬
‫ובמועדים שיומצאו לכם מידי פעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד‪,‬‬
‫הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה‪ ,‬אם תהיה לו‬
‫סיבה סבירה לכך‪ ,‬ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו‪ ,‬תוך ציון‬
‫הסיבה‪.‬‬
‫‪ .5‬אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב‪.‬‬
‫בכפוף למגבלות הבאות שסומנו (ככל שסומנו)‪.‬‬
‫‪ 03‬פרטי ההרשאה (ללא סימון מגבלה תחול הרשאה כללית ללא מגבלות)‪:‬‬
‫‪ ‬הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות‬
‫או (הרשאה הכוללת מגבלות)‪:‬‬
‫‪ ‬תקרת סכום החיוב‪  ₪ ______ :‬מועד פקיעת תוקף ____________‬
‫תאריך‬
‫חתימת בעל‪/‬י החשבון‬
‫‪ ‬לידיעתכם‪ :‬ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם‬
‫באמצעות אתר האינטרנט של הבנק‪ ,‬ללא צורך בהגעה לסניף‪0‬‬
‫‪ ‬אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח‪,‬‬
‫הם יוחזרו על ידי הבנק‪ ,‬על כל המשמעויות הכרוכות בכך‪0‬‬
‫‪--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪ ‬יש להחתים את הבנק ולשלוח את הטופס לפקס ‪ 62-2067269‬או למייל בכתובת‪ [email protected] :‬או כהודעת ‪ MMS‬למספר ‪659-‬‬
‫‪ .2226915‬במקרים בהם קיים הסדר ממוכן‪ ,‬ניתנת הסכמת הלקוח שבקשה זו תוגש לבנק על ידי המוטב (כהגדרתו להלן)‪.‬‬
‫‪ ‬במידה ואישור הבנק יועבר עד ‪ 42‬שעות לפני יום התשלום‪ ,‬יבוצע עדכון הפרטים בחשבון הקרוב‪ .‬התשלום החודשי בגין השירות ימשיך לחול‬
‫כל עוד תחויב באמצעות חשבונית חודשית של המוטב (לרבות במקרה של תשלומים בגין ציוד קצה בלבד)‪.‬‬
‫‪ ‬בחירת מועד החיוב באחד מבין ‪ 4‬המועדים האפשריים‪ ,‬תעשה על ידך‪.‬‬
‫‪ ‬במקרה בו בחרת הרשאה הכוללת מגבלות (לתשומת ליבך כי הנך רשאי לעשות כך)‪ ,‬הבנק הוא האחראי הבלעדי לקיומן; אין בכך כדי לגרוע‬
‫מחובתך לשלם למוטב את מלוא החיובים במועד ובאמצעי התשלום שניתן‪ ,‬ואין במגבלות אלו כדי לגרוע מזכות המוטב לשלוח דרישות חיוב‬
‫לבנק על מלוא החיוב‪ ,‬ובכלל כך פיצול החיוב ו‪/‬או שליחת דרישות נוספות של החיוב ו‪/‬או של יתרת החיוב שלא נפרעה‪ ,‬מספר פעמים‬
‫במועדים ובתכיפות לפי שיקול דעתו של המוטב‪.‬‬
‫‪ ‬אישור הלקוח למוטב‪ :‬ניתנת לכם בזאת הרשאה מתמדת בלתי מוגבלת בזמן ו‪/‬או בסכום לחייב‪ ,‬מפעם לפעם‪ ,‬את מספר החשבון שפרטיו‬
‫מופיעים מעלה או חשבון שיינתן על ידי בכל חיובי הלקוח ו‪/‬או בכל המוצרים ו‪/‬או בכל החיובים בגין השירותים מכל סוג שהוא שיחויבו ו‪/‬או‬
‫יינתנו על ידי סלקום ישראל בע"מ ו‪/‬או על ידי סלקום תקשורת קווית ש‪.‬מ‪ .‬ו‪/‬או ‪ 619‬נטוויז'ן בע"מ ו‪/‬או ועידן פתרונות קונפרנסינג ש‪.‬מ (לעיל‬
‫ולהלן‪ ":‬המוטב") ו‪/‬או אלו שהתחייבתי לשאת בחיובי הלקוח בגינם‪ ,‬כפי שאלה עולים מהרשומות ו‪/‬או מהתיעוד ו‪/‬או מהמערכות שבידיכם‬
‫ו‪/‬או כל החיובים אשר שהועברו לכם‪ ,‬בין השאר‪ ,‬ע"י ספקים‪ .‬הרשאה זו חלה על כל חיוב או עסקה שתבוצע ע"י מי מבעלי הקו או השירות ו‪/‬או‬
‫מי מטעמם‪ ,‬ביחד או כל אחד לחוד‪ ,‬לרבות עסקאות רכישה ו‪/‬או המשך‪ ,‬כפי שיופיעו ברישומי המוטב‪ .‬ביטול הרשאה מכל סיבה שהיא (לרבות‬
‫בגין ביטולה על ידי או פקיעתה בשל אי שימוש) תהווה הפרת הסכם‪ ,‬אולם ידוע לי כי אוכל להמציא מראש אמצעי תשלום חלופי‪ ,‬אשר יאושר‬
‫על ידכם‪ .‬במקרה של ביטול‪ ,‬הביטול יכנס לתוקף לאחר ‪ 4‬ימי עבודה ממועד אישור אמצעי התשלום החלופי כאמור‪ .‬כמו כן הביטול לא יחול על‬
‫חיובים מכל מין וסוג שהוא שקדמו למועד כניסת הביטול לתוקף ו‪/‬או על חיובים שנוצרו עקב הפסקת ההתקשרות‪ .‬הרשאה זו תהא בתוקף גם‬
‫לחיוב אמצעי תשלום חלופי שיינתן לכם‪.‬‬