tukaj - RIS Dvorec Rakičan

Comments

Transcription

tukaj - RIS Dvorec Rakičan
PROGRAM
IV. MEDNARODNA
ZNANSTVENA
KONFERENCA
IV. INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE
Ponedeljek, 4. julij 2016 / Monday, July 4th 2016
08.30 – 09.00 Registracija udeležencev / Registration
09.00 – 09.15 Otvoritev znanstvene konference in pozdravni nagovor /
Official opening and introduction
09.15 -10.45 Predstavitve / Presentations (MODRI SALON)
Ura/time
09.15
IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE
DRUŽBE
09.40
CHALLENGES AND PROBLEMS OF
MODERN SOCIETY
10.30
10.05
Predstavitve / Presentations
doc. dr. Zdenka Čebašek- Travnik: Profesionalizem na
področju duševnega zdravja / Professionalism in the field of
mental health
dr. Matjaž Mulej in dr. Simona Šarotar Žižek: Katere vrednote
so prave – nekaj dilem iz prakse? / Differences in values and
usability of intelligence for overcoming them
dr. Doris Keindl-Wendner in dr. Jutta Pauschenwein (AT):
Capacity Building through co-creation of new knowledge: How
MOOCs can equip citizens with skills to shape the future - A
case study of an Austrian university
dr. Kai Ruggeri (GB): Well-being and economic policy in
Europe: The Slovenian results and what they mean for the
future
11.00 – 11.20 Odmor / Break
04. 07. - 05. 07. 2016
Svečana otvoritev ob 09.00 uri 4. julija
Official opening at 09.00 a.m. on July 4th
11.20 – 13.00 Predstavitve / Presentations (MODRI SALON)
Ura/time
11.20
11.45
12.10
12.35
Predstavitve / Presentation
dr. Katja Košir in dr. Urška Žugelj: Vloga sodobnih
znanstvenih spoznanj v poklicnem razvoju učitelja: primer
koncepta miselne naravnanosti k rasti / The role of
contemporary scientific findings in teachers' professional
development: the case of the concept of growth mindset
dr. Simona Šarotar Žižek, mag. Živa Veingerl Čič:
Medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu /
Intergenerational cooperation at the workplace
dr. Simona Šarotar Žižek, mag. Živa Veingerl Čič: Mentorstvo
na delovnem mestu z vidika razvoja zaposlenih / Mentorship
at work from employees development perspective
dr. Robert Oravecz: Ferenczi in spolna travma / Sandor
Ferenczi and the sexual trauma
13.00 – 14.00 Kosilo / Lunch
14.00 – 15.30 Predstavitve / Presentations
Lendavska 28, Rakičan,
9000 Murska Sobota
Tel. št.: 02 535 18 96
Fax: 02 535 18 97
e-mail: [email protected]
http://www.ris-dr.si
MODRI SALON – tematski sklop:
Vzgoja In izobraževanje
Tadeja Fričovsky: Tabor za nadarjene
/ Camp for gifted students
SALON BATTHYANY - tematski
sklop: Nasilje
Saša Car in Sandra Zemljak:
Nasilje mladoletnikov nad starši /
Violence of juvenile towards their
parents
MODRI SALON – tematski sklop:
Vzgoja In izobraževanje
Vesna Bunderla: Učimo se skupaj /
Learn together
Mateja Dover Emeršič: Inkluzija
priseljencev in azilantov v slovenski
osnovnošolski prostor / Inclusion
immigrants and asylum seekers into
Slovenian primary schools
Jasmina Buh: Filozofija za otroke kot
priložnost dialoškega srečanja z
učenci in med učenci / Philosophy for
children – a chance for dialogical
meeting with children and among
children
Nataša Belec: Vizija šole, ki je od
vseh, šole v kateri vsak učenec
napreduje » rast in razvoj osebnosti«
/ The vision of school, which belongs
to everyone and in which each
student makes progress » growth and
development of personality«
SALON BATTHYANY - tematski
sklop: Nasilje
Nuška
Stroš:
Medvrstniško
nasilje v šoli / Peer violence in
schools
Mihaela Obrez: Medvrstniško
nasilje in nasilje nad zaposlenimi
/ Peer violence and violence
toward staff
Nina Cerkvenik: Inkluzivno učenje –
da, vendar ne ob istem času ali na isti
način / Inclusive learning – yes, but
neither at the same time nor in the
same way
dr. Muhamed Omerović, dr. Emina
Škahić, Mirsada Tulumović- Kalajac
(BIH): Pedagogical work in the
function of prevention of anti-social
behavior of students
Tomaž Vec: Pripisovanje in
prevzemanje odgovornosti ob
motečem
vedenju
/
The
assignment and the assumption
of responsibility at disruptive
behaviour in school
Mihaela Janc: Primer izvedbe
učnih ur v 4. razredu osnovne
šole s poudarkom na poučevanju
vsebin medvrstniškega nasilja in
medpredmetnem povezovanju
/Examples of lessons in the
fourth class of primary school,
based on learning about peer
violence, and cross curricular
integration
SALON BATTHYANY - tematski
sklop: Novodobne odvisnosti
Nataša Javornik: Alkohol in
cigarete med mladimi / Alcohol
and cigarettes among young
people
Irena Žnidarič: Ali so pametni
telefoni dovolj pametni, da nam
pomagajo varovati naše zdravje?
/ Are smartphones smart enough
to help us protect our health?
Barbara Kampjut: Osnovnošolci v
vzporednem svetu mobilnih
aplikacij / Elementary School
Children in a parellel World of
mobile Application
Asim Pandžić in Nijaz Karić (BIH):
Capacity of institutions social
protection in Bosnia and
Herzegovina for quality provision
of social services
Nada Forjan: Spletna socialna
omrežja – past za otroke? / Social
network sites – trap for children?
Maruška Korelc: Izzivi in težave
sodobne družbe / Challenges and
Problems of Modern Society
MODRI SALON – tematski sklop:
Vzgoja In izobraževanje
mag. Drago Zalar: GeoBio Blitz –
raziskovalni projekt za nadarjene
učence / GeoBio Blitz – research
project for talented pupils
Tanja Boltin: Primeri dobre prakse na
gimnaziji Litija / Cases of good
practice in Gimnazija Litija
15.30 – 15.50 Odmor / Break
15.50 - 17.15 Predstavitve / Presentations
17.30 – 18.15 Predstavitve / Presentations
MODRI SALON – tematski sklop:
Vzgoja in izobraževanje
Nataša Javornik: Z gibanjem do novih
znanj in spoznanj / With the help of
movement to new discoveries and
knowledge
Simon Dražumerič: Učenci in varnost
na IV. OŠ Celje / Students and their
protecion at fourth primary school in
Celje
mag. Mateja Gorše: Uvajanje šolske
mediacije ter usposabljanje vrstniških
mediatorjev na osnovni šoli Gradec /
Implementation of school mediation
and training of mediators peer
Primary school Gradec
SALON BATTHYANY- tematski
sklop: Krepitev zmogljivosti
Nina Borko Bezjak: Igramo se s
čutili / Playing with senses
Irena Oblak: Percepcija dijakov do
uporabe pripomočkov pri pouku in
učenju biologije na gimnaziji Jesenice
Pupils´ perception of teaching and
learning tools´ use at grammar school
Jesenice
mag. Lea Torkar : Vključevanje
učencev priseljencev v osnovno
šolo in povezovanje družine s
šolo / Integration of migrant
pupils in elementary school and
cooperaton between family and
school
Bojana Keršič Ružič: S kolesom
po Goričkem / Bicycle tours in
the Goričko region
Špela Kovič: Vključevanje otrok s
posebnimi potrebami v osnovne šole
/ Inclusion of children with special
needs in primary schools
Aleksandra Štih: Kako družboslovje
približamo otrokom? / How to bring
sociology closer to children?
Jasna Poljanec: Nekatere strategije
dela z otroci z motnjami pozornosti in
hiperaktivnosti / Some of the
strategies of work with children with
attention deficit disorder and
hyperactivity
Suzana Čuš: Nadarjeni učenci –
izziv za vsakega učitelja / Gifted
pupils – every teacher's challenge
(Technical paper)
Renata Jurečič: Odgovornost in 8
krogov odličnosti na OŠ Podbočje
/ Responsibilty and the 8 circles
of excellence at Podbočje
primary school
Nataša Smerdelj Šubelj , Janez
Hudovernik, Silva Abram, Aleš
Pogačnik, Mojca Seničar, Rosana
Pahor: Pogled v sebe in
prihodnost / I am good at
mag. Andreja Četina: Razvijanje
samostojnosti odraslih oseb z
motnjami v duševnem razvoju /
developing independence in
adults
with
intellectual
disabilities
MODRI SALON – tematski sklop:
Vzgoja in izobraževanje
Lina Faletič: Pomen družine pri
soustvarjanju podpore in pomoči v
šoli: reševanje verske in etnične
nestrpnosti pri učencu, brez podpore
staršev / The importance of family in
co-creating support and assistance in
school: settlement of student’s
religious and ethnic intolerance
without parental support
Alenka Kajtna Zorko: Razrednik v
osnovni šoli / The class teacher in
primary school
MODRI SALON – tematski sklop:
Vzgoja in izobraževanje
Alenka Kajtna Zorko: Vsak učenec je
lahko uspešen / Each student can be
successful
dr. Darja Antolin Drešar: Starševska
vpletenost matematikov in staršev, ki
niso matematiki v matematično
izobraževanje njihovih otrok /
Parental involvement of parents who
are mathematicians and parents who
are not mathematicians in their
children’s mathematics education
Ivana Domjan: Stres študentov – izziv
ali težava / Student stress – challenge
or problem
18.15 Zaključki / Conclusions
18.30 Večerja / Dinner
dr. Slavoljub Hilčenko (SRB): Social
Relations of Youth in Technological
Environment
mag. Marko Rožič: Učenje slepega
dijaka o kvadratni funkciji / Teaching
a blind student a square function
17.15 – 17.30 Odmor / Break
Doroteja Bedök: Primer dobre
prakse
poučevanja
komunikacijskih veščin otrok z
govorno–jezikovno motnjo / An
example of good practice in
teaching communication skills in
children with speech and
language disorders
SALON BATTHYANY- tematski
sklop: Krepitev zmogljivosti
dr.
Sabina
Jurič
Šenk:
Sprememba doživljanja sebe in
drugega
kot
posledica
zavedanja notranje moči v
procesu svetovanja otrokom in
odraslim
/
Change
in
experience of self and other as
a result of the awareness of
inner power in the process of
counselling children and adults
Metka Kovačič Prah: Sodobni
vrtec kot učeči se prostor /
Modern kindergarten as a self
learning environment
SALON BATTHYANYTEMATSKI SKLOP: Družina
dr. Tanja Repič Slavič: Ločitev
kot sprožilec travmatičnih
spominov spolne zlorabe iz
otroštva / Divorce as a Trigger
of the Traumatic Memories of
Sexual Abuse in Childhood
dr. Drago Jerebic: Izziv in
težave razvezanih in ponovno
poročenih
zakoncev
v
partnerstvu in starševstvu /
The challenges and problems
faced
by
divorced
and
remarried
spouses
in
partnerships and parenthood
Marija
Kos:
Podpora
starševstvu
/
Supporting
parenthood
Torek, 5. julij 2016 / Tuesday, July 5th 2016
08.30 – 09.00 Registracija udeležencev / Registration
9.00 – 10.45 Predstavitve / Presentations (MODRI SALON)
Ura/time
09.00
09.25
09.50
10.15
10.40
Predstavitev/Presentation
dr. Kai Rugerri (GB): An equal partner? An outlook for
Slovenia in European social and economic policy.
dr. Zoran Zoričić (HRV): Psihiatrija u zajednici / Community
psychiatry
dr. Aleksander Jevšek: Strah pred kriminaliteto in
zastraševanja v kontekstu postmodernih tveganj in
negotovosti / Fear of crime and intimidation in relation to
postmodern risks and uncertanties
mag. Marijana Neuberg, Goran Kozina in Irena Canjuga
(HRV): The impact of house rules and codes of conduct in the
institutions on the autonomy of the elderly
Nataša Sorko: Ali razumemo alkoholizem žensk? / Do we
understand alcoholism in women?
11.05 – 11.15 Odmor / Break
11.15 – 13.00 Predstavitve / Presentations
MODRI SALON – tematski sklop:
Vzgoja in izobraževanje
dr. Martina Rajšp, dr. Alja Lipavic
Oštir, dr. Alenka Lipovec: Refleksije
učiteljev ob poskusnem izvajanju
clil-a v prvih treh razredih osnovne
šole / Teachers' reflections on clil
experimental practicing in first
three classes of primary scool
Živa Sterniša: Približevanje narave
otrokom in maldostnikom z
zmernimi in s težjimi motnjami v
duševnem razvoju / Encouraging
consciousness of nature in children
and adolescents with moderate or
severe intellectual disabilities
Katja
Smodič:
Čustvene
in
vedenjske
težave
otrok
in
mladostnikov – študija primerov /
Emotional and behavioral problems
of children and adolescents - case
studies
Miha Vrčko: IKT kot orodje in
izdelek / ICT as a tool and a product
SALON BATTHYANY- tematski
sklop: Družina
dr. Saša Poljak Lukek: Predelava
čustvene stiske v procesu
ločevanja – proces spremembe v
relacijski družinski terapiji / The
remaking of emotional distress in
the process of divorce – the
process of change in the
relational family therapy
dr. Vasja Žibret: Vloga in pomen
družine ter stiske otroka ob
njenem razpadu / The role and
significance of the family and
distress of a child at its
breakdown
Barbara Simonič: Navezanost kot
mehanizem soočanja z ločitvijo in
relacijska družinska terapija /
Attachment as a mechanism of
coping
with
divorce
and
relational family therapy
Vesna Celarc: Podoba družine v
literarnih delih / Portrayal of
family in literary works
MODRI SALON – tematski sklop:
Vzgoja in izobraževanje
Marjeta
Podgoršek
Rek:
Medgeneracijsko sodelovanje /
Intergenerational cooperation
Marjeta Podgoršek Rek: Aktivnosti
na OŠ neznanih talcev Dravograd, s
katerimi
prepoznavamo
in
preprečujemo
novodobne
odvisnosti
/
Activities
for
recognition and prevention of
contemporary
behavioral
addictions at OŠ neznanih talcev
Dravograd
Štefka Smej: Učenci s posebnimi
potrebami in mediacija / Students
with special needs and mediation
Cvetka Rengeo: Šolska knjižnica –
vrata v svet / School's library –the
door to the world
Natalija
Kozar:
Ustvarjalno
mišljenje / Creative thinking
SALON BATTHYANY- tematski
sklop: Družina
Dragica
Volf
Stariha:
Spreminjanje družine / Changing
of the family
Dragica Volf Stariha: Družina kot
dejavnik socializacije / The family
as a socialization factor
Erika Volf Grgič: Družinsko branje
/ Family reading
MODRI SALON – tematski
sklop: Vzgoja in izobraževanje
Andreja
Blažič
Klemenc:
Svetovljanstvo domačnosti /
Cosmopolitanism of homeliness
SALON
BATTHYANYtematski
sklop: Krepitev zmogljivosti
Anka Koračin: Profesionalni razvoj
strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju
/
Professional
development of teaching staff,
school objectives, self-evaluation
Andreja
Blažič
Klemenc:
Prevajalnica za veliko marljivosti
in nekaj navdiha / Translation –
a matter of much hard work and
some inspiration
Aleksandra Rožič: Medgeneracijsko
sodelovanje – pot do zadovoljstva /
Intergenerational cooperation – the
path to contentment
Janja Jankovič: Medgeneracijsko
sodelovanje / Intergenerational
cooperation
Aleksandra Rožič: Vseživljenjsko
učenje z Zadrugo Dobrote / Lifelong
learning with Zadruga Dobrote
(cooperative society of goodness)
Janja Jankovič: Debata / Debate
Dolores Palinkaš: Gibanje je
življenje in življenje je gibanje/
Activity is life and life is activity
Damjana Papež: Model dela z
nadarjenimi dijaki na srednji šoli
/ Example of work with gifted
students at secondary school
Gordana Stepanovska: Vsebine
trajnostnega
razvoja:
uvajanje
skupinskega raziskovanja pri pouku
naravoslovja
/
Contents
of
sustainable
development:
introducing group research in
natural science lessons
Marjeta Korošec: Starši ali
prijatelji? / Parents or friends?
Damjana
Dornik
Tibaut:
Mediacija - vez med starši in
otroki / Mediation - a link
between parents and children
13.00 – 14.00 Kosilo / Lunch
14.00 – 15.40 Predstavitve / Presentations
MODRI SALON – tematski
sklop: Vzgoja in izobraževanje
dr. Vasja Žibret: Nadarjeni
učenci
v
vzgojnoizobraževalnem
sistemu
osnovne šole / Talented pupils
in the education system of
primary school
Danica Grušovnik: Strategije
dela za učinkovitejši pouk /
Strategies
for
effective
classroom teaching
Manja Podgoršek in dr. Alenka
Lipovec:
Vpliv
DunningKrugerjevega
učinka
pri
študentovem samoocenjevanju
/ Dunning-kruger effect of
students' self-assesment
SALON
BATTHYANYtematski
sklop: Krepitev zmogljivosti
Nerina Leiner, Jožef Hartman,
Jolanda Radolli in Borut Krajnc:
Vpliv kombinirane avdio-vizualne
motnje na reakcijski čas oseb v
primerjavi z reakcijskim časom ob
posamezni zunanji motnji in brez
motenj / Effect of combined audiovisual disturbance on subject
reaction time compared to reaction
time
when
single
external
disturbance or no disturbance is
present
Suzana Čuš: Z aktivnimi oblikami
dela do večje motivacije /
Motivation – using active teaching
for better motivation (technical
paper)
Mojca Logar: Medgeneracijsko
branje – praksa danes in izziv jutri
MODRI SALON – tematski
sklop: Vzgoja in izobraževanje
Vesna Lavrinc: Učenje reševanja
konfliktnih situacij v vrtcu /
Learning how to cope conflicts
in pre-school
Dragica Milojević: Projekt Drevo
= življenje - učenje za trajnostni
razvoj / Project Tree = Life –
Learning
for
Sustainable
Development
Dominika Mesojedec: Vsebine o
družinskih in osebnih financah
pri pouku gospodinjstva /
Contents on family and personal
finances at home economics
classes
SALON BATTHYANY - tematski
sklop: Vzgoja in izobraževanje
Alenka Planinšek: Vključevanje
otrok s posebnimi potrebami v
večinske osnovne šole / Inclusion of
children with special needs in
ordinary primary schools
mag. Mateja Pitako: Nadarjeni
učenci v procesu vzgoje in
izobraževanja za trajnostni razvoj /
Gifted pupils in the process of
education
for
sustainable
development
Maja Brezovar: Projektno delo za
vse učence v šoli: od učencev s
primankljaji
na
posameznih
področjih do nadarjenih / Project
work for all students in the school:
from students with deficiency in
some areas to talented students
Maja
Brezovar:
Pomembnost
aktivnega sodelovanja z zunanjimi
deležniki
v
okviru
izvedbe
projektnega tedna v šoli / The
importance of active cooperation
with external stakeholders within
the framework of implementation of
the project week at school
16.40 – 17.00 Odmor / Break
17.00 – 17.50 Predstavitve / Presentations (MODRI SALON)
15.40 – 16.00 Odmor / Break
16.00 – 16.40 Predstavitve / Presentations
MODRI SALON – tematski
sklop: Vzgoja in izobraževanje
Alenka Fatur: Dejavnosti za
spodbujanje branja otrok in
mladostnikov
z
zmernimi
motnjami v duševnem razvoju /
Activities that promote reading
skills in children and adolescents
with moderate intellectual
disabilities
SALON
BATTHYANYtematski
sklop: Krepitev zmogljivosti
Mateja
Lobenwein:
Otrokov
primanjkljaj v gibalnem razvoju in
krepitev zmogljivosti / A physical
impairment of
children
and
strengthening their capacities
MODRI SALON – tematski
sklop: Vzgoja in izobraževanje
SALON BATTHYANY - tematski
sklop: Novodobne odvisnosti
Primož Kurent: Stimulacija
dijakov za uspešno delo in
pridobitev
kompetentnega
znanja / Encouragement of
students for successful work and
gaining competent knowledge
Danica Grušovnik: Spolnost in droge
med osnovnošolci / Sexuality and
drugs among primary school pupils
TEMATSKI SKLOP: Vzgoja in izobraževanje
Silvija Ravnikar: Vključevanje nadarjenih in talentiranih otrok v interesne
dejavnosti pri tujem jeziku / Involvement of gifted and talented students
in extracurricular foreign language activities
Silvija Ravnikar: Šolski projekti in njihov vpliv na učence / School
projects and their impact on pupils
Uroš Murko: Kako spodbujati kritično in ustvarjalno mišljenje dijakov? /
How to promote critical and creative thinking of students?
Štefanija Kos Zidar: Profesionalizem in profesionalni razvoj učiteljev na
šoli A (študija primera) / Professionalism and professional development
of teachers at school A (case study)
Vlasta Ratej: Glasbena terapija z gongi / Music therapy with gongs
17.50 Zaključek s podelitvijo potrdil / Conclusion and handing out certificates
Vljudno vabljeni!
Pridržujemo si pravico do sprememb programa / We reserve the right to change
the program.