11202/16 sp/MZ/men 1 DG E 2 A 1. Komisija je 30. januarja 2013

Comments

Transcription

11202/16 sp/MZ/men 1 DG E 2 A 1. Komisija je 30. januarja 2013
Svet
Evropske unije
Bruselj, 14. julij 2016
(OR. en)
11202/16
Medinstitucionalne zadeve:
2013/0028 (COD)
2013/0029 (COD)
2013/0013 (COD)
TRANS 299
CODEC 1059
DOPIS O TOČKI POD „I/A“
Pošiljatelj:
generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:
Odbor stalnih predstavnikov (1. del)/Svet
Št. predh. dok.:
Št. dok. Kom.:
10915/16 TRANS 280 CODEC 1022
5960/13 TRANS 35 CODEC 209
5985/13 TRANS 36 CODEC 216
6015/13 TRANS 41 CODEC 228
Zadeva:
Četrti železniški paket (tržni steber)
a) Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za domače storitve
železniškega potniškega prevoza
b) Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Direktive 2012/34/EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega
območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega
prometa in upravljanja železniške infrastrukture
c) Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe
Sveta (EGS) št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov
železniških podjetij
– politični dogovor
1.
Komisija je 30. januarja 2013 predstavila četrti železniški paket, ki vsebuje šest zakonodajnih
predlogov, katerih cilj je odpraviti preostale ovire za dokončno vzpostavitev enotnega
evropskega železniškega območja.
11202/16
sp/MZ/men
DG E 2 A
1
SL
Pogajanja so potekala ločeno o dveh stebrih zakonodajnega paketa: tehničnem in tržnem.
Tržni steber sestavljajo predlog direktive o spremembi Direktive 2012/34/EU o vzpostavitvi
enotnega evropskega železniškega območja (direktiva o upravljanju), predlog uredbe o
spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za domače storitve
železniškega potniškega prevoza (uredba o obveznosti javne službe) in predlog uredbe o
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov
železniških podjetij (uredba o kontih).
2.
Evropski parlament je o stališču v prvi obravnavi glasoval v svojem sedmem zakonodajnem
obdobju na plenarnem zasedanju 26. februarja 2014.
3.
Odbor za promet in turizem (TRAN) je 13. oktobra 2014 za poročevalce v osmem
zakonodajnem obdobju Evropskega parlamenta imenoval Davida-Mario Sassolija (IT-S&D)
za direktivo o upravljanju, Wima van de Campa (NL-EPP) za uredbo o obveznosti javne
službe in Merjo Kyllönen (FI-GUE/NGL) za uredbo o kontih.
4.
Delo v zvezi s tehničnim stebrom je bilo zaključeno in sprejeta besedila so bila objavljena
(UL L 138, 26.5.2016).
5.
Decembra 2014 in oktobra 2015 je bil sprejet splošni pristop glede treh aktov iz tržnega
paketa.
6.
V neuradnem trialogu z Evropskim parlamentom je bil 19. aprila dosežen splošni dogovor o
kompromisnih zakonodajnih besedilih navedenih predlogov. Odbor stalnih predstavnikov je
27. aprila 2016 odobril zakonodajne določbe in nato 6. julija 2016 tudi ustrezno uskladitev
uvodnih izjav.
7.
Odbor Evropskega parlamenta za promet in turizem je 12. julija 2016 glasoval za
kompromisna besedila. Predsednik tega odbora je s tremi pismi z dne 13. julija 2016,
naslovljenimi na predsednika Odbora stalnih predstavnikov (1. del), potrdil dogovor, ki naj bi
omogočil hiter zaključek zadeve v drugi obravnavi.
11202/16
sp/MZ/men
DG E 2 A
2
SL
8.
Odbor stalnih predstavnikov naj potrdi politični dogovor in kompromisna besedila predloži
Svetu v sprejetje.
9.
Svet naj sprejme politični dogovor o tržnem stebru četrtega železniškega paketa iz
dokumentov 10731/16, 10733/16 in 10853/16.
11202/16
sp/MZ/men
DG E 2 A
3
SL