SL SL OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Comments

Transcription

SL SL OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Evropski parlament
2014-2019
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
EMPL(2016)0713_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v sredo, 13. julija 2016, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30
v četrtek, 14. julija 2016, od 9.00 do 10.30
Bruselj
Sejna soba: József Antall (4Q2)
13. julij 2016 od 9.00 do 9.15
1.
Sprejetje dnevnega reda
2.
Sporočila predsednika
3.
Sprejetje zapisnika s seje:
4.
Konferenca držav pogodbenic Konvencije o pravicah invalidov
EMPL/8/06949
 Poročanje odboru
13. julij 2016 od 9.15 do 10.00
5.
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih
nalog za leto 2016
EMPL/8/06719
2016/2101(INI)
Pripravljavka
mnenja:
Sofia Ribeiro (PPE)
OJ\1099819SL.rtf
SL
PA – PE585.497v01-00
PE585.714v01-00
Združena v raznolikosti
SL
Pristojni odbor: ECON* –
Alfred Sant (S&D)
PR – PE585.449v01-00
 Obravnava osnutka mnenja
 Rok za vložitev predlogov sprememb: 19. julij 2016 ob 12.00
13. julij 2016 od 10.00 do 10.30
6.
Revizija statuta agencij, za katere je pristojen odbor EMPL
EMPL/8/06151
 Izmenjava mnenj
13. julij 2016 od 10.30 do 10.50
7.
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki
EMPL/8/06201
2016/2047(BUD)
Pristojni odbor: BUDG –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand
(Verts/ALE)
Obravnava predlogov sprememb proračuna
13. julij 2016 od 10.50 do 11.20
8.
Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih
strukturnih in investicijskih skladov: ocena poročila v skladu s členom 16(3)
uredbe o skupnih določbah
EMPL/8/06842
Pripravljavec
Georgi Pirinski (S&D)
PA – PE585.503v01-00
mnenja:
 Obravnava osnutka mnenja
 Rok za vložitev predlogov sprememb: 5. september 2016 ob 12.00
13. julij 2016 od 11.20 do 11.40
9.
Izvajanje Sporazuma med Splošno konfederacijo kmetijskih zadrug v Evropski
uniji (COGECA), Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) in Združenjem
nacionalnih organizacij ribiških podjetij v Evropski uniji (Europêche) z dne 21.
maja 2012, kakor je bil spremenjen 8. maja 2013, o izvajanju Konvencije o delu
na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007
EMPL/8/06620
2016/2794(RSP)
Poročevalka:
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)
Pristojni odbor: EMPL
PE585.714v01-00
SL
2/5
RE – PE584.235v02-00
OJ\1099819SL.rtf


Izmenjava mnenj na podlagi predloga resolucije
Rok za vložitev predlogov sprememb: 15. julij 2016 ob 12.00
13. julij 2016 od 11.40 do 12.30
10.
Študija o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe ter delovnih mestih
EMPL/8/06912
 Predstavitev študije
11.
Študija o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe ter delovnih
standardih
EMPL/8/06913
 Predstavitev študije
***
13. julij 2016 od 15.00 do 18.30
*** Elektronsko glasovanje ***
12.
Družbena odgovornost gospodarskih družb
EMPL/8/06900
2016/2797(RSP)
Soporočevalci:
David Casa (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
Marian Harkin (ALDE)
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)
Terry Reintke (Verts/ALE)
Dominique Martin (ENF)
Pristojni odbor: EMPL
 Sprejetje vprašanja za ustni odgovor
13.
Socialni damping v Evropski uniji
EMPL/8/03787
2015/2255(INI)
Poročevalec:
Guillaume Balas (S&D)
Pristojni odbor: EMPL
Mnenje:
TRAN –
FEMM –

Jens Nilsson (S&D)
Evelyn Regner (S&D)
PR – PE571.622v01-00
AM – PE578.503v01-00
AM – PE575.343v02-00
AD – PE571.803v02-00
AM – PE575.337v01-00
AD – PE571.749v02-00
AM – PE573.209v01-00
Sprejetje osnutka poročila
OJ\1099819SL.rtf
3/5
PE585.714v01-00
SL

14.
Rok za vložitev predlogov sprememb: 16. februar 2016 ob 12.00
Kako najbolje izkoristiti zmožnost malih in srednjih podjetij (MSP) za
ustvarjanje delovnih mest
EMPL/8/01434
2015/2320(INI)
Poročevalec:
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
Pristojni odbor: EMPL
Mnenje:
INTA –
BUDG –
ITRE –
REGI –


15.
PR – PE575.159v01-00
AM – PE582.164v03-00
Sklep: brez mnenja
Liadh Ní Riada
AD – PE580.580v02-00
(GUE/NGL)
AM – PE582.198v02-00
Sklep: brez mnenja
Andrey Novakov (PPE) AD – PE576.886v02-00
AM – PE578.835v01-00
Sprejetje osnutka poročila
Rok za vložitev predlogov sprememb: 27. april 2016 ob 12.00
Smernice za politike zaposlovanja držav članic
EMPL/8/05749
*
2016/0043(NLE)
COM(2016)0071 – C8-0098/2016
Poročevalka:
PR – PE582.270v01-00
AM – PE584.157v01-00
Laura Agea (EFDD)
Pristojni odbor: EMPL
Mnenje:
ECON –
Sklep: brez mnenja
 Sprejetje osnutka poročila
 Rok za vložitev predlogov sprememb: 7. junij 2016 ob 12.00
16.
Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje
EMPL/8/00251
2013/0361(APP)
05820/2014 – C8-0164/2016
Poročevalec:
Csaba Sógor (PPE)
PR – PE584.237v01-00
Pristojni odbor: EMPL
Mnenje:
ECON –
(GUE/NGL)
 Sprejetje osnutka poročila
 Rok za vložitev predlogov sprememb: 27. junij 2016 ob 12.00
17.
Proračunska zmogljivost euroobmočja
EMPL/8/05368
2015/2344(INI)
Pripravljavec
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)
mnenja:
Pristojni odbor: BUDG,
Reimer Böge (PPE)
ECON* –
Pervenche Berès (S&D)
PE585.714v01-00
SL
4/5
PA – PE582.232v01-00
AM – PE583.989v01-00
PR – PE582.210v01-00
AM – PE584.168v01-00
AM – PE584.211v01-00
AM – PE584.213v01-00
OJ\1099819SL.rtf
DT – PE576.995v01-00
DT – PE578.795v02-00


Sprejetje osnutka mnenja
Rok za vložitev predlogov sprememb: 3. junij 2016 ob 12.00
*** Konec elektronskega glasovanja ***
18.
Naslednja seja
 31. avgust 2016, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30 (Bruselj)
 1. september 2016, od 9.00 do 12.30 in od 14.00 do 17.30 (Bruselj)
***
14. julij 2016 od 9.00 do 10.30
Brez navzočnosti javnosti
19.
Sestanek koordinatorjev
OJ\1099819SL.rtf
5/5
PE585.714v01-00
SL

Similar documents